Ellenzék, 1931. augusztus (52. évfolyam, 173-197. szám)

1931-08-30 / 197. szám

* ÁM 6 LEJ S0 TAXA POSTÁUL Р1АТГГЕ In NUMERÁK No. 141.163/1929. Szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda: Str. Universitatis (volt Egyetem-u.) 8. — Fiókkiadóhivatal és könyvosztály: Piata Unirii (v. Főtér) 9. Telefon: 109 és 204. — Levélcím: Cluj, postafiók 80. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA: BARTH A MIKLÓS Előfizetési árak: havonta 100, negyedévre 300, félévre 600, évente 1200 lej. — Magyarországra: negyedévre 14, félévre 27, évente f j pengő. A többi külföldi államokba csak a portókBlönbözettel több ÖTVENKETTED1K ÉVFOLYAM, 197. SZ. VASÁRNAP CLUJ-KOLOZSVÁR 1931 AUGUSZTUS 30 A kecske, flpgetoianu bevádolta Horgát a Királynál? \ mmtszíerclnöhöí a legsúlyosabb időkben nem érdeklik a közügyén — mondotta állítólag a pénzügyminiszter. — Barom cáfolat egy napon Bukarest. (Az Ellenzék tudósitójától.) A Dimineata ma reggeli száma nagy elük­ben foglalkozik Argetoiauu pénzügyminiszter szinajai audienciájával. Azt irja a lap, bogy ez a kihallgatás nem egyszerű tájékoztató volt a pénzügyi helyzetről, hanem Ar­­getoianu felhasználta az alkalmat és kifejtette álláspontját a király előtt a kabinet fe­jének ügyében. Nemcsak az ismeretes Jorga nyilatkozatról, hanem állitólag kijelentette volna a pénzügyminiszter, hogy a mai súlyos időkben, amikor minden kormánynak я feje gondokban fő, Jorga miniszterelnök egyáltalán nem foglalkozik a közügyekkel. Az igaz, hogy mint közoktatásügyi miniszter egyre gyártja a rendeleteket, de a súlyos gazdasági gyötrődésekkel egyáltalán nem törődik. Most is már két hete üdül. Ha Igaz­nak bizonyulnak Argetoiauu kijelentései — irja a Dimineata ч— ha tényleg elpanaszol­ta a súlyos vádakat a királynak, úgy még a parlament megnyitása előtt nagy változá­sok következnek be. Mahatma Gandhi kecskéje hajóra száll, hogy a második kerekasztal-értekezletet táplálja. Mert a szent Gandhi úgy lát­szik, mégis csak útra kel, hogy a dél­afrikai és három indiai „no coopera­tion“ forradalom után jobb sors felé se­gítse hazáját. Mindegy, hogy a kecske testi valóságában megy-e vele, vagy pe­dig csak képletesen, tehát — szivesen Írjuk le — csak „lélekben“. A kecske­tejet, amellyel Gandhi táplálkozik, le­plombált üvegekben is lehet szállítani s valószínűleg Londonban is találni le­het élő kecskéket. A plomb nem boszor­kányság. Leplombált kocsikban szállí­totta uj legendák szerint Németország Lenineket az antant nyakára s most Fran ciaország leplombált szerződési okmá­nyokban hozza politikai magyarázat szerint Németország újabb bekerítésé­re a szovjettel való barátkozásokat. Akár ólomhüvellyel ellátott üvegből, akár a saját kezével fejt friss kecske­tejjel táplálkozik Gandhi viharos utján, a hajó fedélközén mint harmadosztályú utas és a nehéz pályán, amellyel Lon­don várja őt, a kecske: „a szegény em­ber tehénkéje“ vele van, jelen lesz jpint ahogy mindig vele volt fejedelmi gyer­mekkorában és dúsgazdag ügyvédi iro­dájában, a szenvedélyes és gyakorlati harc éveiben, mert a kecsketej ize, az elnyomott szegénység képe lebegett for­ró lelkében. Nem a tej, amivel kizáróla­gosan táplálkozik, nem az úszónadrág és mezítelen láb, amelyet az angol klí­mában éppen úgy be fog takarni, mint otthon, amikor a monszumviharok évadja elkövetkezik, a lényeg, mint ahogy a sópárlás és a szövőszék is vég­elemzésében csak szimbólumok vagy eszközök, de igenis, az a sorsfordító lényeg, amit e szimbólumok mögött és ezekkel az eszközökkel borzasztó küz­delme kifejez. A hindu pestis megszün­tetésének és a hindu önrendelkezés hely­reállításának vágya. Szabadságharca napkeleti rejtelmesség módján. A hirfejek és belső cikkek ontani fogják a humort a kecskéről, az úszó­nadrágról, az ijesztő bordákról és visz­­szataszitó lábbütykökről, az „Eulen­­brille“-ről, amely csúnya orra nyergét sebesiti és nagy beszámolók fogják fej­tegetni, vájjon alkalmas-e az ilyen gyo­morkavaró megjelenés nagy politikai, társadalmi és gazdasági eszmék képvi­seletében? De az igazi embernek süke­ten és vakon kell elmenni a külsőségek mellett. Nincs az a nagyság, amely saját belső szépségét ki tudná fejezni a külső forma fortéimé és tökéletlensége nélkül. Minden szent érzelem piszkosan, szago­sán, betegség ölében születik. Az eszmé­nyien reális és az egészségesen irreális lélek épp a saját maga belső értékének tudatában bir megszabadulni a külső formák nyomorúságának zavaró kínjai­tól. A Gandhi minden utjának és mos­tani utjának örök értelme igaz mivoltá­ban áll az igaz ember előtt: a tömegek érdeke mindenek felett való és aki pró­­fétaszerüen össze tud olvadni a piszkos, buta, undorító tömeg nagy érdekeiben ragyogó belső szépséggel s tökéletes igazsággal, az az emberek fölé való. Micsoda irtózatos hatalmat jelent ez a vakarcs emberkel Negyedszázada te­remtő izgalom lázong körülötte s a vi­lág leghatalmasabb szervezetének, amely majdnem háromszoros Európára ós sokszázmillió emberre szélesedett, Jorga újra cáfol Jorga sokat vitatott konstancai kijelenté­sei, amelyek általános felzúdulást keltettek s amelyeket a lapok js különböző beállítás­ban kommentáltak, a miniszterelnök most maga cáfolja meg. Errevonatkozólag egyéb­ként nyilatkozik Butu Aurel, a dobrudzsai végül is alkudozni kell ezzel a gnómmal. A round-table ragyogó termében, az angol gentlemanlike fenségétől és a maharadzsák gyémánttól szikrázó tur­bánjaitól körülhizelegve az igazság, az erő, a hatalom trónusán ülve mégiscsak gazdák küldöttségének vezetője, aki a kül­döttség miniszterelnöki fogadtatására vonat­kozólag kijelenti, hogy jóllehet az audiencia teljesen kizárta a nyilvánosságot, mégis keretek között folyt le, amelyek már magukban is lehetetlenné teszik, hogy a mi­niszterelnök a neki tulajdonított kijelenté­seket tette volna. ez a kis szörnyeteg lesz a döntő tényező. És nem lehetetlen, hogy a világ legtisz­teltebb uralkodója, India császárja és az angol világbirodalom királya paró­kák, aranyzsinórok, palástok, rendjel­őzön, ékszerek káprázatától díszesen Cáfolaton napja Bukarest. (Az Ellenzék távirata.) A pénz­ügyminiszter a leghatározottabban megcá­folja egyes lapoknak a tisztviselők uj áldo­zati adójával kapcsolatosan terjesztett híreit. Az utóbbi napokban ugyanis egyre erőseb­ben tartotta magát az a híresztelés, hogy a köztisztviselők fizetésére a pénzügyi kor­mány újabb 12 százalékos áldozati adót akar bevezetni. A pénzügyminiszter ezt a híresztelést most a legkategórikusabban megcáfolja. Egyben a belügyminiszter is cáfolatot kö­zöl arravonatkozólag, hogy az udvarhelyi katholikus nagygyűlés engedélyezése körül a kormány állitólag nehézségeket támasztott volna A belügyminiszter kijelenti, hogy er-Iröl sió sem volt, mert az udvarhelyi nagy­gyűlés megtartását a belügyminisztérium minden további nélkül engedélyezte. találkozni lesz kénytelen az eszmék va­­kitó világosságától körülnyalt mezítlá­bas emberkével, akinek parádéja mind­össze a „szegény ember tehénkéje1' és egy kezdetleges szövőszék. Melyik fény a nagyobb és hatalmasabb? Apponyi /esz Titulescu utóda a népszövetségi közgyűlés elnöki tisztében károlyi kormánya a telsöházban is bemutatkozott. — Rendőrség verte szét Budapest utcáin a tüntetőket BUDAPEST. (Az Ellenzék táviratai) A magyar politikai életnek az elmúlt keserves napok után végre jelentős örö­me is akadt. Tegnap tudódott ki, hogy Géniből érkezett hivatalos hírek szerint a népszövetségi adminisztráció s a kö­rülötte levő diplomáciai világ a legkomolyabb formában tárgyal, sőt már megállapodott, hogg a nép­­szövetségi közgyűlés ezidei 12-ik ülés­szakán Apponyi Albertet választják meg elnökké. (Tavaly Titulescu volt.) A Népszövetség Apponyi Albert gróf elnökké választá­sával nemcsak Apponyi Albert szemé­lyét kívánja megtisztelni, akit épp a Népszövetség körében neveztek el „em­beri katedrálisnak“, hanem dokumentálni akarja, hogy a Népszö­vetség győző és legyőzött között im­már nem ismer különbséget. A Népszövetség eme szándékáról a ma­gyar kormánynak már előzőleg tudo­mása lehetett, mert a népszövetségi de­legációja élére nem Károlyi Gyula gró­fot állította és a Genfbe menő Walkó Lajos külügyminisztert az Európa-dele­­gáció vezetésére utasította. Bizonyos, ha Apponyi Albert gróf magas korára való tekintettel nem háritja el a Népszövet­ség assambléjának vezetését és kétségte­len, hogy ez a legfényesebb elnöklés lesz a Népszövetség fönnállása Óta, mert Apponyi az ilyen megbízatások betölté­sében szónoki tehetségével egyenrangú képességeket mutatott eddig is. A Károlyi-kormány a telsöházban Tegnap a képviselőház Rassay Károly, Buchinger Manó, Kállay Tibor felszólalá­sai után befejezte a kormányprogram fö­lötti vitát. Láng kisgazdapárti indítványoz­ta, hogy a ház maradjon együtt. Farkas Tibor, Weltner, Pallavicini őrgróf támo­gatta az indítványt, Lakatos ellene szólt. Károlyi miniszterelnök elutasította, mire a ház elnapolta magát. Károlyi Gyula gróf miniszterelnök tegnap délután nagy beszédben a felsőház ülésén is előterjesztette kormányprogramját. Kije­lentette, hogy célja a belső közrend meg­óvása és a szomszédállamokkal való jóvi­­szony állandó javítása. Bemutatkozását nagy óvációval fogadta a felsőhtu, mely el­napolta üléseit. Utcai izgalmak rendőrattakkal Tegnap este a kőbányai szociáldemokra­ták gyűlésén izgalmas jelenetek játszódtak le. Farkas István szociáldemokrata kép­viselő a munkanélküliség terjedéséről szóló beszéde alatt nagy tüntetések folytak. A tö­meg annyira izgatott állapotban volt, hogy a gyűlés befejeztével az utcán a kivezényelt karhatalmat meg­támadta, mire a rendőrség a tüntetőket erélyesen szétverte. Egy aránylag kisszámú tömeg közben éltette a proletárdiktatúrát, abcugolta a Károlyi­­kormányt, kiabálta, hogy munkát és kenye­ret adjanak. Egy kommunista csoportból két tüntetőt letartóztattak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék