2000, 1998 (10.évfolyam) október

Szilágyi Ákos: Lex simulata (Befejező rész)

Lex simulata (II) A KRIMINÁLIS KORRUPCIÓ OROSZORSZÁGBAN SZILÁGYI ÁKOS „KKK" - átmenet vagy új struktúra? Mindaddig, amíg a tulajdont nem sikerül strukturáli­san, intézményesen és jogilag megformált módon el­választani a hatalomtól (mert a posztszovjet bando­krácia befolyásos csoportjainak, korporációinak és klánjainak ez nem áll érdekükben, s mert képesek ezt megakadályozni); mindaddig, amíg a törvények nem védik meg a versenygazdaság különféle szektora­it az állami beavatkozástól, amíg a hivatalnokok rész­vételét az állampolgárok és jogi személyek gazdasági tevékenységében nem szorítják a lehetséges mini­mumra, és ezen belül is szigorúan a törvény határai közé, addig a korrupció nemcsak át fogja hatni a tár­sadalom minden pólusát, hanem egyike lesz a társa­dalom struktúraképző elveinek és szervezésmódjai­nak. A törvényhozás nemcsak a lex simulatával, de a legjobb, legmegalapozottabb, legegyértelműbb, leg­szigorúbban érvényesített törvényekkel sem érhet el túl sokat a strukturális korrupcióval, a posztszovjet kleptokrácia, a szervezett bűnözés és a korrupt csi­novnyik-állam összefonódott hatalmával szemben. Joggal hangsúlyozta az orosz piaci reformokról írott könyvében Anders Åslund, svéd közgazdász, aki az orosz kormány (főként az árliberalizációt és a privati­zációt elindító Gajdar-kormány) gazdasági tanács­adója volt 1991 és 1994 között, hogy a bűnözési hul­lám megfékezésre hozott törvények - különös tekin­tettel a törvénytisztelet és a jogtudat igen alacsony fokával - aligha szoríthatják vissza a mindinkább el­sőszámú politikai problémává váló oroszországi bűnö­zést. „Azok veszélyek, amelyekkel a bűnözés fenyeget Oroszországban, nagyon komolyak, elhárításuk nagy erőfeszítéseket és sok időt igényel. Először is sokkal radikálisabb liberalizációra van szükség. Amikor a múlt század 40-es éveiben a kapitalizmus első lépése­it tette meg Nyugat-Európában, a jogrendszer ott is csak embrionális formában létezett még. A kormány­zatok épp ezért az átfogó deregulálás és a gazdasági fo­lyamatokba való be nem avatkozás politikáját követ­ték. Ez mintegy 30 évig tartott így, amíg a jogrend­szer meg nem szilárdult. Ez a megközelítés lenne kö­vetendő Oroszországban is. Többek között az adó­rendszert kell egyszerűsíteni, méghozzá oly módon, hogy a vállalkozók ne tudják az adózást szabályozó törvényeket könnyedén megkerülni. Végtére Orosz­országban hatalmas igazságszolgáltatási apparátus lé­tezik, vannak korrupcióellenes törvények - jóllehet joghézagokkal. S nem minden köztisztviselő korrupt. Már most is sokat lehet tenni, amit az is mutat, hogy az 1992 és 1994 között elkövetett bűncselekmények feltárásának aránya 47%-ról 60%-ra nőtt. A döntő negatív tényező, hogy az orosz vezetés nem mutat hajlan­dóságot a felső szintű és nyilvánvalóan korrumpálódott közhivatalnokok felelősségre vonására. Ha ezen a téren nem lesznek komoly intézkedések, az alááshatja a de­mokratikus kormányzás legitimitását. A demokrati­kus erőknek az 1993-as választásokon elszenvedett vereségében nagy szerepet játszott az is, hogy a kor­mányzat nem tudta meggyőzni a lakosságot: képes harcolni a bűnözés ellen. A bűnözést illetően az oro­szok Olaszországgal és Latin-Amerikával állítják pár­huzamba hazájukat, a szervezett bűnözés, az állami vállalatok, az államhivatalnokok és politikusok kö­zötti titkos megegyezésre célozva."2 Åslund tárgysze­rű fejtegetéseiben és a múlt századi Nyugat-Európá­val vont párhuzamában - különösen az azóta eltelt négy év távlatából nézve - sok a naivitás, a jóindula­tú túlzás, ami részben a „józan észt" megtestesítő „nyugati ember" nézőpontjából, részben a „szakmai ész" korlátaiból, részben a neoliberális orosz reform­kurzus mellett elkötelezett kormányzati szakértő igazolási és önigazolási szándékából fakad. A deregu­láció ugyanis önmagában nem old meg semmit: min­den azon múlik, hogy a deregulálással mi válik regu­lázatlanná, azaz szabaddá és legálissá (milyen gaz­dasági-társadalmi szereplők és tényezők, milyen kapcsolatok, milyen struktúrák, milyen intézményi­szervezeti formák); például milyen, mindaddig szabá­lyokkal gúzsba kötött, esetleg illegális, kriminális, nem-hivatalos vagy „árnyékgazdasági"­ tevékenysé­gek, milyen típusú üzlet és milyen társadalmi csopor­tok indulhatnak el „belső programjuk" szabad kitelje­sítése útján, s eközben mennyiben és milyen irány- 8 SZILÁGYI ÁKOS

Next