Zalai Hírlap, 2009. január (65. évfolyam, 1-26. szám)

2009-01-14 / 11. szám

--------------------------------------------------------- SZTÁRVILÁG --------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2009. JANUÁR 14., SZERDA A vajdasági lány énekesi karrierje SZÓLÓ Bencsik Tamara meghódította a magyar közönséget Horog László horog.laszlo@pl­.hu Szabadkán született és nevelkedett, két eszten­deje költözött hazánkba és kezdett énekelni a Bal­kán Express zenekarban a legutóbbi Megasztár viadal negyedik helye­zettje, Bencsik Tamara. Egy nagyszabású, decem­ber közepi székesfehérvári rendezvényen amolyan vész­megoldásként ugrott be, ám a közönség az első dal után szí­vébe zárta. Előzőleg - a Him­nusszal, illetve annak nem tu­dásával évekkel ezelőtt elhí­­resült - Király Lindát haran­gozták be a szervezők, ám ő nem tudott jönni. Bencsik Ta­mara lépett színpadra, a csi­nos vajdasági énekesnő a ze­nei tehetségkutató vetélkedő legutóbbi szériájában jutott a legjobb négy közé. Sokak sze­rint menetelt volna tovább is, ám a szavazatokat rögzítő rendszer összeomlott, a 21 éves hölgyre küldött szava­zatok elvesztek. - Szerbiában születtem, két éve kaptam felkérést egy meghallgatásra, a budapesti Balkán Express együttes ke­resett énekesnőt, aki magya­rul és szerbül egyaránt beszél. A bemutatkozás jól sikerült. Magyar a zenekar, balkáni ze­nét játszik, azóta őket erősí­tem, a banda frontembere va­gyok. Előzőleg a Vajdaság­ban léptem fel, úgy ajánlottak az együttes tagjainak. A sikeres casting alapvető­en megváltoztatta az életét, otthagyta Szabadkát, havonta kétszer-háromszor látogat ha­za, a hétvégék általában a fel­lépések miatt foglaltak, hét­köznap pedig a próbák miatt kevés a szabadideje. Koráb­ban is gyakran lépett színpad­ra, ám a Megasztár óta még többet foglalkoztatják. Tizen­két éves kora óta énekel, bár hozzáteszi, soha nem tanult, csak az idei őszön, a zenei te­hetségkutatón kapott hang­képzést Csík Sándortól. - Úgy érzem, sokat fejlőd­tem. A Balkán Express mene­dzsere említette júliusban, hogy beneveztek a versenyre. Nagyon örültem neki. Én ko­rábban is kacérkodtam a gon­dolattal, az első verseny ide­jén 16 éves voltam, ám a kor­határ miatt nem indulhattam. Más szabályok voltak akkori­ban, 18 év alatt nem nevezhet­tek énekesek. Ezúttal Szege­den került sor az első meghall­gatásra, később is többször kellett bizonyítanom, sok szű­rőn jutottam túl, mire a tévé képernyőjére kerültem. A hí­rek szerint tízezren neveztek - meséli Tamara. A Vajdaságban ismertnek számított, az utóbbi években kevés énekversenyt rendez­tek, amelyen nem indult, illet­ve nem ért el szép eredményt. Azt mondja, szülőföldjén is akadtak lehetőségei, keresni is tudott a zenével, de a lehető­ségeket össze sem lehet ha­sonlítani a magyar főváros által nyújtottakkal. A közvetí­téseket a családtagok és isme­rősök érthetően nagy lelkese­déssel nézték.­­ A közelmúltban két na­pot otthon töltöttem, pihenni szerettem volna, de ____ nem igazán sikerült, ugyanis a barátok mellett sok újságíró is meglátogatott, több interjút adtam. Örül­tem az érdeklődésnek. Bár a család sze- ____ veti a zenét, Tamara egyedül énekel a családban. Két nővére van, ők dalolni nem, táncolni viszont szeret­nek. A família legismertebb tagja az általános iskola el­végzése után középfokú ze­neiskolába járt, ahol elméletet tanult, valamint szólóéneket is szeretett volna, de a tanár közölte, ez nem fog menni, ugyanis a kislánynak nincs ritmusérzéke. Tamara azt felelte, ha törik, ha szakad, ő bizony énekesnő lesz. Büszke arra, hogy álmát sikerült is megvalósítania. Amikor elin­dult a tehetségkutató verse­nyen, arra gondolt, kis lépé­sekkel kell haladnia előre. A legjobb tizenötbe kerülést fo­galmazta meg elsődleges célként, s ahogy múltak a he­tek, úgy lettek egyre meré­szebbek az álmai. Amikor az ötbe bekerült, úgy érezte, már nyert.­­ Az első háromba nem si­került bejutnom. Pedig - ma­gyar szöveggel - jól sikerült előadnom a Molitva című dalt, a szerb Maria Se­­rifovic másfél éve ez­zel nyerte az Eurovízi­ós Dalfesztivált. Há­romszor álltam ott a zsűri előtt - a kiesés határán -, s jutottam tovább gyengébb tel­jesítménnyel. Bíztam abban, hogy továbbmegyek. Nem jött össze. Nyolc héten át tartott számomra a sereg­szemle, úgy érzem, erősebb jellem és jobb énekes lettem. Remekül éreztem magam a társakkal, apróbb feszültsé­gektől eltekintve tökéletes harmóniában - árulja el. Figyelte a korábbi vetélke­dőket, úgy ítéli meg, összes­ségében mindig igazságos eredmények születtek, lévén Tóth Vera, Caramel és Rúzsa Magdi is nagyszerű énekes, nem véletlenül bizonyult az adott széria legjobbjának. Bár Rúzsa Magdi is vajdasági, Ta­mara nem lát hasonlóságot kettejük karrierje között. Mindketten más zenei stílust képviselnek. Öt éve ismerik egymást. - Az utóbbi hetekben több­ször találkoztunk, megláto­gatta a még versenyben levő­ket. Nagyon pozitív személyi­ség. Amíg versenyeztem, a Balkán Express tagjai kilenc új dalt írtak, akadnak egészen kiváló melódiák, nagyon vá­rom már, hogy lemezre éne­keljem őket. Ám erre csak ké­sőbb kerülhet sor, miután a vetélkedő győztesének meg­jelent az első hanghordozója - mondja a lány. Az énekesnőt egyre több helyre hívják, nemrégiben a román határ mellett, Zsadány­­ban lépett fel egy szegény kis faluban, a település 240 gye­reke számára Tamara jelentet­te a Mikulás-napi meglepe­tést. A minap felkérést kapott a nyuszis magazintól egy fo­tósorozatra, de nemet mon­dott az ajánlatra. Tartja magát az elveihez, ő nem playmate, fotómodell, hanem énekesnő. Példaképe Mariah Carey éne­kesnő. Barátja nincs, a tehet­ségkutató előtt szakított a pár­jával. „Működött a kapcsola­tom, mégis úgy éreztem, a ze­nei karrier számomra most mindennél fontosabb.” A tehetségkutató előtt szakított a barátjával, a zenei karrier most az elsődleges A 21 éves Bencsik Tamara zenei középiskolába járt Szabadkán, de hiába álmo­dott karrierről, eleinte találták tehetségesnek. Két éve települt át Budapestre, a Balkán Express nevű zenekar énekesnője lett Fotó: A szerző Kishegyesen találkoztak először Rúzsa Magdi a kis lélek­számú vajdasági faluban, Kishegyesen nőtt fel, s kezdett énekelni saját rockzenekarában. A tele­pülésen találkozott elő­ször Bencsik Tamarával. Rúzsa Magdi 1985. no­vember 28-án született. Hasonlóság, hogy mind­ketten hajadonok, vala­mint az, hogy hiába is­merték őket előzőleg szűkebb pátriájukban, a Vajdaságban, a zenei te­hetségkutató hozta meg számukra az áttörést, a magyarországi hírnevet. Megvalósították gyer­mekkori álmukat. Johansson eladta náthás zsebkendőjét New York (mti)­­ Kétszer használt papírzsebken­dővel gyűjt pénzt Scarlett Johansson egy segély­­szervezet számára. Az amerikai színésznő az NBC tévécsatornán népszerű­sítette The Spirit című új film­jét Jay Leno beszélgetős mű­sorában néhány napja. Bete­gen érkezett a stúdióba, és az adásban elmondta, hogy a film másik főszereplőjétől, Samuel L. Jacksontól kapta el a náthát, amely szerinte sokat érhet, hiszen sztárok adogat­ják egymásnak. Jay Leno erre adott neki egy zsebkendőt, amelybe Scarlett Johansson kétszer is belefújta az orrát, majd kije­lentette, hogy a műsor után a zsepit árverésre bocsátja, fel­teszi egy népszerű licitáló weboldalra, a bevételt pedig az éhínség ellen küzdő USA Harvest segélyszervezetnek fogja felajánlani. Nem sokkal később már lehetett is licitálni a „náthás” tételre az árverési oldalon. Másnap reggelig több mint hatvan ajánlat érke­zett, közülük a legmagasabb 2050 dollár (kb. 380 ezer fo­rint) volt. Azt nem tudni, hogy ki tette az ajánlatot, de Scar­lett nyilván betartja ígéretét. Samuel már hatvanéves A polgárjogi harcos, a drogos, a portás és a milliárdos színész Budapest (mti)­­ Decem­ber 21-én ünnepelte hat­vanadik születésnapját Samuel L. Jackson, a Ponyvaregény Júliusa, számos más kultikussá vált film szereplője. Samuel Leroy Jackson kar­rierje nem indult fényesen. A Washingtonban született szí­nész gyerekkorát a Tennessee állambeli Chattanoogában töltötte, szegregált iskolába járt. Georgiában tanult to­vább, de inkább a polgárjogi mozgalmak kötötték le. Egyi­ke volt azoknak a diákoknak, akik az oktatási reformot kö­vetelve foglyul ejtették egye­temük több vezetőjét. Szoro­san kötődött a Fekete Hata­lom mozgalomhoz, ezért az­tán anyja - az FBI tanácsára - Los Angelesbe küldte. Végül a keleti parton kötött ki, sikeres darabokban szere­pelt, filmben is kapott lehető­séget. Erősödő alkohol- és ká­bítószer-függősége miatt a szerepek nehezen találták meg, jobb híján portásként dolgozott New Yorkban. A nyolcvanas éveket kokainmá­morban töltő színészt pálya­társa, Morgan Freeman pró­bálta felkarolni, s egy túlada­golást követően végre sikerült elvonóra küldenie. 1991 -ben parádés visszaté­rést ünnepelhetett: Spike Lee Dzsungellázában egy drog­függőt játszott olyan meg­győzően, hogy a cannes-i filmfesztiválon a legjobb mel­lékszereplőként díjazták. Quentin Tarantino Ponyvare­gényének Júliusaként örök­életű monológokkal és egyso­rosokkal ajándékozta meg a filmrajongókat, Oscar- és Arany Glóbusz-díjra jelölték. Kisebb „buktákat” követően a Ha ölni kell és a Die Hard 3. révén növelte hírnevét, 1997- ben pedig jött az újabb Taran­­tino-alkotás, a Jackie Brown, amelyért Berlinben Ezüst Medvével jutalmazták. Akciófilmekben, krimik­ben és drámákban játszott, né­ha érthetetlen szerepválasztá­sai közé azonban mindig be­fértek olyan filmek is, ame­lyek kultikus figurává tették, elég csak Mace Windu jedi­­mester alakját említeni a Csil­lagok háborújából. Több mint hatvan filmben szerepelt, ezek bevételei meghaladják a hárommilliárd dollárt. Samuel L. Jackson odavan a kosárlabdáért, a Toronto Raptors szurkolója, de egy Egyre erősödő kokainmámorából pályatársa, Morgan Freeman emelte ki és küldte elvonóra angliai forgatás óta a Liver­pool focicsapatának is druk­kere. Megszállott golfjátékos, szerződéseiben kiköti, hogy heti két alkalommal hagyniuk kell golfozni. E sportot saját bevallása szerint azért kedve­li, mert nyugodtan nézhet úgy ki, mint egy „strici”. A golf mellett a sakkért is rajong, versenyeket is nyert. Hatva­nadik születésnapjára szép ajándékot kapott, idén ő lett az American Cinematheque Award kitüntetettje, a díjat George Lucastól vehette át. A sztár imádja a kosárlabdát és megszállott golfjátékos is ZALAI HÍRLAP • 13 NÉVJEGY Bencsik Tamara • Született: 1987. április 17-én, Szabadkán • Magasság: 182 cm • Súly: 60 kg • Iskolai végzettsége: kö­zépfokú zeneiskola • Családi állapota: haja­don • Hobbija: röplabda és horgászat, előbbi sport­ágban tehetségesnek számított, középiskolás korában űzte is Szabad­kán, ám végül a zene, az éneklés mellett döntött • Kedvenc étel: raguleves • Kedvenc ital: ásványvíz • Kedvenc író: Nicky Cruz (a Repülj kicsim, repülj! című könyve érintette meg legjobban) • Kedvenc zenei stílusa: gospelek, valamint a bal­káni melódiák • Kedvenc énekese: Ma­­riah Carey, a hazai elő­adók közül Tóth Verával, Dér Henivel, Caramellel, Gáspár Lacival ápol baráti kapcsolatot • Kedvenc autója: a sportkocsikat imádja, de nem rendelkezik ilyennel Dennis Quaid kártérítést kért Los Angeles (mti)­­ Dennis Quaid amerikai filmsztár 750 ezer dollá­ros (140 millió forint) kártérítést kap a kór­háztól, ahol véletlenül túladagolták a színész újszülött ikreinek beadott gyógyszert. A Los Angeles-i fellebbvi­­teli bíróságra benyújtott do­kumentumok szerint a Ce­­dars-Sinai Medical Center megegyezett Quiadékkel a kártérítés összegében. A kór­ház az egyezségben nem is­merte el, hogy hibázott, a szü­lők pedig csak a maguk nevé­ben tekintenek el a további pertől, de fenntartották a jo­got, hogy gyermekeik nevé­ben később perelhessenek. A színész és felesége az il­­linoisi Baxter Healthcare cég ellen is pert indított, amely a gyermekeknél túladagolt szé­rum csomagolásáért volt fele­lős. Az egészségügyi dolgo­zók szerint ugyanis az ampul­lákon nem volt egyértelműen feltüntetve a szérum mennyi­sége. Azt az ügyet azonban az iratok tanúsága szerint töröl­ték. Egy, a napokban benyúj­tott keresetből kiderült, hogy a Baxter szintén perelheti a kórházat, ahol 2007 novem­berében a Quaid ikreken kívül még számos újszülöttnek túl sok véralvadásgátló heparint adtak be. Az ikrek, Thomas Boone és Zoe Grace kéthetes korukban a normális tíz egység vakcina helyett véletlenül 10 ezer egy­séget kaptak a heparinból. Szerencsére nem esett bajuk, és hamarosan elhagyhatták a kórházat. Peren kívül megegyezett

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék