Theologiai Szemle, 2009 (52. új évfolyam, 1-4. szám)

FŐSZERKESZTŐI ÜZENET Bóna Zoltán: A Biblia Évétől a Kálvin Emlékévekig . . 2 A választás..............................................62 Alkotmányozó Zsinat...........................130 A klíma ................................................190 SZÓLJ, URAM! Bogárdi Szabó István: Ettől fogva (Meditáció) ...........................3 Steinbach József: Boldogok az irgalmasok..................... 67 Bölcskei Gusztáv: „Testvéreimet keresem” .......................131 Szebik Imre: Megmondtam neked, óh ember..........195 TANÍTS MINKET, URUNK! Molnár János: A kerten kívül - Az istenfiak házassága . 4 Bácskai Károly: Az alázat, mint bibliai paradigma..........8 Wolf Krötke: Isten szava az Istent felejtett világban Keresztyén igehirdetés és az ateizmus állandó kihívása ..........12 Albert András: Gróf Bethlen Miklós protestáns kancellár és a 18. század eleji hollandiai ösztöndíjak (1703-1709) ... 17 Benke Kinga: Dewey, John: Laboratóriumi iskola ... 22 Czövek Tamás: Házasság a Bibliában, néhány szempont ..................................24 Sör­eg Norbert: A cybertér, mint az internetes lelkigondozás munkaszférája ...............31 Hódossy-Takács Előd: Vezetés és társadalom a bírák korában . 68 Koncz Vágási Katalin: A 79. zsoltár magyarázata - Adalékok a bosszú fogalmának biblika-teológiai megítéléséhez............75 Jürgen Moltmann: Evolúció elmélet és keresztyén teológia - A természet háborújától a természetes kooperációig és a létért való harctól az embertársi elismerésig (Ford.: Szathmáry Sándor) ................. 85 Szentpétery Péter: Bocsánat, Mr. Darwin! - A Darwin-évhez ............................. 90 Németh Balázs: A vallásosság próbaköve: atheizmus a kereszténység jegyében (Ford.: Anca Tibor Attila)................... 95 Jakab Sándor: Az ige jelei Isten üzenete A szemiotika homiletikai alkalmazása 98 Benke András: Vezetői stílusok és attitűdök a lelkipásztor vallástanári munkájában . 107 Kormos Erik: Az agrccoTO­ Geo) kérdése Pál apostol teológiájában - Újszövetségi exegézis és hermeneutika a filozófia segítségével.....................132 Németh Dávid: Szektásság és okkultizmus pasztorálpszichológiai megközelítésben.................................138 Péter Szarka Katalin: A vallásközi és felekezetközi vallásoktatás modelljei Németországban...................................155 Siba Balázs: „Kelet Keresztelő Jánosa”, Toyohiko Kagawa ...............................164 Wulfné dr. Kinczler Zsuzsanna: Paul Gerhard ........................................171 Hecker Róbert: A deuteronómium történelmi mű keletkezése és üzenete....................... 196 Szombathy Gyula: Kálvin János és Szervét Mihály ..........201

Next