Theologiai Szemle, 1981 (24. új évfolyam, 1-6. szám)

1981 / 1. szám

VILÁGSZEMLE A Svájci Evangéliumi Református Egyházak az ökumenikus mozgalomban (A Svájci Reformá­tus Egyházi Szövetség memoranduma a pápa nyilvánosan bejelentett svájci látogatása alkal­mából. Bern, 1981. május) .................................... 303 Béke­fi Lajos: Házasság és család (Az V. Püspöki Szinódus mérlege) ..................................................... 235 —i —ő: Hídépítés Kelet és Nyugat között — Be­szélgetés Nagy Gyula professzorral az Európai Egyházak Konferenciájáról .................................... 107 Adalbert Krims: II. János Pál pápa két éve (Woj­tyla pápa társadalmi-politikai koncepciójához) 48 „Isten nem személyválogató” — Interjú dr. Tóth Károly püspökkel, a Keresztyén Békekonferen­cia elnökével, Afrikában tett látogatásáról (1981. február).................................................................... 169 Ifj. Páll László: Az egyházak békefeladatai............... 176 A személyes autonómia kivívása és az egészséges földi ökonómia megteremtése. Interjú Theodor Roszakkal ............................................................ ... 368 Tóth Károly: „Ne felejtsük el, hogy emberek va­gyunk . ..” Elnöki beszéd a Keresztyén Béke­­konferencia kibővített elnökségének ülésén ... 362 Andrzej Wojtowicz: Megmérgezett ökumenikus atmoszféra ............................................... 173 A Hazafias Népfront VII. Kongresszusához Bartha Tibor: Az egyéni és a társadalmi erkölcs növekedéséért. (Felszólalás a Hazafias Népfront VII. Kongresszusán).................................................... 129 Kovách Attila: „Dolgozzunk ... híven, egy aka­rattal, legjobb tudásunk, képességeink szerint, hazánk és népünk jövőjén” (Gondolatok a Ha­zafias Népfront VII. kongresszusa után)........... 130 Ottlyk Ernő: A megbonthatatlan szövetség (Ösz­­szefoglaló a Hazafias Népfront VII. kongresz­­szusáról)................................................................. 132 Viczián János: „Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül” (Visszatekintés a Hazafias Nép­front VII. kongresszusára) ................................... 135 Közösség és egymásért érzett felelősség Philipp Potter főtitkári jelentése az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának ülésén 1980 augusztusában........................................................ 23 DOKUMENTUMOK A Keresztyén Békekonferencia Folytatólagos Bi­zottságának ülése, Eisenach, NDK, 1980. október 13—18. Filaret metropolita előadása .................................... 28 H. Lamar Gibble: Isten ígérete és a mi felelőssé­günk (Enyhülés, leszerelés, biztonság) ... ... 35 A KBK üzenete az egyházakhoz és a keresztyé­nekhez ........... 39 A KBK levele az Európai Biztonsági és Együtt­működési Konferencia madridi utókonferenciá­ján részt vevő államok képviselőihez.................... 40 A KBK nyilatkozata az enyhülés és leszerelés kérdéseiről ............................ 41 A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának Bethlen Gábor emlékünnepsége, Debrecen, 1980. október 17. Bartha Tibor püspök elnöki megnyitója 1 Barcza József: Bethlen Gábor református vallá­sossága ............................................................................. 8 Bottyán János: Bethlen Gábor hitvallásosságának, toleranciájának és ökumenicitásának üzenete a mához ............................................................................. 18 Csohány János: Bethlen Gábor politikai kapcso­latai a református Európával.................................... 12 Kocsis Elemér: Bethlen Gábor korának európai és hazai ortodoxiája teológiatörténeti távlatból 3 Máté János: Bethlen Gábor korának egyházi és világi zenéje..................................................................... 21 Takács Béla: Bethlen Gábor művelődéspolitikája és mecénási tevékenysége .................................... 15 Bartha Tibor püspök köszöntőbeszéde dr. Billy Graham díszdoktorrá avatása alkalmából: Az evangélium szolgálatra kötelez ............................ 69 Billy Graham díszdoktori székfoglaló beszéde: Keresztyén felelősség a modern világban............ 66 HAZAI SZEMLE A Hazafias Népfront VII. Kongresszusa elé Bartha Tibor: A Hazafias Népfront VII. kongresz­szusára készülve.................................................... 54 Jánossy Imre: Együtt a szocializmus építésében (Gondolatok a Hazafias Népfront VII. kongresz­szusa előtt)............................................................. 58 Káldy Zoltán: Nagy nemzeti összefogás ........... 56 Szakács József: A Hazafias Népfront hetedik kong­resszusa elé............................................................. 57 Komlós Attila: Párbeszéd a vallásról........... 372 Lendvai L. Ferenc: „Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem”. Keresztyén­ség, protestantizmus, marxizmus ................... 377 Prőhle Károly: Együttműködés és együttgondol­kodás. A keresztyén—marxista dialógus új sza­kasza felé ..................................................................... 373 Szigeti Jenő: Beszélgetés a párbeszédről. Interjú dr. Poór József egyetemi­­tanárral ................... 379 —i­dő: Számadás az útról ...........­­........... ... 110 Ladányi Sándor: Száz éve halt meg id. Révész Imre........................................................................... 242 Molnár Ambrus: „Nagy református szervezkedés szociális munkára” (Megemlékezés az Országos Református Szeretet­szövetség megalakulásának 50. évfordulóján).......... 240 Pásztor János: „Isten Igéje ismeretének új lehe­tősége ...” (A Debreceni Theologiai Akadémia Levelező Tagozata oktatása során szerzett ta­pasztalatokról) ............................................................ 306 Tamás Bertalan: Református—izraelita párbeszéd Magyarországon..................................................... 178 Közös állásfoglalás a református—izraelita pár­beszédről ..................................................................... 182 Tenke Sándor: Beszélgetés a Vizsolyi Bibliáról ... 113 kulturális krónika Dusicza Ferenc: Mézesmadzag (Zay László kötete) 311 „Egyedül nem megy ...” (Sándor Pál: Ripacsok c. filmjéről)..................................................................... 184 —i­dő: Tallózgatás teológus szemmel................... 246 Szigeti Jenő: Tallózgatás teológus szemmel............. 313 Tallózgatás teológus szemmel................................... 117 Tallózgatás teológus szemmel.................................... 185 Zay László: Cserepek (Gaál István filmjéről) ... 244

Next