Hirnök, 1838. január-december (2. évfolyam, 1-104. szám)

1838-06-14 / 48. szám

POZSONY, CS.'tö­rtó­sc. 48. szám. Junius­ 14. 1838. Czélja­i a’ honi politicai 's nempoliticai tárgyak , ne­­vezetesb esetek’ ’s kinevezések minél gyor­sabb, bővebb ’s részrehajlatlanabb közlése; a’ külföldi politicai tudósításoknak körülmé­nyes és olly gyors­ hirüladása, hogy e’ tekin­tetben minden honi újságlevelet megelőz; a’ magyar literaturában ujlag feltűnő vagy ha­zánkat érdeklő tudományos munkák’ ismerte­­t­ése­ az h­azai ’s külföldi művészet’, köz­hasznú intézetek’, gyárak’, kézművek’, gaz­daság’, közösülés­­­mód’ leírása; közéletbeli érdekes esetek’ elbeszélése ’s egyéb mulattató czikkek; a’ pénz’, statuslevelek’, élelmek’, lég’ ’s viz’ álladalmának előadása ’s mindenne­mű hirdetmények. Szerkeszti ’s kiadja Balásf­alvt Orosz József. Feltételek. Megjelen e’ hírlap minden hétfőn és csötörtökön. Félévi előfizetés Pozsonyban házhoz - hordással 4 ezüst forint, postán borítékkal 4 fr. 24 kr. — Előfizethetni Pozsonyban a’ kiadó tulaj­donosnál, sétatéren 749-dik szám alatt, Pes­ten Füskúti Landerer Lajos’ könyvmű­­helyében, hol a’ hirdetmények ’s egyéb a’ szer­kesztőséget illető közlemények is legolcsóbb áron elfogadtatnak, nemkülönben minden pos­tahivatalnál. Az értekezések e’ czím alatt kül­­detendők: ...4’ Hírnök’ és Századunk’ szer­kesztő hivatalának. Pozsonyban— A’ nem­­hivatalosoknak bérmentes levelekben küldése kéretik ki; untató ’s izetlen bohózatok vagy személyességek fel nem vétetnek. T a r t a l o m­: Magyarország’ és Erdély. Kinevezések: pesti köz­gyúl­és ; magyar színház ; lóverseny; sokadalom ; felhőszakadás ; adakozások; Németh József és Barta István urak’ bőkezűsége; Hont vármegye áldozatai; erdélyi ev. ref. egyházi tanács. Ausz­tria. Felséges Urunk’ betegsége; udvari hírek ; E*** eszméletet a’ cseh játékszínről ’s lóversenyről, a’ keleti nyelvek’ franczia iskolájáról, nevelésről’stb.; Eszterházy herczegné Graefenberg­­ben. Na­g­y br­i­t­annia. Parlamenti viták az izlandi nemzeti ne­velés-rendszer ’s a’ városhatósági reformbill felett. Franczia­­ország. A’tanulók’kérelmi joga. Spanyolország. A’bask tartományok’ kibékítése ; cristinai kudarcz. Urra agyonlövetik. I­­é­m­­e­t­o­r­s­z­ág. Berlini és hanoverai tudósítások. E­gy­v­e­t­e­g. M­agyarország és Erdély. Ő cs. ’s ap. kir. Felsége, f. é. május 15-én kelt legfelsőbb határozatában, Nagy-Jókai Farkas Imre cs. kir. lovas kapitányt cs. kir. kamarássá méltóztatott kegyelmesen kinevezni. (Priv- tud.) Ő cs. s ap. kir. Felsége Mazoveczky János nagy-mi­­hályi sómázsamestert és Teltscher Ferencz broczkai vám- és harminczad-beszedőt kegyelmesen nyugalmazni méltóz­tatott. A' nmélt. magyar kir. udv. Kamara Podhorszky Lászlót, t. n. Hont vármegye’ főügyészét, Zólyom és Do­­bronyiva k. kamarai bányauradalmak’ ügyészévé. — Miller Ferenczet, eddigelé a szigeti k. kamarai tiszttartóságnál be­szedő tisztet, ugyanottani tiszttartóvá; — továbbá Wittich János ófalui tisztirnokot alsó-vereczkei harminczad - besze­dővé; — Stejfula János károlyvárosi harminczad-ellenőrt ugyanottani harminczad-beszedővé; — Czigán Mihályt, ed­digelő zvettlini harminczadost, nedeliczi harminczad-ellenőrré; — végre Bognár Károly fiumei tisztirnokot orechoviczai harminczad-írnokká, helyébe pedig Fintor Sámuel harmin­­czad-gyakornokot nevezte ki. Körösmezőn Marmarosban a’ k. kamarai sebész-hivatal Csernyánszky István’ nyugalmaztatása által ürességbe jött. T. Pest vmegye’ f. hó’ fikán kezdődött köz­gyűlésében olvastaték Nádor , cs. k. Főhűségének azon kegyes levele, melly szerint Földváry Gábor másod alispány’ és Szentki­rályi Móricz első főjegyző’ lemondása’ következtében, má­sod alispánnyá Simoncsics János főszolgabiró, számos év óta viselt megyei hivatalában ’s a’ közelebbi országgyűlés alatt már az alispányi hivatal folytatásában is szerzett jeles érde­mei’tekintetéből; főjegyzővé pedig Nagy István , eddig első aljegyző főjegyzői ranggal, neveztettek ki Nádor s örökös főispány Ő Fensége által. Az igy megürült megyei hivatalok’ betöltésére a’ rangszerinti előléptetéseket a’ KK. és RBnek hagyván föl Nádor () cs. k. Főhűsége, főszolgabíróvá Mis­­key Imre, állá Setét­h Károly, a’ jegyzői hivatalban pedig Kyáry Pál, Pajor Titus és Balla Endre léptettek elő. — A közgyűlés’ folytában a’ marhahús’fontjának ára Budapes­ten 13 krra szállíttatott le. A pesti magyar színházon az árvíz okozta károk’ ki­igazgatására fölment költségek" födezésére Kovács Zsig­­mond táblabíró 100, Ráday Gedeon gr. 50, dr. Pólya Jó­­zsefné született Bana Krisztina asszonyság 5, Lányáig László tbiró 50, Nyáry László tbiró 10, Hegedűs Lajos ügyvéd 2, Winkler Imre 2, Fehér megyéből a’ baracskai n. közbirtokosság 50 , összesen 269 pengő forintokat szí­veskedtek ajándékozni, miért is az illető igazgatóság által nyilványos köszönet mondatik. Pest, junius’ 7 én 1938. Balla Endre , részv. vál. jegyző. Folyó hónap’ sikán Bajza József ur, a’ m. tud. társa­ság­ rendes tagja, a’ pesti magyar szinház’ igazgatásáról le­mondott. — Ugyanaz nap magyarszinház-igazgatónak vá­­lasztaték tek. Szentkirályi Móricz ur, melly választásnál szerencsésebbet óhajtani nem lehete, ’s mi teljesen meg va­gyunk győződve, hogy miután Szentkirályi Móricz ur e’ ter­hes hivatalt magára vállalni szíveskedék, annak lelkessége’ egész erejével meg fog felelni. (Rajzol.J Pesten a 2­2dik­­­óverseny jun. 4dikén délután 4—8 óra közt szép számú nézők’ jelenlétében ment végbe, kiket futás-szünet alatt, valamint az első versenynél történt, kato­­na-hangászkar’ zenéje mulattatott. — 1) A’ hazafi-díj’ (100 ar.) nyertese ismételt futásban jön Trautmannsdorf herczeg Miss Craigieje, Liechtenstein Al. hg Furiosissimája ellen. (Második futáskor ez utóbbi visszahúzatott.) — 11) A pest-városi díjt (100 a. egy ezüst serlegben) kivivó Liechtenstein Fer. hg Terno-seco-ja, Hunyady J. gr. Fi­garója ellen. — 111) Az asszonyságok’ pályadíját (150 aranyat érő billikont az első lóé; a’ díjból fenmaradt aranyok 50ig a’ másodiké; azon felül ismét az elsőé) nyeré Liechtenstein Al. herczeg’ Pat­je Trautmannsdorf hg. Miss Craigiere ellen. — A’ billikomon részint domború részint vésett felírások voltak: „Asszonyságok billikoma. Pest 1838. — Érdem nyerhet el és nem más; érdemre születtem. Ko­­tsi György. — Készítette Mayerhofer István, bécsi polgár és aranyműves, székes-fehérvári születés.“ — E’ billikom gyönyörű munkával készült. — IV) A’ Károlyi-tétverseny’ (ezer arany ezüst serlegben, ’s minden lótól 50 arany tétel; a’ 2 dik lóé 100 ar.) győztese jön Pejacsevich P. gr. Aleig­­thon-ja Liechtenstein Al. hg. Ticketje (3) és Hunyady J. gr. Wrestler-je (2) ellen. A’serlegen e’felírás olvasható: „Ká­rolyi-tétverseny. Pest 1838. — Hir terem a’ pályán, a’ hir’ fia mer, halad és győz. Vörösmarty— V) Az erdé­lyi díj ismét elhalasztatott. — VI) Az első parasztfutás­ban (75 ezüst ft. az első lóé és a’ t. Szalbeck Jakab ur ál­tal adadott egy arany; 25 p. ft. a’ 2 dik lóé) indult 9 ló. — VII) A’ második parasztfutásban (30 p. ft. az első, 20 p. ft. a’ második lóé) indult 4 ló. Medárd-napi pestis­ísokadalmunk elmúlt,­­’s némi tekin­tetben megfelelt a’ köz óhajtásnak. Az első hétben hanyag­ság mutatkozik ugyan főleg a' kézműgyári czikkek iránt; de utóbb nagyobb élénkség kezde kifejleni. A’ posztó ele­inte számos vevőre talált, még pedig a’ múlt novemberi vásárhoz képest igen kielégítő áron, mit a’ külföldi vásá­rokon folyvást emelkedő gyapjukeretnek kell tulajdonítani, igy például a’ legközelebbi boroszlai gyapjuvásáron máj. 28án a’ németalföldi kereskedők 11 — 12 tallérral ígértek többet a* legfinomabb gyapjúért, mint tavaly, olly gyapjút pedig, melly 75 p. stól 100ig kelt 1837iki júniusi vásár­kor Boroszlón, az idén ott mintegy 4°-val fizettek drágáb­ban. De a" finom gyapjút arányban finomsága’ magassá­gához képest emelkedettebb áron vevék, úgy hogy a’ leg­­jelebbek közt egy osztálynak mázsáját 52 p. fttal adták el tölebb mint tavaly, közép arány szerint pedig 25 p.ftal magasukt ára itt egy mázsa finom gyapjúnak. Az összes gyapjú különösen jól vala mosva és puha. Az egész vásár alig tartott két napig, ezalatt is inkább elkapták, mint árul­ták a gyapjút. Schweidnizban is, melly hely egyébiránt csak rövid i­dő óta kezd nevezetesülni gyapjuvásárai miatt, jól kelt, Dessauban pedig az egész ott kapható mennyisé­get fölvásárolák, szinte tetemesül nagyobb áron a’ tavalyi­­nál, így nálunk is az egynyiretű legfinomabb gyapjút igen keresték, s 150 pgc forintjával is fizeték mázsáját, holott a mult novemberi vásárkor 120 fron is csak gyéren vevék azt; hasonló arányban emelkedik a’ többi finomabb gyapjú’ ára is, különösen az egynyiretű finom gyapjú most kelt 105 — 116 p. fr., novemberben pedig 75 — 85 fr„ a’kö­­zépfinom most 75 — 100 fr., nov. 58 — 70 fr„ a’ közön­séges gyapjú ellenben jobbadán a' tavalyi áron kelt, ’s ez újabb ösztönül szolgálhat a’ juhnemesítésre. Különösen jó áron kelt még a’ dohány is, igy például múlt novemberben a legjobb fajú debrőinek mázsáját 14 p. forintjával fizették, most pedig 16 — 20 ft ’s a’ középrendűét most 12 — 15 fo mig akkor 8 — 12 fton alig talált vevőre. A’ kender’, bőrök’ viasz’, hamuzsir’, gubacs’, len’ és repezeolaj’ ára is meg­lehetősen növekedett, ez utóbbiból azonban nem sok kelt el, mert a vevők nem akarák magokat a’ magas ár’ meg­adására elszánni, az adók pedig makacsul megmaradónak kivánatjok mellett. A’ budai ’s pesti kőbányai ó borok szinte tetemesül szökkentek árban; a’ budai vörös és fejér ó bor ugyanis, melly múlt novemberben 3 f. 30 kron kelt, most 5 pgő forinton is számos vevőre talált. A" szalonna’ és zsir­adék ára 2 — 3 pgő forinttal (mázsánkint) csökkent a’ tavalyihoz képest, mit a múlt évi bő kukoricza- ’s hizlaló mag-termésnek köszönhetni, s eddigi időjáratunknak, melly folyvást kedvezőleg mutatkozik a’ kukoricza-termésre nézve. A gyalogvásár sokkal silányabb volt, mint reméllték az idei semmi József-vásár után. Okozó pedig ez adásvevési léhaságot részint a’ pénz’ szüksége, részint pedig azon kö­rülmény, hogy általán­osan tekintve sokkal kevesebb ide­gen jelent meg e­ vásárra, mint máskor, és pedig főleg azért, mivel a viz­­rombolásb­ól olly túlzó hírek keringe­nek országszerte, hogy sokan helyet sem véltek találhatni Pesten, hová utazás terheitől elfáradt fejeket nyugalomra hajthassák. S valóban sokan, midőn a már ismét régi fényben díszlő gyönyörű Váczi-utczán végig ménének, bá­mulva ’tekintgetének egymásra, ’s egyik tulságból másikba esve, azt sem-takarák hinni, hogy e falakat f. évi mart. 1 fidikáig csapongó hullámok ölelték. Egészen elé­­gületlenül, mindazáltal a gyalogvásári czikkek’s áriisi sent távozónak fővárosunkból él, mivel a gyártatlan termeszt­­mények kelendősége utóbb minden esetre velük is éreztetni fogja a kereskedés általányos emelkedésének jótékony hatását. (Jelenkor.) Budapest, jun. 6. Pünköst-reggelünk ünnepietlen zivatarral viradt ránk. Hajnalban erős mennydörgések közt olly iszonyú zápor om­lott alá — mi a' hegyekben felhőszakadássá alakult — hogy a városmajort s a’ lejebb fekvő rétséget majd egészen vizát borítá el, s a hidak alatt elég nyilasra nem találván, a’ töltéseken zúgott keresztül; Ó-Budán pedig több háznak ab­lakain rohant be a hegyekről alá zajdult viz. Hasonló felhő­­szakadás volt múlt hó 29-kén a" Vörösvár vidéki hegyek közt, annyira, hogy a" leomló viztömeg 2 — 3 mázsás kö­veket is hengergetett magával. (Természet.) Nádor , cs. kir. Feleségéhez a" viz által károsultak" számára következő újabb adakozások folytak be p.p.: Pálffy Fidél gróf őexcelja által 31 fr.503/4 kr.; Csehországból Cho­­teck gróf kormányszéki elnök által 8000 fr; a’ tótországi hadi főkormány által 397 fr. 144/4 kr., és pedig az ó-gradiskai várparancsnokságtól 102 fr., a’ broodi hatóságtól 102 f. 29 kr., a’ broodi ezredtől 163 f. 54/g kr. az erősítményi kerü­letbeli igazgatóságtól 29 f. 40 kr., a­ bánsági bányaigazgató­­ság ’s kerületi bánya-törvényszék által 1018 f. 15­4 kr., névszerint az oraviczai, csiklovai és steierdorfi bányáktól 400 fr., szászkaitól 80 f. 55 % kr., dognácskaitól 71 fr. 31 kr., moldvaitól 53 f. 17 kr., rézbányáitól 33 f. 17 kr., a­ russber­­gi és russkiczai vasbányáktól 162 f. 42 kr., Ferdinand-he­­gyitől 27 f. 55 kr., bogschanitól 122 f. 30 kr., reschiczaitól 46 f. 8 kr., gladnaitól 20 f.; Saphir M. G. humoristicai felolvasásának jövedelme 1838 f. 13 kr.; a’ székes-fehérvári egyházi kerületből 129 f. 12 kr. az esztergomiból a’vittenczi lelkész által 49 fr. 12 kr., mellyhez Laczkovits Márton 20 fr., Horth József 2 fr., Fekete József 24 kr., Csóka Ferdi­nand 1 fr., Lőrinczy Antal 1 f„ Palugyay Tamás 24 kr., Kissuk Andr. 2 f., Stankov­its György 24 kr., Pantucsek József 2 f., Popelka György 1 f, Jedlicska György 15 f. Kubicza József 4 fttal járultak. — A’ budai kam. főfizető­hivatalhoz ismét következők adakoztak: Keglevich Matild­orné 500 f.; az ó-becsei tanuló ifjúság 2 f. 40 kr.; Újvidék sz. k. város 73 fr. 52 k.; az újvidéki bodnár-ezéd 28 fr.; Sze­rém vármegyéből az illoki járás 88 f. 29 kr.; a’ rumai 220 fr. 32 kr.; a­ rozsnyói káptalan 120 f.; Heves vármegye 506 fr. 372/4 kr.; Sopron vármegye 828 fr. 37 % k.; Nógrád vár­megye 200 fr.; Modor sz. k. város 75 f. 10% k.; egy ne­vezetlen szilágysomlyói lakosnő 10 fr.; Arad vármegye 338 f. 24 k.; Lippert Mihály várad-olaszi polgár 40 f; Kor­bély­­ Antal n.-váradi kanonok 320 ft.; a’ n.-váradi nemzeti casino egy hangverseny’jövedelmét 400 f.; Ó-Zólyom sz. k. város 100 f.; a’ berdoveczi harminczadhivatal 7 f. 40 kr.; a’ zengi káptalan 258 f.; a’ pozsonyi városi hatóság 168 fr. 48 % kr.; Abauj vmegye 605 fr. 24 % kr.; a’ palánkai község 10 f.; Hont vmegye 2080 fr. 42 kr.; a’ munkácsi görög kath. káptalan 70 f. 8 k.; Bécs város 431 f. 8 kr.; a’ fiumei kor­mányszéki elnökség 346 fr. 53 kr.; temesvári papok 7 fr.; Szabadka sz. k. város 1226 fr. 41 k.; Kassa sz. k. város 1000 fr.; Szent-Imrey Endre kassai járásbeli főszolgabiró hozzá gyűlt 9 f. 56 k. Desewffy Auguszt gr. 200 fr.; Gyön­gyös városa 100 f. 15 k.; Rétik József megyés püspök a’ megyéjebeli papságtól gyűlt 163 f. 14 k.; Galles Miklós új­vidéki görög cath. dékán 126 fr.; Kis-Marton sz. k. város 295 44% kr.; Arad sz. k. város 597 f. 20 kr.; Körös k. város 31 f. 20 kr.; a’ körösi városi pénztárból 30 f.; Tolna megyei KK. és RR. 1567 fr. 45 kr.; a’ csáczai sóhivatal 15 f.; Thurócz vármegye 1162 f. 42% k.; Gömör megye 2000 f.; a’ soborsini egyházi­ gyülekezet 3 f. 38 kr.; Bihar megye 876 f. 15 kr.; Pozsega sz. kir. város 124 f.; a’ földvári es­­peresség’ hitszónoka 46 f. 25 kr.; Vinkovics István busérdi lelkész 20 f.; Keszthelyi Mihály bogdassi lelkész 8 f.; Te­mes megyei lakosok Szabó Antal főszolgabiró által 49 fő

Next