Biserica şi Şcoala, 1925 (Anul 49, nr. 1-52)

1925-01-04 / nr. 1

Anul XLIX. Arad, 4 Ianuarie 1925. L5SÄ®— : bîMigm DBiversitîlii laşi U.15 affi­l Nr. 1. BISERICA ŞI ŞCOALA REVISTĂ BISERICEASCA, ŞCOLARĂ, LITERARĂ ŞI ECONOMICA. ABONAMENTUL: Pe un an _______ 40 Lei. Pe jumitate de an _ _ _ _ _ 20 Lei. Apari odată In săptămână. DUMINECA. REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA. Arad, Strada EMINESCU Nr. M. Telefon pentru oraş şi judeţ Nr. 266. Nr. 4300/1924. Ordin­ circular. Sf. Sinod al Sf. Biserici autocefale orto­doxe române din Bucureşti cu Nr. 434 din 10 Decemvrie a. c. ne-a trimis următoarea adresă: „Dată fiind importanţa pe care biserica noastră ortodoxă a căpătat-o acum după răz­­boiu în ochii întregei lumi creştine, din toate părţile şi din lumea ortodoxă şi din cea ne­­ortodoxă — suntem cercetaţi, consultaţi şi in­vitaţi să ne dăm avizul şi adeziunea la dife­ritele mişcări şi aşezări ce se pun la cale în lumea creştină întreagă, întrucât participarea Bisericii noastre la asemenea mişcări prezumează că angajează întreaga Ei răspundere, Sf. Sinod, dornic de a pune o regulă şi a şti cui încredinţează sar­cina de a reprezenta sf. Biserică ortodoxă au­tocefală română, al cărei cap suprem este, în şedinţa sa din 18 Noemvrie a. c. a decis: „Nici o persoană n-are dreptul să trateze cu diferitele Biserici creştine sau cu reprezentanţi de ai lor, sau să participe la diferitele mişcări cu caracter creştin mondial, în numele bise­ricii ortodoxe autocefale ortodoxe române, fără o prealabilă autorizaţiune, şi pentru fiecare caz în parte, din partea Sf. Sinod“. Ceace aducem la cunoştinţa Onor, preo­ţind spre ştire şi conformare. Arad, la 22 Decemvrie 1924. cloan c7. cRapp m. p. Episcopul Aradului. Pro Domo. Ca şi anii precedenţi, anul 1924 este considerat prin un efort considerabil de con­­solidare şi cimentare a temeliilor statului şi bisericei noastre naţionale. Pe cât de sublim a fost idealul de a vedea odată dărâmate graniţele ce ne despărţea de fraţii noştri din­ Regat, Basarabia şi Buco­vina, pe atât de mare a fost jertfa, prin care am ajuns aici. Şi pe cât de mare şi greu de executat, este programul de unificare şi organizare a bisericei şi patriei noastre, pe atât de mare şi titanică este, munca ce trebue s-o prestăm ca să ne ajungem scopul dorit. In vâltoarea şi haosul decadenţei morale de azi, toată lumea îşi îndreaptă privirile cătră biserică, de unde s’aşteaptă pornirea duhului de purificare şi sanare a urâtelor moravuri, ce sunt încuibate între noi. Pentru aceea biserica noastră nici când n’a avut trebuinţă de-o muncă mai intenzivă şi folositoare, şi nici când n'a avut trebuinţă mai mare, de elemente selecţi­onate şi dornice de progres, ca în timpul de faţă, când se pun baze trainice legislative, pentru a organiză bine această biserică. Unde mai pui că suntem obsedaţi din toate laturile de diferite curente destructive. In astfel de împrejurări un organ bisericesc este artera prin care se canalizează viaţ bise­ricească între membrii clerului dintr’o eparhie, ba putem zice din întreaga patrie. Biserica şi Şcoala, organul diecezei Ara­dului, siituată la extremităţile de Vest ale Ro­mâniei, are aici de îndeplinit un rol duplu, şi bisericesc şi naţional. Deci plin de încredere şi cu însufleţire sinceră, în trifen în anul al 49-lea şi plecăm din nou la urumul apostoliei, bine convinşi despre rolul şi utilitatea ce avem de îndeplinit în viaţa noastră bisericească. In curs de 48 ani, în acest organ s’a în­chegat, ca într’un credeu comun, avântul su­fletesc al preoţimei din diecezele Arad şi Ora­dea mare. Avem de îndeplinit o misiune foa­rte grea. Temeliile veţuirii în societate se zdru­­cină şi trozneşte din închieturi. Ne vom stră­dui şi în viitor, să ridicăm sufletul diecezei din molohul în care se zbate, pe cea mai naltă treaptă din scara vârtuţilor. Şi dacă în trecut preoţimea noastră a simbolizat toate nizuinţele şi mândria neamului românesc, şi azi preoţimea este sarea pămân­tului care cu învăţăturile sf. evangelii este

Next