HOLMI, 2007 (19. évfolyam, 1-12. szám)

4. szám - FIGYELŐ - Kerényi Ferenc: "Egy ember, akit még eddig nem ismertünk": A Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai-gyűjteményének katalógusa

meglep, hogy azokat a váltig emlegetett fran­cia szerzőket (írókat, történészeket) sem szerez­te be utólag könyvtárába, akikért a márciusi if­júság tagjaként maga is lelkesedett 1848 előtt. Jókai szerette - a szónak mindenféle értel­mében - a szép könyveket, a bibliotéka való­ban megfelel a bibliofil gyűjteményről alkotott elképzeléseinknek. Sikeres íróként, a kiegye­zés után azt is megengedhette magának, hogy a legjobb könyvkötőműhelyekkel dolgoztas­son, és az eredetileg papírfedelű kiadásokat az 1870-es években Méhner Vilmossal, az 1880-as évek végétől Gottermayer Nándorral köttesse újra (22-23.). Keretdíszek, aranyozott felira­tok, növényornamentikájú és pávatollas elő­zéklapok, különféle élmetszések varázsolták e köteteket iparművészeti alkotássá. Fontos volt számára az adott könyv illusztráltsága és az illusztrációk minősége is. Ez akkor figyelhető meg jól, ha közkeletű, sok kiadásban forgó művekről van szó. Valóságos gyűjteménye volt a BIBLIA-ból. De kedvence Luther német nyel­vű szövegének kétkötetes, 1876/1877. évi stutt­garti kiadása volt, Gustave Doré illusztrációi­val (57. tétel). Arany János balladáit a Zichy Mihály rajzaival ékesített albumban birtokolta (19. tétel). Dante Isteni SzÍNJÁTÉK-a is egy 125 metszettel illusztrált, 1893-as német kiadásban maradt ránk (113. tétel). Mindez azonban nem volt öncél vagy a siker fitogtatása. A Doré illusztrálta Biblia három regényé­ben is motívumként szerepelt: Fekete gyémán­tok, Ahol a pénz nem isten, Az élet komédiásai (12-13.). Ez átvezet bennünket a bibliotéka iga­zi rendeltetéséhez: írói szakkönyvtárként gyara­podott és működött évtizedeken át. Szótárak, lexikonok, enciklopédiák, életrajzok, útleírá­sok sorjáztak benne féltucatnyi nyelven. Belő­lük merítette Jókai azokat a földrajzi, termé­szettudományos, történelmi, technikai ismere­teket, amelyek ma is lenyűgözik az olvasót. En­nek köszönhető, hogy pusztán a művekből nem állapítható meg: járt-e Jókai az adott helyen vagy sem - az ábrázolás egyenletes térben és időben. A nem nagy előkészítéssel és körülte­kintéssel elindított kritikai kiadás számos köte­tének jegyzetanyaga bővíthető ezután a könyv­tár és a Jókai-művek egybevetésével. Ilyen ké­zikönyvek létrehozásában maga is örömmel működött közre. Az Osztrák-Magyar Monar­chia írásban És képben (736. tétel) Rudolf trón­örökös kezdeményezte nagy vállalkozásában elvállalta a magyar főszerkesztést; huszonegy, ehhez készült acélmetszetet külön bőrtokban is őrzött. Az ezredéves ünnepségekkel elindí­tott monografikus áttekintésben, a „Borovsz­­ky”-ban (Magyarország vármegyéi és városai) az első kötet beköszöntő előszavát írta. A könyvgyűjteményt egyfajta kultuszkönyv­tárként is értékelhetjük, hiszen jelenleg is 377 Jókai-kötet található benne. Magyarul­­ olcsó kiadásokban és a százkötetes nemzeti díszki­adásban egyaránt - és nyolc idegen nyelven: németül, angolul, franciául, olaszul, lengyelül, csehül, svédül és finnül. A katalógus bevezető tanulmányában külön alcímet kaptak a dedi­­kációk (21-22.)­­ méltán. Az előbbinél nem ke­vésbé érdekes irodalomszociológiai feladat lesz annak a kapcsolati hálónak a megrajzolása és stiláris elemzése, amely az írófejedelmet körül­vette. Némelyik első rápillantásra is valóságos regényt takar. A 8650. tételszám alatt Czakó Zsigmond bibliája található: a tragikus sorsú magyar drámaíró, a hazai romantika egyik leg­nagyobb ígérete Jókai párbaj pisztolyával lőtte főbe magát 1847-ben - Petőfi és Arany versei mellett Jókai cikkel búcsúztatta. Rudolf trón­örökös Eine Orientreise című kétkötetes útle­írását ajándékozta az írónak, azzal a névvel, amelyet a „magyar Habsburg” illúziójában re­ménykedő Jókai adott neki: „Rezső/ 1883 ja­­nuarius 6kán. ” A 785. tétel Rudnay Józsefné társ­szerzőként jegyzett Veres Pálné-életrajzát fedi, dedikációja pedig egy 1859-es balatonfüredi találkozás élményét idézi föl, amely az akkori serdülő leánykára meghatározó erővel hatott. Ha tudjuk, hogy az asszonynév Veres Pálné le­ányát rejti, kerekké lesz a történet. A fiatal Bró­­dy Sándort Jókai mentette ki a josephstadti katonai fogdából, ahová azért került, mert fel­pofozta anyját káromló őrmesterét. Jogos tehát a dedikáció szövege Az ezüst kecske című regény elején: „Móricz bácsinak / legmélyebb hódolattal leghálásabb / embere / Bródy Sándor. ” (67. tétel.) További vizsgálódást igény­lő kötet Shelley német nyelvű, 1844-es lipcsei kiadása (820. tétel). Benne ugyanis elsődleges posszesszorként Petőfi Sándor neve olvasha­tó, a „Jókay Móré” bejegyzés későbbinek tűnik. A kötetet Jókai 1848-ban még a közös, Dohány utcai lakásban látta Petőfi tulajdonaként, ám a költő javainak 1850-es foglalási jegyzékében már nem található. Német, francia, latin mar­gójegyzetei is magyarázatra várnak. Minden

Next