Központi Értesítő, 1917 (42. évfolyam, 2. félév)

1917-08-16 / 65. szám

65. szám. , I A bejegyzett Királyi­­ rendeki végzés A czég szószerinti törvényszék kelte, a­rzéd szövege folyó-és alszáma Budapesti törvényszék 1917—65. 1917. junius 23. Cg. 6165. 15035/1 Aradmegyei Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság Arader-Komitats Aktiengesellschaft für Land­wirtschaftliche Industrie A főtelep 3 a fióktelepek helye Főtelep Budapest Czégvezetők és felszámoló­­ czégvezetők i­s Dr. Dobay Aurél Fuchs Arthur, Juresek, Károlyi, Kerpely, Kőszeghy, Ország, Purgly, Székács és Vásárhelyi igazgatósági tagok. A czég a 6-ik rovatban írt módozat szerint jegyeztetik. A társaság jogviszonyai Ezen részvénytársaság az 1917. évi junius hó 13. napján tartott alakuló köz­gyűlés által elfogadott alapszabályok szerint keletkezett. Székhelye : Budapest. A vállalat tárgya: A Magyar Szent Korona Országai, különösen Arad vár­megye területén : a) mezőgazdasági és erdőbirtokok megszerzése ; b) ily ingatlanok haszonbérbe vétele és eladása ;­­ c) úgy a tulajdonul megszerzett, mint a haszonbérbe vett mező és erdő­gazdasági birtokokon a mezőgazdaság és fakitermelés, valamint a mezőgazda­sági ipar lehető belterjes művelése ; d) hasontermészetű vállalatok ala­pítása, esetleg már meglevő ilynemű vállalatok megszerzése, üzemben tar­tása és ilyenekben való részvétel. Tartama : határozatlan időre terjed. Alaptőkéje : 3.000.000 korona, mely 15.000 darab, egyenkint 200 korona névértékű, bemutatóra szóló részvényre oszlik. Az igazgatóság 6 és legfeljebb 12 tagból áll. Az alakuló közgyűlésen az igazga­tóság tagjaiul megválasztottak : Dr. Do­­ bay Aurél, Fuchs Arthur, Juresek Béla, gróf Károlyi Gyula, Kerpely Kálmán, Kőszeghy Béla, Ország Róbert, Purgly László, Székács Elemér és Vásárhelyi József, a­kiknek ebbeli minőségük és ezégjegyzési jogosultságuk bejegyez­tetett. A czég érvényes jegyzése akképen történik, hogy a társaság előírt vagy nyomott czégéhez két igazgatósági tag, vagy­ egy igazgatósági tag és egy ezégjegyzési jogosultsággal felruházott tisztviselő aláírásaikat csatolják. ? Minden, a társaság nevében ki­adandó hirdetmény a­­Budapesti Köz­lönye-ben fog közhírré tétetni. Okmánytári szám : 3110. 53 Jegyzet ! Üzlete : V., Vilmos császár­ út 28. szám: 1412

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék