Pajtás, 1974. július-december (29. évfolyam, 27-52. szám)

1974-07-03 / 27. szám

A pajtás nyáron is JÓ PAJTÁSOD Nem titok, hogy nyáron, a szünidő alatti hónapokban kisebb a Pajtás példányszáma, jóval kevesebben ol­vassák, mint a tanév alatt. Ez évről évre visszatérő gondot jelent mind a szerkesztőségnek, mind az Ifjúsági Lapkiadó Vállalatnak és gondolom, sok olvasónknak is. Mi az oka ennek a nyári vissza­esésnek? Kevesebb talán az olvasó? Csökken a lap iránti érdeklődés? Egyiket sem állítanám teljes biz­tonsággal. Sőt! Éppen nyáron jut több idő olvasásra, egy-egy szám alaposabb átböngészésére, az érdeke­sebb cikkek, riportok megbeszélésé­re. A tanévben kialakult rendszeres csapat-, raj-, őrsi munka nyáron ol­dottabb, lazább formákban folytató­dik. Ehhez a Pajtás nyári számai jó ötleteket adnak. Nyáron sajnos nem viszik az iskolába lapunkat, tehát csak a postán, illetőleg az utcai áru­soknál lehet megvenni a szerdai új Pajtást. Szerencsére több helyen, fő­ként a táborozási központokban, üdülőhelyeken házhoz viszik, a strandokra, táborokba irányítják a lapot. A vasútállomásokon, a városi hírlapárusítóknál is mindig kapható a friss Pajtás, csak érte kell menni. Gondok, sajnos, így is akadnak. Nemrégiben végigjártam a Balaton déli partján levő postahivatalokat. A sok jó példa mellett azt is tapasz­taltam, hogy népes helységekben, mint például Fonyód, Siófok — sok­kal kevesebb Pajtást kínálnak a postán, a mozgóárusoknál, hírlap­­pavilonokban, mint a tanév folya­mán. Közismert, hogy a posta is munkaerőhiánnyal küzd. Azt is tud­juk, hogy a Pajtás ára igen alacsony, tehát szinte jelképes az érte kapott terjesztési jutalék. Mégis arra kér­jük minden olvasónkat, főként az idegenforgalom, üdülés szempontjá­ból fontos helyeken, hogy nyáron is tekintsék jó pajtásuknak a lapot, ol­vassák, segítsenek a terjesztésben. Tulajdonképpen ezzel is a nyári pró­ba egyik feladatát teljesítik. A pos­tahivatalok mindenütt várják a Paj­tás önkéntes terjesztőit. VASVÁRI FERENC I húsz Éve varos TATA* Noha Tata — ahonnan egy XVIII. századi órator­nyot mutat be felvételünk — már Zsigm­ond és Má­tyás uralkodása idején kedvelt királyi nyaraló­hely, várossá húsz éve nyilvánították. A jubileumi programban a húszéves vá­rosok találkozója, szocia­lista brigád­vezetők talál­kozója, szocialista brigádok vetélkedője, tatai munká­sok munkáiból rendezett kiállítás, és egy sor művé­szeti rendezvény mellett Ifjú Gárda Szemle és Ifjú­sági Fórum is szerepel. A gyerekek körében bizonyá­ra igen népszerűek lesznek a sportversenyek is, így az evezősbajnokságok, a rá­­dióirányítású vitorlás ver­seny, s a hidroplán repülő­­modellek bajnoksága. EMLÉKTÁBLA­AVATÁS Június 8-án ünnepélyes csapatgyűlésen vettek részt a kéthelyi, 2297. Sziklai Sándor Úttörőcsapat tagjai. A nyolcadikosok Irodalmi műsor után avatták fel névadójuk, Sziklai Sándor domborművét. Az iskola falában elhelyezett portrét Barna Árpád rajztanár ké­szítette. KASSAIAK A SZOLNOKI SZIGLIGETIBEN A szolnoki Szigligeti Szín­házban mutatkozott be a Kassai utcai Iskola úttö­rőinek kórusa,­­tánccso­portja. Az egész estét be­töltő műsornak nagy si­kere volt. Főleg a kisdobo­sok kaptak nagy tapsot. Róluk még a megyei lap is közölt egy képet. Novák István felvétele DELFINEK A CÁPÁK ELLEN Mint ismeretes, a delfi­nek rendkívül udvariasak az emberekkel. Az is közismert, hogy gyűlölik a cápákat. Ez su­­gallta egy floridai zooló­guscsoportnak azt a gon­dolatot, hogy különleges módon idomítsák a delfi­neket. A delfinek megta­nulták, hogy a búvár pa­rancsára hogyan támadják meg a cápákat. Az ered­mények nagyszerűek. A delfinek nagy gyönyörű­séggel teljesítik új köte­lességüket. Igyekezetükben odáig mentek, hogy nem­csak elűzték a veszedelmes cápákat, hanem meg is öl­ték őket. ÉVZÁRÓ AZ ÚTTÖRŐHÁZBAN A debreceni Lőwy Sán­dor Úttörőházban az el­múlt úttörőévben több száz gyerek dolgozott, Játszott, tanult 28 különböző szak­körben. Az ünnepélyes év­zárón több mint nyolcvan pajtás kapott jutalmat, ajándékot; ötven gyerek utazik csillebérci és zán­­kai jutalomtáborozásra. Ki­váló szakkör lett a hon­ismereti, a szűzrátétes és babakészítő, valamint a textilfestő szakkör. Az év­zárón a Tücsök népzenei együttes és a népitánc­­szakkör műsort adott, a filmszakkör pedig az út­­törőház életéről készült fil­mekből vetített.

Next