Koszoru. A Petőfi Társaság közlönye Új folyam 2. (1935-1936)

1936 / 3. szám - A PETŐFI TÁRSASÁG ÉLETE

A PETŐ­FI-TÁR­SASÁG ÉLETE A HATVANÉVES PETŐFI-TÁRSASÁG — Havas István főtitkár 1935 március 15.-i nagygyűlési jelentéséből — Tekintetes Társaság! Nagygyűlési meghívónkon egy kétbetűs római szám jelzi, hogy a Petőfi-Társaság a hatvanadik évfordulóhoz ért. Szüle­tése, amelyről ma néhány szót aka­runk ejteni, a kiegyezés korának első­ évtizedére esik; fiatal költők és írók hívták életre, akikben élt valami a hajdani Tizek társasága útkeresésé­ből. Róluk köztudomású, hogy Pe­tőfivel az élen, az íróérdekek első tu­datos harcolói nálunk. S ahogy az az első nemzedék nem annyira a tekin­télyek, mint inkább az ifjúság maga­­bíró erejével indult a szervezkedésre, a kiegyezés utáni kor írónemzedéke is hasonlókép cselekedett. Nem is any­­nyira a vaskalapossággal vádolt öre­gek ellen, mint inkább a maguk er­kölcsi, szellemi s anyagi érdekei mel­lett küzdöttek, amellett, hogy az új­kori fejlődés útjára lépő magyarság ügyét minél nagyobb biztonságban s minél függetlenebből szolgálhassa az ihletett toll hatalma. S a Petőfi nevé­vel, kultusza ápolásával, egyben köl­tői irányuk mellett is tettek vallo­mást. Vezért, aki körül csoportosuljanak, nem kellett sokáig keresniök, a Petőfi név maga is elvezette őket Jókai Mór­hoz. A nagy író nevének akkor már varázsos zengése volt otthon, sőt a külföldön is; csodás fantáziáját iz­gatta a nemzetélet múltja és jelene egyaránt, művei termékeny áradat­ban jelentek meg s bár a hivatalos kritika olykor meg-megtépázta babé­­ros fejét, ő volt az ország legolvasot­tabb írója, méltó az írófejedelem­ségre. A vezéri székbe ülve, megszü­letett a Társaság neve, szelleme és iránya. 1876 november 23-án folyt le az ala­kuló értekezlet. Elnök lett Jókai, al­­elnök Éjszaky Károly, titkár Szana Tamás. Az alapító tagok nevei közt olvassuk Abonyi Lajos, Ábrányi Emil és Kornél, Csiky Gergely, Endrőd Sándor, Győry Vilmos, Komócsy Jó­­­­zsef, Paulay Ede, Pulszky Ferenc Szigligeti Ede, Tors Kálmán, Vadnai Károly, Váradi Antal, gr. Zichy Géza stb. nevét. De ott volt már a kezdet legkezdetén ma is életben lévő két társunk: Erődi Béla és Torkos László nesztoraink. 1877 január elsején, Petőfi szüle­tése napján, az Akadémia dísztermé­ben folyt le az első nagygyűlés. Jókai elnöki megnyitóját a nagyszámú kö­zönség helyeslő tapssal, ritkán látott lelkes kitöréssel kísérte. Beszédjében az írói pálya emancipálását, a szép­­irodalom megerősödését, a Petőfi kul­tusz ápolását hirdette a Társaság fel­adatául. Petőfi felébreszthetetlen, mondotta, de az eszme, az irány, me­lyet ő megállapított, életben tar­tandó. Jókai huszonnyolc éven át volt a Társaság elnöke, egész 1904 május 5-én bekövetkezett haláláig. Az a tün­döklő nimbusz, mely alakját övezte, 172 *

Next