Theologiai Szemle, 1982 (25. új évfolyam, 1-6. szám)

1982 / 1. szám

THEOLOGIAI SZEMLE 1982. január-február Felelős szerkesztő: D. Dr. Prőhle Károly 1054 Budapest Szabadság tér 2. I. I.: 114-862 Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1146 Budapest, Abonyi u. 21. T.: 227-870 Index: 26 842 HU ISSN 0133-7599 □ IIT­ Egyetemi Nyomda — 82.7526 Budapest, 1982. Felelős vezető: Sümeghi Zoltán igazgató □ A Theologiai Szemle szerkesztő bizottsága: D. Dr. Bartha Tibor, elnök D. Dr. Prőhle Károly, előadó D. Dr. Berki Feriz Hecker Frigyes D. Dr. Káldy Zoltán Kovách Attila Kürti László Laczkovszki János D. Dr. Ottlyk Ernő Szakács József D. Dr. Tóth Károly Társszerkesztő: D. Dr Pákozdy László Márton Dr. Szigeti Jenő D. Dr. Tóth Károly Olvasószerkesztő: Tarr Kálmán Szerkesztőségi titkár: Dr. Tenke Sándor □ Előfizetési díj: egy évre 312 Ft fél évre 156 Ft E szám­ára 55 Ft Előfizethető: a Posta Központi Hír­lap Irodánál, Budapest, József nádor tér 1., 1900 Pénzforgalmi jelzőszám: 215-96162 TARTALOM TANULMÁNYOK BÉKÉSI ANDOR: Űrvacsora és epiklézis ................................­­ SZABÓ CSABA: Visszaélés a karizmákkal az ősegyházban és ma ... .............................................................................................. 8 NAGY ANTAL MIHÁLY: A nők társadalmi helyzete, általá­nos és kiemelkedő szerepe az Ószövetségben.......... .......... 13 PÁSZTOR JÁNOS: A keresztyénség és a világvallások.......... 19 BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN: Hitvallásos irataink az igehirde­tésről ................................................................................... ... 24 TEGEZ LAJOS: Az emberi méltóság, mint Istentől kapott ki­váltság az Ószövetségben .................. ... ... ... .......... 29 FABINY TIBOR: A Türelmi Rendelet Magyarországon.......... 33 JUHÁSZ ISTVÁN: A Türelmi Rendelet és az erdélyi feje­delemség .................................................................................... 38 GÁL ZOLTÁN: A keresztény egzisztencia értelmezése Jürgen Moltmann-nál ... ..................................................................... 45 VILÁGSZEMLE PAULOS GREGORIOS: „Reménység, fegyelem, elszántság és bölcsesség” .................................................................................... 47 HAZAI SZEMLE SIKLÓS JÓZSEF: Az egyház szolgálata az alkoholizmus ellen és az alkoholistákért ........................................ 54 KULTURÁLIS KRÓNIKA ZAY LÁSZLÓ: „Használd időd, hisz oly sebesen itthagy" ... 62 KÖNYVSZEMLE Czegle Imre: A cseh—magyar református egyházi kapcsolatok egy évtizede (1782—1792) (Ladányi Sándor)......................... 64 A kézirat nyomdába adásának ideje: 1982. január 5. A SZERKESZTŐSÉG KÖZLEMÉNYE Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéz­irataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak meg­felelő­ gépeléssel (oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés) küldjék be. Kéziratokat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előzetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next