Magyar Lexikon 5. Bunsen-Danhauser (Budapest, 1880)

C - Csokonai Vitéz Mihály

Csokonai 546 mozsárban megtörik és durva tész­tává idomítják, gyakran finom czukrot és fűszert is adnak bele; a meggyúrt tésztát azután formákba teszik s hirte­len kihütik, hogy szilárddá változzék. Rendes formája a táblaalak. A spanyo­lok — Amerika fölfedezésekor — meg­ismerkedvén ott a csokoládé itallal, el­terjesztették azt Európában is. De volta­­képen Carletti florenzi ember ismertette készítési módját. Jelenleg alig van neve­zetesebb hely, hol ne készitnék. Legjobb csokoládégyárak vannak Párisban, Lyon­ban, Bayonneban, Génuában, Neuschatel­­ben, Turinban, Milánóban, Berlinben, Drezdában, Lipcsében, Kölnben. G­y­­ó­g­y­­csokoládé, csak a kakaóbabnák egy­szerű megpörköléséből és czukorból áll; a gyermekeknek való különösen, kiknek a fűszer ártalmukra van. Legtöbbnyire gyógyalkatrészek is vegyíttetnek bele. Ilyen fajta a Francziaországban divatos chocolat analeptique. A cs.-t cse­megének, nyalánkságnak használják, ké­­szitnek belőle különböző tésztás étkeket fánkot, eremet, sőt szivarkákat is, de leginkább higítva, melegítve élvezik. A cs. igen tápláló, betegségből lábbadozók­­nak, sápkórosoknak igen egészséges. Megkülönböztetik a vizes és tejes cs.-t is, amint készítésekor tejet vagy vizet használnak; a boros cs. izgat. A cs. ké­szítési módját különösen Herman Páris­ban igyekezett javitni s ma már rend­kívül finomat lehet kapni. Csokonai Vitéz Mihály, magyar költő, szül. 1773. nov. 17-én Debreczenben, hol atyja seborvos volt. Gondos neve­lésben részesült és miután Budai Ferencz­­nél és Budai Ézsaiásnál magánoktatást nyert és a gimnáziumot a debreczeni kollégiumban bevégező, a bölcsészeti, tör­ténelmi és hittudományokat ugyanott hall­gatta. Nagy kedvvel foglalkozott a ter­mészettudományokkal és idegen nyel­vekkel. Ezek mellett korán kezdett ver­seket írni, előbb id. Kovács József be­folyása alatt Gyöngyösi módja szerint, míg később egész lelkesedéssel Ka­zinczy irányához csatlakozott. Első na­gyobb kísérlete az akkori politikai vi­szonyokra vonatkozó gúnyverse : „Béka­­egérharcz“ Blumauer modorában; ezt követő, „Tempefői“ czímű első vígjá­téka. Azonkívül több remekíróból, de különösen Matastasióból fordított, kinek dallamos nyelve nem csekély befolyással birt kifejlődésére. 1793-ban a „Magyar Hírmondóban“ 1794-ben az „Urániában“ je­lent meg több verse, de névtelenül. A szerény ifjú Kazinczy sürgetései ellenére is, még akkor nem lépett ki a nagy kö­zönség elé. 1794-ben segédtanító lett, később csekély fegyelmi vétség miatt elmozdittatott, sőt a kollégiumból kizá­ratott. Elkeseredett kedélylyel, melyet előfizetési felhívásának sikertelensége még növelt, lemondott az írói pályáról, Sárospatakra ment jogot tanulni, de csakhamar ráunt a jogászi pályára, Po­zsonyba ment, hova őt a nádor választó országgyűlés vonza. Ott meginditá a „Di­étái magyar Múzsa“ czimű lapot, melyet az országgyűlés végéig folytatott. Azután Komáromba ment, hol az 1797. ápr. 26-iki felkelő gyűlés alkalmából két hévvel irt költeményt tett közzé „A nemes Magyarországnak felülésére“. Komárom­ban szerette meg Vajda Júliát, kit Lillá­hoz czimzett szerelmi dalaiban énekelt meg. Viszonya a leánynak férjhez adá­sával megszakadván, Cs. a csurgói ref. gimnáziumnál nyert alkalmazást. Itt ké­szültek „Virgil Georgicái“, „Dorottya“ gunyoros eposza, három vigjátéka: „Ger­­son du Malheureux“, „Az özvegy Kar­­nyóné s két Szeleburdiak“, „A kultúra“, miket tanítványai által játszatott el. 1800-ban, öt évi távollét után hazatért anyjához, hol több éven át szoros visszavo­­nultságban kizárólag az irodalomnak szen­telő napjait. Különösen „Árpádról“ akart hő­skölteményt írni és összegyűjtött mun­káit kiadni, melyre nagy számmal ér­keztek be az előfizetések. Munkáinak czenzeáltatása s kinyomatása végett majd Váradon, S.-patakon, Komáromban, Pesten találjuk őt, de a czenzuránál annyi akadályai és késedelmei támadtak, hogy Kleistián, Dorottyáján és néhány alkalmi darabján kívül semmi sem volt a közönség kezében, midőn gondok, füstbe ment tervek s gyengélkedés által elkeserítve, pár év után tüdősorvadás folytán 1805. jan. 20-án meghalt 32 éves korában. Életében külön megjelent mun­kái a következők: „Serkentés a nemes magyarokhoz a mostani országgyűlés- Csokonai

Next