Dimineaţa, decembrie 1929 (Anul 25, nr. 8247-8274)

1929-12-01 / nr. 8247

fugim !-« tc . Bătăturile Scoateţi-le cu rădăcină cu tot Este periculos sa tai partea de deasupra unei bătături cu un briciu sau să o arzi cu un corncid, şi in afară de aceasta nu servă la nimic. Este periculos prin faptul că vă puteţi răni şi cauza prin aceasta o infecţiune gravă. Este inutil căci din ră­dăcina ce rămâne în carne, bătătura re­­creşte mai mare şi mai dureroasă. Pentru a vă scăpa pentru totdeauna de o bătă­tură, pentru ca bătătura să nu mai recreas­­că nici­odată, trebue să o scoateţi cu ră­dăcină cu tot, iar singurul mijloc pentru a ajunge la acest rezumat este de a În­trebuinţa SAL FRATELE RODELL. O mică, cantitate din aceste săruri, vă procură o bae medicamentoasă, care în­moaie şi detaşează bătătura cea mai tare şi cea mai veche, intr’atâta că o puteţi scoate cu uşurinţă. Bătătura va eşi cu ră­dăcina sa cu tot şi nu va mai reapare nici­odată. Dacă aveţi durgoane, care vă dau senzaţia că ta­lpa piciorului vă arde ca focul.SALTRATELE RODELL le înmoae într’atâta că le puteţi inlatura uşor fre­­cându-le cu o piatră acră (ponce). SALTRATELE RO­DELL nu atacă ţe­săturile sănătoase, dar lucrează numai asupra pielei întărite în care sângele nu circulă. SALTRATELE RODELL se vinde pe un preţ mic în toate farmaciile, iar un pachet este îndeajuns pentru a vă însă­nătoşi picioarele. Feriţi-vă de contrafaceri şi cereţi adevăratele SALTRATE Saltratele Rodelî vi Însănătoşeşte picioarele ! Pre| pentru public pachetul Lei 50 TYP PURGATIV NEÎNTRECUT Alio! Allot... Vă destăinuesc secretul siluetei mele ! Pentru a micşora greutatea corpului meu, am luat inofensivele pilule de reduc­­ţiune (slăbire) de Marienbad ale D-rului Schindler Barnay, cari se găsesc în toate farmaciile şi drogue­­riile. încercaţi şi Dv., şi veti fi pe deplin multumita. Să se refuze ambalajele cari nu sunt prevăzute pe una din fete cu etichetă de control sus arătată cu litere alese pe fond roşu. ' • ■S ’a Adevărata sursă unde D nele Gospodine se pot asorta compiecri cu­­toate articolele de Menaj pentru Gospodărie, ca porţelanuri, Olă­­rie gmălţuită, articole pentru Cadouri din toate calităţile Porţe­lanuri Rosenthal originale Cristalerie fină etc. Vizitând magazinul la Gospodăria Vieneză din Str. Mihai Vodă 9, (vis a vis d­e vama poştei) vă veţi convinge de asortimentul bogat şi de convenienţa preţurilor, notaţi vă rugăm bine adresa Gospo­dăria Vieneză Str. Mihai Vodă 9. OGLINDA LUMII No. 48 cu data de 30 Noembrie a. c. cuprinde: Desvelirea statue! Regelui Ferdinand al României 20 pagini 8 Lei O. CI amenea au. — Maur.du Blank. — Doua mmumente In amintirea eroilor — Un elefant deștept ca un om. - A­­crobafie para­list'stă In doi. Abate­rea artificială a unul rău.-^La Berlin s’a ales o reg­ină a modei. — Slujba religioasa pentru... pești.—Parada de spete. — Ciudat accident de automo­bil.-Un adversar al lui Einstein, etc. NEO-ASTROLOGIA Explicarea destinului oamenilor prin fenomenele cereşti. Prezicerea viitorului gratuit pentru cititori Numeroase articole, nuvele, jocuri, glume şi excelente fotoilus rapt. I I I i 9 9 I 1 I S la. DESFUNDĂ şi CURĂŢĂ PLĂCUT siBiNE STOMACULsiiNTESTiNELE. ÎN FARMACII $I DROGHERII Atât unul căt si celălalt Atât unul cât si celălalt au nevoie de materii noi, uşoare si întăritoare in acelaş timp, atât copilul al carui organism este incă crud cât si bătrânul pe care il ameninţa slăbirea nu­triţiunii si decăderea senilă; de aceia alimentul lor de preferinţa este “ Phoscap " reconstituârii excelent care întăreşte muşchii si măreşte puterea nervoasă. Gustul sau este plăcut, mistuirea perfectă si el singur poate ajunge in largă măsură la îndestularea trebuinţelor fisiologice a­le organismului. întrebuinţarea sa este consiliată atăt celor sănătoşi căt fi celor bolnavi. PHOSCAO Zaharat Sau nezaharat Se găseşte la toate bunele farmacii şi drognerii. Se trimite gratis o cutiuţă de probă REPREZENTANT : A. TAUBMANN - BUCUREŞTI Str. Lipscani No. 1o6 bis FURT BIN TREI De vânzare la librării. — Lei 100 exemplarul. N. B. — Expediază ramburs — la cerere — Editura „Adevărul“ Bucu­rei 1750 o maşină de scris, nouă, por­tativă, fabricaţiune solidă ger­­mană. Se trimite Sranco contra ramburs numai cumpărătorilor serioşi. Soriţi la tsiar sub : „Deutsche Rekordleistung11 i Odolul are următoarele efecte: 1. Curăţirea radicală şi desinfectarea durabilă a gurii şi dinţilor. 2. Efect răcoritor, stimularea şi înviorarea sistemului nervos. 3. înlăturarea mirosului urât din gură producând o respiraţie plăcut mirositoare. Se caută pentru imediat, REPREZENTANT­: bine introdus in branşa ţesător­ies şi tricotaje, care a mai lucrat ani îndelungaţi, cu succes ca voiajor sau reprezentant, obţinând în deo­sebi rezultate bune la clientela detailistă din teritoriile alipite (ceea ce trebue dovedit). Corespondenţa pe cât posibil în limba germa­nă la ANTON KLINGER & Co. Nixdorf, Nord­böhmen, Strick-u. Wirkwarenfabriken. Citiţi Adevărul Literar O garnitură complectă pentru iarnă Lei 197 Trimitem în toată ţara contra ramburs prin poştă fără acont următoarele obiecte călduroase pe iarnă: 1) lina flanelă de corp de lână; 2) Una per. pantaloni de lână; 3) Una pereche mă­nuşi de tricou; 4) Una pereche ciorapi bărbă­teşti sau de dame. Toate obiectele mamal pentru Lei 19? La o comandă de 5 garnituri oierim Una flanelă şi una per. pantaloni complect gratuit. In caz de ne­mulţumire restituim banii. Pentru porto şi ambalaj 39 fei de garnitură. Adresaţi comenzile D©p e xilul „U R A N B A*5 CERNĂUŢI. — Str. Brâncoveanu 1, Secţia Flanele 1MIMEATA Şedinţa delegaţiei eco­nomice a Aseară la ora 7 s’a întrunit dele­gaţia economică a guvernului, a­­vânnl de discutat diferite chestiuni la ordinea ziei In primul rând delegaţia s’a ocu­pat de Încheierea convenţiilor co­merciale, stabilindu-se principiile ge­nerale, după care să se călăuzească diferitele comisii. Chestia va mai fi examinată şi în şedinţele viitoare. Delegaţia a examinat apoi regi­mul articolelor prohibite la export sau al căror export este permis nu­mai cu autorizaţii speciale. S-au luat unele hotărâri de principiu, ră­mânând să se ridice în mod formal cât mai multe din aceste prohibiții. LĂZI CU ŞOŞONI AZVÂRLITE DIN VAGOANE LÂNGĂ BRAZI PLOEŞTI, 29.— Un îndrăzneţ a­­tac banditesc asupra unui tren s’a înregistrat astănoapte, lângă staţia Brazi, la 3 km. de Ploeşti. Mai mulţi bandiţi, au izbutit să se urce într’un tren de marfă şi spărgând uşa unui vagon, au az­vârlit jos două lăzi mari cu şoşoni şi încălţăminte. După ce au fost devalizate de marfă, lăzile au fost găsite lângă linia ferată, la un kilometru de­parte de staţia Brazi. Autorităţile înştiinţate au înce­put imediat cercetări. ---------- liniro­ii m-1 ----------— ­in apel a­ societăţii „Principele Ircea” Societatea „Principele Mircea" pentru protecţia copiilor în Româ­nia, face un călduros apel către cei generoşi care şi-au dat obolul şi în alţi ani, rugându-i să ia parte la următoarele serbări organizate în folosul societăţii : In serile de 12, 13, 14, 15, 16 De­cembrie, bazat la „Cercul Militar“. In toate foile dineuri de gală la res­taurantul „Cina“. In serile de 7 şi 8 Februarie 1930 balul Fundul Mărei. In serile de 22, 23, 24, 25 Martie 1930, revista „Pe dos“ de Kiriţescu. FOLOSITOR pentru Este „ÎNDRUMĂTORUL ELEVU­LUI LA LIMBA FRANCEZA“, alcă­tuit de d-na şi d. Petre Ghiară, pro­fesori. Au apărut până acum manualele de clasa I, II şi a IlI-a secundară. Manualul fiecărei clase cuprinde traducerea Întreagă a bucăţilor din cărţile de şcoală ale d-lor: J. A. Can­­drea; Leautey et Allesseano; Ch. Elena Rădulescu-Pogoneanu; Ch. Drouhet et Alex. Belii. In capitolul ultim sunt conjugatei VERBELE NEREGULATE, la toate timpurile și toate persoanele IT Ortodox Sf Apostol Andrei Catolic, Sf. Apostol Andrei EvraiC: 27 Hepn 56903 INFORMAŢIUNI Ministerul instrucţiunii a pus în vedere tuturor şcolilor de meserii din ţară să confecţioneze şi să păs­treze diferite obiecte d­e artă lucrate de şcoli, pentru a putea fi oricând expuse. ....... Cercetaşi şi Şcolari Găsiţi equipament complect şi bocanci de sport cu 2 tâlpi di­rect la depozitele de desfacere din Str. Carol 29 şi Calea Gri­viţei 234 ale Fabricelor O. M­­OCIORNIŢA. Bri dimineaţă s’a întrunit la pri­măria Capitalei comisia pentru re­glementarea prostituţiei. S’a insti­tuit o comisie de investigaţie care să vie într’o viitoare şedinţă cu pro­puneri concrete. EXCURSIONE LA PARIS, Viena, München, Milano, Veneţia, în vacanţele Crăciunului. Inf. la Mr. A. B. Borgos pe adr. Inginer E. Erdos, Bu­cureşti, Calea Victoriei 16S. Comisia examenului de capacita­te pentru specialitatea „gospodărie" la­ şcolile secundare şi profesionale de fete este astfel întocmită: D-na Maria Dobrescu preşedintă; d-nele M. Stănesc­u şi Lucia Costin, mem­bre, lantouri de Blană de oraş cu căptuşeli pluşate şî cu gulere de blană 49SQ — 6©0S—65©0 Heinrich Prager Bucureşti. Str. Carol 22 „CONTENCIOSUL“, birou de în­­formaţiuni judiciare şi administra­tive, funcţionează în Bucureşti, str Const. Miile No. 11, în palatul zia­­relor „Adevărul" şi „Dimineaţa sub conducerea d-lor avocaţi Cezar Simionescu şi M. Graur. D. MARCU R. COHIN, avocat, doc­tor în drept din Paris, s’a stabilit în Bucureşti, str. Sapienţei, 6 (Sect. I), Etica Vaisman Lazfir CSaillenberg Logodiţi Seliştea (Bucovina) Felicitările se primesc Sâmbătă 7 Decembrie în locuinţă DourNuta Vaisman, Iaşi, Str. Mitropoliei 12 Direcţiunea generală P. T. T. a dispus ca depozitele­ sau resturile din depozite,­ neridicate de cei în drept în timp de 3 ani socotiţi de l­a data încetării abonamentului, să fie făcute­ venit P T. T. Această lichidare se va face pe baza unu­i referat motivat al func­ţionarului ce deţine evidenţa depo­zitelor. DR. M. J. HASERMAN, speciali­­zat la Paris in boli de stomac şi in­testine dă consultaţii in b-dul Ca­rol 28 între orele 3—6 p. m. (Radio­diagnostic). In ziua de 5 Decembrie a. c. se va face, la sediul societăţii de asigu­rare „Steaua României“, în Bucu­reşti, bulevardul Elisabeta No. 10, obişnuita tragere la sorţi pentru a­­mortizarea unei asigurări populare asupra vieţei şi contra accidentelor de 20.000 lei, oferită gratuit de zisa societate de asigurare abonaţilor zi­arului „Dimineaţa“. Cititorii noştri, cari nu s’au abo­nat încă la ziarul „Dimineaţa“, mai au timp să o facă pentru a putea participa la tragerea de la 5 Decem­brie a. c., care le dă posibilitatea de a obţine imediat întreaga sumă asi­gurată de lei 20.000, în cazul când poliţa respectivă ese la sorţi. Ţinem să precizăm că avantagiile asigurării oferită gratuit de societa­tea „Steaua României“, abonaţilor ziarului nostru nu constau în pose­siunea întregei sume asigurate de lei 20.000, ci şi în faptul că acea asigu­rare este una din cele mai practice asigurări asupra vieţei, fără examen medical şi contra accidentelor. De altfel cititorii noştri pot obţine toate lămuririle direct de la societa­tea „Steaua României“, la sediul ei din Bucureşti, bulevardul Elisabeta No. 10, atât în privinţa asigurării, gratuite, cât şi în privinţa tuturor ramurilor de asigurări, pe care zisa societate este în măsură să le ofere cititorilor noştri în condiţiuni ex­cepţional de avantagioase. Numai cu 10 lei IS aparate de radio în va­­loare de 1­oo.ooo lei Amănunte şi cuponul de participare la tragere d­in­ ziarul „Radio şi Radiofo­nia“ Iaşi Dumb­leA 1 Decembrie Plutonier condamnat la moarte in Cehoslovacia BRATISLAVA, 58. — Tribunalul a condamnat azi la moarte prin spân­­zurare pe plutonierul de artilerie Kinderney, care și-a omorât amanta cu focuri de revolver lângă minele din Beben. Definitivări în învăţământul primar Următorilor învăţători din jude­ţele Vâlcea şi Romanaţî li s’a acor­dat, titlul definitiv în învăţământul primar: Simionescu Ioan, Romani-Vâl­­ace; Daneş N. Florea dela Vlădeşti, judeţul Vâlcea; Gib D. Constantin dela­­Băneşti, judeţul Vâlcea; Ni­­colaescu D. Valentina dela Păuşeşti Măglaşi, judeţul Vâlcea; Popescu Gheorghiţa dela Câluiu, jud. Roma­­nati Marcu Constantin dela Blaj, judeţul Romanaţi; Georgescu Du­mitru dela Vlădeşti, jud. Vâlcea; Va­silescu Petre dela Lungeşti, judeţul Vâlcea; Lazăr Ilie dela Slăveşti, ju­deţul Vâlcea; Georgescu Dumitru dela Ungureni, judeţul Romanaţî; G­rap­an­a Nicolae dela Gropşani, ju­deţul Romanaţi; Marinescu Ilie de la Goruneşti, judeţul Vâlcea; Mihă­­iescu Marin dela Viişoara, jud. Ro­manaţi; Vilău Gh. Ilie dela Pescea­­na, judeţul Vâlcea; Firanescu Pa­raschiv dela Oboga de Mijloc, jud. Romanaţi; Predeţeanui Gheorghiţa dela Brastavăţ jud. Romanaţi; Bon­­drescu Maria dela Osica­ de-­Jos, ju­deţul Romanaţi; Petrescu Valeria dela Piatra Olt, jud. Romanaţi; Va­­silescu T. loan dela Băbeni-Olteţ, judeţul Vâlcea; Măreţ Florea dela Givăeşti, judeţul Romanaţi; Iones­­iu C. Constanţa dela Brezoiu, jud. Vâlcea; Bojan C. Elisabeta dela Pă­­uşeşti-Măglaşi jud. Vâlcea; Dumi­­trescu C. Ioan dela Scundu, judeţul Vâlcea; Popa Constantin dela­ Mo­­runglav, judeţul Romanaţi; Barbu- Tes­cu C. dela Cozeşti, judeţul Vâl­cea; Dumitrescu Gh. Margareta de la Lăpuşata, jud. Vâlcea; Marinescu P., dela Buneşti, judeţul Vâlcea; Văduva D. loan dela Fişcăli, jud. Vâlcea; Nicolae N. Eufrosina­­dela Roeşti, jud. Vâlcea; Popa M. Oprea d­ela Orleşti, judeţul Vâlcea; Stănes­­cu Elisabeta dela Pleşoiu, jud. Ro­­maniaţi; Ştefănescu Zoe dela Olari, jud. Romanaţi; Prunescu Constan­tin dela Săscioara, jud. Vâlcea; I­­liescu Mihail dela Strejeştii­ de Jos, jud. Romanaţi; Dumitrescu Ofiia de la Bălşici, jud. Romanaţi; Georges­cu I. Ionica dela Păuşeştii-Otasău, jud. Vâlcea; Chigheanu Paraschiv dela Ştefan cel Mare, jud. Romanaţi Pavelescu I. Elena dela Zăvoeni, jud. Vâlcea; Modan Oprea dela Găr­­cov jud. Romanaţi; Iliescu Victoria dela Leu, Romanaţi; Ştefânescu Constantin dela Olari, jud. Roma­naţi; Antonescu Teodora dela Ce-’­b­iu, jud. Romanaţi; Ceambaşu Ma­ria dela Bechet, jud. Romanaţi; Ior­­dach­e Ioana dela Brâncoveni jud Ro­­m­anaţi; Sfetcu Maria dela Corabia, jud. Romanaţi; Florescu Elena dela Roşie­ni, jud. Romanaţi; M­ârzan Du­mitru dela Zăvoeni jud. Vâlcea; Dală Gheorghe dela Grojdihod, jud. Romanaţi; Diaconescu Lucia dela Zăteni, jud. Vâlcea; Domozină Ioan, dela Ianca, jud. Romanaţi; Nicola­, eseu Ecaterina dela Isvor, jud. Ro­manaţi; Predeţeanu Alexandra, dela Doha, jud. Romanaţi; Vasilescu M. loan dela Barza jud. Romanaţi; Gri­­veanu Radu dela Slătioara, jud. Ro­manaţi; Dragomirescu Marin dela Moldoveni, jud. Romanati; Florescu Alexandru dela Osica de Sus, jud. Romanaţi; Marineanu El­aia dela Cezieni jud. Romanaţi; Merişeacu I. Constantin dela Pietrari, jud. Văl­cea; Popa Radu Maria dela­ Ioneşti jud. Vâlcea; Popescu Ioan dela Pra­por, jud. Romanaţi; Tudoran Virgi­nia dela Amărăştii­­de Sus jud. Ro­manaţi; Zamfirescu Ghheorghe dela Pietrarii de Sus jud. Vâlcea; Cons­­tantinescu Constantin dela Ştirbei, jud. Romanaţi. Nefiind în stare a răspunde par­ţial nenumăratelor condoleanţe ce ne au fost adresate verbal, şi în scris cu ocazia încetării din viaţă a neui­tatei noastre mame LEA ELBÎÎVS aducem pe această cale tuturor prie­tenilor şi cunoştinţelor cele mai simţite, mulţumiri. Familiile Gross, Elhim, Adelstein,

Next