Hirnök, 1838. január-december (2. évfolyam, 1-104. szám)

1838-10-11 / 82. szám

I­ SS“» szám. A’ Hírnök kinevezések’, hivatalos tudósítások’, honi és külföldi politicai hírek’, nevezetes!) ese­tek’, pénzkeret’, piaczi árak’, dunavízállás’ és mindennemű hirdetmények’minél gyorsabb köz­lésével; a’ Századunk terjedelmesb politicai’s rokon tudományo) u. m. statisticai, geo-és bio­­graphiai értekezésekkel, ugyszinte literatúrai, művészeti és közéletbeli jelesebb tünemények’ ismertetésével foglalatoskodnak főképen. October* 11. 183§. Megjelennek c’ lapok minden hétfőn és csü­törtökön. Félévi előfizetés Pozsonyban házhoz­­hordással 4 p. fi., postán borítékkal 4 fr. 24 kr. Előfizethetni helyben a’ kiadó tulajdonosnál, sé­tatéren 749. sz. a., Pesten Füskúti Landerer Lajos’ könyvnyomtató­ intézetében, hol a’ hir­detmények ’a a’ szerkesztőséget illető egyéb közlemények is elfogadtatnak. Mindennemű nemhivatalos leveleknek és közleményeknek bérmentes beküldetése kéretik. Tartató m. Magyarország­ és Erdély. Kinevezések: Temes és Abauj megyei tisztválasztások; adakozások a’ vizkárvallottak’ számára; budapesti hírek ; Tóth Dániel f. Ausztria. Udvari é­s fővárosi hírek. Nagy brita­nn­ia. Radical mozgalmak; A’ Connor’ ékesszólása. Francziaország. A’schweizi határszélen figyelő tábor ; Loir au marsai’ válasza a’ birminghami politicai egyesülethez; Jacqueminot general és a’ párisi nemzetőrség; hírlapi ítéletek Napoleon Lajos’ ügyében; Aymar general’ napi­parancsa; Telemaque hajó. Spanyolország. Telegrafi tudó­sítás ; transactio’ áldozati; Alaix general’ veresége; Espartero és Cabrera; féltékenység’ gyászpéldája. Németország. Dr. Bulard Berlinben. Schweiz, Olaszország. A’ nápolyi fel­ségek Palermoba utaznak. Németalföld. Belga-hollandi ügy. Dánia. A’ dán rendek’ gyűlése megnyittatik . Thorwaldsen’ fogadtatása. Svéczia. Zsidók iránti rendelet. Törökország. Az Echo de l’ Orient Syria’ ’s Egyiptom’ ügyében. Elegy. Hirdetések. Magyarország és Erdély. (­ cs. é s ap. kir. F­els­ege, i. e. május­ 20k án kelt leg­felsőbb határozatában, Nyitra-Zerdahelyi Zerdahelyi József és kir. kamarást 's a' dunáninneni (nagyszombati) I. Kerüle­ti­ Tábla' elnököt ,,magyar kir. udv. tanácsos“ czímmel mél­­tóztatott kegyelmesen felruházni. () cs. 's ap. kir. Fels­ége Perczel Imrét, t. ns. Tolna vármegye' főszolgabíróját, a’ am. magyar kir. Helytartó- Tanácshoz tiszteletbeli litoknokká méltóztatott kegyelmesen kinevezni. (Priv. tudj . cs. 's ap. kir. Felsége, f. é. sept. 12-én kelt leg­felsőbb határozatában, Miller Fridriket, a'főmért. erdélyi k. udv. Cancellariánál eddig elő számfeletti udv. titoknokot, Galanthai gróf Eszterházy Lászlónak ugyanott számfeletti udv. tanácsossá neveztetése által ürességbejött valóságos udv. titoknoki hivatalra méltóztatott kegyelmesen kinevezni. A' nm. magyar kir. udv. Kamara Beh­ua Sámuelt, a szomolnoki k. főigazgató-hivatali pénztár­ járulnokát, a rozs­­nyói k. helyett, bányatörvényszéknél megürült jegyzőségre; — továbbá Kardhordó Józsefet, eddig elő Ipolysági k. só­­mázsamestert, a' chinoráni k. ellenőrködő sómázsamesteri megürült tisztségre alkalmazó; — végre Pöschl Józsefet, a budai erdőügyelő-hivatal járulnokát, a' királymezei erdő- és számtartó-hivatal' ellenőrjévé nevezte ki Viszauer János’ helyébe­n'i­­asonló minőségben a' rak­ói erdőhivatalhoz tétetett által. Kis - solymosi Gyergyai Sámuel, eddig erdélyi kir. kincstári fogalmazó, kir. kincstári titoknokká; — Deák Gá­bor, a' parajdi sóhivatalnál k. almázsamester, ugyanottani írnokká; — Benenid Sámuel pedig gibraltari consullá — neveztettek ki. (Érd. Híradó.) Kossuth Miklós varasdi k. szómázsamester f. é. sept. Tokán meghalálozott. Tek.ns. Tentes vármegye­ tisztujítása f. é. sept. 24én következő renddel ment véghez: lső alispány : Desewffy Antal, 2 ik: Laczkovics János; főjegyző: Várkonyi Ádám; lső aljegyző: Lukács Ignácz, 2 ik : Ormos Zsigmond; le­véltárn­ok: Jablonczay Ádám;­lső főadószedő: Dogma István, kik : Ormos András; főügyész: Slachta Lajos, alügyész : Arczy Károly, főügyészi czímmel; fizetéses táb­­labirák: Laczkovics István, Vizkelety Ignácz; számvevő: Fischer István. A Marosmelléki járásban, főszolgabiró: Ambrozy György; alszolgabirák: Balásy Sándor, Cap­de­­­bo János; esküitek : Rétcz Albert, Szabó József, Jeszensz­ky János; aladószedő: Papházy Gábor. Temesi járásban: főszolgabiró: Kövér János; alszolgabirák: Vukovics Szab­­bás, Bogma Mihály; esküitek: Meskó Ezechiel, Kardos Imre. Lippai járásban, főszolgabiró: Papházy Miklós; alszolgabirák: Csiky István, Muslay László; esküstek: Podhorémyi József, Andreovics György, Csihy Lajos; aladószedő: Fekete Ferencz. Csákóvári járásban, főszol­gabiró: Gyika Tivadar; alszolgabiró : Körtvélyessy János; esküitek : Gyika György, F­ollósy Mihály, Capdebo Já­nos; aladószedő: Niámes­tyi Gábor. Verseczi járásban főszolgabiró: Szabó Antal; alszolgabirák: Osztoics György, Kumánombh Sándor; eskü­ttek: Trsztnyánszky András, Hajósy Lajos, Csiky Emánuel; aladószedő: Modos Pál. — Hadnagy: Zsivkovics Szabbás; várnagy: Szilágyi Ig­­nácz; termesztményi biztosok: Rozer Jakab, Bolya Ist­ván, Joaniovics Miklós, Dluholuczky István ; csendbizto­sok: T­prényi Zsigmond, Pruzsinszky Miklós; szekerezé­­si biztosok: Ká­roly Imre, Szilágyi; selyemtenyésztési aztos: Koppauer Ignácz. A’ főorvos és sebészek hivatala- Ira­kban a' főispányi helytartó ur által megerősíttettek. Az Abauj vármegyei tisztválasztás­ folytatása. Főjegyző­ség lett: Kelcz István, alo­lső Kunsch Gábor; 2dik: Szentin­­ma­rey György; főadószedő: Tóth Zsigmond; számvevő: Pat-­k­á­noky Zsigmond; főügyész: Olasz János, al:­lsó Aloys P®­ Imre, 2 dik Kallós Dániel; kassai járásban fősz.bíró : Szent­­imrey And., al: Szentpétery József; eskü­ttek: Martinides­z­ László és Lehovszky Lajos; aladószedő: Diósy Miklós; ró­­na téri jár. fősz.biró: Lánczy József, al: Bárczai Albert; es­­fá­küttek: Kelcz Eduárd, Komjáthy Lőrincz; aladószedő: ig. Kelcz Vincze ; gönczi jár. fősz.biró: Rátkay Pál, al: Ka­­zinczy László; esküttek: Karsa Pál, Kovács Ferencz;­­ aladószedő: Ferdinandy Mihály; szikszói jár. fősz.biró: Szobonya János, al: Darvas Antal; esküttek: Péczely S. János, Vécsey György; aladószedő: Putnoky János; cser­­va­háti jár. fősz.biró: Afelczer Alajos, al: Vendéghy József; h; esküttek: Klaimy János, Kriston Pál; aladószedő: Tas­­na­nády István; utak­ felügyelője: Jászay József; csendbiz­­tosok: Horváth György, Pamlényi Pál; útbiztosok: kassai­­ jár. Tóth János, gönczi jár. Serke Pál, füzéri jár. Szent­­k­­étery János, szikszói jár. Kenedics János , cserháti jár. P Ter­bocs László; levéltárnok: Klestinszky István; főorvos: j. Horn Ferencz; földmérő: Gér­ich Is­tv.; várnagy: Korponay * István; hajdúk’ hadnagya: Botka Ferencz; ménlovak' fel-­­ ügyelője: Alezösy Pál. Fens. Nádorunk Ő cs. k.Főherczegsége’felszólítása’­­ következtében viz által károsult lakosaink’ számára a’ budai­­ kamarai főfizető hivatalhoz újabban érkezett adakozások: «" Békés megye 1011 f. 442/4 kr.; n.-bányai felügyelőség 480 f. ■­­ 38 kr.; Nyitra megye 4534 f. 34 kr. és 1 darab arany; Tren-­­­csén megye 2136 f. 35 kr. és 1 arany ; Arad megye 778 f. 29 . 1 kr.; Böle András szombathelyi püspök’ megyéjében gyűlt . 675 f. rónaszéki sóvágók 76 f. 10 kr.; bogsányi kamarai számtartó hivatal’ személyzete 49 f. 6 kr.; Verőcze megye , 1144 f. 24 kr.; Lubló és Podolin kamarai városok 8 f.; Győr sz. k. város 189 f. 123/4 k.; veszterczebányai színház-kedvelő - társaság egy szini előadásból 200f.; Sztankovics István n. e. ; g. hitü metropolita’ gyűjteménye a’ karloviczi egyházi me­­­­gyéből 257 fr. 58 kr; temesváriból 362 f. 21 kr.; bácsiból­­ 49 f.; a’ metropolita’ saját adománya 400 f., összesen 1069 , f. 19 kr.; Temesvár sz. k. város’ hatósága Kraus tanács­nok által 3 fr. 10 kr.; a’ facseti kamarai igazgatóságból,­­ jelesen Kartya község 1 f. 28 kr.; Komosdia 1 f. 40 kr.;­­ Barast 37 kr; Topirer József erdész 2 f. 30 kr.; Krumeszko­v József facseti bíró 10 f.; összesen 16 f. 15 kr. pp.; Kassa sz. k. város 200 f.; Jász ’s Kun kerületek 204 f. 37 kr.; Trencsin sz. k. város 337 f. 493/4 kr.; Abauj megyéből Sz. r. Imrei Endre fősz.-biró által 10 f. 58 kr.; Bécsiy fősz.-biró l' által 292 f. 35 kr.; Lánczy fősz.-biró által 13 f. 36 kr.; Tóth ii Antal eskütt által 87 f.; szilágysomlyói sóhivatal 7 f. Ös­­­­szesen 13,520 f. 28 kr. Huszonhatodik jegyzéke a’ főmért. m. kir. udv. it. Can­cellar­iához kegyült segedelmeknek, a’magyaror­szági vizkárvallottak’ számára, pengőben. Röszler Károly’ , Hanauban tett gyűjteménye 147 ft. 42 kr.; Witthauer ur, a’­­n Wiener­ Zeitschrift’ szerkesztője. Albumának 1400 ftnyi utóbbi jövedelmét adta be: Gastern favából (Csepel szi­­i­­get’ kárvallottad számára) 5 ft., egy ismeretlentől „A. S.“ jegy alatt 1 ft. 12 kr., a’ cs. kir. iin­ feletti kormánytól 135 ft. 175/2 kr. Buda. Sclum­s Ferencz pesti lakostól, ki jelenleg Frei­­burgban a’ természetvizsgálók­ és orvosok’ gyűlésén van, levelet kaptunk, mellyből a'következőket közöljük: „Frei­­burg, sept. 23.1838. Carlsruheban tett azon előterjesztésem, melly országos venyigeiskoláknak Német- és Francziaor­­szágban a’ Budán lévő magyar venyigeiskolának mintájára fölállittatását tárgyazá, olly nagy helybenhagyást nyert, miszerint a’ közakarat egészen mellette nyilatkozott, ’s a’ német mezeigazdák’ gyűlésében egy irat bocsáttatott a’ me­­zeigazdák’ egyesületének központi helyére, azon kéréssel, hogy e’ központi hely, illető után, a’ badeni kormányt e­­zen hasznos szándék’ kivitelére figyelmeztetné, egyszers­mind Párissal is tanácskozásba vétetné, Francziaország’ részére hasonló vállalatot tenni, miszerint a’ német és fran­­czia venyigefajoknak magyarországiakkali kicserélésében tudva lévő zavarok, a’ mezeigazdaság ezen olly igen fon­tos ágában elintéztessenek. Csak akkor, ha a’ világnak ezen három venyigeiskoláját bírjuk (Budán, Carlsruheban, Parisban), csak akkor tehet az oenologus és term­észetvizs­­gáló alapos vizsgálatokat és összehasonlításokat, ’s ha történetből ezen fő­ venyigeiskolák’ egyike vagy másika az eleinek’ vagy hadak’ pusztításai által semmivé tetetnék, mégis fönmaradna kettő, ezen szándék’ valósíthatására. A’ karlsruhei hírlap máris szóba hozá egy német országos venyigeiskolának a’ magyar’ mintájára teendő felállítását. — A’ jelenlévő tagok’ száma csaknem 400-ra (az Allg. Z. szerint 526-ra) megy, köztök vannak oroszországi, dá­niai , francziaországi ’s amerikai tudósok, névszerint Pál­Vilmos főherczeg, Würtembergből­; Bonaparte Károly, Mu­­smnanoból; Okén tanácsosa — ’stb. (Ofn. Pesther Zeitungt , Pest. Milly igen tudja a’ két szomszéd város’közön­sége a’ művészetet méltányolni és nagylelkűen megjutal­mazni ’s milly igen gondoskodik illy nemzeti intézetek iránt a’következő adatokból kitetszik. Schodelné assz., a’ pesti’magyar játékszín’ első énekesnője, családlátogatási utazásából Pestre érkezvén, sept. 26kán némelly műkedve­lőktől a’ katonai hangászkar által esti zenével tiszteltetett meg. Sept. 28kán pedig a’ nemzeti színház’ hangászkará­­nak személyzete, nagyszámú gyülekezet’ jelenlétében, fáklyavilágítás és sokszoros éljen-kiáltás közt, ugyanneki igen szép esti hangaszattal kedveskedett. Végre, October’ 2°kán, midőn Schodelné assz. a’ nemzeti színpadon „Bea­trice di Tenda“ operában mint Beatrice lépe föl, megjele­nésekor nemcsak több szép virágfüzérekkel és egy nyom­tatott, művész-tehetségét méltányló versezettel, ’s a’ tele volt színházban mindenek’ kitűnő tetszésével és éljen-kiáltásai­­val salmoztaték, hanem a’nemesség’ részéről, kitűnő szép hangját ’s művészséget elismerő beszéd’ kíséretében, némelly nagyobb értékű arany-ékességekkel ajándékoztatok meg, nevezetesen fülfüggőkkel, kendőtűvel, nyakláncczal, ’s kar­­perecczel, m­ellyek igen művészileg készültek, ’s a’ nem­zeti szineket ábrázoló igazgyönggyel, smaragd- ’s rubinnal kirakatvák, ezen fölirattal: „Emlékül. Pest, oct. 2. 1838.“ A’ tetszés valamint az opera alatt, úgy ennek végével za­­jongva ismételtetek. Ekkér a’megtisztelt énekesné, jeles tehetségének külországokban több alkalommal tapasztalt fényes elismerését hazájában is a’ két főváros’ magaslel­kű lakosaitól a’ legnagyobb mértékben aratta. (Om­.P.Zolt) Felszólítás. Rimaszombat városának színháza mar SZl­­a­ fenáll, ’s még a’ múlt farsangon, Tijfalussy Sándor f­izi­nésztársasága által, ünnepélyesen meg is nyittatott. Hogy azonban olly szinésztársaságoknak — m­ellyek éldek­tet szerezni nem csak nem képesek, sőt inkább rosz és min­den hatás és észnélküli darabjaiknak még roszabb előadása által, a’ néző közönséget a’játékszíntől elidegenítik, ’s ez­zel az egész színészetnek, különösen pedig az utánok föl­lépőjobb társaságoknak tetemesen ártanak — színpadunkon fölléphetni ezentúl reményük se legyen: minden magyar szinész társaságok, m­ellyek netalán ide jőni szándékozná­nak, ezennel felszólíttatnak, hogy ebbeli szándékuk felől, a’helybeli színház-igazgatóságot, bérmentes levéllel, a’ társaság’ tagjai’ névjegyzékének közlése mellett, jó eleve értesíteni annál inkább igyekezzenek, mivel különben ide fáradásuk bizonyosan hasztalan fogna lenni. Lengyel Samu m. k., szinh­áz-igazgató. Folyó évi October­ 2-án tartatott Lakszakállason a’ ref. egyházvidék’ nagyérdemű esperese, t. ns. Komárom várme­gye’ táblabirája, ’s helybeli közkedvességű lelki pásztor, nagytiszteletű Tóth Dániel urnak számos, különböző vallá­si­ tisztelői’ jelenlétében a' végtisztelet’ megadása. A’ bol­dogult férfiú, fáradhatlan buzgóságának áldozata jön, midőn gyengélkedő állapotja’ daczára is, csüggedetlen lélekkel folytatván hivatalát, September­ 28ikán Réthén t. Pozsony vármegye' helységében, egyházlátói útjában, csendesen a'boldogabb életre átszenderült, 53 éves korában. Híve­inek példás buzgalma hült tetemeit olly messzünnen haza vi­­teté, hol felette egyházi tanácsbirák 's rév-komáromi lelké­szek, t. t. Szondy László 's Tüdős József urak, beszé­deket tartottak, sírjánál pedig t. t. Nagy Péter ur, egyh.-ta­­nácsbiró ’s csiliz-radványi pap, igen érdekes búcsúbeszédet mondott. Buzgó vallásosság, sok oldalú 's gyökeres tudo­mányos műveltség, lepletlen szerénység, forró emberszeretet, hivatali pontosság tükrözék ez üdvözültnek, mint a’ pá­pai collegium­ egykori igen jeles növendékének, ’s utóbbi érdemteljes pártfogójának, lelkét. Örök béke lengjen po­rai felett! Kolozsvár. Folyó hó’ 22kén színházunk’vendégének Egressy Gábor urnak jutalomjátékául előadatott „Lear ki­rály“. Közönségünk’ minden osztályzatából több művészet­­barát, egyesülvén, kedves művész vendégünknek emlékül iv­en szép billikom­ot készíttete. A’ billikom’ felírás a követ­kező: E°ressy Gábornak művészi érdeme méltánylásáúl barátai.” Kolozsvárott, sept. 22kén, 1838­. — Más napon * 7-------­(Érd. Hiradó.­ Ausztria. Bécs, oct. 6. Sophia Főherczegné ő cs. k.‘Fensége tegnapelőtt Tegernseeből Schönbrunnba megérkezett. — Adt­­kán tartatott az idei utolsó őszi gyakorlat a’ mariahalfi so­rompóhoz közel, mellyen özvegy Császárné Ő Felsége ko­csin mind végig jelen volt. Tegnap az ide rendelve volt ez­­redek szokott állomásaikra visszatértek. — Ugyancsak teg­nap óta itt azon hír terjed ez, hogy Császár Ő Felsége olasz­­országbéli visszatértekor minden fogadtatási ünnepélyeket em­lék­eztetni kiván. Azonban fővárosunk’ tanácsa a’ meg-

Next