Hirnök, 1838. január-december (2. évfolyam, 1-104. szám)

1838-03-27 / 25. szám

nak tartatni; azonban jövő hónap 23-dikán újra el fognak kezdetni és i. e. august­us’ végéig szokott módon tartatni. IMagyar tudós társaság. I­I. A’VII. nagy­gyűlés által kitűzött ezen törvénytudományi kérdésre: „Honnan vet­te eredetét törvényeinkben az ősi javak’ elidegenítésének kor­látozása? mikép gyakoroltatott az korszakonként ? s a pol­gári társaságra nézve általában mik voltak annak hasznos es káros következései minden oldalról ?“ folyó évi mart. 1­9keig, mint határnapig, következő’ jelmondata 4 p­llyairat érkezett alulír­thoz: 1. ) Friendsip and virtue met each other in the street __ the golden age returnd, and hung over the town. 2. ) Kik a’ pályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy kapja a diadalmat. I. ad Corinth, cap. IX. 24.­­ Qui se habet, nihil perdidit. 4.) IMiskolcz, Sajó V. T. E. F. II. A’ szinte 1836ban kihirdetett természet­tudományi fel­adásra : „Készítessék bármelly, magyarországi, hozzá kapcsolt tartományokbeli, vagy erdélyi terjedelmesb vidék' természet­tudományi leírása“ egy, illy jelmondatu pályamunka érkezett: „Des principes simples et uniformes gourvernent lunivers“, mellynek tárgya: „Hazánk’ Kárpátinak természettudományi leírása. “ A’ jelen köz­önség okozta körülmények’ következésé­ben a’ mélt. másod elnök úr* rendeléséből, a’ társaság’gyű­lései, utóbbi intézkedésig, fel lévén függesztve, az előszám­­lált pályairatok, jeligés leveleikkel együtt, tizenegy rendes és levelező­ tag’ jelenlétében egy nyalábba lepecsételtettek az academia ’s két tag’ pecséteivel, 's tiszt-ügyre vételig, a a* levéltárnoknak adattak által. Pesten mart. 20. 1833. Dr. Schedel Ferencz, titoknok Pozsony, mart. 25. A* pozsonyi mindenrendű polgárság, valamint már f. hó* 16ik, 2()ik és 21 ik napjain, úgy következett 22 ikén is Esztergomba és Pestre a’ következő segélymennyiséget kül­dd: 2073 kenyeret, és kenyérre kész pénzben 28 irtot; 7 pm. lisztet; 19 pm. főzelék- és árpakásanemüt; 253/4 pm. burgonyát; 128 font mindennemű zsiradékot; 1074 font marha-és borjúhúst, 3 sonkát, 29 font sajtot; 80­ font sót, 1 zsák zöldséget, 1 hordó fejér- és 2 putton sárgarépát, 1 akó bort (múlt alkalommal számba nem vétetett 9 akó); 1/2 akó eczetet; 11/2 pm. aszalt szilvát; 100 tojást (múltkor ugyan­annyit), 620 gyertyát, ’s mindenféle öltözetet ’stb. — 21dikén az itteni városi színház* igazgatója Pokorny Ferencz az azon nap adatott daljátéknak egész tiszta jövedelmét szintezen nemes czélra ajánló, ’s ez után a’ szokott be­menetár mellett ismét 1125 váltó forint jutott a’ sze­rencsétlenek* ápolatára, mi az épen nem nagy épületnek csak fölötte tömött látogattatása által vala lehetséges. Ma pedig, vasárnap, az itteni egyházi­ hangászategyesület ada ugyanes czélra egy 6 darabból állott igen nagy sikerű concertet, melly­nek jövedelme a­ lehető legkisebb bemenetár (20 p. krajczár) mellett 835 újra ment. — A’ gőzhajók e’ hónap’ 21dike óta mind Pestről mind Bécsből rendesen érkeznek hozzánk. Ausztria, Bécs, mart. 19. Ilkr szerint Troyna báró, a’ svéd királyi udvarnál meghatalmazott rendkívüli követünk, határozatlan időre tá­volléti engedelmet kapott ’s a’ jövő májusra ide váratik. A’ pétervári követségnek eddigi és most épen itt mulató egyik titoknoka neveztetett ki a’ svéd udvarhoz ideigleni cs. k. ügyviselővé, ki is a’ jövő április’ végével­ Stockholm­ba elutazand. — Tegnap estve kör és concert vala Csá­szárné és Királyné Ő Felségénél. Bécs, mart. 23. A’ Duna kiöntése által Magyarországban s különösen Buda-Pesten kárt vallottak számára a’ privát gyűjtések itt már elkezdődtek’s eddigelé is a’ következők igen nevezetes si­kerrel foly­tak be: b. Sin­a 40,000 p. s. b. Rothschild 15,000 p. f., Arnstein és Eskeles­ nagykereskedő-háza 5000, Eskeles Bernát b. 1500, statusminister Miske b. 140, ud­vari kamarai alelnök Szécsen Miklós gr. 2000, Strandi generalőrnagy 100, egy nevezetten 10, C. fl. 2078. A’ rm. erdélyi udvari Cancellaria’ részéről: Nopcsa Elek udvari cancellár ő exc. 150, udvari tanácsos Apor báró 100, udv. tan. Teleki Ferencz gr. 100, udv. tan. Sorolay 20; to­vábbá a következő titoknok urak: Sternheim 40, Eszter­­házy László gr. 50, Kórós 30, Csák 10, Jancsó 10, May 40; jegyzőkönyvi igazgató Torday úr 10; üdv. fo­galmazók : Miller 5, Lázár 5, Sternheim 4, Bogya 4, C­serényi A, Bell A; iktatók: Zudor 4, Laskai 3; fogal­mazó-gyakornokok: Rehland 2, Issekutz 7, Ferenczy 2, Bíró 3, Balásy A; cancellisták : Schuster 5,­­­yu­­lay 5, Kelemen 1, Török 2; járulnékok: Soos 5 , Ber­­yay 2, Bajcsy 1, Bőd 2, Koszta diurnistaur 2; gyakor­nokok: Vajda 1, Filtseh 2, Romontzay 1, Janka 2, Czollich taxahivatali ellenőr 2; udv. ágens urak: Conrád 20, Marusi 5, Janka 20. — Továbbá: Kis-Enyiczkei Römer István 50, Fekete Mária grófné szül. Illésházy grófnő 100, Pécffy Antal herczeg 500, Wallner magyar jobbágyok’ udv. ágense 100, egy nevezetlen 200, Pálffy Leopold gróf 500, Almásy Alajos gróf 100, Károlyi grófné született Kaunitz herczegnő 200, Pécffy herczegné­­született J­ochenfeld grófnő 200, Batthyányi herczeg­­ 3000, Schranzhofer József 5, Isákó Sándor gróf 5000, Hadik Fridrik gróf 100, Schönborn grófnő 500, László József 20, László Farkas 20, idősb Pédjfy Ferencz gróf 500, Pédjfy grófné szül. Jüchlinger bárónő 50, Pédjfy grófné született Hoyos grófnő 50, Palavicini Eduard mar­quis 80 p. f. Ugyanazon czélra a’ cs. k. alsó - ausztriai Kor­mányhoz szinte a’ folyó hó’ 23-dikáig 11,394 pengő forint­nyi adakozások érkeztek, mellyek között a’ legtetemesbek: Szász - Coburg- Gotha Ferdinand herczeg ő fenségéé 4,000 p. f.; nemes Liebenberg Ignácz nagykereskedőé ’s két fiáé 5,000 p. f.; Steiner és társai nagykereskedőházé 1,000 p. f.; Mitk­owsky gróf főcancellár ő exc-jáé 300 p. f.; Arthaber Rudolf kereskedőházi főnöké 400 p. f.; Fries Móricz grófé 200 p. f.; Buchmayr Antal udv. ta­nácsnok ’s felszentelt püspöké 100 p. f.; Dembscher Ig­­náczé és húgáé 120 p. f. ’stb. ’stb. Illy rövid idő alatt illy nagy, illy igazán testvéri adakozás! Valóban ha saját vi­déki honosink illy buzgalommal és nagylelkűséggel fognak járulni a’ központ gyámolitására, akkor elhisszük, hogy a’ fővárosunkat legszebb virágzásában ért nagy csapás egy újabb’s talán biztosabb felviradásnak oka’ ’s eszközlúje leend ! Becs, mart. 24. Nem szólok Felséges Királyunk’ gondos atyáskodásáról; nem a’Kormány’ jeles rendeleteiről; nem a’ derék bécsi pol­gárság’nemes részvétéről; én csak nagyainknak azon jeles buzgóságán támadott örömömet jelentem ki, mellyel elöntött hazánk’ virágának áldoznak a' siralmas csapás’ hevenyében. Nincs szám azon nemes lelkek* dicséretére, kik névtelen védangyalként a’ szomorú hír’ elérkeztekor azonnal nagy szi­vük’ áldott sugalására 6000, *s csakhamar reá 23.000 pen­gő forintot a’ cancellárhoz küldének. Ezeket önszivök* fen­séges érzelme jutalmazza, ’s minket tettük a’ legjelesebb ál­dozok’ tiszteletére ragad. De megemlítem mngos gróf Eszter­­házy Miklóst, ki nejével 2200 p. forintot áldozott; meg a’ három jeles testvér Eszterhészy grófokat : Józsefet, Mi­­hályt és Károlyt, kik több’ hozzájárulása mellett a’ can­cellár’szedőlajstromába is fejenként 1000 pengővel áldoz­tak; meg azon szép példát, mellyel g. Eszterhészy Károly 4 serdülő magzataiban is felserkenté a’ nemes tettek’ szép ér­zelmeit , felszólítván őket, hogy mindegyik kis erszényéből tehetsége szerint áldozzon, mire a jó indulatu fiúk azon­nal egyik 50, a’ másik 40, a’ két kisebb tiztiz pengő forin­tot kész örömmel nyujtának. E’t szép tett annyiból is figye­lemre méltó, mert gyenge sziveikben ez által kezdett csíráz­ni a’ jövendőnek használandó jó mag! — Azonban felszó­lítom a’ háladó maradékot, ha lankadozni találna a’ véghe­­tetlen emberszeretet, és gyérülni a’ veszedelemben forgókon a’segedelem, példaképen szóljanak rólok és többekről is: mert e’ viszontagság is’ kitünteté, mennyire sújtja le künlakó na­­gyaink’ sziveit a’ haza’ baja ’s mennyire készek valamennyien összevetett vállal segíteni! — II. Bécs, mart. 24. Ide tegnap érkezett privát tudósitások szerint a’Budán és Pesten e’ hónap’ 2lik­kéig részint elsülyedt részint le­fogyott kisebb-nagyobb házak’, paloták’, templomok’ ’s egyéb épületek’ száma 2277re, a’ halva talált vagy vélhe­tőleg szerencsétlenül járt minden rendüeké pedig 1200ra ment. Az ezen iszonyú csapás által e’ két fővárosban okozott va­gyonkárt hozzávetőleg 70 millió pengő forintra be­csülik! Mint halljuk­, a’ mi nemzeti bankunk két mil­lió pengő forintot fog az itteni kereskedői kar’ jót­állása mel­lett a’ pesti kereskedőségnek kölcsönözni 2 percent kamatra. A’ cs. k. hadseregnél következő változások történtek: Előre lépettek őrnagyok al­ezred­esekké: Borosjenői He­­gyesy Sándor Leiningen gróf* 31dik számú gyalogezredé­ből ; és Liechtenstein Eduard herczeg Benzur’ 34dik számú gyalogezredéből, mindkettő ezredében. Kapitányok őrna­gyokká: Kienmayer Károly báró Nugent gróf 30dik számú gyalogezredéből, Matuchelli gróf’ 16dik számú gya­logezredéhez; Rosenschwerdti Rotter Antal Matuchelli gróf lodik számú gyalogezredéből, Nugent gróf* lodik számú gya­logezredéhez; Hacsich Pál Leiningen gróf’ o­dik számú gyalogezredéből, Jlalley János Gollner báró’ 48dik számú gyalogezredéből, Reschenbach Lajos Col­térid az Iső számú császár-könnyű-lovagezredből, Bernátfalvi Berneti Miklós, a’Nádor’ 12dik számú huszárezredéből, és Barkó József báró Szász-Coburg-Gotha herczeg’ 8dik számú huszár-ezre­déből, mindnyájan saját ezredekben; TV­eil Leopold a’ 4dik számú pattantyús-ezredből őrizeti pattantyúsparancsnokká Linizben; Gerstner József a’ 3dikból Sdikhez, és Kropf­reiter János báró a’ 2dik számú pattantyús-ezredből az Iső számúhoz; továbbá Arbutnia György a’ 2dik székely 15. számú határszéli gyalogezredből vár- és határszéli parancs­nokká Brassóba. — Belasi Kimen Henrik gróf Benzur’ 34- dik számú ezredebeli alezredes helybeli alezredes lett Co­­móban. Kronenhaim­ Grounwink Antal Nugent gróf 30dik számú gyalog ezredebeli őrnagy Parys’ megürült gránátos zászlóal’ parancsnokává lett. Kelemesi Melczer Andor Wasa hg. gyalog-, és Wyss Ferencz Coburg hg. dsidás-ezredbeli kapitányok számfeletti őrnagyokká ; Ratzner Ferencz, Fe­rencz­ Károly főiig. gyalogezredebeli őrnagy pedig trevisoi helyőrnaggyá neveztettek. — Kis-Jókai Xidvarnoky Albert, és Bodó Dániel lovaskapitányok és a’ magyar testőrsereg’ má­sod őrmesterei őrnagyi charactert kaptak.—Nyugalmaztalak: Stecovich Simon a 3­2dik számú oláh határőrző gyalogez­red’ ezredese, és Victorius Alajos alezredes Leiningen gróf 31dik számú gyalogezredéből. — Őrnagyok: Vasvékry János, másod őrmester a’magyar testőrseregtől, és nemes Knorek Ferencz, az Iső számú császár-könnyü-lovasez­­redből, mindketten alezredesi czímmel; továbbá Martin Sán­dor Gollner Sándor báró’ 48dik számú gyalogezredéből, és Koenczell Pál a’ 12dik számú Nádorhuszár-ezredből. — Kapitányok: Strebl József a’ 4 dik számú pattantyús­­ezredből; Kürschner József a’ cseh őrizeti pattantyús-ke­rületből; Villa Pál Albrecht főherczeg’ 44 dik szám­ú gyalog­ezredéből; és Leveldi Kozma József Károly­ Ferdinand fő­herczeg 51 dik számú gyalogezredéből, mindnyájan őrnagyi czímmel és nyugalompénzzel; Knopf Antal és Faber Fri­drik Leopold m­indkét­ siciliai herczeg’ 22dik számú gya­logezredéből; Bataglia Ferencz Trapp báró’ 25dik szám­ú gyalogezredéből; Erdődy Antal gróf Haugwitz gróf 38dik számú gyalogezredéből; Cserneki és Tarkői Dessewffy Antal Wasa Gustav herczeg’ 60dik számú gyalogezredé­ből; Naske János Koudelka báró’40dik szám­ú gyalog­ezre­déből és Fink Auguszt határszéli és várparancsnok Brassó­ban; végre Juh­ász János kapitány Reusz herczeg’ 7dik szá­mú huszárezredéből, mindnyájan őrnagyi ranggal. Trieazt, mart. 15. Alexandriából febr. 20dikáig terjedő híreket kaptunk, mellyek szerint Miksa bajor kir. herczeg, ki oda ugyan­azon hó’ 13dikán érkezett é s görög kir. consul Tesiza ur­nát szállott vala meg, útját még azon nap’ Cairo felé foly­tatta, az alkirálynál személyes udvarlást teendő. Ez utóbbi megparancsoló, hogy a’ herczeg mindenütt útjában királyi tisztelkedésekkel fogadtassák. E* levelek’ elindultakor Ale­xandrában még nem tudták azon ide (Triesztbe) Smyrnán keresztül 16 nap alatt érkezett hirt, hogy Ibrahim basa meghálálo­zott. E’ tudósitás velünk Smyrnából, hova az egyenest Bak­utból kü­ldeték, közöltetett, azonban a’ tör­ténet’ közelebbi körülményeiről mi e’ mai napig mit sem tu­dunk, a’ kereskedői levelek csupán azt írván, hogy a’ hír a’ smyrnai kormányzóhoz érkezett. — Lodovico gőzhajó e’ napokban Rudhart bárót és Laporta grófot hozta hozzánk. Aragy britannia. A’ felsőház’ ülésében mart. 8. a’ kincstár* cancellárja engedelmet kapott egy bilit hozni be a’ postahivatalok’ jobb elrendezésére. Howik lord hadi titoknok, az alsóházban mart. 12- kén, a’ szárazföldi tábor’ költségvetését terjeszté elő, melly szerint (kivévén a’ keletindiai társaság’ birtokaiban meg­­kivántató seregeket) a’ szárazföldi tábor a’ tizenkét hónap­ban egész 1839. mart. Síkéig 89,305 emberre menend. A’ Hume ur által (mint közönségesen minden évben) ja­vasloti változtatás, e’ seregszámot 10,000 emberrel kevesí­­teni, 121 szóval 11 ellen félrevettetett. Mart.­ókán reggeli 4 órakor a’ (törvénytudók é s tör­vénytanulók által lakott) templariusi épület’ levéltárában tűz ütött ki *s három házat emésztett fel. A’ koronaügyvédnek minden irományai odaégtek, a’ mi tetemes zavart okozand­­h­at a’ korona* jogügyeiben. Néhány nappal ezelőtt az aberdeeni egyetem* részére lord-rectorválasztás tartalék, melly azonban csak a* theolo­­giai karra van korlátozva. A’ választási jog a’tanulóké, kik­nek, mint az illy választásoknál történni szokott vitatkozások mutatják, a’ brit egyetemek’ félig klastromi elrendelése ’s a’ legalább formájára (p. o. a’ német főiskolákénál) szigorúbb fenyíték mellett is, hazájok’ politicájában némi részesülés en­gedtetik, mire a’ szárazföldön nincs példa. A’ választó gyü­lekezetben Reid J. N. tanuló Lyndhvrst lordot ajánló, s Brougham lordot az ellenkijelöltet dühös radicalnak nevezé. M­int osd. tanuló theolog, egy másik toryt, Colguhorm lor­dot, ajánló. E’ meghasonlás a’ toryk’ választatásában, a’ győ­­zedelmet — megfordított esete a’ m­arylebonei parlamenti vá­lasztásnak — Brougham lord’ részére hajtá. Faterweather tanuló, ki a’ lordot (Broughamot) ajánlotta, beszéde folytá­ban igy szólott róla: „Szilárd a’ magas születésűek’ gúnya ellen, figyelmetlen kaczagásaik iránt; szilárd a buzgó poli­­ticusok’ kárhoztató megrohanásai ellen; szilárd azoknak, kik a’ vallást szájokban hordják, de azt tisztelő távolságban tart­ják sziveiktől, átkai ellen; szilárd, mondám, mindezek ellen, tántoríthatatlanúl járta ő pályáját. Az ő nevelési­ bilijének ki­tűnő vonása és elve az, hogy a’ biblia, az egész biblia, min­den iskolák’ tanítókönyve legyen, ’s tervét az igazság’ e’ megdönthetetlen alapkövére] épitvén, a’ felekezeteskedő kia­bálók’ hiú rajongásinak és theologico-politicus vívók’ gla­­diatori csapkodásinak bizton daczolhat.“ A’választás’ ered­ménye Brougham lordra 94, Lyndhurstra 89, Colguhoum lordra 84 szó valt. A’ dublini politikai czéhegyesület, mellynek kebeléből a’kézművesegyesületi ügy miatt olly heves megtámadások ke­letkeztek O' Connell ellen, minap azon nyilatkozást téve, hogy O’Connell a’ tory választási biztosságok ellen tett kikelése fe­lett­i viták’ alkalmakor kimutatott magaviselete által honosinak háláját megérdemelte.

Next