Theologiai Szemle, 2010 (53. új évfolyam, 1-4. szám)

2010 / 1. szám - FŐSZERKESZTŐI ÜZENET - Bóna Zoltán: Ökumené és Misszió

THEOLOGIAI SZEMLE 2010.1. szám Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség: Ökumenikus Tanács Irodája 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. Telefon: 371-2690 Fax: 371-2691 Kiadóhivatal: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 1113 Budapest, Bocskai út 35. Telefon: 386-8267, 386-8277 Index: 26 842 ISSN 0133 7599 Főszerkesztő: dr. Bóna Zoltán Szerkesztőségi bizottság elnöke: dr. Kádár Zsolt tagjai: dr. Cserháti Sándor dr. Fekete Károly dr. Kodácsy Tamás dr. Reuss András Háló Gyula Kaleta József Szuhánszky T. Gábor T. Németh László Olvasószerkesztő: Jakab László Tibor Nyomás: ETO-Print Kft. Felelős vezető: Magyar Árpádné Szedés, tördelés: Külalak Bt. Előfizethető a kiadóhivatalban, pos­tautalványon, vagy átutalással a Re­formátus Kálvin Kiadó 11711034- 20856731 számlájára. Előfizetési díj egy évre: 5300,- Ft Egyes szám­ára: 1325,- Ft Előfizetési díja nyugati terjesztés­ben befizethető a fenti forintszám­lára. Megjelenik negyedévenként A főszerkesztő jegyzete Ökumené és Misszió Az evangelizáció iránt konkrétan és a misszió iránt általában elkötelezettek egy nagy csoportja az egyházak egységkeresését, az ökumenikus mozgalmat szövetségesként, egy másik nagy csoportja pedig akadályozó nehézségként értelmezi. Ez utóbbinak az alapját nyilván olyan markáns tan­hittételek jelent­hetik, amelyet a potenciális missziós partner nem tud elfogadni. Ezek az esetek azonban semmiféleképpen sem kizárólagosak­ általánosak, hanem egy-egy fe­lekezet egy-egy másik felekezethez való viszonyulását határozzák meg. Sokkal inkább mondható általánosnak a szövetségesi kapcsolat, de természetesen nem felejtve a szabályt erősítő kivételeket sem. Az ökumenikus mozgalom és a missziós elkötelezettség szerves összefüg­gése Edinburghban a Missziói Világkonferencián - éppen 100 esztendővel ez­előtt - markánsan kifejezésre jutott, de nem ott kezdődött és természetesen be sem fejeződött, hanem azóta is tart. Mind az ökumené, mind pedig a misszió valamint a kettő együttjárása az újszövetségi korba gyökerezik. Legtágabb ér­telemben „ökumenikus párbeszédnek” lehet nevezni azt az egyszerű eseményt, amikor a tanítványok maguk között próbálták értelmezni Jézus szavait és tet­teit. A Jeruzsálemi Zsinat (ApCsel 15,1-29) ennek már intézményes formája, amely a misszió sikerével arányosan és a teológiai hitigazságok artikulálásának vágyától inspiráltan újabb és újabb úgynevezett ökumenikus zsinatokban foly­tatódott. Az európai intézményes egyház kialakulásával sokszor negatív formát öltött mind az egyházszakadásokban, mind a kiátkozásokban mind pedig az in­tézményesülés lélekölő hatásában, tehát abban, hogy a missziós lendület a megszervezett felekezetekben - rómaiban, protestánsban, ortodoxban egyaránt - vesztett erejéből. A 19. században megjelenő külmissziós és belmissziós tár­saságok - amelyek ugyan az egyházakban gyökereznek, de önállóak s így már létükben is kritikát jelentenek az egyházak felé - fejezték ki a missziós parancs iránti érzékenységet. Ez a nagyon rövid történelmi folyamat ért jelentős állomásához az 1910-es Világmissziós Konferenciában, amely a szerteágazó, rivalizáló és így egymás munkáját hiteltelenítő missziós-társasági tevékenységet igyekezett praktikusan egyeztetni és teoretikusan, teológiailag megalapozni. Ez utóbbi nagy teológiai megállapítása az, hogy Krisztus a missziói parancsot az egész egyháznak adta és nem valamiféle elit társaságnak. Az egész egyház mint teológiai valóság a beteljesedett ökumené, mint ekkléziasztikai törekvés pedig ökumenikus cél­ki­­­tűzés. A misszió és az evangelizáció óhatatlanul újra és újra találkozik. A missziós elkötelezettségben ma sem lehet figyelmen kívül hagyni sem a felekezeti pluralitást, sem pedig a Krisztusban adott egységet. Az ökumenikus elkötelezettség pedig nem öncél és főleg nem önös érdeke valakinek, hanem annak felismerése, hogy a Krisztusban adott egységünket minél láthatóbban és minél érezhetőbben kell megélni a hívek és a hívek környezete javára egyaránt. A missziós centenárium tehát egyben az ökumené centenáriuma is, amelynek együttes ünneplése az evangélium megszólító erejét növelheti. Bóna Zoltán A Theológiai Szemle egyes számainak megjelenési ideje: 1. szám március 15. 2. szám június 15. 3. szám szeptember 15. 4. szám december 15. KÉZIRAT NYOMDÁBA ADÁSÁNAK IDEJE:­ 2010. 03. 01. A szerkesztőség közleménye Kérjük kedves munkatársainkat, hogy szövegszerkesztővel készült írásaikat E-mail­­ben Microsoft Word dokumentumban küldjék el szerkesztőségünkbe. A dokumentum mérete A/4-es álló formátum, 2,5 cm-es margóviszonyokkal. A kenyérszöveg 12 pontos Times New Roman betűtípusból legyen szedve, szimpla sorközzel, ezzel is meg­könnyítve az előzetes terjedelemszámítást. Ha a dokumentum tartalmaz görög vagy héber írást is, úgy csatolják ezeket a betűtípus file-okat is az anyaghoz, ennek hiányában nem garantált az írás pontos megjelenítése. E-mail címünk: oikumene@meot.hu. Internet: www.oikumene.meot.hu. Az írás közlése nem jelenti azt, hogy a szerkesztőség a szerzővel mindenben egyetért. A cikkek tartalmáért minden szerző maga vállalja a felelősséget. Dokumentumok meg­őrzését, visszaküldését nem tudjuk vállalni."

Next