Ellenzék, 1942. szeptember (63. évfolyam, 197-221. szám)

1942-09-22 / 214. szám

ps 1 _ 4 tam­itt Egyetem Mozgóban ma délután 2 órakor (matiné hely árakkal) fél 4-kor, fél 6-kor és fél 8-kor a leg­mulatságosabb és legszellemesebb víg­játék újdonság: Az örömapa Vöröskeresztes gyűjtés októbe 3.-án és 4.­ Október 3-án és 4-én a m. b­ír. belügy­miniszter engedélyezése alapján az egész országban a Vöröskereszt javára gyűjte­nek. Ennek az akciónak keretében Kolozsvár város területén is október 3-án és 4-én lesz a Vöröskeresztes gyűjtés, éspedig az eddigi rendszer szerint, utcai u­rnagyűjtés­­sel, amelyet dr. Keledy Tibor polgármes­ter engedélyezett. A kolozsvári gyűjtést v­­­öröskereszt kolozsvári fiókja, élén Ve-­rts Zoltánné elnöknőv­el ugyanúgy ren­dezi meg, mint a közönség áldozatkészsé­ge folytán nagysikerűt júniu­r else­jei gyűjtést. Az urnákat most is a régi he­lyeken állítják föl és minden urnánál ugyanazon alakulat hölgymegbizottai vég­zik a t­öröskeresztes gyűjtőszolgálatot. Erre való tekintettel J­el­its Zoltánna, a­­­öröskereszt kolozsvári fiókjának elnök­nője, azon felhívással fordul a június 1-i gyűjtés egyes alakulatainak vezetőihez, hogy az október 3—4-i­ gyűjtés módoza­tainak megbeszélése­­ égett­e hó 27-én. vasárnap délelőtt 12—1 óra között a Vö­­röskereszt irodájában (Egyetem­ utca 11 - földszint) okvetlenül megjelenni szíves­kedjenek. Átadták a temesvári hadbíróság­­nak a két magyar cselédlány gyil­kosait. Temesvárról jelentik: A jo­hannesf­eldi csendőrség tegnap átad­ta a temesvári hadbíró­ságnak Vu­­koszáv­i Pétert, és annak Erzsébet ne­vű­ leányát, valamint másik három férfit, akik valamennyien C­sibi Er­zsébet és Jánosi Rozália magyar csel­éd­leán­­y­ok m­­eggyi­­lk­ni­á­sál­lain részt vett­ek és akiknek holttestét a magyar határ mentén egy kútba, bedobtá­k. Tűzoltóverseny Bánffyhunyadon. A Békés vármegye tűzoltó testülete által Bánffyh­u­­nyad önkéntes tűzoltó testületének felajánlott zászlót ünnepélyes keretben szeptember 27-én adják át. A zászlóátadási ünnepség reggel 11 órakor kezdődik. Utána, délelőtt 11 órai kez­dettel Kolozs vármegye és Kolozsvár város tűzöl­őszövetségének rendezésében tűzoltóver­­senyt tartanak. Közgyűlést tartottak a f Biharvárm­egyei gyógy­szerészek. Nagyváradról jelenti tudósítónk: A Biharvármegyei és Nagyváradi Gyógyszerész Egyesület vasárnap rendkívüli közgyűlést tar­tott, amelyen megjelent Gróf Gyula, a Ma­gyar Gyógyszerészegyesület igazgatója is. A ",közgyűlésen Medvigy Ferenc dr., az egyesület sok éven át volt elnöke, bejelentette lemondá­sát. Helyébe Ajtay G. Gyulát, az egyesület­­eddigi titkárát választották elnökké. Titkár Ecsedi Csapó Zoltán lett. Pályázat tanári állásra. A vallás és közokta­tásügyi miniszter a budapesti m­. kir. József Nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetem mérnöki osztályán megüresedett fizikai és elektrotechnikai (az eddigi II. elektrotechnikai) tanszék betöltésére nyilvános pályázatot hir­det. MAGYAR ASSZONYOK NEMZETI SZÖVETSÉGE kolozsvári csoportja kéri tagjait, hogy szeptember 23-án, szerdán délután 5 órakor a Kismester utcai isko­lában a lábszárvédő és bokavédő kötések Vízijében szíveskedjenek befáradni­ Az Elnökség­ Gondatlanságból okozott súlyos testi sértésért 200 pengőre büntették. Rimóczi Márton kolozs­vári szállítási vállalat tulajdonosa mult év május­ 7-én vasúti kirakodás közben nem for­dított elég gondot arra, hogy bútorszállitó ko­csija megfelelően legyen megtámasztva s igy a kocsi rázuhant Tamás Imre alkalmi munkás­ra, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A tör­vényszék bűnösnek mondotta ki a vádlottat, akit 200 pengő pénzbüntetésre ítéltek. Az íté­let jogerős. A légoltalmi elsötétítések alatt lo­pott , letartóztatták. Nagyvára­dról jelenti tudósítónk. A nagyváradi rendőrség hétfőre virrad­ól­ag letar­tóztatta­­Vagyon Géza régóta körö­zött hírhedt betörőt, aki mintegy 30 betörést követett el, a jelek szerint ez­ek közül néhányat az elsötétítés élese alatt. A betörő a ligetben buj­kált, ott is aludt, hétfőre virradó éj­szaka, azonban megrészegedett és ez vesztét okozta. Egyelőre tagad. Hét­főn reggel megkezdték kihallgatá­sát. Határátlépőket ítélt el a kolozsvári törvény­szék. Coldea Gábor, a megszállás alatt levő Magyargyerőmonostor községbe való földmű­ves-napszámos múlt hó 7-én engedély nélkül átjött Magyarország területére. Kihallgatása alkalmával azt vallotta, hogy munkát keresni ■jött, mert otthon nem volt biztosítva megél­hetése. A törvényszék mésfél hónapi fogházra ítélte, tiltott határátlépésért. — Hocz Ágoston kolozsvári napszámos és Persa János csoma­­fájai illetőségű földműveslegény pár nappal ezelőtt Dezmér közelében át akart szökni ro­mán területre, de kísérletük a magyar határ­őrök ■ éberségén meghiúsult. A kolozsvári tör­vényszék hármas büntetőtanácsa mindkettőjü­ket 14—14 napi fogházra ítélte. Az ítélet jog­erős. f­eljegyzési dir. Baán-Forray Zelma és makk­falvi Dózsa György jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) 2894 ELLENZÉK* GRGE ZRÍNYI MIKLÓS Erő ellen erő kell, és ha nem is számmal, de virtussal, vitézséggel kell legyőznünk ellenségünket. Tűrök A fiú­m. Búcsú //£e-<sniÍH néttU'ót Rokonszenves, nemesid!:a uriasszony­­tól búcsúzik Kolozsvár■ E város régi lakói jól emlékeznek még rá. A Berde Mózes­­utcai régi nagyhírű óvodában, a ,,Fröbel féle gyermekkertben tanított s több, mint 40 éven keresztül igazgatónője volt a nagymultu intézetnek. Őzt. Pap Kálmán­ná Lecw Leont­intól búcsúzik Kolozsvár. Fájdalmas és keserű ez a búcsú- Fájdal­mas, mert a szép régi békeidőt, édes em­léke öleli körül . Leontin néni" alakját, akit a hosszú évtizedek során úgy szere­tett mindenki, aki ismerte, aki csal, egy­szer is beszélt vele, örökre szivébe zárta. Keserű ez a búcsú, mert Leontin nénivel a régi boldog kincses város sok finom, hangulata és romantikája száll sírba. Hányszor, de hányszor láttuk régen, gyer­mekkorunkban a fáradhatatlan, kedves igazgatónőt, amint a Berde Mózes-ideai Gyermekkert vadgesztenyefás udvarán ta­­nulgatott kisfiúkat és kislányokat. Mennyi rajongással és milyen iga­zi izzó szeretettel foglalkozott mindig a kisgyermekekkel, milyen gyöngéden ápol­ta a kis­gyermeklelk­eket és azt is tudjuk, hogy mindenkor a legtisztább magyar szellemet igyekezett átplántálni a fogé­kony kis óvódisták telkébe ... Már 19 éves korában tanított Leontin néni. Egész élete a tanitó, oktató mun­kában m­erült ki. De az intézet falain kí­vül, a közéletben is már fiatal évei során közismertté tette nevét önzetlen jótéko­os­­­kodása és nemes szívűsége folytán. Szám­talan virágkorzó, jótékony bazár és min­dig a köz javára rendezett előadás, vagy ünnepség a beszédes bizonyítéka annak, hogy ki volt és milyen létek is volt Leon­tin néni. Meghatottam lapozgatunk a rég letűnt évtizedekben megjelent újságok között. Itt is, ott is fel-felbukkan a Ber­de Mózes­ utcai Gyermekkert áldott lelkű­ igazgatónőjének a neve. Annyi melegség, annyi szeretet árad ma is a régi újságcik­kekből, hogy az ember önkéntelenül is maga elé idézi a régi kedves fiatal óvónőt, aki most, 84 éves koraiban örökre eltávo­zott körünkből. .. Arra is emlékszünk, hogy a szomorú 1918-as őszirózsás forradalom után az ak­kor már idős igazgatónő szemét elhomá­lyosították a könnyek, mert arra gondolt, hogy az idegen uralom alatt mi lesz most majd az ő kisgyermekeivel? Búcsút is kel­lett mondania tadin egy évvel később a gyermeknevelés szép munkájánál ame­lyet negyven éven keresztül olyan mély­séges és rajongó szeretettel folytatott. El is távozott azután Kolozsvárról. Hosszú időre Budapestre költözött gyermekeihez. Kolozsvár felszabadulása után izzó erővel rohanta meg a honvágy a már 80 éven felüli matrónát s minden vágya, minden óhaja csak az volt, hogy még egyszer visz­­szajöhessen Kolozsvárra. A múlt emlékei hozták vissza. Sajnos, csak rövid ideig gyönyörködhetett ebben a felszabadult Kincses városban, ahol ifjúkorának bol­dog éveit töltötte. Súlyos betegsége ha­marosan végzett vele. De vágya teljesült. Ott halt meg, ahol ho ■fa évtizedeken keresztül végezte nemzetnevelő munká­ját ... az újra magyarrá lett Kolozsváron. És azt is megérhette, azt az imáját is meg­­hallgatták odafönn, hogy mindegyik gyer­mekétől elbúcsúzhass­ék. Hodásos ágya mellett ott volt mind a kilenc gyermeke, köztük Pap Katinka, a régi kolozsvári Nemzeti Színház művésznője s az utolsó percben Leontin néni bizonyára azzal a megnyugtató érzéssel hunyta le örökre szemét, hogy­­ nem halhat meg, hiszen annyian vannak körülötte, akik szeretik. Családján és kiterjedt rokonságán kívül Kolozsvár magyar társadalma ma délután kíséri el utolsó útjára a házsongárdi te­metőbe Leontin nénit. De jóságos emlé­két ez a város örökké őrizni fogja. .. GREDIN­ÁR AURÉL. // • * a Himszt Fő utcában KOLOZSVÁR, szeptember 22. (Az El­lenzék munkatársától ) Kunos jelenete ját­szódott le hétfőn délután a Huszár­ utca 6. szám alatti ház udvarán. Két szomszéd­asszony valami kisebb nézeteltérés miatt összeszólalkozott s a szóváltást csakhamar tettlegesség követte. Közben az egyik nő felkapott a közelből egy vizeskancsót és azzal fejbevágta ellenfelét, Kacsó Lídia bejárónőt, aki fején, arcán és kezén sú­lyos sérüléseket szenvedett az összetört vizeskancsó szilánkjaitól. A sebesült nőt a kihívott mentőorvosok részesítették elsősegélyben, majd beszállították a sebé­szeti klinikára. A botrányos ,,női háború­ság“ ügyében a hatóságok vizsgálatot in­dítottak. PELLENGÉRRE ÁLLÍTOTTÁK KON­­STANCÁBAN A TISZTESSÉGTELEN KÖZTISZTVISELŐT. Bukarestből jelen­tik: Antonescu tábornagy, román állam­vezető parancsára azzal büntették meg Simeon Novacot, a konstancai kerületi hatóság tisztességtelen hivatalnokát, aki pénzért magasabb élelmiszeradagokat utalt ki, hogy öt napon keresztül megkö­tözött kezekkel és lábakkal Konstanca vá­ros különböző térségein kellett állania. A Szakkönyv minden nyelven, minden tudo­mányághoz, szakmához, Lepagenál, Kolozsvár. Kérjen jegyzéket. ELKOBOZTÁK MEXIKÓBAN A NÉ­METEK KÁVÉÜLTETVÉNYEIT. Lon­donból jelentik: A mexikói kormány kisa­­j­­átízott és állami vagyonnak jelentett ki­­ 56 német és 3 japán kávéültetvényt Beiktatták Sarkad község uj plé­bánosát. Nagyvitraib­ól jelenti tudó­sítónk: Vasárnap iktatták be Sar­kád község uj plébánosát, Dávid Bálát. A beiktatást Barabás György prépost végezte. Tanári kinevezések. A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter Tarczyimky Márta okr. középiskolai tanért a nagykárolyi kegyes­­tanitórendi gimnáziumhoz szolgálattételre való egyidejű beosztása mellett állami gimnáziumi helyettes tanárrá, dr. Nóga Tibor okf. közép­iskolai tanárt a szatmárnémeti állami (kir. kat.­ gimnáziumhoz állami gimnáziumi helyettes ta­nárrá. Olajos István oki. középiskolai tanárt a kolozsvári állami román tanítási nyelvű koedukációs gimnáziumhoz állami gimnázumi helyettes tanárrá kinevezte. Jóváhagyott egyesületi alapszabályok. A belügyminiszter jóváhagyta a Gyergyóállal­­ Társaskör (Csik vármegye) és a Krasznabél­­teki Katolikus Agrárifjusági Legényegylet (Szatmár vármegye) alapszabályait. Tanári kinevezés. A vallás és közoktatás­ügyi miniszter dr. Gáspár Gyula okl. középis­kolai tanárt, egyetemi tanársegédet, a kolozs­vári állami gyakorló gimnáziumhoz helyettes tanárrá kinevezte. Jegyzői kinevezés. A m. kir. belügyminiszter ideiglenes hatállyal Birta Imre községi segéd­­jegyző, berecki lakost, Szászszentgyörgy nagy­községhez községi jegyzővé kinevezte. 1 ti­l 2 S /. * * fi­t­o­ut th­e T 2­2. T Uj kaláka Erdi­lyi, pontosabban :'.cki-.ly kiilengebh'-g ként (-//.akták emlegetni tette az országban, a kalákát. Sokan nen is tudják, mit jc-Je-• * csak sejlik, h­ogy v; *í.r;t* cly ' ő».í *,zokát melye­­n sok félkinöző- küzdelem vin ’. ki a népből. Az Állóidon ,s­­zokásos egyi. válfaja, Tömörkény f'-'vál­ • midi egyik feában a „móva" nevű köze*, munkát, errv.) / után paprikáshus óh bor jár a *nóvásóknak A székely fele­t nehéz idő/, jártak s közben megtanulták, hogy amit egy ember nem­ tud ■ iz­egezni, meg t­iez is tizen, i h gen t­i­zei munkát, házépítést, talajmunkát, erdőlés­, kalákában végeznek, tem­erőjük, szomszédok munkába állnak s egyik társuknak elvégzik közösen a munkáját. Fizetség nem jár érte, csak­ becsület. S ez azt mondja, hogy a köl­­csönmunka visszajár. Évezredes szokás, amit nők nemzedék kipróbált és hasznosnak talált. Tulajdonképpen a modernebb kalákának, a szövetkezésnek őse. Rochedaleben a takácsok is kalákáztak, amikor megalapították az els.5 szövetkezetet, székely őseink is szövetkeztek, amikor először kalákába álltak össze. S ez a magyarázata annak, hogy a szövetkezetek sikeres munká­ját a legnagyobb mértékben éppen a falusi magyar nép tudja értékelni. Mert ha szövet­kezik, tudja, hogy kalákát végez vagy mórá­­zik. Apáitól örökölte annak a tudását, hogy sok ember nagy dolgokat vihet véghez. Ma házépítő, tejfeldolgozó, gyáipari, fo­gyasztási és más szövetkezetek végzik a nagy kalákás munkát. Diákok szövetkezetbe tömörülnek s közös erejükkel hasznot sze­reznek, a hasznot pedig közös nemzeti célokra fordítják. Az egyik kolozsvári diákszövetkezet egy szórványvidéki magyar gyermeket tanít­tat s magyarrá neveli, öntudatos falu vezetővé. Egy diák nem tehette volna meg, de a szövet­kezet már megteszi. A székely havasok fiit, gyümölcseit, ame­lyeket legfennebb zsidó érdekeltségek termel­tek ki mostanáig a nép kiuzsorázásával, ugyan­csak a szövetkezetek hasznosítják .Még nem­g úgy, hogy első­sorban a népnek legyen belőle komoly jövedelme. S ebben a célban tükröző­dik a szövetkezeti rendszer időszerű nagyság­a­ is. A föld legősibb és legtöbb jogú tulajdono­sát, a népet akarja megsegíteni s az ő érde­kében munkálkodik. Mintha csak a legmaibb magyar kérdések megismerése termelte volna ki a szövetkezeti rendszert: a népi magyar­ság, a magyar nép Magyarországa a cél. Az, hogy a falvak tiszta, mélymagyar népe, tehet­sége, anyagi tulajdona, nemzeti lelke annak, a szolgálatába álljon, ami a legfontosabb mindnyájunk számára: a magyar jövendő szolgálatába. Az egyéni érdek hátraszorítása, a közös­ségi gondolat felébresztése nemzeti és Istent hivő alapon, ez a szövetkezeti munka erkölcsi és nacionalista körülhatárolása. Mindent ér­nek támadások, a szövetkezeti mozgalmat in Érdekből vagy tudatlanságból. A kalákával­ letett garas azonban mind többet kamatozik a nép számára s a magyar közösség már érzi az uj kaláka áldásait, amely lassan, de biztosan vezet Dánia gazdag és boldog parasztjainak életszínvonala felé. d. i. KÉT KÉT HÓNAP KÖZOKIRATHA­­MISITÁSÉRT. Brie Traján és Ilea László almásdán lakosok meghamisították gabo­nabejelentő lapjukat azzal a céllal, hogy termésükből­ a megengedettnél többet tartsanak vissza saját részükre. A Szen­­czer József töményszéki tanácselnök el­­nöklésével ülésező büntetőtanács a két földművest közokirat hamisításának vét­e­sége miatt két-kéthónapi fogházra és egy­­egyévi jogvesztésre ítélte. Az ítélet jog­erős. 50 EZER SZERETET­CSOMAGOT KÜLDENEK AZ OLASZOK A HARC­TÉRRE. Milánóból jelentik: Vasárnap este ünnepélyes külsőségek között indítot­­ták el azt a külöttvonatot, amely a keleti harctérre 50­ 000 csomagot visz ajándékba az ott harcoló olasz katonáknak. HÚSZ ZSIDÓ HITKÖZSÉG VAGYO­NÁT KOBOZTÁK EL ROMÁNIÁBAN. Bukarestből jelentik: A románosítási ál­lamtitkárság rendeletével az állam tulaj­donába ment át husz ingatlan, amely az Arad, Alsófehér, Kiskükülő, "Vaslui, Tir­lova, Mehedinţi és Râmnicul Sarat me­gyékben levő különböző zs­idó hitközsé­gek tulajdona volt. MEGFULLADT A PASZULYSZEM­­TŐL 1 8 NAPRA ÍTÉLTÉK A GON­DATLAN ANYÁT. Ciobancan Ágostonné, magyarderzsei földművesasszony ez év május 3-án nem vigyázott eléggé 11 hóna­pos gyermekére, aki lenyelt egy paszuly szemet, amelytől megfulladt. A kolozsvá­ri törvényszék az enyhítő körülmények figyelembevételével 8 napi elzárásra ítél­te a vádlottat, de az ítélet végrehajtását háromévi próbaidő­re felfüggesztette.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék