Egyetemi beszédek, 1936-1937. tanév, Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem

Kornis Gyula rektor leköszönő beszéde

Dr. KORNIS GYULA 1935—36. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS BESZÁMOLÓBESZÉDE. Tekintetes Egyetemi Tanács! Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Hagyományainkhoz híven egybegyü­lü­nk, hogy az elmúlt, az egyetem életében a háromszázéves jubileum miatt különösen kiemelkedő tanévnek tör­ténetéről beszámoljunk s új tanévünket megnyissuk. Mély tisztelettel üdvözlöm a vallás- és közokta­tásügyi Miniszter Úr Őnagyméltósága, a székesfővá­ros, a magas bíróságok, a tudományos intézetek és a társfőiskolák képviselőit, szeretettel köszöntöm tanártársaimat, az ifjúságot és ünnepélyünkön meg­jelent tisztelt vendégeinket. A lefolyt tanév fontosabb eseményeiről szólva, elsősorban azokról a veszteségekről kell megemlé­keznem, melyek Egyetemünket az elmúlt tanévben a tanári karban beállott elhalálozások és nyugdíja­zások folytán érték. Érdemes tanáraink sorából elhaltak: dr. Buch­­böck Gusztáv és dr. Tóth István ny. r. tanárok. El­­húnytak továbbá dr. K. Kovács Gyula nyug. ny. r. ta­nár, aki örök hálára kötelezte egyetemünket a mai í.

Next