ARCHAEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK - A HAZAI MŰEMLÉKEK ISMERETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSÁRA 6. KÖTET (1866)

6. kötet / 2. sz. - XI. Magyar régészeti krónika, írja RÓMER FLÓRIS. Folytatás

MAGYAR RÉGÉSZETI KRÓNIKA*) RÖMER FLÓRISTÓL. 844. Adonyoil, a Dunaparton, sok római tégla- és terra sigillata töredék közt: ^ill V D J talán LEG II AD, az A t. i. — mint a kevesebb gonddal készült bélyegeken gyakrabban előszoktak ily visszás és fejükön álló betűk fordulni — megfor­dítva? továbbá :­­ IM­­­és ,0111 PI. Coh. III. Peditum Alpinorum, vagy III. Pannonioru­m (?) 845. Birgyóllból (Nógrádm.) két nagy kőbaltát küldött be Wodianer Albert úr a m. nemz. muzeumnak. 846. Bakony-Szo­l­bath­elyről ajándékozott Borsi Fái szolgabiró úr a m. n. muzeumnak következő ezüst érmeket : 1 Getát, 1 Balbinust, 1 Philippus pater és 3 Gor­dianus filius féléket. 847. A Balatonnak Balatoll-Kövesd alatti Feh­érvíz nevű — partszéli vizéből egy, nem egészen négyszögű — faragott követ emeltek ki, melynek a magassága 17", hossza 19" (1' és 7"), széle 14" (1' és 2"). E kő más kő fölött állhatott, mert oly lyuk van alapja közepén, mely a másik kő pöczkébe eresztés által azzal összefoglalta. E lyuk mély­sége 2 V 2, széle és hossza 3 % ". A kő egyik oldalán az alrész felé e betűk olvashatók : D. I. A. N. A. E. ez alatt. AVG. SAC. E betűkből gyaníthatólag Diánának szentelt oszlop alkatrésze, vagy tán egy Diánaféle szo­bor fölé illesztett rész lehetett. Érdekes volna a találási hely körül kutatni, ki tudja , nem lehetne-e ott a szobrot is megtalálni ? Ott, hol e kő találtatott, a Balaton feletti szárazon egy domb van, e dombon ásás alkalmával romokra akadtak, többek közt egy sok osztály­zatú épületre, melyben nagy szobák és hosszan futó folyosók voltak. E romokat betemet­ték. A talált kő B.-Köve­sen (Veszprém b.-füredi útvonalba eső faluban) Szalai molnár birtokában van. (Pesti Napló 1866. 176 sz.). 848. Balomir és Libót közt, Károlyfehérvár táján, talált régi edényeket aján­dékozott Bundsmann Károly úr a m. nemz. muzeumnak. 849. Banostoron (a Szerémségben.) A görög-keleti lelkész úr konyhája egészen római téglákkal van kirakva, melyek 14 — 10 — 3' mértékkel bírnak; bélyeget rajtuk nem találtam, azonban egyikén van egy meztelen balláb nyoma. Találhattak a grobje nevű te­metőben, hol kősirt is leltek. A Constantinusok korából itt sok érmet is találnak. Gyuricskovics Vazul háza lépcsőjén, gyönyörű betűkkel, melyek hajdan vörösre voltak festve : ITIANUSI 1 Traianus Imperator-t olvastam ; a betű­k 4"-nyiak. A kő hossza 22", szélessége 8 '/2 ", vastagsága 6". *) Foly­tatása a VI. kötet I. füzetében félbeszakított krónikának.

Next