Theologiai Szemle, 1998 (41. új évfolyam, 1-6. szám)

Ágoston István: Észak-Magyarország reformációja a XVI. század első felében ........................ 115 Az EU bővítés aktuális kérdései..................236 Belicza József: A protestantizmus szere­pe... - Gyakorlati szempont (OSN) ... 111 Berki Feriz: Az ökumené Magyar­országon - ortodox szempontok ........ 168 Best, Thomas F: Az Egyházak Világtanácsa: a nyolcadik nagygyűlésen át a jövőbe .................... 174 Békefi Lajos - Tisler Géza: Interjú D. Johannes Rau miniszterelnökkel........233 Bod Péter Ákos: Hozzászólás a kölcsönadás, kölcsönvétel és az elengedés kérdéséhez .......................... 181 Bóna Zoltán: Protestantizmus - Humanizmus (Megnyitó beszéd) (Országos Protestáns Napok).................................................... 108 Főtitkári beszámoló (Ökumenikus Tanács Ülése) ............. 125 Ökumenikus Tanulmányi Nap évfordulók kapcsán.................................................. 164 Gazdasági és pénzügyi egység......................234 Göncző Sándor: Egyetértésünk érdekében 314 Hafenscher Károly: Az Egyházak Világtanács­­a - különös tekintettel a Harare-i nagygyűlésre ......................... 170 Harmati Béla: Elnöki jelentés (Ökumenikus Tanács Ülése) .............. 122 Az ökumené Magyarországon - ötvenöt év történetének tanulságai ................... 164 Hecker Frigyes: Az ökumené Magyar­országon - kisegyházi szempontok .... 169 Hörcsik Richárd: A protestantizmus szere­pe... -Debreceni szempont (DSN) ... 114 Karasszon István: A jubileumi év az Ószövetségben ...................................... 176 Közép-európai Történelmi Emléktúra az 1848/49-es Forradalom és Szabadság­­harc 150 éves évfordulója alkalmából 367 Ladocsi Gáspár: Az ökumené Magyaror­szágon - római katolikus szempontok 167 Mészáros Kálmán: Tanulmányúton Kínában.....................................................44 Reuss András: A protestantizmus szerepe a humanista szellemű tudomány és oktatás kialakulásában - Társadalmi­politikai szempont (OSN) .................... 108 Szabóné Mátrai Marianna: Beszámoló az EVT Központi Bizottságának 1997. szeptember 10-től 20-ig Genfben megtartott üléséről .........................2... 183 Tóth Károly: Isten egységre hívó akaratának jelei ..................... 228 !o . yoJoori i nncmaggme .................... i inaim.!;?aT EMLÉKEZZETEK MEG... i \ : r.ijiil 'MYXW'iC Tumu\\\y..ó Ágoston István: Balázs Győző ref. vallástanár élete és költészete ....... 363 Fekete Károly ifj.: D. Dr. Illyés Endre a gyakorlati teológus.............­................ 103 Hecker Frigyes: Száz éves a Metodista Misszió Magyarországon.................... 312 Hörcsik Richárd: Philip Melanchton .......... 97 Kocsis Attila: Protestáns uniós törekvések 158 Molnár Ambrus: D. Dr. Illyés Endre teológiai professzor emlékezete......... 102 Pásztor János: Leslie Newbigin (1909-1998) .......................................... 226 Rácz Lajos: A Kálvin János Társaság 12 éve..................................................... 220 Szécsi András: Petőfi, a szabadságharc költője ................... 159 Újvári Zoltán: Illyés Endre terve a Népéletrajzi Intézet létesítésére ..... 106 SZEMLE Bodrog Miklós: Egy „istenkáromlás” genezise (Kísérő tanulmány C. G. Jung Lélekgyógyászat c. könyvéhez) . 384 Bolyki János - Csanády András: Kinyilatkoztatás - két megközelítés — Hermeneutikai füzetek 13. -­Karasszon Dezső) ............................... 186 Boross Géza: Manfred Jossuu­s: Bevezetés az életbe .......... 129 Cullmann, Oscar: Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten?­­Varga László)....................................... 379 Horváth Barna: The Ecumenical Review 1997. július .............................................. 52 Ötven éves az Egyházak Világtanácsa ...... 374 Küng, Hans: Credo (Hafenscher Károly) ..241 Lázár J. Csaba — Z. Lázár Dalma Enikő: Itt vagyok, engem küldj el (Bihari Richárd) ................................................. 260 Neumann, Frederik: A törvény és a kegye­lem ugyanaz (Szentpétery Péter) ....... 321 m

Next