Magyar Ifjúság, 1970. január-április (14. évfolyam, 1-16. szám)

1970-01-16 / 2. szám

MAGYAR IFJÚSÁG anorama ÖSSZEÁLLÍTOTTÁ: BEDÉCS ÉVA Feledékeny rendőrök A legfeledékenyebb rendőrök kétségkívül a Fülöp-szigeti Makati városában élnek. Egy hivatalos lista szerint az utóbbi öt esztendő alatt a kö­vetkező sajátságos holmikat „veszítették" el: 90 revolver, 3 puska, egy géppisztoly, 74 zsebfényszóró, 5 dzsip, és 339 kézibilincs... A civilizációt választotta Hát hazajött Böbénk, ez a kedves, jópofa csimpánzlány, „akit” a tévéből már sokan is­mernek. Hat év után vissza­vitték régi hazájába Guineába, és elengedték. Böbe azonban mint hírlik semmi hajlandó­ságot nem mutatott a vadma­­jomsors iránt és közölte, hogy szeretne visszajönni gondo­zóival a Veszprémi Állatkert­be. Mit lehetett tenni? Kézen­­fogták és hazahozták. Szőnyeg lett a rémből A Dráva menti erdők réme, egy méteresnél nagyobb vad­macska szorgalmasan tizedel­te a vadállományt. Végre pus­kavégre került. Az öreg „kan­dúr” bundáját szőnyegnek dolgozták fel. A hírek szerint özvegy párja most bosszúból tovább dézsmál, legalábbis amíg maga is nem jut sző­nyegsorsra. Félre­ismertetek Kedves emberek, vegyétek tu­domásul, hogy mindeddig óriá­si tévedés áldozatai voltatok, ugyanis, mi jegesmedvék igen­is fázunk télen! Szerencsére néhány német tudós addig ku­tatta a lelkivilágunkat, amíg megértette; mi, állatkerti pél­dányok, szívesen napozunk és kifejezetten kedveljük a mér­sékelt éghajlatot. Ügy, hogy tőlünk a kutya nyugodtan megehetné a telet. A tragédiák szemtanúi A DÍVSZ kezdeményezésére európai körútra indult, s hétfőn dél­előtt a KISZ központi bizottsága vendégeként Magyarországra érkezett a dél-vietnami amerikai tömegmészárlások két fiatal szemtanúja. A két fiatalt: Pham Thi Lien-t, az 1969. január 13-i Ba Lang An-i tragédia 21 éves túlélőjét és Vo Thi Lien-t, a Son My-i tömegpusztítás 12 éves szemtanúját a Dél-Vietnami Ideig­lenes Kormány és a VDK budapesti nagykövetségének képvise­lői, a DÍVSZ és a KISZ KB vezető munkatársai köszöntötték a Ferihegyi repülőtéren. A delegációt hétfőn délután a KISZ KB székházában Szabó Fe­renc. a KB titkárság tagja fogadta. Vietnami vendégeink kedden délután az Ifjúság Szállóban sajtókonferencián találkoztak a ma­gyar és külföldi sajtó képviselőivel. Forint és pedagógus Sok szó esett már a fizikai dolgozók gyermekeinek támo­gatásáról. A Csongrád megyei pártbizottság szó helyett fo­rintokat és pedagógusokat biztosított két olyan bentla­kásos egyetemi előkészítő tan­folyamra, ahol a matematika, fizika illetve biológia és ké­mia szakos egyetemista jelöl­tek készülnek — több mint hetvenen — az egyetemi fel­vételire. Valamennyien mun­kás- és parasztszármazásúak. Más megyékben is ilyen segít­ségre lenne szükség! Gratulálunk Kispestnek Kedves Kispest! Engedd meg, hogy a Magyar Ifjúság sok szeretettel gratuláljon fennál­lásod centenáriuma, azaz 100. születésnapod alkalmából! Vedd tudomásul, hogy reme­kül tartod magad, akár 20 évet is letagadhatnál! Éva nyert Győrfi Éva 12 éves kislány di­jat nyert a moszkvai gyermek­rajz kiállításon. Rajzának cí­me: Megjelent az újság.. PÁPA, január 12-14 A II. Országos Diák — Honis­mereti Konferenciát Pápán tartották. A kétnapos tanács­kozás gazdag programjában a fiatal szakemberek megvitat­ták a honismereti szakkörök tartalmi és módszertani kérdé­seit. Legyek tiszt­­helyettes? Mit tegyen, aki tiszthelyettes akar lenni? Az a fiatalember, aki 23 éves­nél nem idősebb, de 1970. szep­tember 1-ig 17. életévét már betölti, s elvégezte az ál­talános iskolát, fedhetetlen előéletű, nőtlen, magyar állam­polgár és fizikailag is alkal­mas katonai szolgálatra, je­lentkezhet a Magyar Néphad­sereg tiszthelyettes iskoláira. A pályázók jelentkezési lapot a kiegészítő parancsnokságtól vagy a szakmunkásképző isko­la igazgatóságától kaphatnak. Ehhez mellékeljenek saját ke­zű írással részletes önéletraj­zot, születési anyakönyvi ki­vonatot, a legmagasabb isko­lai végzettségről szóló írást és erkölcsi bizonyítványt. A jelentkezők pályázhatnak: gépkocsizó lövész, tüzér, mű­szaki, lokátoros, híradó, had­táp. gépjárműtechnikus, harc­kocsi technikus, fegyverzeti technikus vagy repülőműszaki szakra. A pályázati határidő 1970. március 31. Gömb­vákuum Szegeden van hazánk egyetlen vidéki felsőfokú élelmiszer­­ipari technikuma. Falai között több mint 200-an tanulnak és 3 év alatt technikusi képesí­tést szereznek. A gyakorlóte­remben a gömbvákuummal is­merkednek a hallgatók. évforduló­naptár (2 5 éve történt) 1970. január 18: 25 éve szabadult fel Pest. január 19: Megjelent a Szabadság című lap, az első felszabadulás utá­ni sajtótermék. január 20: A szövetséges hatalmak és Magyarország aláírták Moszk­vában a fegyverszüneti egyez­ményt. A kenyér története A kenyér immár 12 ezer éves történetét fogja át a Mezőgaz­dasági Múzeumban megnyílt kiállítás. A két teremben el­helyezett képek, grafikonok, modellek, eredetiben kiállított eszközök bizonysága szerint az őskori búzát körülbelül tíz­ezer évvel időszámításunk előtt kezdték termeszteni. A kiállítás bemutatja, hogyan alakult ki az ősi búzafajokból a kenyérsütésre egyedül al­kalmas közönséges búza, és hogyan fejlődött a kenyérsü­tés technológiája egészen a legutóbbi idők hatalmas ke­nyérgyárainak létrejöttéig. Márvány­teremben ülésezett január 13-án a II. tiszai vízlépcső bizottsága. A megbeszélésen a tavalyi ta­pasztalatokat és az 1970-es esztendő teendőit összegezték. Nyuszik Nem, kedves olvasónk, szó sincs arról, hogy elnéztük volna a naptárt. Január dere­kán járunk, de a Győri Édes­ipari Vállalatnál már tudják, hogy előbb-utóbb húsvét is lesz. ök már megkezdték a írakkos nyuszik gyártását, idén 400 mázsa jut belőlük a locsolóknak. Nem! Reklám Kanadában, a torontói téli vásár bejáratánál. Ha a tehén nem elég vonzó, ki tud ellenállni az ifjú hölgyek bá­jainak?! ... Sajátos újítást vezettek be a japán vállalatok. A bolti személy­zetet speciális, 3 napos kemény kiképzésben részesítik. Ez az emberi testet teljesítőképességének határáig túlterheli, gondol­kodásukat gépiessé bénítja, hogy modoruk sima és udvarias le­gyen. A neveléshez tartozik több órás futás jeges vízben, hosz­­szan tartó mozdulatlan ülés stb. Nem tudom nem kellene-e ex­portálni a gorombább közért-eladóinkat. Esetleg... Bár a jeges víz talán túlzás... 12 lábú százlábú Balról a második? Nem, inkább jobbról a harmadik. A képen látható fiatalember is tanácstalan ebben a kérdésben. Ám ez a fekete lányokból álló 12 lábú százlábút a legkevésbé sem érdekli. Ök a bukaresti revű sztárjai és nézőik közül egyikük­nek is, másikuknak is bőven jut a rajongókból. Nem vesznek össze. Óriás tehén ? Fel az álarccal! Ezek a csinos londoni gépírónők úgy gondoljál^ ha álarcba bújnak, elég félelmetes látványt nyújtanak ahhoz, hogy az A2-es vírus sikítva elmeneküljön, ha rájuk néz. A magyar fő­városban viszont — a KÖJÁL legutóbbi tájékoztatása szerint — egyelőre továbbra sem tapasztalhatók a járvány jelei. Ám ha mégis, legfeljebb mi is felkötjük — ezúttal nem a lenge­magyart — hanem, az álarcot! Eladók vízben 70/22MAGYAR IFJÚSÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék