Scânteia Tineretului, octombrie 1949 (Anul 4, nr. 152-178)

1949-10-01 / nr. 152

r* un saU de festivitäti a intreprinderii VULCAN s‘au aduna­t ori muncitorii, tclinxienii, inginerii fi funcjionarii, ve­­niji din toate secjiiie fabricii sä parti­­cipe la meetingul, care avea sä inceapä in foarte scurtä vreme. Veniserä s­ute 5, sute de muncitori dela lucru — cu saiopplii; pe ei, cp qcheiarii cif sucrat l.pRi pe frunt­, cu mäinile, in grabä spätste. Discutjii« s'au incins lute, apoi au luat avant, s'au intins s' s’au insu­­ti.'tit. Ütemtistul Visa 'iu­s, strungar, forestcff; tovaräsiior säi cum I-a mu­ri; Latei; pe front j.alj i.r.-|p.l tárást räxboi, bandituiu­i Am­onzsei.' — ,,Mi-e grau sa-1 uit pe frate meu, pe Aurel, spune Vlad. Urasc din toatä Inima pe taihgrii care fabric? fi vänd tunuri ca sä arunce grjjgnirea 'intr’un nou mäcel. —i- Lasä, fcjjmna creel­ei bqcasc a! dra­­cului, ailand fcä $i savaritii sovietici au gasit taina armeior cu care lie fileau ei ?i cu cari se gandeau sä ne inspäimän­­tel, spune, neftápárlindu-fi bucuria, Tä­­nase Mircea, dela fitenerul de mecanicä. Pe lingä tovaräfii astia, vin si alji uternisti care participa la discutie cu in­­fläcärare si cu interes: Nästase Vasile, secretarul organizatiei de UTAL Gara­­biu Tudor, strungar paljijcat, Ber­ges Sándor, dela aten­erul de mecardiä, ucenicul Drulä Lin, utemistul Florescu Ghyorghe, cel care depäseste norma cu 100 la suta la piddle fi djoiTHipile de for­ját... — Mái tqvaräfi, cum putem noi sä apäräm mai bitje pacea? intrebä unul. — Cara stai cu productia? raspunde, Intrebandu-1, altul. — Pái, arp depart cu 40 la suta norma la podurile rulante! — Asta inseatima ci ai contribuit la depáfirea Planului de Stat. Dar Planul de­ Stat ce este altceva dacát un mare pas ín injurirea Republicii noastre? §i, daca Republica popsita este tare, nu inseamna ci imperiali^tii au un inamic puternic a­ici la noi? Afa dar, munca noastra este lupta per­tru pace. Cu cat vom munci mai mult fi mai bitre, cu atat vom lupta mai crancep impotriva ha^ditilor de impe­riali­sti. Gel care a spus vorbele astea este Gheorghe Florescu, lucratorul dela tör­je. Tifserii l'au ascultat cu atenjie, In­tele­gand cat d® bine se imbina munca lor de aici, din fabricä, cu lupta ome­­nirii muncitoare de pretutindeni... Dar, iatä, tov­aräful prefedinte al Sinb­­icatului se urcä pe estradä, meeting­ul incepe, tovaräfi! la cuvintul tov. Beniuc care aduce salutul Ggipiteu­­lui Permanent pentru Apärarea Päcii din RPR. Dupä ce aratä cä lantul izbânzdor ia­ gärului päcii — Congresul dela Wro­claw, Congresul Partizanilor Picii dela Paris-Praga, Festivalul Mondial al Tine­­returi dela Budapests, etc. — a fost li acelas timp un lant de crunte desa­mägiri pentru Imperialist!, tovaräful Beniuc zugrävefte actele de banditism international al lupilor de peste Ocean. Bancherii americani au subjugat econo­­micefte tärile Incadrate In Planul Mar­shall, värand pe gatul popoarelor mar­­furi de reformä si jefuindu-le in acest fel economia najionalä. Astäzi imperialistii scrasnesc din dinti: com­unicatul Agentiei TASS le-a spulbe­rat una din marile si märsavele lor nä­­dejdi. Milioanele 51 milioanele de oameni muncitori din lumea intreagä, privesc cu netärmiffitä incredere ?i cu inflä­­cäratä dragoste cätre marea Xar^ ' s Soci^lisrpului. Aceste milioane de oameni stiu cä ur­­zelile, nädejdile, dorintele Si pregätirile imperialistilor nu vor deveni niciodatä fapte. Omenirea muncitoare doreste pa­ce. Ea luptä pentru pace. §i, luptand, via sti s’o irffpunä! Dupä tovaräsul Beniuc, a luat cuvan- t­ul tov. Mihail Hariga, care a citit pro­­vocarea la intrecere a muncitorilor si tahnicienilor de la „Vasile Roaitä“. A­­ceastä provocare 13 intrecere a starnit Din gurä in gurä a mers la Gri­­vita Rosie­ che­narea agitatorilor: ,,Vagoanele’' au meeting dupä ma­sa. Asa se face cä in sala de festi­vitäti cu greu i mai puteai räzbi. Era plinä cu sutele de muncitori veniti sä-si spunä räspicat cuvfin­­tul, veniti sä se aläture cu hotä­­räre luptei pentru pace dusä de milioanele de oameni ai muncii din lumea intreagä. Dupä citirea apelului Comitetu­printre muncitorii de la „Vulcan“ mult entuziasm, Utemistul Mantu Stefan si-a luat angajamentul sä depäseascä pänä la 7 Noembrie cu 25 la sutä norma sa anualä, sä reducä cu 5 la sutä deseu­­rile ?i sä citeascä romanul lu­i Boris Polevoi „Atelierul de Foc“; Petrescu Gogu de la „hala de montaj" ?i a luat angajamentul in numele atelierului säu sä termine panä la aceeasi datä 3 auto­buze: Racoviceanu Constantin, maestrul Cioran Ion, Costache Constantin, utemi­­stul Voina, muncitorul fruntas Coman Marin, muncitorul codas Bälanescu si numerosi alti muncitori si-au luat anga­­jamentul sä depä?eascä normale lor a­­nuale, sä reducä deseurile, sä-si li­­chideze lipsurile din muncä. Apoi, intr’o insufletire generali, mon­ci­torii, tehnicienii s­i functionar­ii de la „Vulcan“ au votat 0 mofiune adresatä Comitetului Permanent pentru Apärarea Päcii din RPR, prin care-si exprim­ä hotärirea därzä de a munci pentru de­­päsirea Planului de Stat si de a fi ne­­obositi luptatori pentru cauza päcii. lui Permanent al Partizanilor Pr.cji din R. P. R- ia cuvantul academi­­cianul* profesor Mihail Roller arä­­tänd cä dorinta oamenilor muncii din intreaga lume de a­­se bucura din plin de viatä, face di­vlag­rul päpii o fortä­­de neinvins. Dand citire comunicatului­ agentiei Tpss, tov. Roller a accentuat cä astäzi energia atomicä se glsp§te in m­äi­­nile a 200 de milioane de oameni ai muncii—­paipieni eovietici—care stau neclintiti in fruntea luptei pentru pace. In incheere dansul a arätat cä pacea nu vine dela sine, cä vigilenta oamenilor muncii tre­­buie sä se inzgeeascä pentru a de­­maspa uneltirile celor care vor un nou räzboi. Incep discutiile. Multi, foarte multi se inscriu la cuvant. Murici­­tori sau ingineri, maistri sau func­­tionari toti Voi sä arate prin an­­gajamentele lor cä sunt hotäriti de a lupta pentru pace, construind socialispnul. Iatä, la microfoa e tpv. Mateescu. Vorbejte in­ numele mun­­citorilor din atelierul de tapiterie. Pänä la 7 ncembrie, planul te le revine pe 1949, va fi realizat. A?a sunä angajamentul lor. Mäine in a­­telier inzecite le vor fi eforturile. Mai multe vagoane a­menajate, mai multe vagoane date in circu­­laitie. Noi nu vrem sä lucräm la zi pentru mupitii, ci vago­ane pentru ci­ätori, spune tov. Popescu Gh., in numele tämplarilor. Mai iute va merge räpdeaua lor pe lemp., mai iute va lovi barda lor, cäci va lovi Si in uneltirile celor cari vor un nou räzboi. Iatä, s’a urcat la mi­­crofon §i tovaräsul Bai­u dela Bläcä­, rusärie. 7 Ptoembrie sä ne gäseascä cu planul pe 49 indeplinit. Isi a­­duce aminte de räzboi, de jalea ce donmea prin casele oamenilor muncii. Nu m­ai vrea sä se repete incäodatä. Nu mai vrea asemenea näpastä pentru el, pentru sotie, pentru viitorul copiilor lui. va Sti sä lupte impotriva näpastei. S’a citit motiunea adresatä Co­mitetului Permanent al Partizani­lor Bacii si räspunsul chem­arii la intrecere adresat Gvivitei Locomo­tive. Uraleie ceferistilor au subli­­niat vointa lor negdruncinatä de a lupta pr s­preget pentru pace. Maine, aplecati deasupra strungu­­rilor, iparnind uneltele isi vor in­­drepta gandurile cätre viitorul fe­­ricit si luminos pe care si-1 con­­struesc cu propriile lor maini. Mai vor to , vor prinde a chiui masinile, une.i ipseropate \-o, |i replizärile lor, cäci sunt in cinstea Zilei In­­ternatiorale a Z.’ lei pentru Pace. * Entuziaste meet­inguri pentru pace au mai avut loc la i­­treprin­­derile: „Constructorul,,Radio- Popular”, „Unitatea II-a Mobila Populara“,­­,Metaloglobus”, ofi­­ciul telefonic „Victoriq I“, ,,UCB ", „Monetaria ‘Nation-al’­, fabric­a de chibrituri „Filtre­’,­­Mivisterul de Finante, Aula instituti­i­i de Sti­in­te Ju­ridico-Adm­inistrative. Taa­­t,rid Comedia, si in sala Cinema­­tografului Tomis, unde muncitorii, tehnicienii, funcpor­arii, studentii si actor­ii si-au exprimat vointa lor nestramutatä de a lup­ta p­eri­­tru pac^. tpB tara, I|liunc|l t«| Bfirma, r&spicat wo in fa de a Inpta pentru pme;, i de pace ^ hotarifi s’o apere, mitoe si miHoana de oameni ii Ima intreaga privesc spre Uniunea Soviets cu netarmurita incredere §i cu inflacarata dragoste! — Meetingul de eri del­a Vulcan — » La meetingul dela Gr'mvifa Ro§ie_tswE«*a§B.5 Mih­ail Roller a subliniet ca ligura­ pacii erta © to­rta de neinvins Cu atenjie fi incordare, muncitorii dela „Vulcan” asculta cuvantul lui M. Beifiac. La 1 Ostoabiie incep ,,$celii iuriiSice de un an” L« 1 Qvtpmferie, vor incepe cprsuril^ „Sc Hl jmidice de un an!‘, a doua se­­rid de fclevi, fii de m­uncitori s' tä­­■üi.] muncitori. Pr'n gi'i.jj Partidului |i a Guvernului «levii awstei «c lj vor prim­i gratuit in.retinerea pp toata durata cursurilor prefum­ si, rechizifile necesare. Gorpul did­ei’p. e­ste formt din profe­­sori ai facultat­ji juridico-economice, tr­agistrati si fuactionari din Justitie. „U.R­.S.S. IN FRUNTEA LUPT­E! PENTRU PACE" In cinstea „ZILEI INTERNATIONALE A LUPTEI PENTRU PACE” Libraria ARLUS-CARTEA RUSA a organizat expozitia „U.R.S.S. IN FRUNTEA LUPTEI PENTRU PACE“ Vor fi expuse : O Serie specials de afi?e, imprimata sub ingrijirea Asociatiei Romane pen­tru Strangerea Legäturilor cu Uniu­nea Sovieticä, cärti, bra­juri, ziare si reviste, tratand despre lupta Uniunii Sovietice pentru pace Expozitia va fi deschisä DUMINI­­CA 2 OCTOMBRIE 1949, intre orele 10 13, la sediul libräriei din Calea Victo­riei nr. 42. AngajamertBie tinerilor imuncitori Griviti -Locom­otive in cinstea ini­­­lastirie (Urmare din pag. I-a) lor: 1^ fierarie, deist 4,3% la 1,5% si la turnatorie, dela 4,5% la 1,5%, prin folosirea la maximum a deseurilor, prin economisirea materialelor. 6. Sa imbunatatim calitatea produselor fabricii mai ales in sectile: fierärie, tumätorie, fonta si bronz. Sa djipi bätäiia pentru lichidarea lipsurilor muncii dupä cum urmeazä: — sä nu ridicäpi fle la magazia cantitäti de materiale peste nevoile p­rocesului de productie, mai ales la septia de montaj, unde materialul nu intotdeauna a fost folosit rafional. — sä nu päräsim locul de productie pänä la incetarea lucrului, Ii deosebi la sectia montaj. 7. Sä ne ridicäm ninelul profesional prin participarea 100% la confe­­rintele tehnice, prin frecventarea regulat! a cursurilor de reimprovpätare a cunostintelor profesionale de cätre toti tinerii. Aplaudand indelung tinerii partid- l tärärea de a indeplini angajamentele la mísra+ínrr ci-an manifoc + nt I lua+o Brigada utenista dela S.M.T. Podul lioaei Ia$i räspunde she marii la intrecere lansati de S M. I. Märcuiesti-talen­ta De cate ori citeau in „Scanteia Tineretului” cä o nouä brigadä utemistä a luat fiinfä la o Stafiune de Marcini ?i Tractoare, tinerii trac­­tori$ti dela S.M.T. Podul­ Iloaiei Ia$i se tot intrebau dece nu $i-ar face Si ei o brigadä, a I or, cä doar cei mai multi tractorifti is tineri. Asta, POV-u ’ntr­’o zi c&nd dupä ce au ter­­minat arätura la Gospodäria Agri­­colä Colectivä Baltafi-Ia$i, patru tineri tractorifti impreunä cu aju­­toarele lor cari lucreazä la' arat, s’au asezat la sfat. S’au sfätuit, au chibzuit si pänä la urm­ä hotärirea a fost luatä. Pro­­punerea a fost discutatä la Organi­­zafia de Bazä I-T.M■ din Stafiune. A fost discutatä apoi cu conduce­­rtea S.M.J. Organizatia de Partid a susp'nut propunerea tinerilor trad­onsti" ?i astfel, D,um-viticä, a­­dunati iiitr’un meeting fulger trac­­teristii si tehnicienii dela SM,T. Podul Iloaei au särbätorit ihfiin­­tarea Primei brigäzi utemiste din StUfiunea lor. Brigada este formatä din 4 trac­toare: hartz — 3 46 3.5 if. P. Si unul eis 45 H■ P. — deservite de patru tineri {rqctfirifij impreunä cu aju­­(C rrele lor. Ca responsabil al bri­­gäzii" a fost ales tanarul tractorist Chilei Vasile. Trscandu-se la discutgrea planu­lui de b­unc# tinerii din brigadä ttu propus sä räspundä clyfrnQrii la Jn* tre-iere a S.M.T. Mtikrciti^i­ Ialomi­fa, finand seama de condipile in care lucreazä brigada, de tractoare­­le pe care le are, tinerii tractoristi Si-au luat urmätoarele angajamen­­te Ca raspuns la chemarea tracto­­ristilor de la S. M. T. Märculesti: 1. Sä indeplineascä In cinstea zilei de 7­­Noembrie planul muncilor a­­gricole pe trimestrul IV. 2. Prin inläturarea timpilor sporti Si buna intretinere a macinilor sä realizeze cu tractoarele urmätoare­le: cu tractorul de 25 H. P. dela norma de 1,7 ha. la 2 ha., cu trac­torul de 35 H. P. dela 2,7 ha. la 3,5 ha­, iar cu tractorul de 45 PI. P. dela 3,6 la 3,7 ha., aräturä de 18— 20 ch­l- adancime.­ 3. Sä reduca consumul mediu de cam­burant, cu 8% adicä dela 23 kg. la 21 kg. de fiecare hectar de arä­turä. 4. Sä imbunätäteascä intretinerea tractorului prin iindeplinirea pla­nului de intretinere Si reparatii stabilit pentru fiecare masina, rea­­lizand in acest timp o economie de 30% din valoarea pieselor de schimb. 5. Sa efectueze muncile agricole in bun­e conditiuni la Gospodaria Agricola Colectiva si la asociatii, pentru a dovedi astfel superiirita­­tea agriculturii mecanizate. Totoda­­ta vor duce o munca sustinut.­ de lamurire in randurile taranilor Sá­rád Sí mijloca­i pentru a-?i lucra pamantul in asociatíi. Cores?. CORNRlJfrl A jMwrm rmmmw la uitel­aturi­ festive piosi?rii R.P.R. au primit un steag din prea Comw.d­iii (Urmpre. din pagina I.a) Maria Djordjikas­vili, secretar al cretar al C. C. al U. T. M­', faphe C. C. al Comsomolului din Geor- Elena, instructoare superioara a gla si Olep Bedarev, redacor res­­ctetasamentelor de Pionieri din Ca­ponsabil al revistei pentru copii ' • „Murzilka“, membrii ai delegatiei pitala si Rosca Aurora, memorui Comsomolului; Gh. Florescu, sef in Biroul C. C. al U. T. M. ce a trecut, cand a^teptam aici, la Gilde . Si, cu inima in prim, sa primeasca cra­­vatele rofii, ziua in care le-a fost predat primul steag rosu pionieresc. Nu putini au fost atunci acei care inghiteau cate o mica lacrima de emotie sau de bucurie, cand acest steag $i-a desfdjurat fa­ldurile matdsoase, Idsdnd sd se vada literele aurii ce formau cuvintele: „Pionierii R P. R­” Astdzi, aceasta zi a revenit. A revert mai marea­ c, m­ai frumoasa, mai plina de impresii ce nu se vor $terge din minte niciodata. In aceeasi sala la Giulesti, au sosit delegafiile detafamentelor de pionieri din sute de fcoli ale \drii. Surddea sala de atdta veselie si voie bund. §i cum sd nu fie veseli­­i bucurosi pionierii, cand astdzi m mijlocul­­or se afla o delegate a tineretului sovietic, a, tineretului atdt de iubit de ei, o delegate a gloriosului Comsomol. Cum sd nu se bucure, cand printre ei se afld $i tova­­rdii din Comitetul Central al Partidului, tovardfi din C. C. al U. T. A­., repre­e zentanfi ai oamenilor muncii d­in fara r­oastrd, care poartd o dragoste nefarmantd copiilor. In siinetul acarstelor, s’a deschis adisstarea festiva partea pionierilor sovietici”, spune tov. Feo­dgrova. Apoi, un steag roju, ca sangele e­­roilor sovietici cäzuti in lupta pentru pacea si fericirea oamenilor muncii, se desfäsoarä in clocotul de bucurie al pionierilor, steag pe care-1 vor pri­­m­i astäzi ca semn de pretuire a mun­­cii depuse de ei. A-l pästra cu cinste si a-1 apära in­totdeauna as­a cum au stiut sä-1 apere si pionierii sovietici, a fi demn de ei, si a urma intotdeauna indemnul pe care-1 poartä. „Pentru cauza lui Lenin si Stalin fiti gata”, aratä tov. Feodorova in continuare, constituie o sarcinä de onoare a pionierilor din R.P.R. S'au deschis ujile, un ropot de tobe se aude ?i un grup de pionieri cu stea­­gurile in frunte, pätrund in sali. Trei dintre ei s-au urcat pe sceni pentru a primi din mana reprezentantei Com­somolului steagul. Cand i1 primesc, mäinile se sträng cu putere in jurul lui, parcä nu ar mai vrea sä-i lase niciodatä ochii copiilor scaldä steagul in lu­­mina lor. Fiecare dintre ei ar vrea sä-1 cuprindä, sä-1 mängäie. Vorbeste pionierul Dumitru Danga, acel ce a primit steagul: „Juräm sä purtäm cu cinste acest steag sä lup­­täm sub el, pentru pace $i un viitor fe­­ricit’’, zice el. Mai tärziu când s’a dat citire scri­­sorii adresate Iov. Stalin, care expri­­ma toatä dragostea ?i recunostinta pionierilor pentru Marele Conducätor al popoarelor, iubitoare d­e pace, o 1L ni^te soberonä a cuprins sala. Dar apoi, din nou au izbuenit ura'e­lo, furtuna de aplauze, din nou a rä­­sunat numele drag al tovara^ului Stalin pänä departe ca un jurämänt de luptä impotriva acelora care cautä sa atragä o lume intreagä intr’un nou räzboi. Un frumos festival artistic, cu cantece esecutate de Corpu Pionieri­lor Radio, $i cu recitäri, a incheiat a­­ceastä adunare festivä de incepera a unui nou an ^colar. $i fiecare pionier care a luat parte la aceastä adunare, a piecat cu hotär­­­rea fermä, de a fi disciplinat, de a in­­väta cät mai bine, de a munci cu dra­goste pentru a fi demn de steagul rosu, pe care Lau prim­it pionierii nostri, steagul drag al pionierilo so­­vietici, de a deveni prin invätäturä un vajni­c luptätor pentru pace. N. Rudas ! S’a fäcut liniste. In ambele parti ale scenei, gornistii isi duc goarnele la buze si chemarea melodioasä se inalta ca un cont de ciocarlie. Apoi, Imnurile R P. R. ?i Sovietic, cantata de corul Organizatiei Capital© l­a U. T. M., räsunä ca un legämant de vesnica infrajire intre ele daua pogoare. Tov. Aurora Rosca, responsabila sectiei de pionieri a C. G. al U. T. M., explica in cuvinte calde, scopul acestei adunari festive. Aici se vor trasa pio­­nierilor sarcinile care le revin in noul an scolar, sarcini care vor trebui duse la indepl­inire pentru ca astfel pio­­nierii sä dovedeascä­ cä sunt dem­ni de a fi purtätori ai cravatei ro¿ii. Apoi, sunt propusi in prezidiul adunärii fus­­tive reprezentantii Partidului nostru iubit, reprezentantii gloriosului Comso­­mol Leninist-Stalinist, ai U. T M.. ului ?i ai Ministerului Invatamantu­­lui Public. In aplauzele furtunoase ale pionie­­rilor, insuflejite de marea dragoste pentru Partidul nostru iubit, pentru Comsomol si pentru U. T. M., prezi­­diul s-a ocupat locurile pe scena Dintr’un tablou, chipul drag al tov. Stalin zambeste copiilor, la cuvantul tov. Gheorghe Florescu, care adre­­seazä un apel pionierilor de a pasi c­u ardoare la invätäturä, de a invata din zi in zi mai bine, de a dovedi prin ap­titudinea si disciplina lor, cä sunt ho­täriti sä urmeze exemplul märet al pionierilor sovietici Tov. Gheorghe Florescu .La inche­­iat discursul, feligitandu-i pe pionieri cu ocazia inceperii noului an scolar. Cand­­ s‘a ridicat tov. Feodorova, se­­cretar al Com­itetului Central al Com­­somolului, pentru a‘ vorbi in numele vulturilor Comsomolisti, parcä se ur­­nea sala din loc de freamätu! entu­­ziast al pionierilor iar numele Crim, gomolului ?i al Marelui Stalin, räsu­­nau zeci si sute de ori din piepturiie lor. $­i un pionier cu obraji imbujoraji de emotie ii sopti incef vecinului lui „Stii tu, Georgica, a§i vrea sä am saptp pl|märii, sä" pot striga atat de tare ca sä se avejä papá hat departe la Moscova, s­­audä $i tov. Stalin mult il iubjro’!. Sä päslrp^i steagul cu cinste W¥S transzait un cäMurot saint dte nr, w SITUATiA SCRIITORILOR DIN TRECUT $I DE AZI *1 Lecfia pe &re o publicäm­ mai jos va fi folositä de elevii $color medii ca tematicä. E necesar ca elevii sä päs­­treze acest mat mal, care Irniocuefte manualul. C­ondijiile tu care trätau scriitorii din Ej jaca noestri In vrertita exploa­­ ttrii bur­gh­ezo _­monier ejti erau eit se poate de grele. Supusi ji ei ftoeleaji nesiguranje e zilei de mäine, care e caracterist­icä in societatea ca­­pStailorä, scriitorii erau sHiji sä-§i vän­­ds t°r muncä, Indeplinind vr^jo funcjie oarecare, pentru a-ji cä­­stiga existenta.. §tim cä unii dintre cei mai mari creatori ai nostri, ca E­­minescu si I. L. Caragiale, fäceau ga­­zetäne, se angajau sufleuri, altii da­­deau lectii si asa mai departe. Deci scriitorul nu putea tr­äi dim produsul muncii sale literare.. Aceste condifii de existentä fäceau pe multi dintre ’ scriitori sä se inchidä in ei, sä se rupä de viatä, de näzuin­­tele ?i de lupta poporului. Desigur, clasele conducätoare incurajau o atare atitudine, ba chiar o impuneau celor ce voiau sä-si vadä operele primite si apreciate in aceste cercuri. Dacä scri­itorii incercau sä punä anumite proble­­m­e cu caracter social, sau sä arate ne­­dreptatea oränduirii sociale, asa cum a­­geilt Cewy BoFac, ei erau trecuti spb o täcere voitä si dafi foarte cu­­r­änd uitärfi de critica literarä a regi­­mului burghezo­ mo?ieresc. Sä ne gän­­dim de pildä la curentul poetic din jurul revistei „Contemplan­u­l’’, prima publicatie cu caracter cultural a clasei muncitoare. Aproape to{i poetii acestui curent au fost sau trecuji sub täcere, sau, in orice caz, redusi la o micä imporantä de cätre ep­onentii ideolo­­giei clasei conducätoare. Chiar Cara­­giale a suferit uneie persecujii din partea criticilor vremii, din pricina pro­­blemelor pe care le ridicau operele sa­le. Iar Eminescu era silit, adesea, sa modereze tonul un°r lucruri, pentru a fi pe placul aceloraji eritiei. Aceasta stare de lucruri s’a prelun­­git in fara noastra dealungul anilor in care partidele burgheze aja zise is­­torice, s’au perindat la conducere, a­­poi deasemenea dealungul anilor dicta­­turii antoriesciene, pänä la 23 August 1944, data eliberärii tärii noastre de cätre grorioasele Armate Sovietice. Pentnu aceastä epocä este grä­­tor e­­xemplul lui Alexandra Sahia, scriitorul ipsu len­t d2 3 4 5 * idealurile clas. i m­unci­­toare, care a murit pus de tuberculo­­z|, ignorat de critica burgheza. D­upä 23 August, in tara noasträ s’au realizat transformäri adanci economice ?i politice care au dus la schimbäri si in ceeia ce privejte literatura. Clasa muncitoare u­tand pu­­terea in mäini, a pornit sä construiascä socialism­ul. In lupta aceasta pentru construirea­ socialismului, pentru edu­­carea unui om nou, scriitorii au un rol de cäpätenie in formarea sufletu­­lui omenesc. Ei se aläturä clasei mun­­citoare, isi insujesc idealurile ace­­steia, luptä constient aläturi de ea, insptlet'lf de spiritul de Partid. In felul acest?., ei au Inceput sä ne infätijeze, in operel­e lor, aspectele noui ale viefli sociale, bogat^ de fem­e ?i de idei in­spirate de noua concepjie asupra viejii ji asupra muncii. Avantul cu care se lucreazä in uzine, pe ogoare, pe san­­tiere, lupta därzä care se duce im­potriva dujmanilor­ de clasä de cätre clasa muncitoare $i täränimea munci­toare, sub conducerea Partidului Mun­­citoresc Roman, iatä izvorul nesecat al temelor noul din literature noas­trä. I­nfäjijänd intr’o form­ä artisticä realizärile regimului nou, scriitorii gräbesc construirea socialismului. Astfel arta lor indeplineste un rol social, ea este pusä in slujba poporu­lui. Deaceea scriitorii au astäzi con­­ditii asigurate pentru a putea crea in­voiie. Partidul §i guvernul nostru le poartä cea mai mare grijä, activita­­tea lor fiind priuitä de toti acei pen­tru care scriu. In Republica Popularä Romana, scriitorii au conditii asigurate pentru a putea deveni si ei cu adevärat „ingineri ai sufletelor’’, cum spune I. V. Stalin despre scriitorii sovie­tici, criitorii sovietici, acejti oameni 3$ noui, luptatori pentru construi- ^ rea comunismului, au avut mari Inaintaji ln scriitorii din Rusia prere­­volutionara. Aceftia au fost luptatori Impotriva iobagiei a regimului jarist ji a nedreptatii sociale. Ei educau in cititori simtul dreptätii ?i r­äzuinta spre mai bine. Iatä cum caracterizeazä Maxim Gorki pe scriitorul rus: „Ca om, ca personalitate, scriitorul rus, a fost luminat de o luminä vie, de o iubire devotatä si pätimasä pentru ma­rea cauzä a vietii si a literaturii, pen­tru poporul istovit de muncä si trup Lnd amar pe pämäntul säu. El a fost un luptätor cinstit, un mare martir al dreptätii, un erou in muncä si un copil in raporturile cu carpenji, cu su­­fletul limpede ca lacrima si aprins ca steaua de pe palidul cer al Rusiei’’. pu§kin spunea despre sine:­­ „Md va iubi deapururi norodul de ispravä, Cu simfäminte bune eu am trezi didos Cänd veacul nostru crancen dänd libertäfii slavä, Cerut-am milä pentru cei de jos. Operele lui Gogol au trezit dragostea fatä de [»pair si ura impotriva func­­tionarilor faristi corupti si a mosierilor. Povestirile lui Turgheniev au jucat un mare rol In luptä impotriva ioba­giei. Lev Tolstoi, pe de o parte, a dat cele mai m­inunate imagini ale poporu­lui rus, care sa ridicat in 1812 pentru apärarea patriei lur, iar pe de altä parte, asa cum a spus Lenin „a smuls toate mä?tile” Rusiei iobage si capita­lists. Incä din gltirilul deceniu al vea­­cului trecut, Maxim Gorpi, marele scriitor al clasei muncitoare, prin fi­­gurile de oameni puternici ?i män­­dri pe care le-a creat, cheamä la luptä pe cititori impotriva lumii capitaliste. Mai tärziu, el a scris romanul „Ma­ma“, care a fäcut sä se iveascä prin­­tre cititorii din rändurile muncitori­mii, sute de mii de noui luptätori revolu­tionari. Literatura sovieticä ne aratä cum in lupta §i munca de construire a so­cialismului se najte omul — cetäjeän al societäjii noui, cum apar nquile raporturi intre oameni. N. pstrgysjii, autorul romanului „Aja s’a cälit fite­­lui”, caracterizeazä astfel pe scriitorul sovietic: „Este mai iptäi de toate un ziditor al sociplisteilim... Este un lu­ptätor. Luptätor, in­vätätor, tribun. Viaja noasträ, ne dä nopä, scriitorii ș-i cel mai bogat material pentru crearea chipului mimimat al muncitorului entu- Zjqst ji cinstit. C^ti oameni ffpj a dat tara noastra, in care fiecare poate a­junge om mare, pentrpea la ppi mwn­­ca a devenit q probleml de fifi-te, de vitejie, de glorie si eraism. Fiecare zi ne aduce noui $i noui fapte de eroism in muncä ale poporvilui dljbprat, fite pentru prima oarä a cipioscpt ijpcu­­ria muneji pentru sine, pentr'H propria lui fericire. Scriitorului ii rämane doar sä dea o imaginie tot atat de luminoasä pe cat­­le luminoasä este §i viajq pag­­strä“. I­n zilele Marelui Räzboi pentru A­­pärarea Patriei, rolu­l scriiUrului sovietic a erpsput fi m$i muit- Cuvintele lui ridjeau moralpl Cjqmani­­lor sovietici, fäccfiu sä incolteascl p. ra impotriva dufmanului fi intorsaq credinta in victorie. Odatä cu sfärfitul räzboip­ui, condijiile de pafenicä desvoltare a Sta­­tului, seriitorii sovietici si-au aspmat sarcipj ce le fac cinste: ,’,De a ajwti poporului, Statului fi Partidului sä creascä un tineret mandru, increzator in puterile sale, care nu se tem­e de niici o greutate”. (Jdanov). In Tara Sovieiiior scriitopijl pfte tinut in­ mare cinste, fiind inconjurat de dragostea si stim? tuturor. I­atä, dar ce pildä märeatä stä in fata scriitorilor din tanära Re­public? Popularä Romín®, care a päfit la constrpirea socifilismului. Din aceastä rrdPPnatä experientä a culturii sovietice, cea mai a­vansatä din lpme, ne inspiräm pentru a construi fi in tara noasträ, q culture pe baze sociajiste, o ctjlturä ? ipfregulpi popor. $i la noi deci se pun astäzi jaloanele unei literaturi strans legate de lupta poporului. Nume ca acelea ale lui Eu­­stebiu Camilar sau Zaharia Stancu in ro­man, Petru Dumitriu sau Petre Iosif in inven­sficä, apoi Mill®!' R-’V'-ioglo si Lucia Demetrius in dramaturgic, A­­lexandru Toma, Maria Bangs, Mihai Beniuc, Radu Boureanu si Eugen Je­­beieanu in poezie, sunt doar citeva din cele multe. Ele oglindesc cultura pilitä care se ridjeiä in tara noasträ, o­­datä cu construirp? so­cialismulu'. cil­­turä adanc ancoratä in v’ata fi pä­­zuintele poporului nostru fi in T'ota pe care el o duce pentru pac. fi pro­­gres. \) Lecfie intocmitä de Minister([/ In­­v&täm&r\tulul Public pentru uzul f'ioH­­lor medii. b­ibtinf­are pentru ab­solvent! §colior tie invatämint superior ii contegentele 1941-1849 Marele Stat Major pune in vedere tu­­turor absolvenjilor §colilor de Invätä­­mänt Superior, din contingentele 1941- 1949, inclusiv acei care au absolvit Fa­­cultätil© in acest an, sä prezinte urrrtä­­toarele acte la Cercurile Teritoriale de care u,p?,:tin pänä la data de 20 Octom­­brie 1949 1. O declarajie in care va aräta nu­mele fi pronumele, data ;i locul naste­­rii, Facutatea absolvitä, profesiunea fi dom­iciliul ac­ual, numele pärinjilor, - r *ni s' :■i'e--* i”ne 1 Cei care au fäcut serviciul miliar sub arme vor trece anul, arma, unitatea din care s’au eliberat si gradul obtinut- Tinerii care se incadreaza in D.L. 772/ 846, precum si tinerii care au prestat munca obligatorie la interior, vor ara­­ta aceasta in declaratie si vor pretepta acte justificative pentru echivalarea serviciului prestat cu stagiul militar. Acesti t neri vor putea cere relatii la orice Ce­c Teritorial asupra actelor pe care trebue sä le Intocmeascä. 2. O adeverintä eliberatä de Faculta­­tea respective, din care sä rezulte calita­­tea de absolvent. Toate actele cerute mai sus se vor preda Cercurilor Teritorialä pjpä la data de 20 octombrie a. c., adestea fiind necesare pentru clarificarea situajiei lor militare. Actele se vor preda personal, prin in­­puternicit sau prin jerisoare recoman­­datä inchisp (astfel ca sä soseascä la Gorpul Teritorial ppna la data de 20 Octombrie a. c.). Tinerii care intra in prevederile pre­­zentului comunicat si care nu vor pre­­zenta la Cercul Teritorial cele di­puse, vor suferi rigorile legii. Ztei de mii ds tmir« din intreaga tara vor Iua parte Ea graiitaieie manifestarii sportive organizate in cinstea «Zilei internationaie a luptei pentru pace» Douä zile iniii sunt Päifä tu marea särbätoare a foxtelor Päcii din in P­egga lume, pdjiä ia „Ziua interna­­tionalä a Luptei pentru Pace”. 2 Octombrie va fi ziua in care m&r­­savii atätätori la un nou räzboi, vor simti incä odatä cat de neclic­titä este hotärirea popoarelor de a lup­­ta pentru pace. In aceastä zi, oameni muncii din tara noasträ ifi vor manifesta Ho­­tärirea de a lupta si mai departe pentru construirea socialismului in „Luat in cinstea Zilei !­­ p®ntri* Ziua de 2 Octombrie constitue un nou imbold de a lupta pentru a do­­bândi Insigna de Polisportiv. Mii de tineri s’au luat la träntä cu cen­­tim­etrii, cu secundeie sau cu punc­­tele, dornici sä fie cat m­ai repede printre cei cäror­a le va sträluci pe piept „Insigna de Polisportiv’’, dor­nici de a avea inscris pe carnetul lor de Polisportiv ,,luat in cinstea Zilei Internationale a l­uptei pentru Pace’’. §i in fiecare zi mereu mai multi, tineri muncitori, tarani muncitori, ostafi, elevi fi studenti, trec nor­­mele Insignei. Cei 100 de tineri din Dorohoi, care au luat Insigna, fi-au afirmat astfel hotärirea de a apära pacea §i prin fictivitratea lor spor­­tivä. State­­ie Päcii O uriafä grafet­ in stea a fost organizatä in cinstea „Zilei Inter­nationale a Luptei pentru Pace”. Intreaga tarä va fi sträbätutä de sportivi care vor exprima increde­­rea nesträmutatä in victoria forte­­lor proli. Stafetele care vor porni din fapte colturi ale tärii vor fi pur­­tate de m°tocicli?ti fi biciclisti. As­täzi pornesc motocicliftii din Sighet, care vor treee prin Satul Mare, Dej, Oradea, Tärgu Mure? fi-fi vor con­­tinua mäine drumul pänä la Brajov unde vor preda stafeta cicliftilor, scum­pa noasträ Patrie. Pentru a­­pärarea celui mai de pref buti, Pa­cea. In ziua de 2 Octombrie, miile de sportivi care vor lua parte la con­­cursutie, demonstrarile si matchu­­rile ce se vor desfäsura in cinstea „Zilei Internationale a Luptei Pen­­tru Pace”, isi vor afirma hotärirea de a lupta pentru apärarea­­pffcii, pentru apärarea cucerirhar ei, prin­tre care sunt si cultura fizicä ?: sportul i­ nternaftenals a luptei Pape“ Tot szi. vor ^üleca motocicliftii din Oravita fi Dorohoi. Pe intreg parcursul, zeci de mii de oameni ai muncii vor intampina pe cei care due mesagiile päcii, me­­sagiile care exprimä dorinta de pace a poporului muncitor din tara noa­strä. „Cursa Päcii” Maine cei mai buni cicUsi ai tärii vor lua plecarea in marea cu­rsä ci­­clistä de fond in douä etape Bucu­­resti — Brasov — Bucuresti ce se aieargä cu ocazia „Zilei Internatio­nale a luptei pentru pace’’ si care poartä denumirea de „Cursa Päcii’. Desigur, va fi o alergare viu dis­putatd ?i dealungul celor 345 km ciclistii vor lupta tot timpul pentru In inteeaga tarä vor caracu­rsuri $i manifest© Zilei Internationale Sportivii din toate ramurite sporti­ve sunt dornici ca printr’o partici­­pare cat mai numeroasä sä demon­­streze vointa lor de pace. In Bucu­­re?ti, un mare numär’ de tineri fi tinere vor participa la marele cross popular din ziua de 2 Octombrie, in care vor alerga deopotr­v incepä­­tori fi avansati. De asemeni, vor a­­vea loc intreceri intre boxeuri, care ifi vor disputa numeroase mateluri, a se clasa cat mai bine. $i atunci cand intr’o cursä aieargä M. Nicu­­lescu, B. Norhadiaä, i/andru sau D. Negoescu, victoria se ob­tine cu greu, mai ales cä acest traseu cere eforturi serioase fi o bunä pregäti-Le.igT national de rugby fff RPR a päräsit azi dimineatä tara indreptändu-se spre Praga unde va susficie cu pr­ejul „Zilei In­ternationale a luptei pentru pace” un match cu representa­tive Republica CetiPSlovace. Rugbi¿tii celor douä t äri s’au mai intalnit in primävara aces­tui an la Bucuresti, astfel cä c­eie douä echipe isi cunosc topul. Fortele fiind echilibrate intälni­­rea de Duminicä promite a fi viu disputatä. Echipa RPR va cäuta sä rep­re­­zinte cat mai bine culoriie re­­publicii noastre, dar indiferent de rezultatul tehnic care va fi obfinut, aceastä inteinire va fi incä un prilej de strängere a re­­latiilor de prietenie dintre cele douä täri, re tacticä. De asemeni, in Capitalä­, se va desfäsura un concurs de ci­­clism pentru incepätori. Va fi un concurs popular, la care va putea lua parte ori­ce eiclist, indiferent dacä este legitimat sau nu, fi cu ori ce fel de bicicletä. Aven loc numeroase ri sportive in cinstea a luptei pentru Face­ tionale la Galaji §i Timisoara, in­tre jahisti, scrimeuri, jucätori de tenis de masä, car­oteuri, etc. Alte numeroase intreceri vor a­­vea loc in toate prabele tärii fi ti­neretul sportiv, fie cä va fi pe ur­­teren din mijlopul Bäräganului sau undev­i la poaleie muntilor, ifi va afirma incä odatä prin aceste mani­­festajii tißtärirea de a lupta pentru apärarea päcii, impotriva tipperi(£* liftilor setos! d» aref­turi fi­rt«*'

Next