Hazánk, 1899. január (6. évfolyam, 1-27. szám)

1899-01-29 / 26. szám

scses feönyvet e jutányos árakon! KUN antiquar-könyvkereskedőnél :öi*ílape®t, VI­., Erzsébet-körut 33. sz. Ijaren jó S karban lévő hiánytalan példányokban ijia.pl­a.10k: •£-*— Jókai összes művei. Nemzeti kiadás. 90 kö­tet. Eredeti díszes félbőrkötésben 270 írt helyett 170 írt Abauj-Torna megye és Kacsa Monograp­­hiája. Szerkesztették : Dr. Sziklai J. és Bo­­rovszky S. Számos képpel és melléklettel. Eredeti diszkülésben (6.—­ 4.— Archeológiai Értesítő. 1881—1893. csinos félvászonkötésben 78 frt helyett 40.— K klassikus Arany Biblia. I. Ó-szövetség. Előszóval ellátta Vaszary Kolos bibornok-ér­­sek, Magyarország herczegprímása. Szövegét magyarul Dedek Crescens Lajos. Mintegy 70 remek, a legkiválóbb mesterek festményei után készült művészi kivitelű s remek nyomású színes képpel. Folió, rendkívül pazar kiállítású diszes czimképpel és bronzbetétü szélekkel díszített egész bőrkötésben. Teljesen uj pél­dány­­okban 75 frt helyett 35.— Shakespeare összes színművei. Czimképes diszkiadás. Csiky Gergely magyarázataival el­látva. 4 eredeti diszkötésben (40.—) 28.— Gracza: A magyar szabadságharcz története. Számos képpel és facsimilével. 5 kötet, diszes kötésben 35 frt helyett 24.— Bunyitay. A váradi püspökség története a püspökség alapításától 1560 évig. 3 kötet 12.— Természettudományi közlöny 1878—1892. évfolyam. 15 eredeti vászonkötésben 90 frt helyett 24.— Teleky József gróf Hunyadiak kora Magyar­­országon I.—V. X.—XII. kötetek. Számos arczképpel. 8 kötet, igen szép példány félbőr­­k­ötésben. (Igen ritka !) 35.— Schoener Raj­nőrd. Róma. Diszmó 290 ere­deti rajzzal. Remek diszkötésben 18 frt helyett 13.50 Rudolf emlék­album. A kispesti Rudolf foga­dalmi templom javára szerkesztette Cziklay Lajos. Számos képpel. Gyönyörű czimképpel 7 frt helyett 4.20 Magyar Helikon. Jeles magyar irók és állam­férfiak életrajz gyűjteménye. 6 eredeti diszes vászonkötésben. 18 frt helyett 12.— Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848—49-ben. 3 kötet szép félbör kö­tésben 12.— Werbőczy: Hármas könyve. Ford. Kolozsvári Sándor és Óvári Kelemen (5.—) 2­ 50 Pallas nagy lexikon, az összes ismeretek enciklopediája 16 kötetben, remek szép fél­­bőrkötésben, kifogástalan példányban .96 frt helyett 60.— Szabó Károly. Régi magyar könyvtár. Az 1711-ig hazánkban, valamint magyar szer­zőktől külföldön megjelent művek könyvészeti jegyzéke, 3 terjedelmes nagy kötet gyönyörű félkörkötésben (20.—­ 14.— Bárczay. A heraldika kézikönyve. Műszótárral, 714 szövegközti ábrával. Eredeti vászon kö­tésben 6 fr. helyett 4­ 80 Békefi Rémig dr. A magyarországi ciszterci rend millenium emlékkönyve. Eredeti diszkö­tésben 25.— Bertuck F. J. Természethistóriai képes könyv (magyar, német, francia és latin szöveggel) több száz színes képpel, 10 kötet 5 csinos félbőrkötésben. Igen ritka ! 25.— Budapesti szemle szerk. Gyulai Pál. 1873— 1897. I—XXV. évi folyam, telj­es sorozat 300 frt helyett 150.— Kanitz P. Donau-Bulgarien und der Balkan. Mit Ilustrationen und Karten. Diszkötésben 27­0 frt helyett 7.— Curtius A görögök története 6 kötet, csinos vászonkötésben 12.— Besseffy Velencze. 2 kötet számos képpel. — Fraknói, Mátyás király levelei. 2 kötet (8.50) 6.­­Gudevarai Antal. Fejedelmek serkentőórája. Bart­ha 1628. Egykorú bőrkötésben 35.— Wappenalbum der gräflichen familien Deutsch­lands und Oesterreich-Ungarn etc. Herausg. von Gritzner M. und Hildebrandt M. Enthal­tend 700 Wappentafel nebst Text. 4 kötet gyönyörű félbőrkötésben 120 frt helyett 45.— Hampel, a bronz kor emlékei Magyarhonban. 3 kötet, képes atlasszal (9.—) 5.— Heinrich. A német irodalom története, 2 kötet 7 frt helyett 8.— Ugyanaz eredeti vászonkötésben (7.80) 4.— Hunfalvy Magyarország etnographiája. Ere­deti vászonkötésben. 5.50 Ipolyi Arnold, magyar mythologia. Szép példány félbőrkötésben 50.— Jakab Elek Kolozsvár története. 5 kötet és 2 rész világositó rajzokkal. 25.— Jósika M. összegyűjtött művei. 100 kötet 25 disszes kötésben." Teljesen uj példány. 75 frt helyett 45.— Juvenális szatírái, ford. Barna Ignácz 2 60 kr. helyett 1.50 Kállay Béni A szerbek története, I­ 1780— 1815. csinos félvészünket. (3.—) 1.50 Károlyi Á. Buda és Pest visszaviváza 1686- ban. A kétszázados emlékünnepély alkalmára Budapest fővárosa megbízásából eredeti kút­fők alapján. Számos képpel. Csinos félbőrkö­tésben 10.— Ugyanaz, Amateur-példány, merített paripon (csakis 50 példányban nyomatva) Eredeti vá­szonkötésben a főváros czimerével 30.— Kerékgyártó A. Magyarok életrajzai. Csinos félvászonkötésben (5.60) 2­80 Kerékgyártó A. Magyarország művelődésének története, csinos félvászonkötés 5.60 helyett 3-Klaso, Bosznia története a legrégibb kor­tól a királyság bukásáig. Félbőrkötésben 3 frt helyett 1.50 Knauz Nándor. Magyar Sion. 1863. 1864. évi folyama. Igen ritka 2 csinos félvászon kötés­ben 8.— Vértesi. Összegyűjtött beszélyei. 10 kötet. Vászonkötésben 12.— Hantaller Lajos Kossuth Lajos és Jcora. Ez a munka, mely a Kossuth­ iratainak kiegé­szítéseként ugyanolyan alakban jelent meg, eddigelé az egyetlen, mely a modern Magyar­­ország legnagyobb alakjának életét a történeti kritika nézőpontján át világítja meg. Hatalmas vonásokkal rajzolt korképből Kossuth alakja jellemzetesen domborodik ki. Lelkesen, a ra­jongás hangján méltatja Kossuth nagyságát és miután életének minden körülményei közt odaadóan kisérte, magasztalja politikai tevé­kenységének hatását. Kossuth művészi kivitelű rézmetszetű arczképével. A terjedelmes 350 lapból álló könyv ára 2 frt helyett 1 frt. Eredeti zöld diszes vászonkötésben 2.80 frt helyett 150 Straus Bolgár népköltési gyűjtemény. 7 kö­tet 7 frt helyett 3.— Szabó F. Európa története a franczia forrada­­lom kezdetétől a bécsi kongresszusig. 2 kötet 8 frt helyett 3.— Emery. A növények élete- Számos ábrával. Eredeti félbőrkötésben 6.50 Obernyik K. szépirodalmi összes munkái 4 kötet 8 frt helyett 3.—­0nokén W. Allgemeine Geschichte in Ein­zeldarstellungen. Unter Mitwirkung von F. Bamberg, F. v. Bezold, A. Brückner F. Dahn, G. Droysen, I. Dümichen, B. Erdmannsdorffer, Th. Flathe, L. Geiger, G. Hertzberg, F. Justi, F. Happ, B. Kugler, S. Lefmann, A. Müller, W. Oncken, M. Philippson, H. Prutz, S. Rüge, Th. Schiemann, E. Schrader, B. Stade, A. Stern, E. Winckelmann, A. Wolf. Mit Porträts. Illustrationen, Faesimilien und Karten. 44 Bände und Registerband- Berlin, 1879—1892. In 45 Original Halbfranzbände (480.) 260.— Petőfi Sándor Összes költeményei. Album­kiadás magyar művészek rajzaival. Eredeti diszkötésben­ 2 írt helyett 8.— A király könyve. A legszebb magyar diszmó, dr. Szilágyi Sándor, Kolima Andor, Ágai Adolf, Herczeg Ferencz, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és más kiváló írók műveivel. A ké­peket rajzolta Benczúr Gyula, Garay Ákos, Pap Henrik, Halmi Arthur, stb. Nagy folió kötet remek diszkötésben. Teljesen uj pél­dány. 50 frt helyett 35.— A közös ügyek (Delegáció) tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött bizottság naplói, irományai, jegyzőkönyvei és határoza­tai. 1867—1896. Teljes gyűjtemény. Szép és hiánytalan példány, teljes sorozatban. Rend­kívüli ritka 1 100.— Stanley. A legsötétebb Afrikában. 8 kötet dí­szes vászonkötésben (21.—­ 14.— Stanley. Utazásom Közép-Afrikában. 2 kötet, szép félbőrkötésben. 12 frt helyett 6. — Petőfi Album. Szerkesztették Bartók Lajos, Endrődy Sándor és Szana Tamás. Számos képpel és facsimilével. Diszkötésben. Uj pél­dány 8 frt helyett o 50 Baross Károly. Magyarország földbirtokosa­. Az összes 100 holdnál többel biró magyar birtokosok névsora, a tulajdonukban levő földterületek művelési ágak szerinti feltünte­tésével. Terjedelmes nagy negyedrésű könyv, mely több mint 1000 lapot tartalmaz. (16—) 2­ 50 Osztrák Magyar Monarchia írásban és képben I—XIV kötet több ezer képpel. A legterjedelmesebb és legbecsesebb népismer mű hazánkról. Eredeti diszkötésben. Teljesen uj példány 112 frt helyett 70.— Madách J. Az ember tragédiája. Zichy Mi­hály 20 képével, rézfénymetszetben. Eredeti diszkötésben. 18 frt helyett 10. — Országgyűlési nyomtatványok. Képvise­lőházi naplók, irományok és jegyzőkönyvek 1861—1896. Teljes gyűjtemény, kifogástalan példány. 476 folió kötet 1000.— Pauler, Weselényi Ferencz nádor és társainak összesküvése 2 kötet, (4.—) 2­— Pauler A magyar nemzet története az Ár­pádházi királyok alatt. 2 kötet eredeti vá­­szonkötésben 5.50 Pázmán Péter Hodegus. Régi erős bőr­kötésben 8.— Ribáry — Marczali: Képes világtörténelem Több száz képpel számos melléklettel. 9 gyönyörű eredeti félbőrkötésben. (58.—) 32.— Tóth Béla, A mi Urunk Jézus Krisztus gyermekségéről írott könyv, Dürer Albert 7 fametszetével. Fényes celluloid diszkütésben 6 frt helyett 4. — Wiesemann. A tudomány összhang­zás­ban a kinyilatkoztatással. Félbörkö­­tésben 4 frt helyett 2. — Hellwald, Amerika in Wort u. Bild. 2 folió kötet, szép félbörkötésben (60.—) 25.— Meisterwerke der Holzschneide Kunst aus dem gebite der Architektur, Sculptur und Malerei. Kitűnő fametszetü reprodukcziók. Folió, 3 kötet eredeti vászonkötésben. 30 frt helyett 15.— Emlékkönyv a m. természettudományi társu­lat félszázados jubileumára. Eredeti félkör­kötésben 8 frt helyett 3.— Sárossy Gyula. A ponyvára került Arany Trombita. Megjelent Debreczenben 1849-ben. Szép példány amateur fél bőrkötésben. Rend­kívüli ritkaság ! I 35.— Vidéki megrendelések utánvéttel 19 küldet­nek, bármely rendelés az összeg előleges be­küldése esetén teljesen bérmentve lesz meg­küldve. — Egyes jobb könyveket valamint egész könyvtárakat a legjobb árakon kész­pénzért vásárolok vagy kívánatra másokért cserélek. Régi okleveleket, kéziratokat, levele­zéseket, levélgyüjteményeket. 1848—49-diki nyomtatványokat, képeket és iratokat a legma­gasabb árakon vásárolok és ezekre vonatkozó ajánlatokat köszönettel fogadok. Árjegyzéket in­gyen és bérmentve küldök. Megrendeléseket és ajánlatokat kérve maradok hazafias tisztelettel M M S. Antiquar-könykereslcedö Budapest, Erzsébet-körút 88.

Next