A MTA ELHUNYT TAGJAI FÖLÖTT TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK 9. KÖTET (1897-1899)

1899. – 9 . szám: Emlékbeszéd Xantus János lev. tagról Mocsáry Sándor I. tagtól

12 МОСКЛКУ SÁNDOR. pendítette a vállalat eszméjét s annak létrejöttén nagy buz­galommal fái-adott. Az állatkerti bizottség 18(i2. márcz. 12-én megalakul­ván, elnökké választotta gróf Szapáry Antalt, tiszteletbeli elnökül Xántus Jánost, alelnökökűl Kubinyi Ágoston, Rot­tenbiller Lipót és Gerenday Józsefet, titkárokul Kovács Gyulát és Frivaldszky Jánost s kimondotta, hogy az állat­kert részvények útján hozzassék létre.1) De az állatkert ügye csak nagyon lassan halladt előre. Xántus ezalatt értesülven arról, hogy távollétében némelyek e hasznos intézmény létrejöttét az ő önzésével hozzák kap­csolatba, Peruból (Lima, ápr. 15. 1864) azt írja Póni er Plórisnak, ki hivatalból értesítette febr. 21-én, hogy az állatkert szűkebb bizottsága őtet igazgatóvá választotta : »Az állatkert eszméjét én hoztam életbe, én indítványoztam a társulat megalapítását s én elnököltem az alakuló gyű­lésen. Ha tehát most az igazgatói állást elfogadom, melylyel fizetés és anyagi érdek van összekötve, igen természetesen nagyon sokan azt. hinnék és képzelnék, hogy az állatkertet magam szániára és anyagi érdekből indítványoztam stb. Ezen indokokból hálásan megköszönve a választmány bennem helyzeti bizalmát, ezt kénytelen vagyok el nem fogadni ; de bármit tehetek e társulat érdekében, fizetés nélkül és ingyen megtenni mindenkor kedves kötelességem­nek fogom tartani.« 2 ) Xántus végleg visszatérve hazájába újólag és pedig hathatósabban sürgette az állatkert ügyét. Dr. Szabó József, gr. Lázár Kálmán, Kubinyi Ágoston, Pómer Elóris, Eri­valdszky János, Karlowszky Zsigmond több más lelkes férfiú közbenjárásával kieszközölték, hogy Pest város tanácsa 1865 márcz. 5-én a létesítendő állatkert részére a Városliget észak­nyugoti oldalán, a vasút mentében fekvő 31 hold 600 négy­szögölnyi területet, 30 évi használatra a társaságnál ingyen engedte át.8) ') Vasárnapi IJjság IX. évf. 1862. 14. szám, 166. lap. 2) Resti Napló XV. évf. 1864. jún. 12. 133. szám. *) Hazánk я я Külföld I. évf. 1865. 11. szám, márcz. 12. 161 — 162. lap. 242

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék