Theologiai Szemle, 1943 (19. évfolyam, 1-4. szám)

Tartalomjegyzék 1943

Oldal Csikesz Tibor : A serdülőkor lélektana különös tekintettel val­lásos életére. (Dr. Kiss Tihamér László) ...................... 124 Trombitás Dezső: A Szentlélek jele alatt. (Farkas Pál) . . . 127 Tunyogi Csapó András : Izráel bölcseségirodalma. (M. L.) . . 128 Bodonhelyi József : Az angol puritanizmus lelki élete. (Szabó Gábor) ............................................ 184 Czakó Jenő : A janzenizmus. (Szabó Gábor)............................... 185 Kozma Tibor: Az Imago Dei problémája. (Joó Sándor) . . 186 Benke Imre: Abaúji lelkipásztorok. (Szabó Gábor) .... 187 Kovács István : A szentmártonkátai református egyház tör­ténete. (Szabó Gábor).............................................................. 188 Vitéz Hárs László : A bűnhalmazat eljárásjogi vonatkozásai. (Dr. K. I.)....................................­............................................ 188 Túry Sándor Kornél: Vallás, erkölcs és vagyonjog. (Dr. K. I.) 188 Búza László : A deliktum fogalma a nemzetközi jogban. (k. i.) 189 Értekezések az 1942. évről. A debreceni református Kollégium tanárképző intézetének dolgozatai. (Szabó Gábor) ... 189 Juhász István : A középkori n­yugati misszió és a románság. (Szabó Gábor)........................................................................... 245 Pál­fi Miklós : Jelentés a hallei egyetemi magyar és délkelet­európai egyházi kutatóállomás működésének második szakaszáról. 1940 április 1—1941 szeptember 30. (Szabó Gábor)............................................................................................. 246 Dr. Mikó Imre : A kormányzóhelyettesi intézmény. (k. i.) . 246 Bónis György : Magyar jog — Székely jog. (k. i.).................. 246 Horváth Barna : A közvélemény vizsgálata. (Dr. Kovács István) 247 Horváth Barna : A Géniusz pere. Sokrates—Johanna. (Dr. Ko­vács István)................................................................................ 247 Bucsay Mihály: A kantiánizmus válsága. (Farkas Ignác) . . 247 Lőrincz Géza : Örökkévaló irgalom. (Szabó Gábor).................. 248 Visy József : Görög embereszmény és paideia. (Farkas Ignác) 249 Péter János: „Az Úr pedig...“ (Farkas Ignác) ...... 249 A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Belmissziói munkaprogrammja az 1943—44. évre. (Farkas Ignác) . 250 b) Külföldiek: Procés-verbaux du Premier Congrés de Théologie Orthodoxe. (Pákozdy László Márton)......................................................... 58 Leese, Kurt : Der Protestantismus im Wandel der neueren Zeit. (Pákozdy László Márton)............................................ 125 Buchwald, Reinhard : Luther im Gespräch. (Dr. Pákozdy L.) 244 c) Folyóiratok: Semeur Vaudois. Journal de­­ église nationale. 1942. (Lukács László).............................................................................................’ 62 Református theologia, (sz.)..........................­.................................... 190, 250 Protestantische Rundschau. (Lukács László) ........................... 190 Südostforschungen. 1942. október és december (Szabó Gábor) 243 Revue Internationale de la Croix— Rouge. (Lukács László) . 250 TUDOMÁNYOS ÉLET: 63., 128., 191. és 251. oldal. Debrecen sz. kir. város és a tiszántúli ref. egyházkerület könyvnyomda-vállalata, 1948—1980.

Next