Theologiai Szemle, 2001 (44. új évfolyam, 1-4. szám)

THEOLOGIAI SZEMLE 2001. (Új folyam XLIII. évfolyam) tartalomjegyzéke és a szerzők névmutatója SZÓLJ, URAM! Jankó Béla: „Maga Jézus”..........................................61 Hegedűs Lóránt: Karácsonyi út........................................189 Mészáros István: Az élő és életet munkáló teológia ..................................................125 Reuss András: „Az igazság gyümölcse békességben vettetik el” ...............................................3 TANÍTS MINKET, URUNK! Almási Tibor: Célorientáció a specializáció és az interdiszciplinaritás jegyében ................................................ 97 Bar­barák Krisztina: Az Apocalypsis Petri egy részletének fordítása.............11 Péter Apokalipszise és a „keresztség” az Acherusiai tóban ...........................12 Bencsik Dóra: A csalatkozhatatlan kijelentés .............14 Bencze Imre id.: A Rádayak és Harta protestánsai ... 50 Békési Sándor: A hitvallás esztétikája .........................152 Bodó Sára: A gyászhoz kapcsolódó fogalmak Pál apostol leveleiben (1) .................202 Bolyki János: Hamis próféták az Apocalypsis Petri-ben .................................................25 Csákány Tamás: Jézus Krisztus főpapi tiszte a Zsidókhoz írt levélben ..................133 Csákány János: A magyar keresztyénség jövője .... 214 Dietrich Bonhoeffer: Finkenwaldi homiletika (1,2) (ford. Steinbach József) ..............84, 157 Endreffy Zoltán: Az ökológiai válság­­ teológiai szempontból ......................30 Herczeg Pál: Adalékok a krisztológiai kijelentések kialakulásához ......................................62 A Zsidókhoz írt levél Prológusának krisztológiája....................................195 Karasszon Dezső: Modern megoldás-kísérletek a bibliafordításban .................................4 Az angyal szó értelme Jób 33,23-ban ..................................193 Kádár Péter: A Kálvin Szövetség és a miskolci reformátusság .............107 Van-e újszövetségi bizonyságtétel a Főpapról a Zsidókhoz írt levélen kívül? ..................................126 Kis Sándor: Henryk Merczyng - a lengyel reformáció történetének tudós kutatója...................................................53 Kiss Endre József: Egy historikus (Dr. Szabó Lajos 1908-1996) erkölcsi és szellemi öröksége .............40

Next