168óra, 1999. július-december (11. évfolyam, 26-52. szám)

1999-09-16 / 37. szám

címek használatát, de csak szi­gorúan a magánéletben. Ez történt Németországban is 1918-ban, a Weimari Köztár­saság időszakában. Van azon­ban olyan példa, amelyre soha­sem hivatkoznak: az ausztriai gyakorlat. 1918-ban, amikor létrejött az Osztrák Köztársa­ság, betiltották a címek hasz­nálatát, s e tilalom a mai napig érvényben van. Habsburg Ottó Ausztriában nem hordhatja cí­meit, mert ez büntetőjogilag ti­los. Ezt a gyakorlatot követte 1947-ben a magyar törvényke­zés is, azzal a különbséggel, hogy nálunk nem fenyegeti szankció azt, aki megsérti ezt a rendelkezést. ■ Ha ez nem így lenne, ak­kor a történelmi családok összejövetelén - ahol megje­lent Glatz Ferenc történész, az MTA elnöke is - nem ne­vezhették volna „fenséges úr­nak” Habsburg Ottót.­­ Igen, a hercegnek a fenség megszólítás járt ki, mint ahogy a grófnak vagy a bárónak a méltóságos, a köznemesnek pedig a tekintetes új megszólí­tás dukált. Vajon ezt is vissza akarják hozni? Nevetséges... Ausztriában Habsburg Ottó „doktor úr”. ■ Nyilván nem a nevetséges­sé tevés volt a szándék... Bizo­nyára komoly okai vannak annak, hogy ez az ötlet felme­rült.­­ Valóban. Nemcsak a társada­lom egy részének nosztalgiájá­ról van szó, hanem arról, hogy a polgári kormány kizárólag a feudális hagyományt tekinti követendőnek. Mert olyasmit akar birtokolni, amit az ellen­zék nem tud elvenni tőle. 1848 elvehető, Rákóczi is elvehető, 1956 is elvehető, de az „úri Magyarország” nem vehető el. Már csak azért sem, mert az el­lenzék nem tart rá igényt. A lé­nyeg azonban az, hogy egy új társadalmi vezető réteg azzal . SZABÓ MIKLÓS A KÖZTÁRSASÁG FELÁLDOZÁSÁRÓL 168 óra 17 Háttér ESTERHÁZY-KISLEXIKON Eredetét a család az Árpád-kori Salamon nemzetségre vezeti vissza. El­ső ismert tagja Makod, királyi megbízott (1186). A XIII. században Sa­lamonnak Péter nevű fiától ered az E. család, Illés fiától pedig az Illésházy família. Az E. nevet a 16. sz. első felében élt Benedek használ­ta először, lakóhelyükről, a csallóközi Eszterházától kölcsönözve. Fia, Ferenc, pozsonyi alispán anyjától galánthai Bessenyei Ilonától kapta a galántai előnevet. Ferencnek és feleségének, Illésházy Zsófiának három fia a család három ágának (fraknól cseszneki, zólyomi) őse. Néhány ismertebb történelmi személy a famíliából: 1. Gróf E. Antal (1676-1722) kuruc tábornagy, a fraknói ágból való E. Ferenc és Thököly Kata fia, Rodostóban halt meg. 2. Gróf E. Ferenc (1715-1785) politikus, magyar kancellár, főkamarás, főudvarmester, horvát bán. Tallósi kastélyában hozták létre az első álla­mi árvaházat. 3. Gróf E. János (1901-1957) szlovákiai politikus, a Magyar Párt elnö­ke. 1942-ben a szlovák parlamentben egyedül ő nem szavazta meg a zsi­dótörvényt. A nyilasok Budapesten letartóztatják, a Gestapo körözi. 1945-ben a csehszlovák hatóságok kiadják a Szovjetuniónak, s távollé­tében halálra ítélik A szovjet hatóságok 1949-ben visszaadják Csehszlo­vákiának ahol az ítéletet 25 év börtönre enyhítik 4. Gróf E. Miklós (1583-1645), az ellenreformáció egyik vezető alakja, Bereg, Zólyom, Sopron vármegye főispánja, bánya­vidéki főkapitány, fő­udvarmester, Magyarország nádora. A barokk műveltség és építészet nagy mecénása. Második felesége Nyáry Krisztina, Thurzó Imre nádor özvegye volt. 5. Herceg E. Miklós József (1714-1790) tábornagy, a Magyar Királyi Nemesi Testőrség kapitánya, a fertődi kastély építtetője. Kismartoni és eszterházi palotájában volt udvari zenész Haydn. Pompaszeretetével Goethére is hatott. Kortársai „Fényes Miklósként” tisztelték 6. Herceg E. Miklós (1765-1833) táborszernagy, a Magyar Királyi Ne­mesi Testőrség kapitánya. 1794-ben - nagyapja nyomdokain - újraala­pította a kismartoni zenekart. Beethoven 1807-ben az ő megrendelésére komponálta a C-dúr misét. Berzsenyi ódát írt hozzá. Ő alapította az E. -képtárat, amely később a Magyar Szépművészeti Múzeum magva lett. 1809-ben Napóleon őt szemelte ki magyar királynak 7. Gróf E. Móric (1881-1960), Magyarország miniszterelnöke (1917), gazdálkodó. 1944-ben a nyilasok deportálták 1951-ben a kommunisták kitelepítették 1956-ban elhagyta az országot. 8. Gróf E. Pál (1806-1877) katonatiszt, gazdálkodó. 1848-ban honvéd­­ezredes, Világos után emigrál, 1853-ban hazatér, 1864-ben összeeskü­vés miatt letartóztatják 1867-68 között országgyűlési képviselő. 9. Gróf E. Péter (1950-) a család fraknói alágának leszármazottja, író. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Német Nyelvi és Költészeti Akadémia tagja, Aszú-, József Attila-, Örley-, Vilenica-, Krúdy Gyula-díjas, Soros-életműdíj, Premio Opera Poesia, Szabad Sajtó-díj, a Magyar Művészetért Alapítvány Díja, Kossuth-díj stb. Füst Milán-jutalom, Déry Tibor-jutalom, Szép Ernő-jutalom etc.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék