Honismeret, 2000 (28. évfolyam)

2000 / 1. szám - ISKOLA ÉS HONISMERET - Helyismereti tankönyv az iskolai nevelésben (Kováts Dániel)

A helyismereti tankönyv az iskolai nevelésben­ A Honismeret az iskolában címmel rendezett konferencia programjába természetszerűen ke­rült be a tankönyv kérdése. Nem mintha a tankönyv lenne a főszereplő­je a nevelés folyamatá­nak, inkább azért, mert a mai iskolai gyakorlat nélkülözhetetlennek tekinti. Azok között a té­nyező­k között, amelyek a honismereti nevelés sikeréhez nélkülözhetetlenek - az én felfogá­som szerint-a pedagógus megkülönböztetett helyen áll. Minden sikernek ő a záloga, ezért egy­szer azt a kérdést is napirendre kell tűznünk, miképpen érhetjük el (a képzés, továbbképzés eszközeivel) azt a kettő­s követelményt, hogy a tanító, a tanár felismerje a szülőföld- vagy la­kóhely-ismeret fontosságát a bontakozó személyiség formálásában, s hogy birtokában legyen azoknak az eszközöknek, amelyek nevelőmunkáját sikeressé teszik. (Ebben a vonatozásban ismeret- és módszerbeli eszközökre gondolok.) Természetesen kell egy olyan társadalmi közeg is, amely igényli és támogatja, hogy a honismeret szerves része legyen a magyar nevelési rend­szernek. Nem lebecsülendő annak jelentősége sem, ha tantervi keretek jelölik ki az oktatási fo­lyamatban a helyismeret feladatkörét, helyét, anyagát. A tankönyv ezután következik a lánco­latban, hogy mind a tanítás tartalmához, mind pedig a feldolgozás módszeréhez alapot, konk­rét segítséget nyújtson. S a tényezők közül utolsónak említem a tanulót, aki természetesen a legfontosabb a számunkra, hiszen az ő egészséges szellemi, lelki és testi fejlődésének szolgála­tában áll az összes többi. A honismereti nevelés az iskolában egy sajátos kommunikációs folyamatként is felfogható, melynek egyik végén - mai gyakorlatunkban - a pedagógus áll, aki átgondolt és célzott üze­neteket közvetít a címzetthez (tanulóihoz), mégpedig egy társadalmilag meghatározott kör­nyezetben, a számára és a tanulók számára egyaránt felfogható kódok használatával. E folya­mat áttekintésével is bizonyíthatnánk a tanár (tanító) jelentőségét, hiszen tehetségével és felké­szültségével nagyrészt pótolhatja, ami a társadalmi környezetből, a tantervi keretekből hiány­zik, átsegítheti az ügyet azokon a nehézségeken, amelyek az üzenet tartalmi vagy kódolási nehézségeiből következnek. Hiszen - a gyakorlat igazolja ezt az állításomat - a tanár minden társadalmi közegben, a tanterv előírásaitól függetlenül, tankönyvek hiányában is átadhatja ta­nítványainak azokat a tartalmakat, amelyeket az adott hely értékeiből átörökítendőnek ítél. Megtaníthatja a szülőföld népdalait, játékait a kisiskolások ének vagy testnevelés óráin; elvi­heti diákjait a közeli emlékhelyre vagy közgyűjteménybe; elolvastathatja a település nagy szü­lötteinek írásait, a róluk szóló irodalmat; színesítheti az egyetemes vagy magyar történelem eseményeinek és szereplőinek bemutatását helyi adalékokkal; alakíthatja a tanulók ízlését a díszítőművészet, az épített vagy természetes környezet helyben elérhető alkotásainak elemzé­sével; felfoghatóbbá teheti a nemzedékek egymást váltó sorának az életformában, a szokás- és hitvilágban bekövetkező változásait a közvetlen környezet példáján. Magam - aki 40 eszten­dőt töltöttem a katedrán különböző iskolafokozatokban - tanúsíthatom, hogy a kellő indítta­tással és fogékonysággal rendelkező pedagógusok a XX. század változó társadalmi viszonyai között is mindig megtalálták a módját annak, hogy tanítványaiknak átadjanak valamit elő­deiknek, iskolájuknak, településüknek, népüknek hagyománykincsébő­l. Ezért gondolom azt, hogy nem érdemes a tanterv szűkös kereteit, a tankönyv hiányát pana­szolni; ehelyett érdemes vállalni a helyi tananyag ismeretelemeinek összegyűjtését, s minde­nek felett fölkelteni tanítványaink igényét a hely „szelleme", sajátos jellemzői és értékei iránt. E nevelői feladatvállalásnak az a felismerés a fő motívuma, hogy harmonikusabb az az ifjú ember, aki kötődik valahová, aki érzi a gyökereket, amelyek által személyisége kiteljesedésé­hez éltető erőt meríthet. E meggyőződés nélkül a pedagógus átadhat ugyan ismereteket, de aligha képes élményt közvetíteni neveltjeihez.­ ­ Előadásként elhangzott Kiskunfélegyházán, 1999. október 15-én a „Honismeret az iskolában: helyis­mereti tankönyvek, olvasókönyvek a közoktatásban és a könyvtárban" címmel rendezett konferen­cián. 17

Next