Theologiai Szemle, 1998 (41. új évfolyam, 1-6. szám)

I­ SZÓLJ URAM! Gabnai Sándor: „Magamban bíztam el et­től fogva”.............................................69 Magyar István: Isten gondviselése ............ 193 Mitschele Boglárka: Hogyan kezdődnek napjaink? ..................................................325 Nyilas Zoltán: Érdemes imádkozni? ............. 1 Papp Dániel: A Lélek gyümölcse ............. 133 Tóth Károly: A legfőbb cél............................263 TANÍTS MINKET, URUNK! Ágoston István György: A magyarság ősvallása, és hiedelemvilága ................. 11 Bakke, Raymond J.: A nagyváros teológiája..................................................306 Berki Feriz: Ortodoxia és az Egyházak Világtanácsa ............................................332 Eszenyeiné Széles Mária: Prófétizmus és prófétaság Izráel hitvilágában ..............270 Fukk Lóránt: A spiritizmus ........................... 17 Fu­kő Dezső: Göttinga és a magyar szellemi élet ....... 22 Galsi Árpád: A házastárs és a gyermek szentsége a „vegyes” (keresztyén­pogány) házasságban............................ 155 Hecker Róbert: Dezinformációs gondolati rendszerek fölismerése, avagy a lelkek megítélésének ajándéka...........293 Horváth Barna: A presbiteri szolgálat a magyar református egyházban és társadalomban ...........................................78 Karasszon Dezső: Az új protestáns bibliafordítás eredményei és feladatai 134 Karsay Ákos: A középiskolai diákság a vallásokról és az egyházakról -Vallásszociológiai felmérés.....................31 Kelemen Imre: Jézus és a katonaság.......... 143 Kiss Endre József:­ A lelkész­továbbképzés múltjáról és a jelenéről ... 138 Kovács Pál: Református lelkiség, igehir­detés és jövőkép a tengerentúlon .........342 Kövy Zsolt: A pápai teológusok exodusa .. 297 Kustár Zoltán: „hova üthetnék még reátok, hogy folytatjátok a nyakaskodást?”........................................326 Medgyessy László: Az amerikai rabszolgaság........................................... 145 Nagy Erzsébet: Égi ember­­ földi angyal .... 82 Novák István: A rosszkedvű egyház.......... 151 Pásztor János: Az istentisztelet értel­mezése az ökumenikus mozgalomban és az egyház önértelmezésében.......... 277 Horni­­etikai irányzatok az Egyesült Államokban .......................................... 346 Péter Mária: Mit tanít a szegénységről a Biblia?.................................................... 339 Plasger, Georg: Az imádságról (Gondolatok az imádságtanhoz) (ford. Jakab Bálint Mihály)................... 92 A Bibliát követni.................................. 358 Szalay Pál: A pietizmus Oroszországban a XVII-XVIII. században....................... 285 Szathmáry Béla: Gondolatok az egyházi bíráskodásról.............................................. 2 Toókos Péter: Ernest Renan a XIX. század polihisztora ................... 88 Torrance, Thomas F: Halhatatlanság és Világosság (ford. Dr. Gaál Botond) .... 70 Tóth Kálmán: Bibliafordítási töredékek kódexeinkben........................................ 262 Tóth Zoltán: Egyház és értelmiség................. 8 Xeravits Géza: Az ü­dvösségközvetítő születésének témája Qumránban........ 336 VILÁGKERE­SZTYÉNSÉG A­zelső ortodox konferencia kommünnikéje ...................................... 320 A sokoldalú befektetési egyezményről..... 238 Algériáról ...................................................... 239 Beszámoló a közép-európai keresztyén nevelőd szemináriumáról.................... 319 Bóna Zoltán: Van még tennivaló ............... 371 EVT dokumentumok.................................... 238 Gergely András: Európai egyházak -Európai Unió......................................... 127 Hafenscher Károlyné: Nők az ökumenében.......................................... 317 Irakról............................................................. 240 Levél a Lutheránus Világszövetség Tagegyházainak (A Világszövetség hongkongi nagygyűlésétől) .................... 48 KITEKINTÉS Almási Tibor: A protestantizmus szerepe...­­ Egyházi, spirituális szempont (OSN) .................................. 112 A társadalmi igazságosság kérdése az Újszövetségben..................................... 179

Next