Koszoru. A Petőfi-Társaság heti közlönye 2. (1884)

1884 / 51. szám - Telegdi László: Petőfi Sándor életéből

810 K­O­S Z­O­RÍJ 1848-ki julius 2-án Debrecenben »A 1- i földi Hírlap« cimmel az els­ő v 1- 1 A v­i­déki magyar politikai hirlapot­ indítottam meg. A fővárosból lapomnak te­tét lé­ni Farkas Károly és Komlósy Imre­­ Debrecen város követei, — valónak állandó levelezői, dolgozótársai, különösen Farkas K. a mérvadó körökből olyan híreket tu­­­­dott igen korán megírni, melyeket a fővá­rosi lapok írói sem tudtak előbb kiszá­­muklálni. De hogy közvetlen szemlélődés után is megismerjem az országgyűlés bel­­viszonyait s a rohamosan változó események tényezőit: Augusztus elején Pestre mentem , s mint lapszerkesztő Ludvigh János képvi­selőházi jegyzőtől állandó jegyet kaptam, melylyel folyvást bejárhattam a képviselő­házba. Ekkor a lapszerkesztőknek n­e­m volt elkülönzött helyük, hanem a képvise­lők padjaiba vagy bárhova beülvén, ott je­­gyezgettek. A márciusi napoknak, — minden az­előtti úrbéri, egyéni, nemesi állapotokat és jogviszonyokat egyszerre széttépő eseményei — a néptömeget teljesen váratlan és készületlenül lepvén meg, a köz­­­nép értelmesebb része, mindenféle olyan népszerű nyomtatványokat, ponyvairo­­dalmi termékeket keresgélt, a­melyekből tájékozódást, körülményes felvilágosítást ta­lálhatna a rohamosan beállott csodálatos át­változásokra vonatkozólag. Ez okán Lajos öcsém (a debreceni könyvárus) azzal bízott meg, hogy írassak Petőfivel valami olyan ponyairodalmi ver­­sezetet az »alkotmányos királyság széllé­jében az uj magyar aeráról.« Petőd mint republikánus, természetesen, erre nem vállalkozott. Pesten tartózkodásom alatt reggelen­ként a gőzhajón Sárosy Gyulával (őt az igazságügyminiszter az aradi váltótörvény­­széktől akkor tette át Pestre a váltójeltör­vényszékhez) a Császárfürdőbe jártam. Ez alkalommal többször beszélgettünk a nép szellemi fejlesztéséről, a ponyvairodalom fel­adatairól. Elbeszéltem neki, hogy Petőfi felszólításomra olyan irányzatú versezet írá­sára nem vállalkozott. Midőn 1849-ki február végén hazake­rültem az erdélyi táborozásból,­­ Sárosyt is, mint menekültet, Debrecenben találtam- Első találkozásunkkor azonnal azzal az ér­tesítéssel lepett meg, hogy ő vállalkozott az általam Petőfinél hiába szorgalmazott pony­vaírodalmi versezet megírására, Sárosy e versezettel csak 1849-iki má­jus végére készült el és »junius 1-je napján, pénteken délután 3 órakor a kollégiumban, a mint csak szuszszal bírta, világit adattára megfúrta az A­r­a­n­y­t­r­o­m­b­i­t­á­t, melyet az örök igazság parancsolatjára, ő a nép­nek készített.« Az aztán egy hét múlva megjelent e címmel: »Ponyvára került Aranytrombita, az örök igazság parancso­latjára mondva csinálta Sár­osi Gyula.« Ezzel egyidejűleg Arany János és Kom­lósy Imre is hozzá fogtak olyan ponyvairo­dalmi versezetek készítéséhez. Arany János az »Alföldi Hírlap« 1849-ki junius 8 iki, 57-ik számában közölt ily cím­mel: »Mutatvány a ponyvairodalomnak, Arany Jánostól készített legújabb termé­keiből« 5 versszakot, melynek utolsó verse eként szólott: Száradjon el inkább A két kezem­ vállig; Hisz még én belőlem Derék honvéd válik. Megyek Debrecenbe Jó éjszakát bátya! — Leszek még a világ Kossuth katonája, Ország katonája. (úgy emlékszem, hogy e versezet nem található fel Arany összes költeményei közt.) Gvomlósy versezetének pedig ez volt a címe: »Tárogató vasárnap délutáni olvas­mány. A népnek irta Debrecen fia.« E két műből csak mutatványok jutottak az olvasó-közönség kezébe ; a ki­­nyomatott ívek, — a muszkák jövetele miatt, — idejében megsemmisittettek. Az »első felelős független magyar mi­nisztérium« uralomba lépésekor, H.­Szobosz­­lóról vagy Böszörményből egy Sílye nevű kovácsmester (a nevekre már határozottan nem emlékszem) beállított­a e­­ e g­d i könyv­árushoz Debrecenben egy pár csirkével és egy csomó kézirattal. Mind a kettőt felaján­lotta ajándékban, azon szerény kéréssel, hogy ha alkalmasnak találja a kézirat tar­talmát,­­ nyomassa ki. A versezet csekély igazítással megér­demelte a kinyomatást. »A magyarok arany­kora« címmel jelent meg, s belőle maga a Telegdi-könyvkereskedés legalább 200,000.

Next