Corvina, 1940 (63. évfolyam, 1-52. szám)

1940-06-29 / 26. szám

7-2 VEGYES HÍREK. Házasság. Harsányi Erzsébet és Gottesmann László e hó 27-én házasságot kötöttek. A „Csak Szorosan" Elnöksége ezúton köszöni és nyugtázza a nyaraltatási akcióra újabban beérke­zett adományokat: Magyar Könyvkereskedők Egye­sülete P 1(M).—, Faragó Zsigmond P 5.—Németh József P 10.—, Pfeifer Ferdinánd P 5.—, Somló Béla P 5.—. A szerkesztésért és kiadásért felelő­sz NAGY RÓZSA. KERESLET: MEDVES DEZSŐ Budapest, IV., 234 Múzeum-körút 21.: 1 Mercier bibornok élete. Bpest, 1912. 1 Pister: Szt Bernát élete. Bpest, 1899. 2 köt. 1 Mezey B.: Elektrotechnika gyakorlata V— VI. kiadás. 1 Monumenta Hun­gáriáé Hist. Magy. Tört. Eml. Akad. I. oszt. 27. köt. 1 Szarvas— Simonyi: Magyar nyelvtört. szótár I. köt. 1—145. és 769— 800. II. köt. 321—481. olda­lak. 1 Szinnyey: Magyar írók élete X. 2., 8., XIII. 4. füze­tek, esetleg teljes kötetek is lehetnek. 1 Magyar föld — Ma­gyar faj II. köt. (Egyet. Nyomda). 1 Gombocz: Magy. tört. nyelvt. vázl. IV. r. (Danubia). 1 Szi­gethy: Luther lelke I—III. köt GYŐZŐ ANDOR könyvkereske­dése Bpest, V., Vilmos császár­út 34.: 235 Riedl: Arany János. Hoffmann-Weigner: Magyarország virágos növényei. Technikai Lexikon. Zenei Lexikon I. vagy komplett. Vanderlip: Was Europa geschah (magyarul vagy németül). MARTINEUM R.-T.: Szombat­hely keres és közvetlen áraján­latot kér. 1 Katolikus Lexikon I/IV. egy­szerű kiadás. 1 Katolikus Lexikon I/IV. képes kiadás. 1 Graves: Én Claudius. 236 1 . Claudius az Isten. LAUFEER, Budapest: Varjú: Magyar várak. Laurie: Diákélet Franciaorsz. Bánffy: Megszámláltattál I. apart. Deb­reczeny: Kőrösi Csom­a, Dur­­ neisz-Csákó: Hetes huszárok. Magy. zsidók a milleniumban. R. Rolland: Elvarázsolt lélek II-III., IV. apart. 237 EGYESÜLETI IRODA:­­ Sudermann: Róka út.­­ Sasok útja. AJÁNLAT. VITÉZ A., Kassa: Abauj-Torna vm. nemesi családfái (Monographia). 238 Őskeresztény, néhány évi gya­korlattal rendelkező antikvárius könyvkereskedő-segédet keres fő­városi antikvárium. Ajánlatok «Önleírás» jeligére, az eddigi működés megjelölésével a kiadó­hivatalba. " 239 Könyv-, papír- és írószerkeres­kedő-segéd, ki a nyomdai és könyvkötő munkák vállalásában is jártas, állását változtatná. Cím a kiadóban. 0 HIRDETÉSÜK lapunk részére felvétetnek a kiadóhivatalban Könyv- és papírkereskedésben teljesen jártas segédet keresek. Különállóan dolgozik, lehetőleg mielőbbi belépésre. Ajánlatokat bizonyítványmásolattal kérek. Csillag Artimr, Debrecen 240 Forgalmas, kitűnően beveze­tett és felszerelt üzletemet át­adnám, társnak venném vagy önálló vezetésével bíznám meg azt a kitűnően képzett, jó meg­­jelenésű, mozgékony szakembert, akinek életcélja az önállóság. Teljes értékű leveleket « Vidéki nagyváros» jelige alatt a kiadó továbbít. 241 Most leszerelt, megbízható és gyakorlott volt árukihordónknak állást keresünk. 242 Dr. Vajna György és Társa. Ii­zonlányba is 25°/0 ! 243 A Bükk, a Mátra, a Hegyalja, Nógrád és Salgóvidéke útikalauz, nyaralók és penziók ismertetése 200 képpel, 4 színes térképpel. IV. kiadás. Ára P 1-20, —'80 netto kp. SPRINGER JÓZSEF, DEBRECEN Előzetes jelen­tés ! Az őszi könyvpiac nagyobb eseménye­ leg-ORTUTAY GYULA: A MARSÁG NÉPMŰVÉSZETE Nagy albumalakú két kötet, félbőrkötésben, mintegy 70 színes és GOO fekete műmelléklettel. Ez a hatalmas mű a magyar nép művészi teremtő erejének teljes kincsesházát nyújtja. E páratlan jelentőségű könyv, amely a magyar nyomtatásművészet remekműve, mindenkit érde­kelni fog. Hogy a magyar könyvkereskedelem időben megkezdhesse a könyv körül szükséges foko­zott propagandát, díszes prospektust bocsátunk ki. Ezúttal is felhívjuk kortársainkat, hogy értesítsenek bennünket arról, mennyi prospek­tusra tartanak igényt. 244 FRANKLIN-TÁRSULAT, Budapest A Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének kiadványai Évkönyvek: Magyar Könyvészet 1886—1910. kötre kapható kötetei " IC"— « « 1911—1917. « « « a 10 — Az 1896.évkönyv elfogyott és nem kapható; az 1886—1889., 1894., 1898. és 1915. évkönyvek fogytán vannak és csakis az évkönyvek teljes sorozatának megrendelése esetén szállíttatnak. Könyvészeti kézikönyvek : Petrik: Magyar Könyvészet 1860—1875, teljesen elfogyott. Kiszlingstein: Magyar Könyvészet 1876—1885, fűzve 18' — Petrik : Magyar Könyvészet 1886 — 1900 (3 köt.) fve _ 60 — — Ugyanaz I. kötet kü­lön nem kapható. — Ugyanaz II. kötet külön, fűzve...­­ — 20'— Petrik: Magyar Könyvészet 1901 — 1910. 1. kötet, fve 30'— — Ugyanaz II. köt." 11/12—21/22, összesen 6 kettős füzet—' — - — a 8" — Petrik: Kalauz a magyar irodalomban 1874 2­ — Magyar Könyvészet 1921 — 1923.1—6. füzet ... á 4 -Ugyanaz egybefüzve _ — —.._ — — — — 24"— Egyesületi tagok a bolti árakból 25°/o engedményt élveznek készpénzfizetésre. Ezek a művek kaphatók az egyesületi kiadványok bizományosánál . Ranschburg Gusztáv könyvkereskedésében Budapest, IV. kerület, Ferenciek­ tere 2. szám. CORVINA Pallas irodalmi és nyomdai r.-t., Budapest, V., Honvéd­ utca 10. Felelős: Győry Aladár igazgató. 1940

Next