Magyar Ifjúság, 1961. január-június (5. évfolyam, 1-25. szám)

1961-01-07 / 1. szám

Hamar szétszakadt a fehér hótakaró, de rövid ittléte alatt is okozott „meleg” perceket... Aki nem hiszi, próbálja meg legközelebb a korcsolyapályának beillő úton tolni a Volgát. 3&W&ÍX&&&>$& töc-wíS&S ... Talán 1961. első hóembere? A fiatalok minden esetre’ remélik, hogy nem utolsó UZu —­aa £ C­­05 // ELSŐ HÓ WVVWWWWMWWWM Az utcán csöveket fektet­nek. Sokan nézik az egy­szerű munkát. Már a vége felé tart a művelet, a föl­det kaparják vissza az árok­ba. A hegyes ásó segítségé­vel elég gyéren hullik a föld, de szemmel látható­an nem is igyekeznek kü­lönösebben. Az egyik né­ző nem állja szó nélkül. — Miért nem kérnek ka­pát? Azzal könnyebb is, gyorsabb is. A kérdezett körbe pil­lant, nincs-e a közelben a munkavezető, aztán kiböki: — Hát éppen ez az: gyor­sabb! Mi meg nem sie­tünk. Az öreg dünnyög, vala­mi ilyesfélét: „Pedig már az öregapám is tudta, mi­kor kell ásó és mikor ka­pa. .” Aztán tovább megy. Bántja a szemét. BUDAPEST VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK 1961 JAN ' !■­­ A MAGYAR KOMMUNISTA N­­JI­SÁGI SZÖVETSÉG KÖZPONTI LAPJA | ÁRA: 1 FORINT Az első fecskék Séta a varrógépek között — Fiatalosan élni, tanulni: ezt kívánja a próba — Házimunka is beleszámít a társadalmi munkába? Hosszú sorokban ülnek a varrógépek mellett. Szilvesz­ter utáni hangulat. A jókedv majd szétfeszíti a nagyter­met, s közben a szalag vér­gén szebbnél szebb kabátok bukkannak elő. Az ápoltke­zű, fényeshajú, tisztablúzos lányok elkezdték az új esz­tendőt és még valamit. Egy sokat ígérő mozgalmat is, amely már tavaly bemutat­kozott, s mondhatni, nagy si­kert aratott. „Ifjúság a szo­cializmusért” jelvényt látni itt is, ott is, huszonnégy fia­tal mellére tűzve, a Május 1 Ruhagyár IV-es KISZ alap­szervezetében. Preseva Jutka kisérget vé­gig a termeken. — Nem tudok dönteni. Na­pok óta azon rágódom, me­lyik sportágat válasszam. Már végignéztem a televízió mű­sorát is az olimpiáról és még mindig nem tudom mit te­gyek. Pedig a négy követel­mény közül az egyik az, hogy sportoljak. Mi lesz, ha nem tudom megszerezni az új jel­vényt?! Micsoda gond! Húszévesen eldönteni: kézilabdázzon-e, vagy ússzon?! Odaérünk Ku­lik Aranka KISZ-bizalmi gé­péhez. Az ő csoportjában mindenki tanul. Regema An­na, Horváth Cecilia gimná­ziumba jár, Garai Erika tech­nikumba, a többiek szaktan­folyamra. És hogy Arankát ki ne felejtsük, ő most végzi a VIII. általánost. A lányok tétováztak, mi­kor meghallották, újra indul az „Ifjúság a szocializmusért” mozgalom. — Mi lesz a tanulással? Nem akadályoz abban min­ket a jelvényszerzés? Aranka­ mindenkit meg­nyugtatott. — Nem lehet baj ilyen ösz­­szeforrott, jó csoportban, mint a mienk. Hisz eddig is együtt jártunk moziba, ki­rándulni, társadalmi munká­ra. Most sem kíván a KISZ senkitől többet, minthogy él­jen fiatalosan, szórakozzon, tanuljon is a munka mellett. Darvas Marika csoportjá­ban tíz jelentkező van. Köz­tük hárman KISZ-en kívü­liek. Az egyetlen fiú Stark Gábor. Tudják róla, hogy odahaza sokat segít a háztar­tásban, kisebb testvérei van­nak, édesanyja meghalt, édes­apja pedig rokkant beteg. A nagymosás, főzés, takarítás otthon Gabira vár. El is fo­gadták jelentkezését és úgy tervezték, hogy nála kivétele­sen a házimunkát is betud­ják társadalmi munkának. Van itt humor, ahol ennyi lány igazítja egyetlen fiú sorsát. A legmeghatóbb, ahogyan a 18 éves Bellik Aranka érvel, ő egész kiskorában maradt árván, állami gondozottként nevelkedett. * — Két nagynéném van, azonkívül senkim a világon — panaszolja. — Olyan jól esett, amikor hívták a lányok, tartsak velük, jelentkezzek én is. Törődnek itt velem, pedig KISZ-tag sem vagyok, úgy irigyeltem mindig itt bent is, meg a villamoson is, amikor láttam a jelvényeket, ők egy közösséghez tartoznak, rájuk számítanak, de én hová tar­tozom? — kérdeztem mindig magamtól. Ha tovább bolyonganánk a kabátok birodalmában, biztos, hogy véget nem érően mon­danák el, kit mi késztetett arra, hogy vállalja a KISZ új mozgalmában való részvé­telt. De talán ennyi is elég. Tavaly huszonnégy jelvényt osztottak itt ebben a kis kö­zösségben, az idén alig kezd­ték el az új évet, már negy­venhét jelentkezőjük van. Kocsis Éva 4 tsz-fiatalok kulturáltságát Csinosítják, gazdagítják az ifjúsági otthonokat, így te­remtik meg a vonzó klubélet feltételeit. Békés megyében egy év alatt háromszázezer kintot költött a KISZ e meg­yei bizottsága az ifjúsági helyisé­gek felújítására és berendezé­sére. Rendbehozták, otthonos­sá tették a békéscsabai, a gyu­lai, a tótkomlós­ ifjúsági há­zat, a vésztői, a medgyesegyhá­­zai, a gádorosi, a dévaványai, a mezőberényi, a gerlai és a mezőkovácsházi KISZ-helyisé­­geket. Az új évben is számos községben, Dobozon, Szarva­son, Kondoroson és Kőrösla­­dányban csinosítják az ifjúsá­gi otthonokat. A kőrösvidéki községek kö­zül elsőnek Füzesgyarmaton vették a termelőszövetkezetek birtokukba a helyi művelődé­si otthont. A Vörös Csillag, az Aranykalász és a Győzelem tsz elhatározása különösen a fia­talság körében keltett nagy örömet. A három közös gaz­daságban ugyanis négyszáz fiú és leány dolgozik, akik most énekkart, színjátszó- és tánccsoportot szerveznek, s a művelődési otthonban tartják próbáikat. ÚTTÖRŐK A FILMEN - FILM AZ ÚTTÖRŐKNEK Négy úttörő az árvíz kö­zepében — erről szól Orsi Fe­renc „Négyen az árban” című forgatókönyve, amelyből ép­pen ezekben a napokban ké­szít játékfilmet Révész György rendező. Egy kis­lány és három kisfiú bajba­­kerülésének, helytállásának és megmenekülésének kalandos története, az ügyes gyerekszí­nészeken kívül Komlós Juci, Mádi Szabó Gábor, Sinko­­vits Imre, Tordy Géza és más ismert színészek közreműkö­désével elevenedik meg. For­gács Ottó operatőr felvevőgé­pe előtt budapesti, szekszárdi, tassi úttörők mozognak, ját­szanak. A film érdekes cselekmé­nyén, mozgalmas történetén kívül egyéb érdekességekkel is rendelkezik. Az író,­ör­si Ferenc, annak idején maga is részt vett a januári nagy árvíz mentési munkáiban s az ott szerzett élmények olyan mély nyomokat hagytak ben­ne, hogy ezt a témát koráb­ban már egy televíziós já­tékban is feldolgozta. A te­levíziós játék története azon­ban egészen más volt, mint a „Négyen az árban” histó­riája. A Magyar Úttörők Országos Szövetsége patronálja a fil­met. A szekszárdi úttörők pél­dául társadalmi munkában se­gédkeztek a film felvételeinél, más pajtások, egykori és mai úttörők érdekes emlékeiket, mentési történeteket mesél­ték el a film alkotóinak. A film felvételi munkálatai jól haladnak és minden remény megvan rá, hogy az úttörő­­mozgalom megszületése 15. évfordulójának ünnepségeit a „Négyen az árban” ünnepi díszbemutatójával tudják majd megnyitni. A nevelés közös feladat A Magyar Nők Országos Tanácsa és a Művelődésügyi Minisztérium országos tanács­kozást rendezett csütörtökön a SZOT székházban, a középis­kolai szülői munkaközösségek működéséről. Az elmúlt né­hány hónap tapasztalatairól és a feladatokról Ortutai Zsu­zsa, a Magyar Nők Országos Tanácsának titkára számolt be. Megállapította, hogy a kö­zépiskolás diákok szülei és a pedagógusok között az utóbbi időikben jóval szorosabb és gyümölcsözőbb kapcsolat ala­kult ki. . / Bács megyei (3. oldal) ♦ „Repülőgépes#“ (5. oldal) ♦ Forrás (6. oldal) Ketten az első fecskék közül m­i pl ' RÖVID BESZÉLGETÉS A VARRÓGÉP MELLETT. PREJEVA JUTKA AZON GON­DOLKOZIK, MILYEN SPORTBAN PRÓBÁL­JA KI KÉPESSÉGEIT. KULIK ARANKA SZILÁRD ELHATÁROZÁSSAL FOLYTATJA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYAIT (Fotó: Kotroczó) is A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség titkársága nyi­latkozatot adott ki a harma­dik szaharai atomrobbantással kapcsolatban. A világ közvéleménye — ál­lapítja meg a nyilatkozat —, felháborodással értesült a francia kormány harmadik szaharai kísérleti atomrob­bantásáról. A francia kor­mány annak ellenére, hogy az afrikai népek és a világ béke­szerető erői tiltakoztak, mégis végrehajtotta e kísérleteket. ... francia imperializmus ki­hívása milliók életét veszé­lyezteti és az elnyomás ellen harcoló erők megfélemlítését célozza. Ez az akció újabb bűntény az algériai és más afrikai népek ellen, s ugyan­akkor súlyosbítja a nemzet­közi feszültséget. A nyilatkozat befejezésül kimondja: a DÍVSZ erélyesen tiltakozik a szaharai robbantá­sok ellen és elítéli azokat, mert veszélyeztetik Afrika és az egész világ békéjét. Ugyan­akkor felhívja a világ fiatal­jait, hogy fejezzék ki szolida­ritásukat Afrika ifjúságával és növeljék erőfeszítéseiket a békéért.★ A DÍVSZ titkárságához táv­irat érkezett a kubai fiatalok egységes szervezetétől, az Ifjú Felkelők Szövetségétől. „Az Egyesült Államok — hangzik a távirat — ezekben a napok­ban nyílt fegyveres támadást készít elő hazánk ellen. Az imperialista beavatkozás kö­zeli veszélye miatt sürgősen kérjük a DÍVSZ támogatását és az eddigi szolidaritás foko­zását.” A táviratra válaszolva a DÍVSZ titkársága rendkívüli ülést hívott össze és nyilatko­zatot tett közzé, amely a többi­ között megállapítja: A jelenleg kialakult hely­zetben — amelyet az Egyesült Államok flottája és légiereje agresszív akciókkal teremtett —, a DÍVSZ titkársága fel­hívja az egész világ ifjúságát, hogy fokozza szolidaritását a kubai nép szabadságának vé­delmében harcolni kész fia­talokkal. A DÍVSZ titkársá­ga úgy véli, hogy az USA Kuba elleni provokációiból származó rendkívüli helyzet —, amely az ENSZ Biztonsá­gi Tanácsának összehívását idézte elő — súlyosan veszé­lyezteti a világ békéjét. A világ ifjúsága, amely vé­di a népek nemzeti szuvere­nitását, erőteljesen támogatja az esetleges Kuba elleni ag­resszió visszaverését — feje­ződik be a D­VSZ titkárságá­nak nyilatkozata. WSF A DÍVSZ nyilatkozata a francia atomrobbantásról, a Kuba elleni agresszióról Egyetemek szocialista szerződése Nagy jelentőségű lépést tett az oktatás színvonalának eme­lése, a gyakorlati munka meg­ismerése felé az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egye­tem, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem villamosgé­peik és méréseik tanszéke. Né­hány nappal ezelőtt szocia­lista szerződést kötöttek az Építésügyi Minisztériummal, illetve a Klement Gottwald Villamossági Gyárral. A szer­ződő felek kölcsönösen támo­gatják egymást abban, hogy a leendő műszaki szakembe­rek már most közelebb kerül­jenek a termelőmunkához, s az egyetem oktatóinak segít­ségével feladatokat oldjanak meg. A szerződést Benikó Valé­ria művelődésügyi miniszter, dr. Trautmann Rezső építés­ügyi miniszter és dr. Perényi Imre rektor írta alá, míg a Budapesti Műszaki Egyetem és a Klement Gottwald Villa­mossági Gyár két évre szóló szerződését Papp György igaz­gató és Retter Gyula tanszék­­vezető docens. Megjelent a Világ Ifjúsága A lap januári száma rész­letes tudósítást közöl a KISZ I. országos kongresszusáról, színes riportban számol be a spanyolországi San Sebastian­­ról, összeállításban mutatja be az ifjúságnak a háború óta vívott harcát jogaiért, nagy riportban ismerteti Mario Lan­­za és May Britt életét em­o - SZÉP IS! Szinte hétről hétre kapunk újabb hírt arról, hogy valami nagyszerű új létesít­ménnyel gazdagodik a szovjet főváros. Most a leendő Állami Képtár makettjét mu­tatjuk be olvasóinknak. A páratlanul szép, modern épület építését — Moszkvában, szemben a Gorkij park főbejáratával — hamarosan elkezdik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék