Biserica şi Şcoala, 1947 (Anul 71, nr. 1-53)

1947-01-01 / nr. 1-2

Pag. 3 Nr. 1-2 — 1­5 Ianuarie 1947____BISERICA ŞI ŞCOALA dincrişi cu cea mai bună garanţie morală, sub conducerea preoţilor, în zilele dintre 8—11 Ianuarie 1947. Cerealele strânse în fiecare parohie, vor fi adunate la centrele protopopeşti şi de acolo încărcate în tren. Deşi Episcopia noastră are toate asigurările că cerealele adunate de Biserică vor ajunge la destinaţie, totuşi primim cu bucurie delegaţi, fie dela centrele protopopeşti, fie dela parohii, care să însoţească vagoanele până în Moldova. 3. Pe lângă dăruirea de cereale, credincioşii noştri mai pot contribui la ajutora­rea fraţilor din Moldova, primind în familiile lor, spre hrănire, îmbrăcare şi creştere, copii din Moldova, până la recolta din vara viitoare. P. C. Preoţi ne vor comunica numele acelor familii care doresc să primească în casa lor astfel de copii. Cine ar putea să zu­grăvească în cuvinte, şi frumuseţea acestei fapte bune, care rămâne rezervată sufletelor alese! 4. Se mai poate veni în ajutorul aceloraşi fraţi năpăstuiţi prin dăruirea de­ haine şi încălţăminte vechi, ce mai pot fi reparate, sau pânză de orice fel. Aceste lucruri pot fi dăruite deodată cu colecta de cereale. Sunt rare prilejurile când Biserica întreprinde o colectă ca cea de acum, pentru că rare sunt prilejurile când Dumnezeu ne încearcă atât de mult, şi suferinţa în ţară este atât de mare ca acum. Dar după cum în foc se lămureşte aurul, aşa şi credinţa noastră în vremuri grele de suferinţă, se cunoaşte. Poate că este ultima încercare, pe care dacă o vom şti birui cu inimă iubitoare de aproapele, Dumnezeu va răsări iarăşi deasupra noastră soarele bucuriei, al păcei şi al bunei stări. De aceea, cu părintească dragoste, vă rog pe fieştecare să răspundeţi din toată lărgimea inimei voastre la această chemare, a lui Dumnezeu, dovedindu-vă credinţa prin o faptă bună. Căci „ce folos fraţilor, dacă zice cineva că are credinţă, iar fapte nu are? Oare credinţa poate să-l mântuiască ? Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana cea de toate zilele, şi cineva dintre voi le-ar zice: Mergeţi cu pace! încălziţi-vă şi vă săturaţi, — dar fără să le daţi cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul? Aşa şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi.“ (Iacov 2, 14-17). Darul fie cu toţi, cari iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos cu dragoste ne­pieritoare (Efes. 6, 24). Dat în reşedinţa Noastră episcopească din Arad, în ziua Anului nou din 1947. Al vostru iubitor părinte sufletesc. 1 ANDREI Episcop Ad. Nr. 4760/1946. INSTRUCŢIUNI pentru colecta de cereale pe seama înfometaţilor din Moldova. 1. Colecta întreprinsă de Biserică se face pen­tru cantinele din Moldova. Se va colecta: grâu, po­rumb sfărmat şi fasole. Cerealele colectate vor fi trimise de către Episcopia noastră, prin mijlocirea CARS-ului (Comitetul pentru ajutorarea regiunilor secetoase­ Episcopiilor* din Moldova, la o dată pe care o vom comunica ulterior. 2. Conducătorii oficiilor parohiale vor convoca consiliile parohiale la o şedinţă extraordinară, ce se va ţine cel mai târziu până la 7 ianuarie 1947, pen­tru a discuta toate amănuntele colectării. Vor par­ticipa obligator toţi preoţii şi cântăreţii bisericeşti. Este de dorit să participe şi autorităţile de Stat lo­cale (pretor, notar, primar etc.) precum şi învăţătorii, spre a sta în ajutor cu sfatul lor. 3. Colecta o vor face fie numai membrii con­siliului parohial, fie şi alţi membri aleşi dintre eno­riaşi, formând echipe de cel puţin 2 inşi. Numărul echipelor se va fixa după extensiunea parohiei. 4. Până la 7 Ianuarie enoriaşii vor fi anunţaţi despre locul de colectare (casă sau magazie din pa­rohie) unde să-şi depună între S-­ 1 Ianuarie canti­tatea de cereale, pe care o oferă. 5. In comunele mai mari colecta poate fi fă­

Next