Mişcarea, septembrie 1909 (Anul 1, nr. 1-24)

1909-09-01 / nr. 1

ANUL I.—No 1. BANI Redacţia şi Administraţia Iaşi, Strada Săulescu 5. AROMAN ESTE In ţară pe un an . . 1­0 lei pe jumătate an . . . 10 „ Pe trei luni .... 5 „ In străinătate pe un an 40 lei Pe jumătate an . . 20 „ trei luni .... 10 „MIŞCAREA 9 —I MARTI 1 (14) SEPTEMBRIE 1909 DIRECTOR POLITIC G. G. MARZESCU APARE Anunciuri Comerciale Linia în pagina ll-a, . 1 leu Linia în pagina Ill-a* 50 bani Linia în pagina IV.a 40 bani = TELEFON 121 50 SSIAE NATIONAL Linia de conduita a ziarului „i¥t,­­care nu este în­deajuns de indicată prin programul partidului national­liberal, din care facem parte, şi prin manifestul guvernului liberal de la 12 Martie 1907, pe baza că­ruia am dobindit încrederea con­cetăţenilor noştri. Ziarul „Mişcarea“­­nu va fi nici­odata altceva— organ na­­ţional- liber­al. El işi spune întrc­­ita îndatorire: de a propaga ideile liberale şi democrate, de a urmări întărirea şi dezvoltarea partidului naţional-liberal prin concentrarea forţelor democrate în jurul progra­mului lui de reforme şi de a veghia la satisfacerea intereselor şi nevo­ilor Iaşului „spre a-i recîştiga—cum se zice In actul constitutiv al gru­­parei liberale locale-splendoarea de a doua capitala a României “ Apariţiunea unui ziar de propa­gare a ideilor şi reformelor liberale, într’o forma accesibila tuturora, mai cu seama, aci, In partea de sus a ţarii româneşti, saraeft în asemenea organe de propagare, ni se pare a fi o necesitate resimţita, o necesi­tate indiscutabila pentru toate spi­ritele încrezătoare In viitorul par­tidului naţional-liberal. Evenimen­tele politice din decursul ultimilor doi ani au putut sa ne convinga, cu prisosinţa, ca reformele care tind la Îmbrăţişarea de­o­potriva a tu­turor iluid­eteior ţi acruiitii sociale nu se pot desâvîrşi, chiar în urma sguduiriior violente, cum au fost răscoalele ţărăneşti, prin coaliţiu­­nea, prin conlucrarea comuna a tu­turor partidelor politice.­­ Rezistenţa opusa de partidul con­servator— cu toate nuanţele lui— la opera de Împăciuire sociala în­treprinsa de partidul naţional-libe­ral pe temeiul dreptăţi şi nu a ca­lităţii, după ce într’o şedinţa so­lemna de expiare a tuturor greşe­lilor din trecut s’a recunoscut de toţi realitatea suferinţilor şi legi­timitatea multor revandicari, ne in­­tareşte la convingerea —ce de alt­minteri am avut la mod constant — ca partidul naţional-liberal, ca de­mocraţia, n’are a se bizui decit pe o singura putere, puterea op­­niunei publice, singura putere în masura sa înfringa interesele individualale sau interesele de clasa nejustificate si provocatoare. Facind dar sa apara, în nordul Moldovei, un ziar de propagare al reformelor liberale, bazate pe ideia ridicarei culturale si economice si a participarei la o viaţa politica mai larga a claselor de Jos, un ziar legat cu toate centrele de acţiune liberala din aceasta parte a ţarei, n’avem alta preocupare de­cît aceia de a contribui cu munca noastră, cu toata puterea convingerei noas­tre, cu toata curăţenia sufletului nos­tru, la o acţiune ce credem din cele mai utile în aceasta epoca în­semnata pentru luminarea opiniu­nei publice. „Mişcarea“ nu însamna nici „rasvratire“, niici „agitaţie" ; „mişcarea“ este expresiunea ce is­toria partidelor politice o opune „rezistenţei", expresiunea proprie a partidului liberal, expresiunea pro­prie partidelor progresiste, cari e­­volueaza, cari-şi determina dome­niul acţiunei lor după necesitaţile economice, politice, intelectuale şi morale ale unui popor. Acesta fiind ţelul ziarului „Miş­carea", ori cari ar fi comentariile ce se vor face in jurul apariţiunei lui—de ^altminteri s'au si tacul; ori cari ar fi intenţiunele ascunse 44 ce i s’ar atribui—ceea ce iaraşi s’a făcut; ori cît de ascuţite si înveni­nate ar fi săgeţile ce i se vor a­­runca nu ne vom abate, nici o clipa, de la linia de conduita ce ne-am tras, nume vom pierde în polemicile meschine, vestigii ale luptelor politice sterpe în idei şi bogate în patimi, nu vom jertfi dis­­cuţiunele de ordin general, ce nasc din cele mai splendide inclinaţiuni şi simţiminte sociale, chestiunelor de persoane ce nasc din cele mai urî­te patimi omenesti. Evenimentele dureroase din prima­­vara anului 1907, cari au provo­cat din partea partidelor politice declaraţiunea de expiare a grese­­lelor din trecut, despre care am vorbit mai sus, cari au determinat preocuparea constanta a tuturor a­­supra acelui mai însemnat problem social, cari au locul sa se nasca în rezolvirea lui cele mai variate şi mai contrazicătoare soluţiuni, in alegerea cărora se cere numai cu­noştinţa profunda a nevoilor popo­rului şi grija de viitorul neamului nostru, socotesc ca trebue sa în­­drumeze luptele politice spre sin­ceritate şi seriozitate, spre buna credinţa si munca hotarîta, spre un maximum de conştiinţa şi de răs­pundere. In aceasta convingere a noastră se găseşte nota discuţiunelor ce va susţine ziare! „Mişcarea*. " Cil. 11. Milizest­u. Multa paucis Cazul c­-lui R. Mandrea Inspectorul agricol de Romanaţi, junele impetuos R. Mandrea, şi-a Înaintat deiinisiu­­nea pentru mai multe motive, ce pot fi nu­mite motive de „aplicaţiune“ : mai iu­tăi, pen­tru că legea cuvcelelor agricuie ar fi „ina­plicabilă“ ; al doilea, pentru ca legea fi­ind „inaplicabilă“ nici inspectorii agricoli n’ar avea datoria „sa se aplice“ funcţiunii lor ; şi, în fine, la urma urmei, pentru ca Consiliul superior de agricultura i’a invitat „a pleca“ sau a se carăbăm“, cum ar spune, de pildă, d. Carabatescu. Aranjamentul motivelor inspectorului de Rum­anaţi, acoperirea motivului real al de­­misiunei—invitaţia prevenţioasă a Consiliu­lui—sub mormanul altor motive, ne aduce aminte de cele trei­spre­zece motive cu care călugărul de la Neamţ se scuza de ce n’a tras clopotul la Intrarea Mitropolitului in Mănăstire, pentru că n’avea tringhie, pen­tru că n’avea cine să-l tragă, pentru că nu s’aude... dar, mai la urma urmei, pentru că n’avea clopot. Să zicem şi noi, în specie, ca şi Mitropolitul : incepe-o frate, cu clopotul, cu motivul invitaţiei Consiliului, ca pe ce­lelalte le înţelegem noi. Totuşi, motivele prime ale d-lui R. Mân­drea nu rămân fără „interes“—cuvintul nu e nepotrivit. Ni se pare, junele ex-deputat conservator a solicitat „să aplice“ o lege pe care partidul său o socotea anarhică in aplicaţiunea ei; junele ex-deputat a pus doi ani, în care timp a încasat circa 11.000 lei, pentru „a se convinge“ că legea nu e anar­hică, dar că legea e inaplicabilă... Şi tot a ramas ceva neconvins la spiritul inspecto­rului de Romanaţi; d-sa mai solicită un supli­ment de 28 zile, de la 2 August la 1 Sep­­tembrie, pentru „a se convinge“ pe deplin. Aceasta ne aduce aminte de o altă istorie ce se poate găsi bu­r’un­a din comediile lui Labiche : demisiunea primarului Fontcharrat. Invitat de „proconsuli“ sa-si dee d­emisiu­­nea Fontcharrat se codea pentru ca ori­ce ar fi, chiar cind legea e inaplicabilă „la fonetion vous pose" și prezintă multe alte avantaje : nu se plăteşte portul scrisorilor câtră autorităţi, etc, etc­ De altminteri, noi recunoaştem ca posiţiunea de avere şi ca­pacitate a d-lui Mandrea fiind una din cele mai independente d-sa a făcut un­ mare sa­crificiu omorind funcţionarismul public cu personalitatea d-sale, acceptind acele, cîte­­va sute de lei pe lună pentru a încerca să aplice o lege... intr’adevar inaplicabila, din momentul in care nici d. Mandrea cu tra­gerea sa de nima cunoscută, cu vastele sale cunoştinţi—nepătrunse iacă de nim­ene toc­mai pentru că sunt vaste,—cu inteligenţa sa seînteetoare... n’a putut să-i găsească o a­­plicaţiune. A zis d. Mandrea că legea e inaplicabilă s’a mîntuit. S’a mîntuit cu legea, dar s’a mîntuit și cu d-sa. Marin botoşani Apariţia ziarului „Mişcarea“ este pri­mită în oraşul nostru cel multă căldură şi prietenie. Un ziar naţional-liberal ce va apare în nordul Moldovei, un ziar bine orga­nizat şi îndrumat d­emocraticeşte pe ca­lea cea buna şi dreapta, un ziar in fruntea căruia stă şi vegheaza fiul fos­tului ministru democrat şi om de inimă Oh. Mârzescu, netăgăduit, cu aceasta apariţie pe orizontul isto­r şi melancolic al ziaristicei din Moldova, constant un eveniment, de care, istoria noastră po­litică va trebui să ţie seama. Adevărurile ştiinţifice, doctrinele fi­­losofice şi politice, chestiuni de adm­i­­nistraţiune şi gospodarii comunala. In fine, tot ce poate sta la baza unei dis­­cuţmni publice serioase şi nepartini­­toaire, nu pot avea niet o influenţa mo­rala pe tărâmul social, câta vreme toate aceste doctrine şi teorii ramân zugru­­mate într'un cerc restrâns ceia ce­l mai dureros şi chiar mai comun, când în­treaga organizare socială şi pontică este ţesută la intunerec, fără ca masa popo­rului să poată lua parte la o discuţi­­une mai largă, fără ca m­acar cei con­vinşi şi cârmuiri­le ac,­laş ţel sa aibă o acţiune comuna-E adevarul ca natura a înzestrat pe oameni cu tot felul de calităţi şi după dibăcia specială cum ştie fiecare sa-şi manifeste talentele sale, sa iasă de­asu­pra tuturor. Se poate întâmpla insă cazuri hotă­râtoare ca oameni destoinici şi cu multa pricepere — grăunţi sănătoşi şi buni — să rămână deoparte pe când pierdu u­­şoară şi fara valoare sa se ridice in ochii tuturor. Suntem la începutul vieţei noastre politice şi trebue sa me nem­ cu iriaâr­­jire cuminţenie cu • *■ cum­va pe te-C-0 Ce/Sili i i-iJ.- l OCv : 1/iH i t- f vC să se strecoare element tulburătoare şi duşmănoase. iVe trebue cugetători sinceri şi liniş­tiţi, ne trebue oameni de acţiune şi cu dragoste de popor. Eertru o bună îndrumare pe calea binelui şi a progresului să ne muncim ca în generaţiele tinere şi viguroase ale partidului nostru naţional-liberal, să reînviem sufletele calde de odinioară ale iluştrilor barbaţi idealişti de pe vremuri, ce s’au sacrificat viaţa şi activitatea lor, pentru propăşirea şi înălţarea acestei ţări. Ca opera de regenerare să meargă triumfătoare spre ideal, trebue să a­­vem cuvântul dulce şi plin de iubire pe buzele noastre, trebue sa avem un su­flet mare şi iertător. A­ici cu puterea bruială, nici cu dis­cuţii prea adânci şi abstracte, nu se poate întemeia un curent potrivit cerin­ţelor actuale şi năzuinţelor poporului nostru. Oraşul Botoşani, fruntaşul oraş din nordul Moldovei, priveşte cu ochi buni mişcarea de reînviere ce-aţi pornit­­ la Iaşi şi plin de entuasiasm şi încre­zător, întinde mâna cu căldură elemen­telor democratice liberale din vechea ca­pitală a Moldovei. Alexandru Şmolt Deputat uneşte sentimentul şi cere poeţi ceia ce gândesc, să-şi sensibilizeze — după expresia d-sale — cugetările şi imaginile . Nu­mai imaginile sensibile sunt poetice şi numai ele nasc în cetitor acel tempo sufletesc pe care îl aşteaptă şi-l cere poetul dela el. Cam aşa ar cere d. Maiorescu poetului, să cînte lacrima­­ . Pleoapa tremurînd uşor, îşi stoarse lacrima alene, Din care tulbure izvor h­ăsare limpede sub gene, infierbîntata beduină Ce d­in adîncuri se iveşte Şi’n colţul ochiului, senină, Ca diamantul străluceşte?!... In potriva acestei teorii s’a ridicat d. George Panu care, atît în Junimea cit şi acum în urmă Prin Săptămina, a susţinut ori de cite ori a avut ocazie, tema contrarie : D sa propune ca material poetic numai acea facultate care se numeşte cugetarea şi cere poeţilor să gîndească ceia ce simt, aşa­dar să-şi cugete imaginile şi simţirea, căci numai astfel cetitorul modern le-ar putea primi şi suporta visurile. Pentru d. George Panu în măsură ce Pe­­trarea devine tot mai simplu şi mai arid în faţa celor moderni, ar începe să intereseze pe aceştia poezia ce ţine de genul d-lor Riche­­pin şi Marrot, care cîntă astfel lacrimile: Fosfat de calciu şi apă şi sodiu şi puţin puroi. Analizindu-vă savanţii atîta au găsit în voi ...Şi iată acum în urmă un al treilea cori­feu, iată-l pe dl. Duiliu Zamfirescu, academi­cianul singuratic, care păşeşte cu dispreţ pes­te teoriile de mai sus şi intră în arenă făl­­căind cu răceală stindardul incolor a frumosu­lui etern, al frumosului pentru frumos în si­ne şi cu totul desbracat de cele omeneşti. Un soi de Oscar Wilde, d. Zamfirescu... Căci întocmai cum aristocratul cugetării en­gleze desfăşură altă dată sub ochii ui­miţi ai compatrioţilor săi, îndrăzneţele para­doxe estetice care au pornit asupra ei atlta ură, tot aşa şi academicianul nostru îşi expune „erga omnes* doctrina sa. Pentru dl. Zamfirescu, unicul material poe­tic, ar fi numai acea însuşire a lucrurilor ca­re ţine ochiul extaziat în faţa armoniei lor e­­terne din care se desprinde trecătoarea lor în­făţişare, indiferent şi de simţirea şi de cuge­tarea omenească. Astfel poetul favorit al noului academician ar trebui să cînte lacrimile aşa: „Mărgăritare încrusate de purpura roşie a du­rerii omeneşti, căci atunci cînd sufletul singerea­ză, care’i lacrima ce nu’i însemna suferinţa?“ Unde’i adevărul în toate aceste teorii, vom încerca să lămurim mîine­ Harold. 2­octorul Gonst bottez. In timpul vacanţei, în ziua de 8 iulie partidul naţional-liberal din Iaşi a încer­cat o grea lovitura prin moartea Docto­rului Constantin Bottez, senator, una din figurele mai populare ale Iaşului. „Miş­carea“, ca organ naţional-liberal, in chiar prima zi a apariţiunei sale, are a-şi îm­plini o datorie pioasa către memoria u­­nuia din cei mai inteligenţi şi mai sta­tornici liberali. D-rul Bottez, intro scurtă viaţa poli­tică, a ştiut să străbată în rinduile din­tâi ale partidului liberal prin însuşiri ne­tăgăduite , sinceritatea convingerilor şi curajul de a se exprima ; realitatea in­­­tudinei lui în toate împrejurările ; afabi­litatea lui şi respectul cuvintului faţâ de cei mai umili. D-rul Bottez era unul din­ocupat funcţiunele de profesor la facul­tatea de medicină din Iaşi şi medic se­cundar la spitalul Sf. Spiridon. In 1885 a ocupat prin concurs catedra de pato­logie externă la facultatea de medicina si in 1889, tot prin concurs, a obţinut postul de medic primar la secţia chi­­rurgică din Spitalul Sf. Spiridon. De la 1899 ,d-rul C. Bottez a făcut parte din Consiliul Comunal, in care s’a remarcat prin sfaturile lui Înţelepte şi energia în satisfacerea nevoilor şi apa­­rarea intereselor Iaşului. In 1908 a o­­cupat funcţiunea de Epitrop general al Casei Sf. Spiridon cu o competenţă şi şi cu o tragere de inimă pentru această instituţiune cu desăvirşire proprie d-ru­­lui Bottez. DIN SBORUL VREMII In jurul unei chestii literare Furtuna ridicată în literatura romînească de d. Duiliu Zamfirescu, cu prilejul întrărei d-sale în Academie, rămîne încă de-o palpitantă ac­tualitate prin continuarea polemicelor, atît în ziare cît, mai cu seamă, prin cele două reviste cari ţin recordul la noi, „Viaţa Romînească“ şi „Convorbiri literare“ Nu ne vom ocupa de loc cu personalităţile destul de dureroase, prea dureroase chiar, ce s-au făcut în aceste polemice. Ele ar trebui să tacă în literatură, întocmai cum apostolul de pe vremuri cerea femeilor „să tacă în Bi­serică“. Ceia ce interesează, e tema curată, e sîmburele de doctrină pură, cu care s’ar putea folosi literatura romînească de pe urma aces­tor polemice. Aşa redusă, chestia ar putea încăpea în ur­mătoarea întrebare sintetică: Cum trebue înţeleasă poezia şi ce este ea ? La noi în ţară, cel întăi care a răspuns la această întrebare, a fost d. Titu Maiorescu, de căruia „Critice“, deşi trecute de cîteva de­cenii,­ rămîn încă de-o curentă actualitate prin adevărurile cuprinse în ele şi clasica limpe­zime cu care aceste adevăruri sunt expuse. D. Maiorescu propune ca material poetic numai acea facultate a sufletului care se mu­tre acei oameni politici cari aduc ciştig unui partid politic prin personalitatea lor, prin autoritatea lor intelectuală şi morală. Profesor universitar dintre cei mai distinşi, medic de o mare reputa­­ţiune, luptător hotărît şi real, om nepri­hănit in viaţa lui privată ca în acea pu­blică, D-rul Bottez era o mîndrie pentru partidul liberal. Om de mare abnegaţiune personală, fără deşărtăciuni, rău pentru el dar bun pentru toţi ai lui, pentru amicii lui, pen­tru elevii lui, pentru bolnavii lui ca şi pentru membrii familiei lui, trăsătura ca­racteristică a vieţei d-rului Bottez poate fi redată in cîteva cuvinte pline de a­­devâr : închinarea vieţei afecţiunilor lui şi suferinţelor omeneşti. D-rul C. Bottez este născut in Iaşi la 8 octombrie 1854 şi a copilărit în co­muna Galata, acolo unde zac astăzi ră­măşiţele lui pămînteşti. Studiile li­ceale le a făcut în Iaşi obţinind în 1874 diploma de bacalaureat în litere şi în ştiinţe. In acelaş an a plecat la Paris, imde a urmat cursurile sc­oiei de medi­cină timp de 7 ani. In 1882 şi-a susţi­nut teza de doctorat in medicină obţi­­nînd medalia de argint. In 1877 a făcut campania. In 1883 a Venirea d-rului Bottez în capul admi­­nistraţiunei Sf. Spiridon a fost salutată de bătrinul dr. Serfioti, unul din sufle­tele mai generoase în domeniul azisten­­ţei publice, cu cuvintele următoare: «te felicit din inimă pe D-ta, dar felicit mai mult Epitropia Sf. Spiridon». D-rul Bottez a fost in două rînduri senator al col. II de Senat din Iaşi : de la 1901-1904 şi de la 1907-1909. In ce priveşte calităţile profesionale ale D-rului Botez facem loc, in coloanele zia­rului nostru articolului ce ne trimete d-rul Constantin G. Mârsescu, medicul primar al Spitalului «Precista Mare» din Roman, care a fost azistentul d-rului Bottez timp de 9 ani şi care s’a bucurat, într’un mod particular, de încrederea şi afecţiunea mult regretatului nostru amic. Din punctul de vedere al carierei me­dicale d-rul C. Bottez a fost unul din­ chirurgii cari au reprezentat o valoare netăgăduită în ţara noastră. Om de per­fectă datorie şi de regulament, netrecind nici­odată alăturea de datoria lui de ope­rator, cirmnuit fiind de cele mai adinei sentimente de umanitate, de prietenie .ff.

Next