2000, 1998 (10.évfolyam) szeptember

Szilágyi Ákos: Lex simulata (Első rész)

2000 tika színpadán, mint a „megszomorított és megalá­zott" szovjet nép gyámolítója, a hétfejű szovjet nó­menklatúra rendies kiváltságainak könyörtelen meg­nyirbálója, az állami korrupció pókhálójának fárad­hatatlan kaszabolója. Ebből a populista imázsból va­lamit sikerült átmentenie a „népi cár" impozáns szerepébe is. Ám ahogy a kriminalizálódással összefo­nódó korrupció mindinkább átitatta az államszerve­zet minden pólusát,­ Jelcin is mind gyakrabban lé­pett föl az „utolsó" vagy „egyetlen" tisztakezű közhi­vatalnok, a „megvesztegethetetlen cár" szerepében, hol némi lemondó rezignációval hangjában, hol pe­dig a végső és teljes leszámolásra készen. Egyetlen­egyszer fordult elő, hogy atyailag még valakit „tiszta­kezűnek" nevezett önmagán kívül, az is Borisz volt, csak Nyemcov, Jelcin kedvenc politikai unokája, és­­ ekkor még­­ első számú trónörökös-jelöltje: „Ne­künk kettőnknek ugyanaz a krédónk­ - mondta -nem fogadunk el kenőpénzt. Sem Nyemcov kezéhez nem tapad egyetlen kopejka, sem az enyémhez... Mi ketten maradtunk ilyenek. Nem is tud a sajtó mivel be­lénk kötni!". A bókot nem sokkal később — hasonló megszorítással - Nyemcov így viszonozta: „Álla­munk feje­­ tiszta és folttalan ember, ami körülötte van, az persze már más lapra tartozik."" Az orosz elnök - autokratikus jellegű hatalma, strukturális elkülönültsége, politikai „intaktsága" okán - úgyszólván „tisztaságra" van ítélve a mai orosz politikai rendszerben, amit - némi jóindulattal és derűlátással - talán a „delegatív demokrácia" orosz változataként lehetne leírni. Egyik pólusán a „felvilágosult", „liberalizáló", „dereguláló", de „egysé­ges és szigorú játékszabályokat" sürgető „racionális" bürokráciával összefonódott tulajdonosi csoportok állnak, amelyek egy reformpárti, de erőskezű autokrá­ciát akarnak - a hatalom és tulajdon, a különböző hatalmi ágak szétválasztásával, egységes föderatív jogrenddel, minden területen mindenkire kötelező törvényekkel, szigorú és hatékony adózási rendszer­rel, az egymással összefonódott regionális és közpon­ti, pénzügyi és nyersanyag-exportőr, politikai és nem utolsósorban kriminális klánok hatalmának megtöré­sével. A másik póluson pedig a szervezett alvilággal összefonódott kleptokrácia és korrupt hivatalnoki kar áll, a „rettenetes hibrid", a „bandokrata" vagy kriminális állam mindennapi káoszával és/vagy kri­minális rendjével. Persze, a hatalmi hierarchiában csak az elnök személyes, mintegy testi jelenlétével le­fedett hatalmi kör látszik „korrupciómentes övezet­nek", a következő körök, — a család köre, a biztonsá­gi szolgálat köre, az elnöki apparátus köre stb. - már korántsem. Mellékes, hogy rokonai, szerettei, test­őrei, lakájai (ahogy az egy normális cári udvarban már lenni szokott) „saját zsebre" is dolgoznak-e, avagy épp a „közjóval" azonosított elnöki személy ér­dekében (s természetesen, tudta nélkül!), netán loja­litásból, politikai meggyőződésből korruptak („Érted vagyunk korruptak, nem ellened!").­ Az elnök-cár végtelen naivitásában, organikus jóságában minder­ről mit sem sejt.­ Amit kívülről a vak is lát, azt ő -belülről - vagy nem láthatja, vagy olyan természetes­nek veszi, mint a levegőt. Különben meg, a „tisztáta­lanság" elleni harcban olykor még a „legtisztább ke­zek" is kénytelenek „tisztátalan eszközökhöz" nyúlni. A szovjet rendszer politikai kereteinek lebontásá­hoz - ismeretes módon - a „korrupcióellenes" harc szolgáltatta az egyik legfontosabb politikai eszközt. A „rendszer" megtisztításának programja azonban a rendszer „eltisztításával" végződött.10 Ám a rend­szeradta korlátok széttörése (vagyis a központi hata­lom, a birodalmi­ szovjet államkeret és az ezt összetar­tó ideológia összeomlása) mindenféle hatékony elle­nőrző, visszatartó, szabályozó mechanizmus és véde­kező reflex megszűnésével járt, így aztán a szovjet rendszer legsajátabb szociális és gazdasági kreatúrái -a már addig is kollektív tulajdonosként viselkedő no­menklatúra-csoportok, az erősen korrumpálódott ál­lami bürokrácia,­­ ezen belül főként a regionális eli­tek és az árnyékgazdaság szereplői - „elszabadultak", és hol a „láthatatlan kéz", a „sokkterápia", a „spon­tán privatizáció" antietatista-neoliberális jelszavait lobogtatva, hol pedig az etnokratikus vagy funda­mentalista-nacionalista szuverenitási harc élére állva szakítottak ki maguknak a néhai unióból egy-egy ré­giót, az állami tulajdonból pedig annyit, amennyit csak tudtak. Úgyszólván „ellopták" és „felosztották" maguk között a szovjet államot, az irdatlan területet, a gazdátlanná vált tulajdont, beleértve ebbe a termé­szeti kincseket kitermelő nagy ágazatokat, az infrast­ruktúrát, sőt, az állami költségvetést is, anélkül, hogy létrehozták volna azokat az új, formális ellenőr­zési, szabályozási, újraelosztási, védelmi mechanizmu­sokat, amelyek a „közjó" érvényesülését a legkisebb mértékben biztosíthatták volna.11 Mindez pontosan úgy zajlott le, mint bármely eddigi „nagy fordulat" a szovjet történelemben : 1/ felülről indult és közvetle­nül az uralmi elit érdekét szolgálta (megőrizhette ugyanis régi hatalmát, amelyet a magántulajdonra épülő szabadságideológia mintegy legalizált, az álla­mi tulajdon egymás közti „szétosztása" pedig anyagi­lag is megalapozott); 2/ a társadalom posztmodern indoktrinációja (a régi verbális propagandát fölváltó televíziós szimuláció) biztosította a „nagy fordulatok­hoz" szükséges reményt és hitet, átélhetővé tette azt, aminek a hétköznapokban vagy nyoma sincsen, vagy csak nyomokban van jelen (nem modernizációs szi­geteket, legfeljebb modernizációs tűpontokat alkot­va), például az „újgazdagok" rétegében, néhány felfu­tó nagyvállalkozásban, az újgazdag Moszkvában, egy­egy regionális központban; 3­ ezt a „nagy fordulatot" is a tömegek, különösen a vidéki Oroszország, a mely­ Oroszország („glubinka") teljes passzivitása és érdektelensége kísérte, és teljes kisemmizése és ki­fosztása követte. Nem annyira átváltozás, mint in- 9 LEX SIMULATA (1)

Next