Textil-Ipar, 1935 (8. évfolyam, 1-26. szám)

1935-10-18 / 20. szám

I SZÁSZ ERNŐ , a Magyar Kender-, Lent és Jutaipar volt vezérigaz­gatója elhunyt. Barátainak és ismerőseinek meghatott rész­véte mellett kísérték utolsó útjára. A gyászolók sorában ott voltak Chorin Ferenc felsőházi tag, Pethő Félix ve­zérigazgató és a textilipar számos tényezője. A kiváló szakember emlékét kegyelettel őrizzük meg. Új gyárhelyiségben az Angyalföldi Fonal- és Textilfestőgyár Az Angyalföldi Fonal- és Textil­festőgyár, mint annak­idején megírtuk, Fr­an­gepán­ utca 41. szám alól a Pet­­neházy­ utca 69/a számú telepre helyezte át az üze­mét. Ezt a gyárhelyiséget a Kalmár Lajos-féle harisnya­­gyár csődtömegtől vásárolta meg a cég. Az épület 326 négyzetes terjedelmű, hármas traktusában helyezték el a teljesen modern festő és kikészítő gépeket. Külön osztályokon dolgoznak a pamut, a gyapjú és a műselyem festő- és szárítóberendezések. Az üzem áthelyezésével kap­csolatban az Angyalföldi 500/6-kal fokozta eddigi ka­pacitását és jelenleg 30—40 munkást foglalkoztat. A gyár fiatal tulajdonosai, Fekete Ferenc és Meisel Simon, igen jó nevet szereztek maguknak a szakmában kiváló mun­kájuk és méltányos áraik révén. közszállítási naptár 1935 október 21. d. e. 11 óra. Kórházbizott­ság. Esztergom. Kolos és Simor Közkórház. Agy- és fehérnemüszállítás. 1935 október 22. déli 12 óra. Kórházigazgató. Balassa­gyarmat. Kórházi ruhák szállítása. 1935. október 25. d. e. 9 óra. Budapest Székes­­fővárosi Közlekedési Rt. VII. Aikácfa­ utca 15. 3450 m kékesszürke féllenpamutvászon és 500 m piros féllen­­pamutvászon. 1935 október 28. d. e. 10 óra. Állami pénzverő, Budapest. 10.000 drb, a 2 filléres érmék csomagolásá­hoz szükséges pénzeszacskó. 1935 október 29. d. e. 9.15. Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt. Budapest, VII. Akácfa­ utca 15—17. IV. em. 429. ajtó. 70.000 m 20 mm-es nyers lenvászon­­szalag, 60.000 m 40 mm-es nyers lenvászon­szalag. 1935 november 5. MÁV Igazgatóság. (VI., Andrássy­­út 75, III. 383.) 1500 m fekete telített lenvászon, 1800 m természetes szinü lenzsávolyvászon és 2500 m barna függöny­szövet. 1935 november 11. d. e. 10 óra. Kórházigazgató: Sátoraljaújhely. Lenzsávoly szállítás. M­OFER KÁROLY ALAPÍTVA: 180­5. .vWt&KOlif/r ^akkos-anyagi vágást és beholgerés M ►NoRMVS2enM5ii/anîér 9'Cl.A 201-85. A PAMUTFONÓDÁK heti 96 órát dolgoznak. A pa­mutellátás zavartalan. Fonalakban a kereslet élénk. A legutóbbi kötések 20/1-es amerikai fonalakban 48.7—49.1 árakon jöttek létre. wr­aw: Rövid hírek a nyersanyagpiacokról Az olasz-abesszin háború hatására kenderhossz rob­bant ki a világpiacokon. — A kalkuttai fonódák vá­sárlásaira szilárdult a juta ára. A londoni Firsts juta­jegyzés tonnánként október-novemberi szállításra 19.25 fontsterling. — A Szovjetunió régi készletéből nagyobb tétel BKKO lent tonnánként fok 42—42Уг aranyfontért értékesített. Lettországi jen 42—44 aranyfont. — A nem­zetközi selyempiacon rendkívül szilárd hangulat ural­kodik. A japán és az amerikai fogyasztás emelkedése is erősíti a hosszirányzatot. Shanghai és Kanton szi­lárd. Lyon az ázsiai selymeket favorizálja. né­m Ibn­ еяепеле k­ef el I írnél ••az en eegel BÉRCÉRNÁZÁS (MOTOLLÁLÁS, KERESZT­­ORSÓZÁS IS), A. Rudolph Rt., VI., Petneházy­ u. 47. CHAPPE-, NOVAFIL- ÉS KEVERT FONALAK: Somló György okl. gépészmérnök textil­technikai vállalata (Société per la Filatura dei Cascame di Seta, Milano), V., Nádor­utca 6. GYAPJUFONALAK: Adler Bertalan, IV., Károly király-ut 4. Első Rákospalotai Kötő- és Kötszövőgyár Rt., Rákospalota, Andrássy-utca 13­—15. Tel. 950—12. FUTÁR GYAPJUFONALAK TELEPHELYE: Faragó Antal, Budapest, Károly király-ut 1, I. em. Tel. 353-63. Fonalkereskedelmi Rt., Budapest, V., Szent István-tér 3. Tel. 80-2­07. »Nomotta« molymentes gyapjúfonalak: Ba­lázs Jenő, Bpest, V., József-tér 11. MŰSELYEMFONALAK : Somló György oki. gépészmérnök textil­­technikai vállalata, V., Nádor­ utca 6. SELYEMFESTÉS ÉS KIKÉSZÍTÉS: Somló György oki. gépészmérnök textil­­techhnikai vállalata (Vereinigte Wiener Leidenfärbereien G. m. Ь. a. Wien— Stadlau), V., Nádor­ utca 6. TEXTILVEGYSZEREK ÉS FESTÉKEK: Fischer Sámuel és Fia, Budapest, IV., Fe­renc József-rakpart 25. Telefon: 84-0-74, 84-6-43. VASFONAL KIKÉSZÍTÉSE (BÉRBEN IS): Rudolph A. Rt., Budapest, VI., Petneházy­­utca 47. Tel: 92—1—36. Távbeszélő : 87-9­65. LXXV. ÁLTALÁNOS AUKCIÓ ÁRVERÉSEK: 1935. évi október 17-től 30-ig, illetőleg a könyvanyag árverése nov. 4-től 8-ig bezárólag, naponként délután órai kezdettel. Vasárnap nincs árverés. Árverésre kerülnek. Műbecsü festmények, rajzok, metszetek, szobrok, porcellánok, keleti szőnyegek, művészi és közhasználatú bútorok, éksze­rek, érmék, kézimunkák, keletázsiai tárgyak és könyvek, stb Katalógus a helyszínen 1.20 pengőért kapható. »» Ж TEXTIL és BORIPARI-OLAJ és 75IRADÉKGYÁR r\ I X.__ QRRniEtlBURGER СНЕ1П15СНЕ FABRIK CIKKEINEK GYRRTJA-RTEXTIUPRR -ÖSSZE5 VEGYI TJ JPEST-Rmfóczi u.4-GYÁRTÁSA. ; BŐN•HASZNÁLATOS SEGÉDANYAGOKAT Tel. 94-7-77, 95-4-14 * arugyar ún. Gyár és raktár: 1 Budapest, VI. RJáczi-ut 177 csetefon : gint. 90-1­57 Gyárt mindennemű trico alsó ruházati­ cikkeket vég­számra és konfekcionálva. Speciális zoknik gyártása. Legújabb kényszeregyezségek Rövidítések jelmagyarázata: Akt. == Aktiva. Passz. = Pasaziva. E. A. = Egyezségi ajánlat. Bej. H. = Bejelentési határidő. F. 1. Fizetéskép­telenség indokolása, bj. k. bejegyzett kereskedő, bnj. k. be nem jegyzett kereskedő. F. H. Főbb hitelezők. VI. Vagyonfelügyelő. Ksz. Könyv­­szakértő. Av. Adós ügyvédje. Budapest, VII. Dob­ u. 47., Klauzál­i u. 29. Sági Ist­vánná szül. Klein Piroska. Akt. 27.380 P. Passz 41.815 P. Vf. Dr. Vida Gyula. 37 hitelező. Fh. Angol-Magyar Cérnagyár 1205, Brust Dávid és Fia 4133, Drucker Mór­ics Fiai rt. 2097, Bleyer Hugó rt. 1152, Fehér Géza 1292, Grüner A. Henrik 1824, Gerber és Virányi 1247, Heller és Askonas rt. 1607, Heller Sámuel 1792, Komját Gummiárugyár 907, Mez rt. 6160, Magyaróvári Műselyemgyár rt. 3903, Palatínus Fonal és Textil Kft. 1853, Rák Kötő- és Szövőipari rt. 1425, Reiner Károly rt. 1617, Hazai Cérnagy­ár 742, Unió Textilművek 773, Rokka Kötszövőgyár 583 P. Budapest, VII. Dohány­ u. 75- Sági István, uridivat. Akt. 27.460 P. Passz. 46.620 P. Vf. Dr. Kocsmárossy László. 95 hitelező. Fh. Albana Kötszövőgyár 903, Deutsch Ernő és Gábor 1003, Emergé és Palma rt. 1900, Első Rákospalotai Kötszövőgyár rt. 2168, Grab­­féle Textilipar 1006, Gergelyi és Rácz 3030, Glaser Dezső 816, Hungária Gummiárugyár 2329, Kötőszövőművek­ rt. 866, Mendlovits Mór 1327, Magyar Pamutipar 673, Mechanikai Szövőgyár 2102, Rokka Kötszövőgyár rt. 1681, Stark Miklósné 683, Sommer és Kiinger 842, Torres rt. 803, Turul Gomb- és Fémárugyár 730, Vor­steher C. A. Pál 705, Columbia Textilipar 741, Albert­falvai Textilipar 662, Baumgarten Lajos 723, Dukesz és Pelczer 632, Dunántúli Textilipar 673, Fortuna Köt­szövőgyár 693, Farkas és Engel 616 P. Kalocsa, Neuwirth György textil, kötött-szövött áru. Akt. 14.035 P. Passz. 25.817 P. Vf. ifj. Légrády József. 68 hitelező. Fh. Felmer és Groszmann 761, Grüner A. Henrik 1042, Pollák Rudolf 888, Székelyi Béla 756, Szász Leó 997, Star Rt. 942, Brust Dávid 637, Fischer és Stark 685 P. Nagykanizsa. Mattersdorfer Simon, divatáruk. Akt. 12.843 P. Passz. 14.001 P. Vf. Dr. Vit Ferenc. 58 hi­telező. Fh. Erdős Testvérek 774, Deli Pál 798, Gyárfás Gábor 523, Blumenthal Lipót 742, Brust Dávid 525, Albacháry és Korai 1026. Nyakkendőkeresk. Kft. 592, Pichler Antal 537 P. Szeged. Dr. Salgó és Társa Textilkeresk. Bt. Akt. 53.114 P. Netto: 46.474 P. Passz. 89.218 P. Vf. Dr. Balassa Jenő. 58 hitelező: Fh. Fodor Sándor 1783, Pol­lák Sándor, Tata 1719, Goldberger Sám. F. és Fia Rt. 2123, B. Spiegler 1528, Tehel és Tuschak 2673, Posztókeresk. Vállalat rt. 8980, Richards Richard 1611, Carpathia Selyemszövőgyár rt. 12.709, Hungária Jacquard 2904, Halász Selyemáruház 3081, Beck Miksa és József 5277 P. ШШСК ÉS GROSZ CÉG megvásárolta a Wiener Wat­­telin­ és Wattafabrik Hugo Soude­r budapesti fiókte­lepét. * WILLIAM PRYM világbirű tű- és nyomókapocsgyár lerakatot létesít Budapesten. Egyelőre 3000 kg osztrák eredetű árura kapott behozatali engedélyt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék