A Petőfi Társaság Lapja, 1877. január-június (1. kötet, 1-26. szám)

I. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. BUDAPEST, 1877. JAN. 1. PETŐFI TÁRSASÁG LAPJA. SZÉPIRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI HETI KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő : SZÁN A TAMÁS. Szerkesztő-társ : BALÁZS SÁNDOR. RENDES MUNKATÁRSAK ABONYI LAJOS, ÁBRÁNYI Emil, ifj. ÁBRÁNYI KORNÉL, BALOGH ZOLTÁN, CSIKY GERGELY, ÉJSZAKI KÁROLY, ENDRŐDI SÁNDOR, BRÓDI BÉLA, GYÖRGY ALADÁR, GYŐRY VILMOS, HATALA PÉTER, JÓKAI MÓR, B. KAAL IVOR, KÁROLY GY. HUGÓ, KERTBENY KÁROLY, KOMÓCSY JÓZSEF, LÁSZLÓ MIHÁLY, LAUKA GUSZTÁV, MELTZL IIIEGÓ, NÉVY LÁSZLÓ, K. PAPP MIKLÓS,­­BAULAY EDE, PULSZKY FERENC, SZÁSZ GERŐ, P. SZATHMÁRY KÁROLY, SZEMERE MIKLÓS,JSZIGLIGETI EDE, Gr. TELEKI GÉZA, TOLDY ISTVÁN, TORKOS LÁSZLÓ, TÓTH ENDRE, TORS KÁLMÁN, VADNAI KÁROLY, VAJDA JÁNOS, VÁMBÉRY ÁRMIN,­VÁRADY ANTAL, VÉRTESI ARNOLD és Gr. ZICHY GÉZA. Előfizetési árak: Egész évre ............................................10 frt. Félévre...........................................................5 frt. Évnegyedre...............................................2 frt 50 kr. Előfizethetni minden könyvkereskedésben és a kiadó­hivatalban^tádor-1^^^14.), hová a lapot illető felszólamlások is küldendők. Szerkesztő l­akása : Bástya­ utca 18. sz. BUDAPEST: WEISZMANN TESTVÉREK KIADÁSA.

Next