Honderü, 1843. július-december (1. évfolyam, 2/1-26. szám)

1843-10-21 / 16. szám

515 küldendők a könyv megjelentének a pesti hirlapbani kihirdetendése után,melly alkalommal minden ív’ elfogadtával a járandó példány kia­dójától átvehető­. Pest oct.’ 15. 1843. HALÁSZY JÓSEF m. k. Szerkesztő, (bálványutcza 187) —*S*®84*— k­isdedovó intézet. A kisdedovó intézeteket Magyarországban terjesztő egyesület­ választmánya örömmel hirdeti, miként országszerte szaporodván a kisdedóvó intézetek, azokhoz többnyire az egyesület képzőintéze­téből keretnek oktató egyének. Minek következtében az eddig Tol­nán működött, s legközelebb Pestre áttelepített képző intézetnél jelennen két segélydíjas növendéki hely ürült meg. Kik tehát e pá­lyára hivatva érzik magokat, — egyenesen a választmányhoz inté­zendő , — s erkölcsös magok viseletéről és eddigi alkalmaztatásukról szóló bizonyítványnyal támogatott folyamodásaikat, valamelly honi lelkész, tanító, kisdedóvó, vagy egyesületi rendes tagajánló’ levelé­vel együtt, akár migs Festetics Leo grófnál mint elnöknél, akár az alálirt titkárnál személyesen, és pedig minél előbb beadhatják, — kijelentetvén egyszersmind, hogy az egyesületi szabályok értelmében ezen megürült segélydíjas helyekre csak olly egyének lesznek válasz­tandók, kik a fenebb kívánt bizonyítványok mellett magyarul jól be­szélnek, s a német nyelvet is valamennyire értik, különös ajánlatul fog szolgálni, ha a hazában divad­ó nyelvek közöl minél többet ért vagy beszél a folyamodó, s az iskolatanítókban megkivántató isme­reteken fölül a zenészetben is jártas. — Az érintett növendéki he­lyet elnyerendők az intézetben szállást, fűtést, szükséges bútorokat, ágyi ruhát s élelmi tartás­ fejében havonkint 8 pártot kapnak, eze­ken kívül pedig annak idejében szorgalmukhoz s ügyességükhöz mé­rendő javadalmú kisdedovói állomást remélhetnek. Fölvétetés után mindenik növendék tartozik saját költségén egy hónapot a képző intézetben próbául kitölteni. A segélydíjaskodás legfölebb két évig tart.­­ Továbbá jelentetik, hogy azok, kik nevelői pályára lépni, vagy idővel az egyesületi utján kisdedovó oktatókká lenni óhajtván, a kisdedovás’ tudományára vonatkozó leczkékre rendesen eljárni kí­vánnak, magokat az intézet’ igazgatójánál Vargha István úrnál (ki-

Next