Honismeret, 1998 (26. évfolyam)

1998 / 2. szám - TERMÉS - Petőfi és Jókai Váradi Antal esküvőjén (Pifkó Péter)

Petőfi és Jókai Várady Antal esküvőjén Petőfi Sándor sok fehér folttal tarkított, kérdőjelekkel kísért életútjának egy darabkáját igyekezett befoltozni 1955-ben Hatvany Lajos, Zolnay László közlése nyomán.­ Közzétette azt az anyakönyvet, amelyet az esztergomi belvárosi plébánián őriznek, s Várady Antal és Ruffy Ida 1846. június 29-én kötött házasságkötésére vonatkozik.­ Önmagában ez a két név nem mond számunkra sokat, de más nézőpontba kerül az esemény, ha felfedezzük, hogy az esküvői tanúk Petőfi Sándor és Jókai Mór voltak. A kutatóban rögtön a kérdések sokasága vetődik fel, mivel nemcsak Petőfi és Jókai életének kutatása tartogat mindmáig megoldásra váró feladatokat, de a hozzájuk kapcsolódó személyeké is. Ki is volt Várady Antal? Ezt megválaszolhatjuk a másik esküvői tanú Jókai Mór szavaival. „... Petőfi azon egyetlen barátja volt, akire soha meg nem haragudott, akivel soha össze nem kópódott."­ Megismerkedésük első perceiben a szúrós szemű, szegénység gőgjével megáldott sápadt, sovány költő gyanakodva nézte a finoman öltözött „pesti arszlánt". A szabolcsi születésű (Paszab 1819.) Várady sárospataki, eperjesi tanulóévei után 1840-ben jurátusként érkezett törvény gyakorlatra Pestre.­ Több egybehangzónak tűnő visszaemlékezés szerint 1843-ban ismerkedett meg Petőfivel, de valós dátumnak 1844. február 8-át kell tekintenünk. A korábbi találkozás csak Jókai fantáziájában létezett, a többiek csak kiszínezték az eseményt.­ Az említett 1844-es évben Petőfi Debrecenből jött Pestre, s bekopogtatott Várady Zöldfa utcai (ma: Veres Pálné u. 24.) lakásába, s áprilisig nála lakott. Ekkorra már végigjárta Pest nagy részét, kiadót keresve verseinek. Várady és poéta barátai azt tanácsolták neki, hogy keresse fel Vörösmartyt a „költőpátriárkát", aki a Nemzeti Kör elnöke volt, Várady pedig e körnek a jegyzője. Addig magasztalták, dicsérték Petőfi verseit, míg végül Várady bejegyezhette a kör jegyzőkönyvébe a határozatot, arról, hogy támogatják Petőfi verseinek kiadását.­ Tudjuk, Petőfi nem volt otthonülő fajta, s rövidesen ismét országjárásra szánta el magát. A vándorút után először Vachot Imrénél, később Vachot Sándornál lakott. Várady Antallal 1845. október 1-től béreltek közös szobát a Hatvany utcában (ma: Kossuth Lajos u. 10.). Együttlétük most hosszabb életű volt, sőt március 10-től egy időre Tompa Mihály is hozzájuk költözött, s a többi költőtárssal megalakították a Tízek Társaságát. Közben Petőfinek feltűnt, hogy Várady gyakran nem tartózkodik otthon. Heves vérmérsékletével kérdőre is vonta. „Hol jársz te? Én azt hiszem, hogy olyan barátok között, mint mi vagyunk nem lehet titok, ha van, elválunk egymástól."­ Várady érezte, hogy Petőfi nem tréfál, s kénytelen volt bevallani, hogy megismerkedett egy előkelő művelt lánnyal, Ruffy Idával, aki ekkor Esztergomban élt édesanyjával.­ Vajon a fiatal pesti ügyvéd is valamelyik megyebálon ismerkedett meg jövendő menyasszonyával, mint Petőfi Szendrei Júliával? A válasz sokkal prózaibb: az 1845-től önálló ügyvédi irodát működtető Váradyt kérte fel a Ruffy család képviselőjének egy haszonbérleti perben.­ A családdal való rendszeres találkozás alkalmat adott arra is, hogy Várady megismerje Idát, s megszeresse a kedves lányt. Petőfi látatlanul is megkedvelte Idát, s a Szerelem gyöngyei egy példányát Várady Antalnak ajándékozta, egy másik példányt a következő dedikációval Idának. „Ruffy Ida kisasszonynak­­ ismeretlen tisztelője - Petőfi."10­ 1 Hatvany Lajos: így élt Petőfi III. Bp. 1955. 215. old. " Az esztergomi belvárosi plébánia anyakönyve. 1846. 3 Hatvany i. m. III. 352. old. 4 Baráti IMJOS: A költő barátja, Vasárnapi Újság Bp. 1885. december 20. ? Baróti Lajos és Jókai szerint Fekete Lajos lakásán ismerkedett meg Petőfi Váradyval, 1843. VII. 22-én, versválogatás közben. Hatvany ezt kétségbe vonja, mivel Fekete 1844 novemberéig Pozsonyban tartózkodott. 6 Hatvany i.m. II. 301. old.­­ Baróti Lajos: A költő barátja. Vasárnapi Újság Bp. 1885. december 25. 8 Esztergom szabad királyi város adóösszeírása 1845/46. Komárom-Esztergom Megyei Levéltár " Esztergom vármegye törvényszékének iratai 4/1845. 10 Hatvany i. m. III. 186. old. 71

Next