Somogyi Károly szerk.: Religio és Nevelés, 1848. 2. félév

10. szám

KATH. EGYHÁZI FOLYÓIRAT. BUDAPESTEN, JUL. 23. 1848. 10. UJ FOLYAM 1 VI. ÉVE. Megjelenik e­ lap hetenkint háromszor , kedden, csütörtök­ és vasárnapon. Előfizetési dij értte, postán, borítékkal : 5 frt. helyben , boríték nélkül : 4 frt peng. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál, 's Pesten Slart­eben K. A. könyvkereskedésében. TARTALOM: Memorandum. (Vége.) Szabó István.— Szózat a' nevelés és a' kath. iskolák'ügyében K. — Egyházi tu­dósítások. — Hirfüzér. Memorandum. (Vége.) Azonban a' harmadik ok legsúlyosabb, mert a' jelent­és jövendőt veszi igénybe. Erről csak rö­viden szólhatok. Vajha kedves hazánk' hosszú so­rát ne lássa ezen harmadik ok' mostoha szülöttei­nek ! Mert uraim, a' szabadság és egyenlőség, és a' mi legfőbb, testvériség és teljes viszonosság'e'bol­dognak lenni kellő napjaiban, közöttetek, az ország­gyűlésen o­lyanok is ülnek, kik ugy mentek oda, hogy a' népet a' papok ellen izgatták , mert nem akarom mondani, lázították. Nem akarok én a'haza' más vidékeiről szólani ; nem is említem, ha ezen eset nagyon sok helyen, szinte i­ly ingerültséget okozva előfordult, csupán a' füleki választókörre, mellyhez én is tartozom, szorítkozik néhány sorom. Az én őrködésem alatt álló népség, olly taszítást kapott ezen korteskedési idő alatt, mellynek sebét nem tudom mikor heveri ki ; 's nem tudom, ha a'je­len követválasztás' eredménye ellensulyozhatja-e az innen eredhető erkölcsi kárt. Hallgatóim mind­eddig elég híven követték tanácsimat; énnekem ez irányban panaszom nem volt; legfölebb azon bu­sulhatok, hogy megfeszített iparom a' nép közt, nem eszközölhetett olly haladást, mint én óhajtot­tam volna ! Most azonban a' népet legke­vésbbé sem akarom elfoglalni; látni óhajtva, mikép rejlik közre a' dolgok' helyzetének fölfogása, mire mehet ön­magától. Azt hivém­, elég lesz nekem az utolsó, választás előtti napokon velők a' követ iránt érte­keznem, 's őket tanácscsal éltetnem. Hanem, a' két, követség után járó protest, férfiak'egyike, hogy a' másikat, ki a' lelkészek' befolyását, — de ezt be­csületesen akará használni, paralysálja, a' nép közt (legalább kortesei által) azt hirdette ki, m­i­kép a' jövő országgyűlésen az ágybér' fizetéséről fog szó lenni, és ha őt választják, többé, becsületére fogadja, nem fizetnek, ha pedig amazt választják, fizetnek. Ez az egész választókörben igen heves izgásba hozta a' kedélyeket, kivált miután néhol MÁSODIK FÉLÉV. M­ég az is keringett, hogy ezentúl nemcsak a' fér­fiakkal akarják a' régit fizettetni a' lelkészek, de az asszonyoktól még más annyit vesznek. Igy a' nép természetesen ezen kedvező ígéret után in­dult. Többé nem volt volna mód benne, elhitetni vele, hogy a' dologban merő valótlanság lappang ! Eljött a' választás előtti este , és íme, mint baljós­latú felhő, úgy tódult a'karancsalatti néhány falubeli kortes ide éjszakára. Egy urasági pajtába és szé­rűbe voltak rendelve; de ők be a'biróházhoz.... Az egész falu,nagyja­ kicsinyje összefutott.És hallotta a' gyönyörűséges kortesdalt : szegény papok, mit e­s­z­t­e­k ? k­i­­ a búzát nem esztek, én k­i s a búzát nem fizetek, 'stb. De ez nem mind ; mert hallott az én népem egy piszkos dalt, millyet, még soha, mellyet a' választás után következett vasárnapig, mondhatlan rendetlenség és fegyetlen rakonczátlanság'kíséretében,minden lovász végig­hosszig az utczákon nyargalózva, a' szénagyüjtök' vegyes serege, az utolsó libapásztorig kiki folyta­tott és ismételgetett. Sajnálom, hogy a' dalt közöl­nöm lehetetlen ; ez megmutatná, uraim, mi lesz a' mi népünkből, ha ti a' dolgok' élén ott, meg nem gátoljátok az áradni hatalmasan kezdő gonoszt! A' rossz igen könnyen talál tanulókra, még mester nélkül is. Mi lesz akkor belőlünk, ha illy, különben nem aljas, nem is népszerűtlen férfiak vezetik, ha­bár csak kolomposaik által is, alattomos bujtogatá­saikkal a' vak eszközzé alacsonyított népet, és bi­zalmatlanság' magvait hintik irántunk azon keblek­be, mellyek az úrbéri terhektől felszabadittatván, minden nyomasztónak látszótól menekülni, min­den áron készek? De vázlatomat itt kell hagynom, mert kimerítő képet adnom e­ korteskedésnek annyi volna, mint talán az ország­ több részeiben elő­fordult esetet hüvelyeznem. Elég az hozzá, itt eszünkbe kell jutni azon régi mondának, mikép egy meggondolatlan gyermek olly követ vethet a' Du­nába, hogy azt száz ember sem veheti ki. Nekem azonban sikerült eddig a' néppel valamire mennem. Ez h­at épen elért maradt ennyi időre, hogy 1óe- 10

Next