Új Ember, 1967 (23. évfolyam, 1-53. szám)

1967-01-01 / 1. szám

Készpénzzel bérmentesítve Bp. 72. sz. postahivatalnál Ára: 1 forint feyetemi Könyvtár. Boldog új esztendős! Mielőtt éjfélt ütne az óra, szokásunk, hogy pár pilla­natra elöltjü­k a lámpát, s csupán az első kondulásra gyújtjuk meg újra. Az új esztendőt köszönti ez a fel­lobbanó fényesség. A poha­rak összecsendülnek, fel­­hangzanak a jókívánságok. Erre a néhány percre szü­netel a tréfa, hogy helyt ad­jon szívünkben a jövőbe ve­tett bizalomnak, ám ugyan­akkor a szorongó aggoda­lomnak is. Mert várjuk a szebbet, a jobbat, de félünk az ismeretlentől Az emberi tudás hallatlan fejlettsége korlátlan lehető­ségeket kínál, a világ né­peinek egyre tudatosuló testvérisége reménnyel tölt el, hogy századunk majd csak beváltja ígéretét és megteremti végre a béke vi­lágát. Derűlátó gondolata­inkra azonban hamarosan selleget borítanak a gondok, a fényt felváltja az árnyék. Tudásunk hatalmas, ám gyarlóságunk tán még ennél is nagyobb. S máris felötlik bennünk a kérdés: vajon lé­nyünk melyik része fog dia­dalmaskodni az elkövetke­zendő esztendőben? Értel­münk, józanságunk, ember­ségünk-e, avagy gonosz in­dulataink? Boldog új esztendőt! — mondjuk és megremeg a hangunk. Ám féltő és re­ménykedő gondolataink ci­­kázása közben ráeszmé­lünk-e arra, hogy a bol­dogság rajtunk is múlik? Rajtunk, az egyénen és a közösségen egyaránt... Mert az ember társas lény- Bol­dogsága sem magánügy: az egyén boldogulása a csalá­déval függ össze, a családé az országéval, az országé az egyetemes emberiségével. Láncreakció, melynek mi emberek vagyunk az alap­anyaga. Szükség van tehát mind­nyájunkra és ez felelősséget ró ránk. Nem állhatunk ki a sorból, nem mondhatjuk játékát m­i gyermekként, nem ér a nevem! Mert ne­vünkön, személyes hozzáál­lásunkon is áll, hogy boldo­gulunk-e? Szorgalmunkon, áldozatkészségünkön és sze­­retetünkön, szilárd hitünkön, buzgó imáinkon. Azon, hogy rendet tudunk-e teremteni magunkban és magunk kö­rül, igazságon és emberségen alapuló rendet. Hogy mun­kánkat odaadó lelkiismere­tességgel végezve, hasznossá tudjuk-e tenni magunkat. Hogy segítőkészségünkkel, szeretetünkkel, vallásos meggyőződésünkkel, igazsá­gunkba vetett szilárd hi­tünkkel példát tudunk-e mutatni-Vannak természetesen raj­tunk kívül álló tényezők is. Ezen a téren Istenre kell hagyatkoznunk, ehhez kel­lenek buzgó imáink. Ám a könyörgő ima meghallgatá­sának a tiszta lelkei ismeret az alapfeltétele. Az, hogy mi megtettünk minden tehetőt Énélül a bizalom délibábos ábránd, a reménykedés híg ködképek kergetése csupán. Bitter Lajos Az ökumenikus mozgalom jövője Az ökumenikus mozgalom helyzetéről és távlatairól tar­tott előadást a vatikáni egy­­ségtitkárság titkára, Jan Willebrands püspök Rómában. Ennek során kifejtette, hogy az egyháznak más keresztény egyházakhoz kapcsolódó jövő­beli viszonyának ahhoz a ma­gatartáshoz kell igazodnia, amely VI. Pál pápa és Athe­­nagorasz ökumenikus pátriár­ka, valamint Ramsey anglikán prímás találkozói alkalmával jutottak kifejezésre. Nemcsak a tisztelet és a keresztényi alá­zat tényezői megszívlelendők ebben, hanem az igazi párbe­szédre való hajlandóság s az adásra és elfogadásra, a meg­értésre és meghallgatásra irá­nyuló készség is. Az ökumenikus mozgalmat illető történelmi visszapillan­tásában Willebrands püspök mindenekelőtt kiemelte a Szentírásban való megújulás szerepét. Megemlítette, hogy a többi keresztény egyházak is elismeréssel nyilatkoztak az egyházban végbemenő fejlő­désről. Meg kell győződnie ar­ról az egyháznak — hangsú­lyozta —, hogy a keresztény egység helyreállítására irá­nyuló törekvéseket elsősorban , belső életében kell kezdemé­nyeznie. Azzal járul hozzá leg­inkább a egyház a kereszté­nyek közötti közeledéshez, ha kész belsőleg megújulni bölcs reformok keresztülvitele által — jelentette ki végezetül a püspök. mmmamm Szent Karácsonyunk nyolca­dán belül zárjuk le országos szilveszteri hálaadásunkon az alkonyuló 1946-os évet. A ka­rácsonyi lelkűlét, a szép sze­retet és a közös békesség je­gyében egyesítsen mindnyá­junkat családias év végi hála­adásunk. Bennünket, Istentől rendelt főpásztoraitokat, a szolgáló, vigyázó és buzdító, híveink javát kereső lelkiis­meret szólaltat meg a nagy hálaadás órájában. Mint hívők, mint emberek és mint magyarok pillantunk vissza és tekintünk előre, egy­aránt adózva az emlékezés­nek és a jövendőnek. I. Mint hívők hálát zengünk a lepergő évért. Számunkra az 1966-ik esztendő megszentelt és örvendetes volt. Sajátosan szentelte meg azt a legna­gyobb zsinatot követő jubi­leumi jelleg. Székesegyhá­zainkban és a kijelölt templo­mainkban veletek együtt me­rítettünk az Üdvözítő kegyel­mi forrásaiból. Minden temp­lomban felállítottuk a kegye­lem trónusát, hogy minden hí­vő részesülhessen a jubileu­mi Szentév gazdag adományai­ban, örvendezhettünk a foko­zatosan bevezetett magyar is­tentiszteleti nyelvnek. Édes anyanyelvünk immár egyike az egyház hivatalos szent nyel­veinek magában a szentmisé­ben. Mintegy karácsonyi aján­dékként jut el hozzátok pap­­testvéri munkatársainkon ke­resztül a II. Vatikáni Zsinat üdvös tanítása az egyházról. Ez új megvilágításba helyezi a főpásztorok, áldozópapok és a hívek krisztusi együvé tar­tozását, kegyelmi közösségét és legszorosabb egységét. Ezekért és az év minden kegyelmi adományért Istennek legyen gyermeki hála! II. Mint emberek érdeklő­déssel, együttérzéssel és te­­h­írk­­elhető közreműködéssel kísértük a világ ez idei ese­ményeit. Sajnos, számos volt közöttük a fájdalmas és a megdöbbentő. Rombolóan há­­borogtak az elemek és az em­berek. A földrengések, az árvizek és a tömegszerencsétlenségek részben elháríthatatlanok vol­tak. E nagymérvű, sorozatos csapás és sújtás mellett meg­mozdult az emberi szolidaritás is. Példás összefogások és tá­mogatások tettek bizonyságot a jóakarat ereje és diadala mellett. Annál fájóbb számunkra, hogy a jóra, szépre, nemesre elhivatott emberek soraiban olyanok is akadtak, akik bű­nös tevékenységgel tetézték az elemek pusztításait és mély, majd csak gyógyíthatatlan se­beket ütöttek embertársaikon. Ennek a háborgó ellenséges­kedésnek középpontjában a korunk botrányává növekedő és mélyülő vietnami háború áll. Egyházunk októberi ima­hadjáratában is ezt csitította. Szentatyánk és az őt követő egyházi vezetőink népes sora a leghatározottabb hangon fi­gyelmeztetett, kért, könyör­­gött, hogy vessenek véget a vietnami vérontásnak. A világháború szörnyű ve­szélye igen nagyra nőtt. Ezért a világ békeszerető emberei­nek azonos célú, lankadatlan erőfeszítéseihez csatlakozva nem szűnünk meg imádkozni, buzdítani és cselekedni­ azért, hogy a számtalan sebből vérző vietnami testvéreinket sújtó bombázások azonnal megszűn­jenek, a véres háború minél előbb véget érjen. A béke, amint azt Szent­atyánk is hangsúlyozta, foly­tonos és folyamatos munkál­kodást és erőfeszítést jelent. Mi nem is lankadunk és re­ményünk sem fogyatkozik. Szilveszterkor, a világ jelenle­gi helyzetét szemlélve, egy szívvel és egy lélekkel esdjük: „Adj Urunk békét napjaink­ban és szórd szét végre a há­borúra szítókat és a hadat vi­selőket!” III. Hazánkban a sokrétű, nemes igyekezettől, megfon­tolt tervezéstől és közös ered­ményességtől fémjelzett a mai leáldozott esztendő. Különle­ges érdeklődéssel és megnyug­vással figyeltünk fel társadal­munk magas szintű vezetői­nek megnyilatkozásaira, mér­tékadó állami és társadalmi testületek állásfoglalásaira, amelyek hazánk további fej­lődése, népünk boldogulása szempontjából nagy hordere­jűek. Néhány megállapítás konkrétan is érinti katolikus egyházunk híveit, papjait és vezető férfiait, örömünket fe­jezzük ki a szó hallatára és magunk is készek vagyunk nemzetünk egységének továb­bi munkálására, közös ügyeink türelmes megbeszélésre. Mi is valljuk, hogy nincs és nem le­het megkülönböztetés hivő és nem hivő, vallásos és nem vallásos állampolgár között. Cselekvő közreműködéssel akarunk hozzájárulni ahhoz, hogy az elhatározások valóra váljanak és tartósan egész né­pünk javát szolgálják. Igaz örömünkre szolgál, hogy államunk legújabb anya­gi és szociális gondoskodása által mintegy összefonja az édesanyát gyermekével. Bizto­sítja együttlétüket a kisded legzsengébb és legigényesebb korában. Ez az intézkedés melegebbé teszi a családi tűzhelyet és előmozdítja az annyira kívá­natos gyermekáldást és a ma­gyar népszaporulatot, így alapozza a maga részé­ről a mind ígéretesebb ma­gyar jövendőnket Jóleső az a külön figyelem, amely mezőgazdasági dolgo­zóinkat érinti. Most a méltá­nyos keresetük és nyugellátá­suk biztosítására gondolunk leginkább. Ez a gondoskodás is erősíti magyar családjain­kat és szilárdítja társadal­munkat. Mindezek külön lendületre biztatnak bennünket és Ben­neteket. Kedves híveink, hogy készségesebben, áldozatosab­ban szolgáljuk közérdekű cél­kitűzéseinket és kéz a kézben vívjuk is ki azokat Hangozzék fel drága hazán­kat és szeretett népünket ál­­dató szilveszteri himnuszunk: „Isten áldd meg a jobb, szebb és békésebb jövőért küzdő magyarjainkat!” Kedves Híveink! Reményt kölcsönző szilvesz­teri hangulatot teremtően kí­vántunk hozzátok fordulni. Megszentelt jubileumi évünk szolgálja Istennek továbbra is tetsző életünket. Világunk háborgásai ihles­senek a béke állhatatos és épí­tő munkálására. A történelmünknek átadan­dó magyar esztendőnk torkoll­jék olyan jövendőbe, amely több és újabb békességet és boldogságot hoz népünknek. Adja Isten, úgy legyen! Ámen, Budapest, 1966 december hó Magyar Katolikus Püspöki Kar. A Magyar Katolikus Püspöki Kar szilveszteri szózata Helyteleníti a Szentszék a „hagyományvédők" vezérének lépését Elutasította a Szentszék Gommar de Pauw belga szár­mazású amerikai papnak a ti­roli egyházmegyébe történő beiktatását. Pauw, aki egy marylandi szemináriumban tanított, tudvalevőleg „hagyo­mányvédő” mozgalmat indított az amerikai katolikusok kö­zött, mely a zsinat liturgikus reformjával szembeni ellenál­lást tűzte feladatául. Magatar­tása által ellentétbe került püspökével, Shenan bíboros, baltimore-i érsekkel. Kéréssel fordult emiatt az olaszországi Tivoli püspökéhez, Luigi Fa­­verihez, vegye fel egyházme­gyéje tagjai közé, hogy moz­galma érdekében nagyobb sza­badságot élvezhessen. Faveri püspök teljesítette kérését. A Szentszék azonban ennek az egyházmegye-cserének jóvá­hagyását megtagadta. Katolikus hetilap LVI7 január 1. XXIII. évfolyam, 1. szám | VI. Pál pápa karácsonyi üzenete A békét állandóan meg kell teremtenünk, küzdenünk kell érte, védenünk kell — Testvéreink, gyermekeink, barátaink! Valamennyien, em­berek, akik hallgattak min­ket! Már ez a megszólítás is — mellyel a pápa, december 22-án este elmondott karácso­nyi üzenetét kezdte — arra utal, hogy a Szentatya ez al­kalommal nemcsak a katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez, hanem az egész emberiséghez intézte szavait. Hűséges ahhoz az üzenethez, mely ama boldog éjszakán zengett ég és föld között, ame­lyen Betlehemben Szűz Má­riától a világ üdvözítője, Jé­zus Krisztus megszületett: Di­csőség a magasságban Isten­nek és békesség a földön a jó­­akaratú embereknek! Ennek a boldogító üzenetnek ihletése nyomán — hangsú­lyozta a Szentatya — az igaz­ságot ma is jól kifejező gon­dolatokra találnak mindazok, akik az ünnep alkalmával az egész­ emberiség legnagyobb jelentőségű kötelességei és szükségletei tudatában kutat­ják az életet, hiszen Isten di­csősége és az ember békéje két olyan értékről beszél, amit a karácsony nemcsak ígér, de ajándékként meg is adhat a világnak.­ ­D­icsőség Istennek ! A pápa, amikor az első ka­rácsony isteni üzenetének mai közvetítésével fordul a világ­hoz, apostoli küldetéséhez hűen nem mulaszthatja el, hogy szelíd, atyai szóval ne figyel­meztessen bennünket arra a kísértésre, mely abban rejlik, hogy emberi természetünk haj­lamos saját, emberi dicsőségé­nek túlzott hajszolására is. Pe­dig az ember — természete és hitünk szerint — arra van hi­vatva, hogy önmaga fölé emel­kedjék. Egész lényege az Isten felé irányul. S ez teremti meg azt az egyensúlyt, mely Jézus Krisztus születésével helyre­állt az Isten és az ember vi­szonylatában. Ezért van ma is időszerű jelentése az­ első ka­rácsonyi üzenetnek: legyen dicsőség Istennek, őt kell ke­resnünk, hinnünk kell benne és bíznunk, bíznunk az imá­ban és Isten szeretetének ere­jében. Így lesz számunkra a karácsony egyik öröme az, hogy az egész mindenséggel együtt saját, személyes meg­győződésünk hangján is éne­kelhetjük az angyali éneket. B ékesség a földön De van a karácsonynak — folytatja a Szentatya — egy másik öröme, egy mindenki által oly hőn óhajtott ajándéka is: a béke. Karácsony alkal­mával egyáltalán nem fölös­leges a békéről beszélni, hiszen maga az ünnep ismételgeti előttünk a béke szelíd, de egy­ben fönséges nevét. Ez az ün­nep úgy beszél nekünk a bé­kéről, hogy szavából nemcsak vigaszt meríthetünk, hanem a béke lényegét is jobban meg­értjük, mely Szent Ágoston szerint nem más, mint a rend nyugalma; az igazságosság­nak és Isten örök törvényei­nek visszfénye az emberiség életében. A rend, az igazsá­gosság és a jogok összhangja. Azt is világosan kell lát­nunk, hogy a béke nem lehet valami mozdulatlan valóság, hanem élet és mozgás. A békét állandóan meg kell teremte­nünk, küzdenünk kell érte és meg kell védenünk. Drámaian forróvá tüzesedett a Szentatya hangja, amikor arról a fenyegetettségről be­szélt, amely ma nyugtalanság­gal tölti el az emberi szíveket. Felidézte a pusztításnak, a vérontásnak, ártatlan emberi életek kioltásának azt a képét, mely elénk tárul, ha Vietnam­ra gondolunk. Igazi veszélyről, világveszélyről van szó — mondotta. — Világveszélyről, melyet ellenőrizhetetlen körül­mények közvetlen közelivé és végzetessé tehetnek, mivel olyan pusztító erők birtokába jutott a mai ember, amilye­nekkel eddig nem rendelke­zett. Pedig nem kellene to­vább rettegnünk s az egymás­sal szemben álló felek becsü­lete sem szenvedne kárt, ha Vietnam felett újra felragyog­na a béke derűs­ége. Az egész világ örömmel fo­gadta annak hírét, hogy mind­két oldalról meghirdették ka­rácsony idejére a fegyverszü­netet. A Szentatya ezúttal is hangsúlyozta: örömmel he­lyesli ezt az elhatározást, de másokkal együtt azt várja, hogy a harcoló felek meghosz­­szabbítják a fegyverszünetet és tárgyalóasztalhoz ülnek. Mert egyedül a tárgyalás le­het a szabadság, az igazságos­ság és a béke útja. Ennek a szomorú és képtelen helyzet­nek a nyitja a jóakaratú em­berek szívében van. Hiszünk a jóakaratú emberi szándékok karácsonyi csodájában. Mind­két felet, de azokat is, akik őket segítik, tisztelettel és nyo­matékkal kéri a Szentatya: valósítsák meg ezt a csodát. Ebben a reményben kívánt boldog karácsonyi ünnepeket a pápa elsősorban a vietnami népnek, de egyben a föld min­den más népének is, a nemze­tek egyetértését és fejlődését szolgáló minden nemzetközi intézménynek, az egyház püs­pökeinek, papjainak, Isten né­pének, a tőlünk külön élő ke­resztény testvéreinknek is Krisztusban. Akinek nevében minden emberre apostoli áldá­sát adta karácsonyi üzeneté­nek befejezéséül. Madonna rejtett kamerával Leonardo da Vincinek a le­­ningrádi Ermitázsban őrzött Madonna-képe mellett rejtett kamerát helyeztek el a Doku­mentum Filmgyár operatőrjei s egy hónapon át filmre vet­ték a festményben gyönyörkö­dő múzeumlátogatók arcjáté­kát. Az érdekes dokumentum­filmet bemutatták a Szovjet­­unió számos mozijában.

Next