Hirnök, 1841. január-december (5. évfolyam, 1-104. szám)

1841-12-09 / 99. szám

Bizonyos, hogy az összesktívés kiágazásokkal bírta külföldre, hogy a’ Vádlóttak a’ belga tróntól eltolt nassaui család érdekében munkáltak vagy munkálni véltek. Szándék vala, Belgiumot és Hollandot újra egy királyi pálcza előtt, de külön igazgatással, egyesíteni. Poroszország, Paderborn, nov. 27. Örvendünk azon kellemetes tudó­sítást közölhetni, hogy a’ ma, ünnepélyes nagy mise után a’ fő­templomban végbement választásában a’ főkáptalannak a’ Lede­bur Fridrik Kelemen báró halála által megürült püspöki székre az eddigi felszentelt püspök és főprépost Dämmers Richard vá­lasztatott meg, ki is a’ jelenvolt királyi biztos és főpresidens Venke báró által királyi jóváhagyás által hivatalában megerősít­­tetve a’ székesegyházban ünnepélyesen kikiáltatott. Ámbár Däm­mers már közel van a’ 80 évhez, mégis az illy korban ritka egészséggel és lélekéberséggel dicsekszik. A’ pápai megerősítést mi sem fogja gátolni. Coblenz, nov. 24. Tegnap estve az itteni polgárok egy társasága gyűlt össze a’ „Trieri udvar“ fogadóban vacsorára, melly a’ kölni érsek névnapja megünneplésére adatott. A’ társa­ság egy a’ király ő felségére tett elköszöntésben élénk hálaérzel­meit fejezé ki az országgyűlés­ eloszlatáskor jelentett helyreállí­tásáért az egyházi békének. A’ második, az érsek urra tett el­­köszöntés kiterjeszkedett a’ derék főpap erényei ’s az egyház ügye körüli magas érdemei felett. Még több elköszöntés létetett, többek közt azon férfiak egészségére is, a’ kik törekvésének a’ kibékülés nagy művének szerencsés végrehajtása köszönhető. — Ugyanez alkalomra tegnap a’ „Kölni udvar“ fogadóban is ünne­pélyes vacsora tartatott. Schmelz, Az új zürichi hírlap Wallisból jelenti: A’ status-tanács, melly in corpore benyújtotta volt elbocsáttatását, a’ nagy tanács ’s egyes tagjainak kérelmére reá­tiratá magát a’ munkálatokat jövő 1842. január léig folytatni. Nov. 19-én elhatározd a’ nagy tanács egy zajos ülésben az országgyűlési küldöttségnek a’ ko­­lostorügyben múlt octoberben adott utasítását megváltoztatni, ’s a’ status­ tanácsot felhatalmazni, hogy a’ hermetschli vagy épen a’ másik három nőkolostorok helyreállításával megelégedjék. Re­ményük, hogy e’ határozat reá bi­andja a’ status tanácsot elbo­csátási kérelme visszahúzására“. — Egy későbbi tudósításban hozzáteszi a’ nevezett lap: „A’ statustanács az iránta bizonyított bizalom következtében valójában visszahúzta elbocsátási kérelmét. Barátai a’ nagy tanácsban eleinte egészen szabad kezet akartak neki engedni utasításokra. De mivel a’ statustanács elnöke illy felelőséget visszautasított, Barmann javaslata fogadtatott el: a’ status tanácsnak szabadságában áll, a’ követségnek szükséges utasításokat adni, azon értelemben, hogy ha minden kolostorok helyreállítása lehetlennek bizonyul be, ezekből annyit igyekezze­nek fentartani, mennyi csak lehetséges. Görögország, Ancona, nov. 26. Athénbeli hiteles tudósítások szerint a’ görög kormány mindjárt a’királynak Athénbel visszaérkezte után, Musarus úr török képviselőhöz egy jegyzéket bocsátott, melly a’ legengesztelőbb modorban szerkesztve, alig hagy fen kétséget, hogy a’ Konstantinápoly és Athene közt fen forgó nehézségek barátságos megoldásukhoz közelitnek. Mussarus urnák abban je­lentik, hogy sietendnek minden a’ török kormánytól felállított sérelmi pontokat kiegyenlíteni ’s hogy tüstint a’ területi kérdés előleges eldöntésére térendőek át. A’ porta t. i. e’ tekintetben a’ török birtokosokat illető vakusi, thebai és thessaliai (Phthyonis tartományban) földek kisajátitását, vagy a’ kérdéses földnek za­vartalan birtoka engedményét kívánja. A’ jegyzék hangja és tar­talma azt váratja, hogy a’ görög kormány saját részéről semmit sem hagy próbaland­atlanul, hogy a’ még fenforgó kérdéses ne­hézségi pontokat kielégítő megoldásnak vezesse elébe. Törökország, Konstantinápoly, nov. 10. Az Adrianopolban rendelt hadsereghez egy pattantyusezred is fog csatlakozni. E­­mellett beszélik, hogy a’ porta Rumelia valamennyi főhadiállomásán ki­sebb seregeket, 8000—10,000 főből állókat, fog összepontosí­­tani. Erre az anatoli honvédkatonaság legnagyobb része szánva. E’ rendszabály okául a’Görögországgal­ egyenetlenség mondatik. Ha a’rumeli hadsereg szaporítása valóban megtörténnék, mi mel­lett több itteni ezred gyors felfegyverzése szólni látszik, úgy sok­kal inkább hisszük, hogy ennek okai a’ Rumelia keresztény lako­sai közt már hoszabb idő óta uralkodó ingerültség ’s Szerbia ál­­lapotja legyenek. — A’katonaság lassankint Candiából visszatér; már két gőzhajó érkezett ide velők terhelten. — Zekeria basa, a’ diarbekeri hadparancsnok le- ’s helyébe Wedsi koniai basa tétetett. Elegy. Oct. elején kezdett 184­9dik iskolai évben a' budai főgy­­mnasiumba jár 481 ifjú. Ezeknek 2/3 része (181) vidéki, a’ töb­bi budai lakos. Különösen közülök: gróf: 2,­­ báró: 3, nemes: 118, kir. tisztek fiai: 73, katonai születésű: 24, polgári: 205, nemtelen: 56; vallásra nézve pedig: kath. 442, ref. 13, görög n. e. 10, evang. 5, zsidó 11. — A’ három osztályú normális, szintúgy a’ gymnasium igazgatósága alá tartozó iskolába járnak 247en; tehát az egész ifjúság száma 728, ’s igy 4zzel több mint tatai. A’ zágrábi kir. tud. academia hivatalos jegyzéke szerint e’ tudományi kerületben az idén (184­0/a iskolai évben) 1395 tanuló létez, t. i. Zágrábban 558, Diákovárott 13, Zengben 12, Károly­­városban 134, Eszéken 170, Fiuméban 99, Posegában 129 és Varasdon 280. Felső-Őr (Vas megyében) . Felségétől a városok sorába emeltetvén, minden szerdán egy heti ’s évenként 4 u. m. böjt másod hetének, továbbá pünköst után szinte második, végre Portiuncu­­la 's Demeter hetek szerdáján tartandó közvásárra nyert szaba­­ditékot. Említést érdemel, hogy az érintett mváros vásárinak érdek-nevelésére a’ járásb.­szbiró elnöksége alatt ítélendő vá­lasztmány által minden vásárlán köv. jutalmakat osztand­ ki: leg­szebbnek ítélt ló 3, másodrangu 2 harmadrangú 1 ar.: legszebb csikó, legszebb pár jármos ökör, legjobb tehén 2, e’ nemű má­­sodranguak 1 ar.: ugyanezt az első rendű pár tulok, és üsző bor­jú, a’ másodiknak ítéltek pedig 1 ezüst tallért nyerendenek. Első közvásárját múlt tizedhé­szén tartá, élénket és pontosan rend­ezettet, mellyben egy párnak pár ökre első rangú jutalomra mél­­tattatott. Mig egy részről Felső-Or­ön érdekében ez által remé­nyünk szerint — nem rósz számítást tön, más részről méltánylat­­tal kell benne elismernünk egy szép szolgálatot a’ köz iránt, mennyire illy jutalmak , mindannyi iparrugók körbeli állatte­nyésztőinkre nézve, napról napra kedvezőbb eredményt fognak előidézni. Livornoi novembe 22-i tudósítások szerint, az utolsó kísér­let, az elsülyedt Pollux hajót emelni, nem sikerült, ’s a’ vállalat­tal most már felhagytak. A’ kísérlet költségei nem sokkal mehet­nek kevésbre 200,000 francnál. Mind a’ gőzhajózási társaság terhére esnek, mert a’ hajóval elsülyedt pénzek és tárgyak tulaj­donosai segítséggel nem akartak hozzájárulni. Nov. 14. és 15ke közti éjjel több hajótörés történt az angol tengerparton. A’ bostoni „két testvér“ ’s a’ southamptoni „Emma“ minden árujokkal elsülyedtek, a’ legénység azonban megmene­külhetett. A’ bridlingtoni öbölben egy nagy brig minden rajta volt emberrel merült le; ugyszinte több szénsajka sülyedt el. Gabonaár. (Pozs. mérő váltó garasokban). Búza. Rozs Árpa. Zab. Kukor. Pozsony, dec. 3........... 140—160 88—95 70—75 54—57 88—94 Bécs, dec. 4.............. 165—195 98—105 82—94 80—85 110—112 N.­Szombat, dec. 3. . . 135—155 80-90 65-70 48—52 75—80 Mosony, dec. 3.......... 125—176 86—90 66—74 47—53 80-86 Beszterczeb., nov. 29. . 135—145 98—102 75—84 45—50 100-110 Pest, dec. 3. pesti mérő (3 véka): Búza, Rozs. Árpa, Zab. Kukor. 132—156 75—80 60—65 44—48 68-75 Dunavizállás december 8-kán 2' 2" Előfizetési jelentés 1331) A’ pozsony-nagyszombati első magyar vasút azon részvényesei, kik a’ i. e. oct. 4kén idomult 12dik 5-es rovatot vagyis részvényétől lop. Irtot mindekko­­rig sem fizették be, emlékeztetnek, hogy azt legfel­jebb 1§4£. januar ikéig annál bizonyosabban befizessék, minthogy ellenkező esetben az illető részvény-számok eddigi befizetett ro­vataikat elvesztik, a’ vállalat javára szállnak ’s a’ jegy­zőkönyvekből kitört­ltetnek. Pozsony, dec. 4-én 1841. Az igazgatóságtól, egyébiránt a’ többi fenforgó körülmények a’ polgármes­teri hivatalban akár személyes értekezés, akár pedig bérmentes levelek által megtudhatók. Esztergomban őszutó 8. 1841. Kollár Antal (3) városi aljegyző. (322)(1) Előfizetési jelentés „Múlt és Jelen“ erdélyi politicai és históriai hírlap, Hon és Külföld melléklappal a’ jövő 1842-dik évben is megjelenend ed­digi alakjában ;­­ ’s a’folyamatban lévő erdélyi ország­gyűlést illető tudósítások és irományok pontos közlésével a’ szerkesztőség e’ lapnak becsét nevelni törekszik. Az előforduló nevezetesebb politicai események szükséges és világosító históriai jegyzésekkel lesznek mindannyi­szor egybekötve. Félévi előfizetési dij postán 5 fr. IS kr. ezüstben, helyben öt fr. ezüstben. Minden posta hivataloknál lehet előrefizetni, Pécsben csak a’ cs. kir. főpostahivatalnál. ■ (*3*1 (323) Csődület. (1) Váczott, felsőbbi kegyes rendelkezés szerint a’ si­ketnémák k. intézetében Király Antal ur nyugalmazása által megürült tanítószékre, mellyhez 400 pgc forint, szabad lakás és tiz ös tüzelőfa, mint évenkinti rendes fizetés járul, az érintett intézeti tanító kar előtt tartandó csődület határnapja jövő 1842dik esztendei januar hó­szkére tűzetett ki, mit a’ fentebbi tanító­ székre vágyó­dok értesítés végett közhírül tesz a’ váczi siketnémák kir. inté­ (3) zetbeli igazgatósága. (324) (i) Der Spiegel. — Der Schmetterling. — Pesther Handlung,szeitung. 1842. Weit grösseres Format. Elegantere Ausstattung. Vermehrte Kunst- u. Bilderbeigaben. Ohne Preiserhöhung! Mit dem i. Januar 1842 erscheinen die drei Zeitschriften: (315) Csődület. (3) (312) Városi birtok eladás. (3) Esztergom szabad királyi város határában 1/1 órai távolságra a’ Dunától, 3/1 órányira pedig a’ várostól, Dorog és Téth helységek között, a’ bécsi országút mel­lett fekvő két oszlopokkal kijelölt úgynevezett kis-esz­­tergomi 560 holdnyi térnek, 14 darab 40 holdnyi nagy­sága majorságokra felosztva , faizás nélkül, a’ katona­­tartástól és tizedtől örökösen, az adótól pedig hat évig mentesen, idegenekre nézve elegendő biztosság mellett, egy negyed rész árának azonnali lefizetése, a’ fennmara­dó summáról pedig adandó körlevélnek a’ vett telekre első helyen betáblázandósága és a’ kamatoknak féléven­­kinti fizetése feltétele alatt, városi birtokképen , polgári joggal, többet igérés utján örökösen leendő eladására határidőül 1842 dik évi tavaszelő 21. napja tűzetett ki. I. D­e r­é­pt­­ Borsabányán Marmaros megyében a’ kir. bánya- és huza-igazgatóság ’s bányatörvényszék] helyettesség ideiglenes hivatala — 845 fr. évpénzzel, 113 fr. 20 kr. értékű természetbeni járulékkal két szolgálati ló tartásá­ra és szabad szállással (konyhával és kerttel ellátva), 845 szolgálati kezespénz letétele mellett — megürülvén, betöltésére csődület hirdettetik akképen, hogy a’ kik e’ hivatalt elnyerni kívánják, a’ szabályszerű­leg kívánt ok­levelekkel ellátott folyamodásaikat legfelebb i. e. decem­ber 20k áig a’ nagy-bányai főhivatal- és kerületi bánya­törvényszékhez beküldeni es ne mulasszák. Lényeges megkivántatóságok e’ hivatalra köveke­zők. Tökéletes ismeret és jártasság a’ bányászat-, ércz­­választás-, mechanica-, halászat- és erdészetben , va­lamint a’ bányatörvények- és országszerte divatozó nyel­vekben. Nagy-Bánya nov. 9. 1841. (3) (320) Árverési hirdetés. (2) Néhai méltóságos császári kir. Kamarás Nagy-Jókai Farkas Imre hátrahagyott özvegye részéről köztudo­másul létetik , hogy folyó évi december 16-kán ugyan Nagy-Jókán (t. n. Pozsony vármegyében) reggeli 9 óra­kor kezdve, többnyire 16—17 markos magasságu , és ugyan 4 csödör, 7 kocsi és 3 csikó-lovak a’ legtöbbet ígérőnek azonnali készpénzbeli lefizetés mellett el fog­nak adatni. (*3*) ege für Kunst, Eleganz und 3!ode, mit Pariser und Londoner Modenbildern (schneller geliefert als in jedem andern Journal, wöchent­lich 2, 3 bis 4 Figuren) Genre-, Character- und Groteskbildern, Möbel- und Equipagenbildern, Portraits, Musikbeilagen, neuesten Pariser Stickmustern; II. Der Schmetterling ein Flug- und Ergänzungsblatt für Theater, Literatur und Tagesneuigkeiten; III. Pesther Handlungszeitung. Kommerzial- und Industrieanzeiger, vergrössert, eleganter und mit zahlreichen neuen Kunstbeilagen bereichert, und zwar die ersteren beiden in grossem Lexiconformate, auf Maschinen-Koyalpapier mit ganz neuen Lettern gedruckt. Zudem werden, ausser den bisherigen zahlreichen Bilderbeigaben , auch noch höchst interessante Musikbeilagen und die neuesten Pariser Stickmuster für Damen den verehrlichen Abonnenten gratis verabfolgt werden. Gleich mit der ersten Nummer 1842 erscheinen, als an­genehme Ncujahrsspende, vier prachtvolle Kunstbeilagen auf ein Mal, nämlich: 1) ein prächtiges Modenbild; 2) ein grosses Quartbild, einen ganzen Maskenball vorstellend; 3) eine eigends für uns verfertigte herrlich in Stahl gestochene Original-Ansicht von Peslh mit der neuen Kettenbrücke; 4) eine Musikbcilage oder ein neues Pariser Stickmustei;. Die Bemühung der Redaction , mit dem Geiste und den Anforderungen der Zeit gleichen Schritt zu halten, soll sich im J. 1842 durch ein dem Journale zu verleihendes höheres Interesse und eme vermehrte Reichhaltig­keit in literarischer und artistischer Hinsicht offenbaren so wie überhaupt Alles aulgeboten werden wird, das dem freundlichen Spiegel der bereits erworbene ehrenvollo Platz, den er in allen Boudoirs , Gesellsehaltszirkeln, auf allen Toiletfotischen , Schreibepultcn find allen Ateliers der eleganten und industriellen Welt oinnimmt, bleibend gesichert werde. Der halbjährige Preis aller drei Zeitschriften mit allen Kupfer- und Stahlstichen ist mit portofreier Zusendung in alle Thcile der Monarchie nur 5 (1. und der Prachtausgabe 6 II. G. M. Pränumeration wird angenommen bei der k. k. Haiipt-Zeitungs-Expedition in Pressburg und bei allen k. I>. Postämtern der Monärchie. (2*) Tisztelet.cz. Előfizetőinket figyelmeztetjük, h­ogy Hírnök és Századunk lapjaink, eddigi irányukat ’s bel és kül alakjukat meg­tartva, ’s ugyancsak az eddigi díj mellett, fogják jövő évben is pályájukat folytatni, bizodalmasan remélvén a’ t. ez. közönség számos párt­fogását ezentúl is, egyszersmind kérvén az előfizetések jókorán megtételét, nehogy az uj évkor egyszerre összetódulni szokott előfizetők hátramaradást, vagy a’ későn érkezők hiányt, minden i­gyekezetünk mellett is, szenvedni kényteleníttessenek. Pozsony, december 5-kén 1841. A’ IlisDÖk és Századunk SZOrlíESZtöSége. POZSONYBAN, nyomtatja Schmid Antal.

Next