Magyar Könyv-Ház 3. (Posony, 1783)

90. Könyv. Eder Peru felöl

Eder. 163 A’ Peruvia­béliek ájtatosok, az­­ért nagy alkalmatlansággal­ is csak gya­log járnak a’ Templomba. Ott ki­mondhatatlan nagy az ájtatosság, csen­­desség, alázatosság. Gyakorta gyón­nak , áldoznak, az i­tén szavát éhe­zik , és szomjúhozzák. Az utazás bátorságos, tolvajtól, út­állótól sehol le kell félni. A­ ke­reskedők járják az Országot fel ’s alá minden veszedelem nélkül a’ sok drá­ga partikéval. Vagyon Peruban, vagy­ is inkább Peru és Brasilia közt még sok isme­­retlen helység és nemzeti nehéz is­merni a’ szárazon, és vizen való tűr­hetetlen sok alkalmatlanság miatt. Li­mától Guamanga száz Spanyol Leucas nevű mérföld, me­lynek mindenike 1 Olasz három mérföldet foglal magá­­­ban. Innét Cuskóig több száznál. Cuskóból Páz Városig 130. mérföld. Innét Sz. Keresztig 210. Innét az el­ső Millióig vizen leg­alább 100. Et­től az enyémig, a’ hol 15. esztendeig laktam , melly majd leg utólsó , szint annyi. Ez a’ négy Város *. Londra, Pá­­ris, Béts, Amsterdám több népet fog­lal magában , mint Chili, Paraquaria, Quito , és új Ország öszveségesen; L 2 no-Ájtatossál ismeret­­len he­lyek. Limának­­’ Milliók* tól való távul létez le. Utazás, A* nép száraa.

Next