Theologiai Szemle, 1990 (33. új évfolyam, 1-6. szám)

1990 / 1. szám

THEOLOGIAI SZEMLE 1990. január-február Felelős szerkesztő: D. Dr. Ottlyk Ernő Budapest Szabadság tér 2. I. 1054 T.: 114-862 Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest Abonyi u. 21. 1146 T.: 227-870 Index: 26 842 HU ISSN 0133-7599 □ A Theologiai Szemle szerkesztő bizottsága: D. Dr. Tóth Károly, elnök Lehel László, előadó D. Dr. Berki Feriz Hecker Frigyes Dr. Harmati Béla Dr. Kocsis Elemér Dr. Kovách Attila Kürti László D. Dr. Nagy Gyula Dr. Viczián János Társszerkesztő: D. Dr. Pákozdy László Márton Olvasószerkesztő: Tarr Kálmán □ Egyetemi Nyomda - 89.7677 Budapest, 1990 Felelős vezető: Sümeghi Zoltán igazgató Terjeszti a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Előfizethe­tő a kiadóhivatalban, vagy pos­tautalványon, vagy átutalással a Református Zsinati Iroda Sajtó­­osztálya Budapest OTP 218-98141/536-209803 csekk­számlájára. Árusítja: Református Könyvárusítás: Budapest XIV., Abonyi u. 21. Protestáns Könyvesbolt: Budapest IX., Ráday u. 1. Református Könyvesbolt: • Debrecen Vörös Hadsereg útja 4-6. Előfizetési díj egy évre: 390,- Ft, egyes szám ára: 68,- Ft. Megjelenik kéthavonként. TARTALOM DOKUMENTUM Igazságos béke az egész teremtett világnak. Az Európai Ökume­nikus Nagygyűlés Záróközleménye............................­­ TANULMÁNYOK ULRICH FICK: A keresztyénség a következő évezredben ... 17 KARASSZON ISTVÁN: A hermeneutika tudománya ma ... 32 MÁRKUS MIHÁLY: Kálvin, az európai reformáció szervezője , II........................................................................................... 34 DÁVID FERENCNÉ: Istenkép és bibliai motívumok Képes Géza lírájában ..................................................................... 42 VILÁGSZEMLE TÓTH KÁROLY: „Vezéreljen bennünket a felülről kapott böl­csesség.” Elnöki beszéd a Keresztyén Békekonferencia ülé­sén Amerikában. 1989. október 30....................................... 47 A Román Orthodox Egyház Szent Szinódusának üzenete a Nem­zetközi Keresztyén Szervezetéhez ....................................... 52 HAZAI SZEMLE SZÁNTÓ JÁNOS: Vallási intézményrendszerek az erdélyi me­nekülteket segítő munkában................................................ 52 KÖNYVSZEMLE DÉKÁNY ENDRE: Sorskérdések............................................ 60 A kézirat nyomdába adásának ideje: 1990. január 5. A SZERKESZTŐSÉG KÖZLEMÉNYE Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (oldalan­ként 30 sor, soronként 60 leütés) küldjék be. Kéziratokat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előzetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és nem kül­dünk vissza.

Next