Mişcarea, noiembrie 1909 (Anul 1, nr. 50-73)

1909-11-01 / nr. 50

* ANUL I.—­No. 50, Redacţia şi Administraţia Iaşi, Strada Săulescu 5. ARO»A«EXT.S In ţară pe un an . . 20 lei Pe jumătate an . . . 10*„ Pe trei luni .... 5 „ In străinătate pe un an 40 lei Pe jumătate an ... 20 „ Pe trei luni . . . . 10 „ Preoţii şi învăţa­torii 50% h­omma misteula Pentru complectarea celor Ini ministere—ministerul afacerilor si re­ine, m­inisteriul de rasboi si minis­­teriul agriculurei si domeniilor­­ ramase vacante în urma demisiu­­nelor d-lor Dim. A. Sturdza, gene­ral Averescu si d. Anton Carp, d. prim-ministru I. I. Bratianu a supus 4 M. S. Regelui spre semnare decre­tele următoare : D. Mihai G. Orleanu, ministru secretar de stat la departamentul industriei şi comerțului. * D. General Crăiniceanu, minis­tru secretar de stat la departamen­tul răsboiului. D. Al. Constantinescu, ministru secretar de stat la departamentul domeniilor şi agr­­cul­turei. D. Al. Djuvara, ministru secre­tar de stat la departamentul aface­rilor streine. Probabil ce inline, Duminica, nouii «liniştii vor depune legiuitul jura­­m­înt şi decretele lor de numire vor apărea în „Monitorul Oficial. “ In chipul acesta, la momentul oportuni, al cărui suprem judecă­tor nu putea fi alt cineva de cât numai şeful guvernului d. I. Bra­­lianu, s’a pus capat framîntarilor opoziţiunei conservatoare şi opozi­ţiunei sindicaliste, care făceau din chestiunea remanierei ministeriale o preocupare zilnica cu tot soiul­­ de conjecturi, cu tot soiul de pro­puneri, cu tot soiul de concluziuni în ce priveşte situaţiunea interna a partidului national-liberal. Nu ne in­teresează cîtuşi de puţin care este avizul opoziţiunei asupra complec­­tarei cabinetului, care este impre­­siunea ce-i produce intrarea în mi­nister a d-lor Mihai Orleanu, Ge­neral Crainiceanu și Al. Constă­n­­tinescu. Remanierele ministeriale, de altminteri ca și compunerea m­i­­niserelor, n’au a se judeca după alte norme de­cit acele ce trebue sa rezulte din raporturile­ nouilor mi­nistri cu majorităţile parlamentare, cu opiniunea publica a cărei expre­­siune sunt acele majorităţi, cu mi­niştri ceilalţi din punctul de privire al solidaritatei ce trebue sa dom­neasca într’un Cabinet. Fara a mai vorbi de d. Al. Dju­vara, ale cărui raporturi cu opini­unea publică şi cu majoritatea par­lamentara sunt in deajuns de cu­noscute, nu vom contesta ca d.­­- prim-ministru I. Bratianu a făcut o fericită alegere, în primul­ând, în persoana d-lui Mihai Orleanu, că­ruia i-a încredinţat portofoliul in­dustriei şi comerţului. In adevăr, d. Mihai Orleanu, care s’a relevat in mai multe cuvînturi de a calda elocinţa şi de­ o netăgăduită erudiţie ca un harnic cercetător şi serios cunoscător al chestiilor sociale, este unul din liberalii care răspunde mai bine spiritului mediu al majorităţei parlamentare, care ţine un just echi­libru între curentele extreme. Prezenţa d-lui M. Orleanu la noul minister al industriei şi comerţului, e plina de nădejde pentru majori­tăţile parlamentare, care aşteaptă de la D-sa, de la energia sa, de la puterea sa de munca, de la serioa­sele sale cunoştinţi economice şi sociale, o îndrumare sănătoasa a noului minister prin realizarea re­­­­formelor cele mai nimerite pentru ridicarea comerţului şi industriei, pentru ridicarea morală şi mate­rială a muncitorilor industriaşi. Nu ne Îndoim că aci d. M. Orleanu, va urma ideia predecesorului sau, d. Al. Djuvara, care tocmai la un ban­chet în Galaţi—oraşul care a ono­rat pe d. M. Orleanu în mod con­stant cu încrederea sa -şi-a făcut profesiunea de credinţa tra sau­ li­nia sa de conduita pe principiul pri­mordial al naţionalizărei industriei şi comerţului. Intrarea în minister a d-lui gene­ral Crăiniceanu, dacă are din pun­tul de privire politic o mai puţina importanţa, fără îndoiala din pun­tul de vedere militarest, are o în­­semnătate capitală, d. general Crai­niceanu fiind unul din cei mai stră­luciţi ofiţeri ai ar­matei noastre, care se distinge prin o profunda erudiţie şi o înalta automate morala în­de­­obşte recunoscuta în lumea mili­tară. In chipul acesta complectat mi­nisterul, aşa cum d. prin ministru I. Bratianu a crezut ca se poate complecta mai bine in împrejurările actuale, credem ca guvernul pre­zintă serioase chezăşii ca va con­tinua sa stea în semnul muncii mari şi patriotice şi va duce mai departe opera de realizare şi întă­rire a aşezămintelor ţarii pe teme­lii puternice. Multa paucis Citim în ziare: „întreaga disidenţă liberală din Ploeşti. Împreună cu d. lumină, a intrat in partidul takist“. Asta însamnă că şi d. Ismană s’a.. primenit. Din garderoba tachistă: a) Şapte­ Pantaloni b) Ismană ci Ciorapoiu d) Camăşărescu,— precum şi el Foarte multe... muşamale. Deputatului tach­ist N. C. De aur dac’ar fi tăcerea Mare ţi-ar mai fi averea... Cric-Crac Demisia d-lui Maiorescu Necontestat că d. Titu Maiorescu este o figură impunătoare în această fără. D-sa e şi o ilustraţiune a Universită­­ţei de bucureşti, e însă şi un om obo­sit in munca grea depusă în serviciul patriei. Toate acestea contribuesc ca să asigu­re o glorie mulţumitoare pentru d. Maio­rescu și o retragere fericită in vrîsta în care orice muncitor spornic are drept să se odihnească. De aceia cînd d. Maiorescu a dimi­­sionat de la Universitate, toată tara a avut o tresărire de regret pentru profe­sorul, care vrea să treacă în galeria sacră a figurilor istorice, era însă un regret ce trebuia să aibă loc. Chiar de ar fi avut ceva personal cu d. ministru al Instrucţiei, d. Maiorescu n’avea dreptul ca intelectual priceput să se răzbune pe ştiinţa românească. De aceia spre satisfacţia bătrinului nostru critic şi filozof am eliminat a­­ceastă ipoteză. Dl Maiorescu trebue să aibă şi mo­tive sincere, trebuia crezut cel puţin pe jumătate în privinţa înaintărei de vrîstă de care se plînge. Ziarele conservatoare au făcut mai mult, au făcut chiar un rău domnului Maiorescu. L’au prezentat ca pe o victimă a d-lui Hard. Sistemul e şi urit şi ingrat.. E urit fiindcă nu e cinstit a face o chestie de intrigă politică, în care să fi­gureze personaje de valoarea domnilor M­aiorescu şi Hard şi în care să se u­­­rască în noroiul infamiilor chestiuni de cultură şi muncă intelectuală serioasă. E ingrat fiind că d. Maiorescu sufere, singur din toate complicaţiile ticluite de presa conservatoare, de­oarece ne apare ca un ambiţios care e în stare să-şi părăsească datoriile sale de apostol al culturei, pentru ambiţiile personale. De aceea să primim afacerea aşa­­cum ne-a propus d o d. Maiorescu. Suntem­ datori să o primim astfel... ----------—. éjgfjg. sff ggzssar**** -— NOTE POLITICE De cite­va zile se anunţă cu mare emfază banchetul, sau mai bine zis praz­nicul cumetriei de la Ploeşti, care urma să aibă loc mine. Ziarele tachis­te anunţă insa asta­zi că banchetul a fost contra­mandat din cauza unei „indisposiţiuni subite“ a d-lui Ismană secretarul comi­tetului executiv. D­ t Ismană pe cît am putut afla su­feră de o indigestie cu crampe stoma­­hale extrem de dureroase şi alte.... ni­micuri. O indigestie cu anticipaţie. * * * „Ordinea* îşi permite să însceneze in­famii pe socoteala dir­ectorului nostru pentru faptul că am publicat o notiţă spirituală la adresa tuchiştilor cu pri­vire la acţiunea tot din vagoane. Acea notiţă, am spus-o încă de la publicarea ei, nu ni se valoreşte nouă, ci unui fost bădarănist, unui bun amic al d-lui Al. Catargiu. Noi, însă, ne-o însuşim, chiar dacă „Ordinea“ s ar pune să mai ticluiască în numele d-lui Feliea Alexandrescu multe a­rap­te, care nici într’un caz nu pot privi pe directorul nostru-Ele se pot aplica mai cu succes unor domni tachiști, pe care îi vom putea nu­mi la nevoe sub certificar­ea persoanelor cari au plătit pentru ei. A se citi la Ultima oa­ră interesante telegrame din țară și din străinatate. DIN ZBORUL VREMII rlecunoscutii. Nici cine sint, nici cum îi chiamă, nici de unde sint; dar i-am­ văzut. Braţ de braţ, rea rezemindu-se leneş ; şi iei, chipeş, cu musteţile ascuţite in şfichiu unguresc, purtînd la cheutoare panglica u­­nei decoraţii, şi pe d­insa ceva mai in urma. Veniseră la munţi cum vine toată lumea? sau purtînd in suflet amintirea unor focuri pline de mărturia primelor iluzii, le vizitau ca pe un mormăit iubit şi legănat in cinte­­cul apelor clare ? Care poate deslr­ga din mersul imn iasat al unei femei, de injugăie o bucurie pierduta sau visul unei fericiri neatinse . Cu braţul leneş rezemat de braţul lui, cu rochia scurt taiată sa se zăreasca, fine şi nervoase, liimeie începătoare ale gleznelor, cu ovalul feţei lungăreţ, amintind portretele din veacul al XVlli, ar fi fost de-o frum­u­­siţă gingaşă im­ecind pasul dom­ol al unui menuet ntir'un saiou rococo; dar pe frun­zişul potecei boltite de umbra șuncilor sure i se mntirzie impedecat piciorul, dind mersu­lui întreg, aspectul caricatural al unei pa- Stri priponite. lei merge drept ca o putere, cu pasul în­­tirziat dar apăsat, și purtind’o are aerul că se lasa dus. Din dud în cind se opresc. In ochi Ii-i toata vorba , şi numai gestul lui larg şi ter­minat ca o poruncă, se îndreaptă spre o apa care cade ca bogăţia unui pâr desple­tit, sau spre o prăpastie, întunecată de um­bra umeda a frunzişului de brad. Şi merg, şi se opresc, şi iar pornesc, ca pe drumuri de multă vreme cunoscute, pe care’şi le a­­rata cu ochii umezi, de dulci păreri de rău. Atras de necunoscutul vieţii acestei pe­rechi f­ără pereche, am urmărit-o cu pasul domol şi sufletul tremurând de tremurătoa­­rea rei simţire; şi cătind să prind din via­ţa acestor oameni, nu pulberea neînsufleţită a apelor ce cad, în mirajul petelor de soare ce jucau pe verzişul umed şi moale al co­vorului de muşchi, restrângerea sufletului tor, i-am urmărit pretutindeni unde pasul iei domol şi legănat purta puterea lui nesimţi­toare, şi am înţeles zădărnicia încercărei lor.... Din trecut nu învie de­cit părerile de ren, şi isvorite, cad valuri, valuri şi Înea­că neiertătoare, toată bucuria liniştitelor uitări, Marold UDMINICA 1 (14) NOEM­VRIE 19011 DIRECTOR POLITIC G. G. MARZESCU APARE ZILNIC ttnunciuri Comerciale Linia în pagina II-a . 1 leu Linia în pagina IH-a 50 bani Linia în pagina IV-a 40 bani ===== TELEFON 121 — nd amurguri aurite de Vară, citul soarele începe să-şi Culeagă razele de prin­­toate ascunzişurile şi cînd zefirul începe să adie mai dulce, mai răcoros, minu­nata grădina a Copoului, —taina anitor iubiri duioase—devine şi mai splendidă în tonul ce-i dă apusul... Cit timp soarele măreţ de Iulie i­şi mai împrăştie feeria prin bolţile verzi, Copoul pare adormit de arşiţă şi linişte*.D­in amurg el se tre­zeşte din somnul seu de basm şi prin fundăturile pitoreşti se ivesc doritorii cari caută aier, umbră, răcoare şi senzaţii !... Şi sunt colţuri tainice încă. In care poţi sta in linişte, ca să meditezi şi să visezi —cel mai frumos poem de dragoste, cea mai senină poesie a inimei... Altă dată,­­pre vremuri de adolescenţă, de iluzii şi idealuri—,altă­ dată Co­poui­ era mai des, mai misterios în aparenţa totală, căci arborii erau mai mulţi —şi um­bliau în desişul lor idile amoroase, întîlniri fericite... Dere­ ori ma ’o fundam prin pădurea Copoului, în colţuri sublime şi sorbiam frumuseţa naturii şi tot focul tinereţei : „Cilin m’adinceşte ’n visuri lăuntrul teu feeric.“ Astă­zi iu­.j.ji.i Copoului s’au rărit—ca şi iluziile, ca şi idealurile, iar gră­dina mai estetică şi mai elegantă, n’a mai rămas de­cît luxul de atracţie pen­tru mulţimea de toate clasele, de toate nuanţele... In seri albastre de vară, cînd muzica din parc răzbate văzduhul, aleia principală care şerpueşte dealungul gră­­dinei e plină de viaţă. Promenări grăbite, conversaţii animate, salutări caracte­ristice, priviri cari se caută, obraji cari roşesc, feţe cari pălesc, tresariri, emo­ţii, surprize, senzaţii, surîsuri, — toate acestea se variază in jocul culorilor fra­pante cari învălue trupul femeilor frumoase, şi în defilarea nebună a acestor cu­­lori, în amestecul lor fantastic, pe care ochiul nu-l mai poate prinde, se agită însăşi viaţa în ţoată varietatea ei... Şi din toţi arborii Copoului, cel mai măreţ şi mai secular se înnalţâ clasi­cul ,cei al lui Eminescu, care a adăpostit in dimineţi superbe de vară, sau în amurguri duioase de toamnă pe marele şi nemuritorul nostru poet, în tovărăşia amicului seu intim, Ioan Creangă. Complectarea Cabinetului N O 17­­2 MI NI ŞT­RI D-l Mihai Orleanu, ministrul indus­triei şi comerţului. D-l General Crăiniceanu, ministru de război. D l Al. Constantinescu, ministrul do­meniilor şi agricultural. D-l Mih. Orleanu. Născut la Focşani la 20 Noemb­e 1859. Doctor în drept de la facultatea juridica din Paris. Reîntors in ţară la anul 1882 a fost numit pro­curor la tribunalul Iaşi. In acelaş an fu­sese transferat la tribunalul Ilfov in a­­ceiaşi calitate, iar mai tîrziu judecător de şedinţă la tribunalul Putna. In anul 1883 este avansat ca preşe­dinte al tribunalului Dorohoi, iar după un an transferat la tribunalul R.­Sărat in aceiaşi capitate. In anul 1887 este înaintat procuror pe lingă Curtea de Apel­l din Galaţi unde rămâne pănă în anul 1889 când se re­trage din magistratură şi intra în poli­tică inscriindu-se în partidul naţional li­beral. In luna Noembre a anului 1895 este a­­les pentru prima oară in Cameră ca re­prezentant al colegiului I de Covurlui, In anul 1901 este reales în acelaş scaun. De asemenea şi in 1907 cînd ocupă sca­unul de vice-preşedinte al Camerei de­putaţilor. In sesiunea 1895—96 a desvoltat la parlament prima sa in­erpelare asupra administraţiei ducurilor şi a transportu­rilor pe C. F. R. în care s’a relevat ca un adânc cunoscător al chestiunelor de ordin economic. A fost primar al ora­şului Galaţi în două rânduri. Posedă mai m­ulte ordine romineşti şi streine. D. general Crainiceanu născut la 9 Iulie, anul 1859. La 1 August 1871 a absolvit şcoala militară cînd a fost Înain­tat la gadul de sublocotenent. Campa­nia din 1877 a fâcut-o cu gradul de lo­cotenent în care timp a condus lucrările de fortificaţie pasageră făcute în jurul cotaţilor Calahii, Vidin, Plevna şi O­­panez. A trecut repede prin toate gradele of­tiţereşti pină la acela de general de bri­gada pe care i-a obţinut în ziua de 1 Noembrie 1902. Anul acesta a fost nu­mit­ general de divizie. Ca colonel a în­deplinit funcţia de secretar general al ministerului de război. A fost inspector general al geniului şi in cele din urmă şef al marelui stat major al armatei. D-sa este unul dintre cei mai apreciaţi militari şi scriitori militari ai noştri. Absolvent al şcoalei speciale de ar­tilerie şi geniu din Bruxelles şi elev al generalului Brialmont, a ţinut, mult timp la şcoala de rasboi cursul de geografie militară şi fortificaţie pasagera. In anul acesta invitat fiind de A. S. I. şi R. Ar­hiducele Frantz Ferdinand şi mai In urmă de către M. S. împăratul Wilhelm, dl. general Crăiniceanu a reprezentat armata română ca trimis extraordinar al M. S. Regelui la marile manevre anuale ale armatelor austro ungare şi germane. D-sa posedă aproape toate ordinele româneşti şi o mulţime din cele streine. D-l A. Constantinescu. Născut la Bu-

Next