Honismeret, 1995 (23. évfolyam)

TERMÉS - Böszörményi István: Petőfi Losoncon

getett vele, sőt verset is írt hozzá „P...y Vilma kisasszonyhoz" címmel, melynek kelte­zése: Losonc, 1845. június 14-22 között: Ifjú szivecskéd legelőször játsza a szerelemnek szép játékait. Gyönyör nekem e játék láthatása, Nem én vagyok bár, akit boldogít... Volt egy másik losonci múzsa is, egy „szép s­zívelt... szegény létére is oly erényes varróleány", akit Petőfi, miután megismerkedett vele minden nap meglátogatott és -Steiler szerint - „formaliter beleszeretett. Egy kissé bántotta ugyan, hogy a kedves le­ány nem volt oly gyúlékony, mint ő, s hirtelen fellobbant érzéseit nem viszonozta, de azért emlékül írt egy szép verset, a szép varróleányhoz": Varróleány a szeretőm, Azaz, hogy én őt szeretem, Oly fennhangon kiáltja ezt Vadul ugrándozó szivem, Hogy semmi kétség benne... Meghajtom íme térdemet. Emelj föl engem szívedig; Ennél följebb nem vagyok én, Hisz ott a menny, a hetedik. Itt várok térdepelve, Ruházd a «­szerető» címet reám, Vagy varrd meg szemfedőmet, Ha nem szeretsz, te szép varróleány! (Losonc, 1845. június 15-22 között) A varróleányt Weisz Rózának hívták, zsidó volt, és anyja korai halála után varrás ál­tal szerzett keresetéből tartotta el magát és vak édesapját. A Petőfivel való találkozás után néhány héttel református hitre tért át és a Fehér Ida nevet vette fel. Nevezetes ke­resztszülei voltak a tudós Kubinyi Ferenc és neje Gyürky Franciska személyében. Utóbb Kemény Károly ügyvéd felesége lett. Petőfi és a varróleány találkozásának történetét, regényesen kiszínezve, Kálniczky Gyula losonci ügyvéd, lapszerkesztő „egy kis rajz"-ban örökítette meg, mely 1899-ben egy kis füzetben meg is jelent s bevétele a losonci Petőfi-emléktábla költségeinek fe­dezését szolgálta. Kálniczky szerint Petőfi, Losoncról elutaztában, mintegy félóra járás­nyira a várostól visszafordult,­­ de nem azért, hogy - mint az az Úti jegyzetekben ol­vasható - ott felejtett köpenyét elhozza, hanem azért, hogy még egyszer meglátogassa a varróleányt és egy csokor fehér rózsát adjon át neki... Petőfi vonzalma a női nem iránt egy alkalommal kellemetlen helyzetbe hozta Szeiler Antalt, aki nagynehezen rávette jeles barátját, hogy fogadja el egy tisztelőjének, bizo­nyos Kocsy Györgynek meghívását. Ez a köztiszteletben állott férfiú, a „régi jó táblabí­rák tipikus alakja volt", sokat olvasott és írt is, Petőfit pedig a rajongásig szerette. Szeiler jónak látta a vendéglátót előre informálni „Sándornak az ő különös s abban a nagyon is etikettes világban szemetszúró, mesterkéletlen modoráról, szeszélyeiről, s könnyen fellobbanó természetéről." A derék öregúr Petőfiről alkotott ideális képét még az sem rombolta le, hogy a nevezetes vendég nem cáfolt rá barátja előrejelzéseire, sőt­: „Mikor Sándor megpillantotta a háziasszonynak a szomszéd szobában levő igen szép fiatal unokahúgát, a mindinkább nekimelegedő házigazdát - múzsáival és ars poétikájával együtt - hirtelen faképnél hagyta, s a bájos házikisasszonynál termett. Még most is előttem áll a jámbor Kocsy György leforrázott képe, kezében egy csomó papi-

Next