Erdély nagyfejedelemséget illető Országos Kormánylap 1. - Landesgesetz und Regierungsblatt 1, 1857

„,--.-.­­ ----­­t 7 DD(DR G EGN GG 4 a Adó; Betüsorzatos jegyzéke azon törv­nyeknek és rendeleteknek, mellyek az 1857-ik­ évi január­ havától decemberig kiadott Erdély nagyfejedelemségét illető országos kormánylap L részének 1-HVS darabjaiban foglaltatnak, . -.. A. Achentalli I. osztályu mellékvámhivatal jogosítványainak k­iterjesz­­tése 155. szám 474. lap. 1858 közigazgatási évre az egyenes adók hirdettetnek ki. 174. sz. 500. 1. Akadémiai hatóságok szervezete tárgyában kel ideiglenes törvény Latitrossaganac meghosszabbítása iránt. 161. sz. 480. 1. Államszerződvény a­ neuenburgi­­­ ner­oți nelyzeté­­nek szabályozása tárgyában. 120. sz. 409. Ausztria és­­ között, a gonosz­­tevők kölcsönös kiadása iránt. 14. sz. 8. 1. az egyházi állam és Ausztria között, a go­­nosztevők kölcsönös kiadása iránt. 67. sz. 129. L a Sund-vám megszüntetése iránt. 114. sz - - -- -- 388. 1. Államügyészségi utasítás 25. §. által behozott VI. minta he­­lyett egy uj minta szabatik ki. 18. sz. 47. I. Arany s ezüst beszolgáltatására s beváltására vonatkozó kötele­­zettség megszüntetése tárgyában kelt császári nyíltparancshoz a végrehajtási szabályok rossattannak ki. 58. sz. 117. I. beváltás; az arany- s ezüst beszolgáltatása s a cs. c. kincstár általi beváltása tekintetében fennálló kötelezettség megszüntetik. 52. sz. 115. 1. Ártándi szolgabírói hivatalnak a nagyváradi közigazgatási terület­­ben, a számára székhelyül kitüzött Mező- Keresztes nek­­­ségről leendő felnevezése iránt. 54. sz. 119. 1. Árúellenőrség változtatása tárgyában. 88. sz. 342. I. Árúutalás a Lombardia s a pármai L közötti határszélen létező vámhivatalok által. 203. sz. 581. Ausztriai alattvalók és vedenczek u l azodnak ál­­lampolgári viszonyai tárgyában szabályok adatnak ki az ausz­­­­­triai császári pegelui hivatalok számára. 234. sz. 881. 1. B. vanoc- Szent-Györgyi szolgabírói­­ hivatalnak , a soproni köz­­igazgatási területben, a számára székhelyül kitüzött Letenye helységről eendő elnevezése iránt. 54. sz. 119. 1. "Bányaadózási szabályok a lombárd-velenczei királyság s pitogezăvra nézve. Ms sz. 424. 1. Dal­­5555 tanácskozások ;­­ a bányaszakértő ülnököknek a­­ sii 77. leendő meghivása iránt. 89. sz. 3 n.am a radobot megszüntetik, s Zágrábban ideiglene­­sen a laibachi bányakapitányság alatt álló saját,­­ kirendelt bá­­nbiztos állittatik fel. 107. sz. 374 1. Bán­abizt­osság, a „verespataki abrudbányára­­ át. 7 sz. 28. 1. + 3588 Bányabiztosság — a nagyágyi és godnai bányabiztosságok meg­­szüntetnek s Udvarhelyt egy­­ kirendelt bányabiztos állittatik fel. 71. sz. 143. 1 Bányahatóságok ideiglenes fölállitása a lombad-zelenszei c­igaly­­ságban s Dalmatoguzagban. 134. sz. 423. 1. Bányahatósági elintézéseknek kézbesítése a rosta alján külön térti­vevény mellett engedtetik meg. 140. sz. 426. I. Bány­ahivatali czimváltoztatás ;=­ a kolosvári cs. k. bánya-, só- és erdőigazgatóság fővezetése alatt jelenleg álló igazgatási tár­­gyak a nagybányai cs. k. bányafelügyelőségi főhivatal vezetése alá rendeltetnek, és a nagybányai és szomolnoki bányafelügye­­lőségi főhivatalok szimte bánya-, egdu- és jószágigazgatóságok czimére változtatik át. 154. sz. 473. I. ( Bányahivatalok fővezetése: a radnai, oláhláposbányai, podureji, strimbuli és oláhláposi bánya-, erdő- és jószághivatalok által kezelt igazgatási tárgyak fővezetése a nagybányai megott erdő- és jószág-igazgatóságra ruháztatik át. 194. sz. 568. Bánya­kapitányság; a pribami Prágába tétetik át, s a schlani és miesi bányabiztosságok megszüntetnek. 165. sz. 485. 1. Bányatörvény; annak 284 és 285. SS-ai Magyarország, Szerb­­vajdaság; "temesi bánság, Horvát- és Totoguzaega­s = gag­ra nézve AfRRACIEU 59. e 2129 1. atalanos; ennek életbeléptetése a c„ece­­lenszei királyságban s Dalmatoguzafran. 133. sz. 423. 1. átalános ; annak Lombard-Velenczébe és Dalmát­­országba lett behozatala, több más utólagos rendeletek 4 ni­tatnak cotelezucnec. 137. sz. 424. I. Bánya-törvényszékek, első folyamodáspac; azoknak kirende­­lése, hatásköre és illetősége a lombard-velenczei királyságban s Dalmátországban. 135. sz. 424. 1. Bányatulajdonról tett lemondási nyilatkozatok körüli eljárás. 58. sz. 119. . Bélyegilleték-fizetés az időszaki iratnak azon Iariaitól, me­­lyek hirdetményeket tartalmaznak. 221. sz. 739. 1. Bélyegkötelezettség teljesítése feletti ePenogeodeas, a posta utján elküldött a burfercotetes DJ 243. 7. 933. I. Bélyegmentessége a vitézségi érdempénz- pótlékokról szóló nyugtatványoknak. 127. sz. 420. I. Bengebogyó-kivonat, kártok s­­ más anyagokkal egybe nem car­­(56117 ruganymézgaszálak vámkezelése. 2. sz. 1. 1. Vetablazás­­ a magyar- vagy erdélyországi törvények szerént ingatlan javakra történt átalános betáblázásoknak , a ssodghend­­tartás értelmébeni hatálya. 70. sz. 142. 1. vetablazavi bizonyítványok" kiszolgáltatása iránt azon fekvőségek tekintetében, mellyekről az uj .. már cozzea- tétettek. 104. sz. 370. 1. 55 : 4 akin 2-­­1 rrp -- ---..- DbreNDD

Next