Központi Értesítő, 1917 (42. évfolyam, 2. félév)

1917-08-16 / 65. szám

1411 Ct. 94/1915 65. szám. Ezen részvénytársaság az 1917. évi május hó 9. napján tartott alakuló köz­gyűlés által elfogadott és az igazgató­ság által az alakuló közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján kiigazított alap­szabályok szerint keletkezett. Székhelye : Budapest. A vállalat tárgya: mozgófényképek (filmek) előállítása, kész filmek vétele, azok forgalomba hozatala és pedig vagy bérbeadás, vagy eladás útján, minden a mozgókép-iparban szükségelt czikkek vétele és forgalomba hozatala. Tartama: határozatlan időre terjed. Alaptőkéje : 100.000 kor., mely 500 darab, egyenként 200 korona névértékű, bemutatóra szóló részvényre oszlik. Minden a társasáág nevében kiadandó hirdetmény a »Pesti Napló« czimű napi­lapban fog közhírré tétetni. Okmánytári szám­ 3109. Brassói Királyi törvényszék | A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó-és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye Czégvezetők és felszámoló czégvezetők A társaság jogviszonyai Irattári szám Brassói törvényszék 1917—05. 1917. julius 11. Cf. 149/6. 278/9 Nemzeti bank részvénytársaság Főtelep Brassó Fióktelep Nagykikinda Goldschmidt Lajos, Hiemesch Hen­rik, dr. Frank Adolf és Schuszter Emil igazgatósági tagok ebbeli minőségének és ezégjegyzési jogosultságánaik meg­szűnése, az alapszabályok 5., 15. és 23. §-ának módosítása és ennek folytán az, hogy az igazgatóság tagjainak száma 17, bejegyeztetett. Brassói törvényszék 1917—65 1917. julius 12. Ct. 8/1. 577/1 Baróti szeszfinom­ító, szesz­szabadraktár és likőrgyár részvénytársaság Főtelep Barót Fióktelep Brassó Brassói törvényszék 1917—65. 1917. julius 23. Ct. 94/11. 495/4 Brassói Népszövetségi takarék- és hitelszövetkezet Főtelep Brassó Császár János­ törvényszék 1917—65. Székely és Margittai Brassó-bertalani gőzfürész és fakereskedés Főtelep Brassó Budapesti törvényszék 1917—65. 1917. julius 11. Ce. 9/1. 578/1 1917. junius 20. Cg. 5991/2. 15032/1 % Hungária filmgyár és forgalmi részvénytársaság Hungária Film-Fabrik und Vertriebs-Actiengesellschaft S Főtelep Budapest i Radó és Klein igazgatósági tagok. A czég a 6-ik rovatban írt módozat szerint jegyeztetik. • A Barót főteleppel bíró Baróti szesz­finomító szeszszabadraktár és likőrgyár részvénytársaságn­ak brassói fióktelepe bejegyeztetett. Tima József igazgatósági tag ebbeli minőségének és ezégjegyzési jogosult­ságának megszűnése. Császár János igazgatósági tag ebbeli minősége és ezégjegyzési jogo­sultsága bejegyeztetett. Közkereseti társaság. Kezdetét vette 1917. évi május hó 20-án. Társtagjai: Székely Hermann és Margittai Arthur brassói lakosok, fakereskedők. A czéget a társtagok mindegyike egyenlő joggal képviseli és önállóan jegyzi akként, hogy a czég előírt vagy előnyomott szövege alá mindkét társ­tag vezeték- és keresztnevét írja alá. Az igazgatóság legalább 2 és leg­feljebb 7 tagból áll. Az első igazga­tóság tagjaiul az alakuló közgyűlés által megválasztottak: Radó Jenő és Klein Sándor, kiknek ebbeli minősé­gük és ezégjegyzési jogosultságuk be­jegyeztetett. A­ czég érvényes jegyzése akképen történik, hogy az előírt vagy előnyomott, avagy bélyegzővel ellátott, illetve lenyo­mott czégszöveghez két igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági tag és egy, az igazgatóság által a czégnek »perprocura« való jegyzésére feljogosított tisztvise­lője névaláírását csatolja. Cf. 149/1915 Cf. 8/1917 Jegyzet (Lásd 1916. évf. 50. számát.) (Lásd 1913. évf. 55. számát.) Üzlete­k VIII., József-körút 2. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék