Központi Értesítő, 1941 (66. évfolyam, 2. félév)

1941-07-24 / 30. szám

— 1216 —• 29. sz. Herczegh Géza rádió, villamossági és mű­szaki kereskedő. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1941. V. 15. Cg 43927. 41395/1. — Cégbirt.: Herczegh Géza rádió, villamossági és műszaki cik­kekkel kis- és nagykereskedő, budapesti lakos. — Cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá vezetéknevét írja. — Üzlete: VII., Madách Imre­ tér 1. . (2444.) (E. LX. kötet, 8. lap.) (1941—30.) Herzog M. L. és Társa. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1941. VI. 26. Cg 3652/23. 25423/10. — Ezen cégnek megszű­nése bejegyeztetett. (3267.)­ (Lásd 1939. évf. 29.). (E. LV. kötet, 162. lap.) (1941— 29.) Himler József. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1941. VI. 27. Cg 34969/13. 41502/1. — Cégbirt.: Himler Oszkár budapesti lakos, mészáros ipar­üzlettulajdonos. — Cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott cégszöveg alá teljes nevét írja. — Üzlete:­ IX., Ráday­ u. 49. szám. — Átvezetve a társas cégek jegyzékének CXLII. kötet, 195. lapjáról. (3247.) (Lásd ugyanezen lap társas cégjegyzék rovatai között.) (E. LX. kötet, 63. lap. )(1941-30.) Járitz István. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1941. VI. 28. Cg 44083/1. 41507/1. — Cégbirt.: Jánitz Ist­ván automobil, autómobilalkatrész fel­szerelési cikk és üzemanyag kiskeres­kedő, valamint autó, repülőgép és kerék­páralkatrészek, autó- és repülőgép üzem­­anyagok, műszaki és elektrotechnikai cikkek adásvételét közvetítő ügynök, bu­dapesti lakos. — Cégbirtokos a céget a cégszöveg kiírásával jegyzi. — Üzlete: VI., Jókai­ utca 20. sz. (3284.) (E. LX. kö­tet, 65. lap.) (1941—30.) Kanitz C. és fiai. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1941. VI. 30. Cg 16625/7. 24736/4. — Cégbirt.: Kanitz Ist­ván kereskedő, budapesti lakos, papír­árukkal viszontelárusítók és közvetlen fogyasztók részére, irodabútorral­ és iro­dafelszerelési cikkekkel közvetlen fo­gyasztók részére, fényképészeti cikkek­kel a közvetlen fogyasztók részére és to­vábbárusítók részére, iparművészeti és díszműárukkal, üveg és porcellánárukkal a közvetlen fogyasztók részére, műszaki és villamossági cikkekkel a közvetlen fo­gyasztók részére és sokszorosító iparral foglalkozó kereskedő. — Kanitz István cégvezetői minősége és cégjegyzési jogo­sultsága, továbbá Kanitz Mór cégbirto­kosi minőségének megszűnése, valamint az üzletet átruházás folytán a céghasz­nálat jogával megszerzett Kanitz István kereskedő, budapesti lakos cégbirtokosi minősége, továbbá azon körülmény, hogy a cégbirtokos az üzletkörét kiterjesztette s a jövőben a papírárukkal viszonteladók és közvetlen fogyasztók részére való ke­reskedésen felül irodabútorral és iro­dafelszerelési cikkekkel a közvetlen fo­gyasztók részére, fényképészeti cikkek­kel a közvetlen fogyasztók és tovább­árusítók részére, iparművészeti és dísz­műárukkal, üveg és porcelánárukkal a közvetlen fogyasztók részére, műszaki és villamossági cikkekkel a közvetlen fo­gyasztók részére való kereskedéssel és sokszorosító iparral is foglalkozik, beje­gyeztetett. A Cégbirtokos a céget ak­ként jegyzi, hogy a cégszöveget sajátke­zűleg írja alá. (3329.) (Lásd 1924. évf. 13.) (E. XLIII. kötet, 46. lap.) (1941—30.) Kemény Pál és társa. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1941. VI. 30. Cg 9708/7. 21619/5.­­ Ezen cég az 1927. évi III. tc. 2. §-a alapján hivatalból törölte­tett. (3316.) (Lásd 1923. évf. 41.) — (B. XXXVIII. kötet, 98. lap.) (1941—30.) Kis János fehérnemű készítő. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1941. V. 19. Cg 43919/2. 41405/1. — Cégbirt.: Kis János fe­hérnemű készítő gyáros, budapesti la­kos. — Cégbirtokos a céget akként jegy­zi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá teljes nevét írja. — Üzlete: III., Lajos­ u. 74. (2541.) (E. LX. kötet, 13. lap.) (1941—30.) Kolczonay Ervin filmgyártó és filmkölcsönző. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1941. V. 16. Cg 43930. 41401 1. — Cégbirt.: Dr. Kolczonay

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék